API đề xuất Wi-Fi để kết nối Internet

Các thiết bị chạy Android 10 (API cấp 29) trở lên cho phép ứng dụng của bạn thêm thông tin xác thực mạng để một thiết bị tự động kết nối với điểm truy cập Wi-Fi. Bạn có thể cung cấp các đề xuất cho mạng mà bạn muốn kết nối bằng cách sử dụng WifiNetworkSuggestion. Cuối cùng, nền tảng sẽ chọn điểm truy cập nào cần chấp nhận dựa trên thông tin đầu vào từ ứng dụng của bạn và các điểm truy cập khác.

Trên Android 11 (API cấp 30) trở lên:

 • Khung này thực thi các yêu cầu về quyền sở hữu đối với các đề xuất dành cho Doanh nghiệp dựa trên EAP-SIM (EAP-SIM, EAP-AKA, EAP-AKA-PRIME); những đề xuất như vậy chỉ được cho phép trên những ứng dụng đã được nhà mạng ký.
 • Đối với đề xuất do ứng dụng đã ký với nhà mạng đưa ra, khung sẽ tự động chỉ định mã nhà mạng tương ứng với việc ký nhà mạng của ứng dụng. Các đề xuất như vậy sẽ tự động tắt nếu SIM tương ứng bị xoá khỏi thiết bị.

Trên Android 12 (API cấp 31) trở lên:

 • Bạn có thể bật thêm quyền riêng tư thông qua phương thức ngẫu nhiên MAC ngẫu nhiên không cố định. Thao tác này sẽ định kỳ sắp xếp lại địa chỉ MAC ngẫu nhiên đó. Sử dụng setMacRandomizationSetting để chỉ định mức độ sắp xếp ngẫu nhiên cho mạng của bạn.

 • isPasspointTermsAndConditionsSupported(): Điều khoản và điều kiện là tính năng Điểm truy cập cho phép triển khai mạng thay cho các trang xác thực không an toàn (sử dụng mạng mở) bằng mạng Passpoint bảo mật. Người dùng sẽ thấy một thông báo khi họ phải chấp nhận các điều khoản và điều kiện. Trước tiên, các ứng dụng đề xuất mạng Passpoint bị kiểm soát theo các điều khoản và điều kiện phải gọi API này để đảm bảo rằng thiết bị hỗ trợ tính năng đó. Nếu không hỗ trợ tính năng đó, thiết bị sẽ không thể kết nối với mạng này. Bạn phải đề xuất một mạng thay thế hoặc mạng cũ.

 • isDecoratedIdentitySupported(): Khi xác thực với các mạng có trang trí tiền tố, tiền tố nhận dạng được trang trí sẽ cho phép các nhà khai thác mạng cập nhật Giá trị nhận dạng truy cập mạng (NAI) để thực hiện việc định tuyến rõ ràng qua nhiều proxy bên trong mạng AAA (xem RFC 7542 để biết thêm thông tin về điều này).

  Android 12 triển khai tính năng này để tuân thủ quy cách WBA cho tiện ích PPS-MO. Các ứng dụng đề xuất mạng Passpoint yêu cầu danh tính được trang trí trước tiên phải gọi API này để đảm bảo rằng thiết bị hỗ trợ tính năng này. Nếu thiết bị không hỗ trợ tính năng này, danh tính sẽ không được trang trí và quá trình xác thực với mạng có thể không thành công.

Để tạo đề xuất Passpoint, các ứng dụng phải dùng các lớp PasspointConfiguration, CredentialHomeSp. Các lớp này mô tả hồ sơ Passpoint, được xác định trong quy cách Passpoint của Liên minh Wi-Fi.

Mã mẫu sau đây cho biết cách cung cấp thông tin đăng nhập cho một mạng mở, một mạng WPA2, một mạng WPA3 và một mạng Passpoint:

Kotlin

val suggestion1 = WifiNetworkSuggestion.Builder()
    .setSsid("test111111")
    .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
    .build();

val suggestion2 = WifiNetworkSuggestion.Builder()
    .setSsid("test222222")
    .setWpa2Passphrase("test123456")
    .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
    .build();

val suggestion3 = WifiNetworkSuggestion.Builder()
    .setSsid("test333333")
    .setWpa3Passphrase("test6789")
    .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
    .build();

val passpointConfig = PasspointConfiguration(); // configure passpointConfig to include a valid Passpoint configuration
val suggestion4 = WifiNetworkSuggestion.Builder()
    .setPasspointConfig(passpointConfig)
    .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
    .build();

val suggestionsList = listOf(suggestion1, suggestion2, suggestion3, suggestion4);

val wifiManager = context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE) as WifiManager;

val status = wifiManager.addNetworkSuggestions(suggestionsList);
if (status != WifiManager.STATUS_NETWORK_SUGGESTIONS_SUCCESS) {
  // do error handling here
}

// Optional (Wait for post connection broadcast to one of your suggestions)
val intentFilter = IntentFilter(WifiManager.ACTION_WIFI_NETWORK_SUGGESTION_POST_CONNECTION);

val broadcastReceiver = object : BroadcastReceiver() {
  override fun onReceive(context: Context, intent: Intent) {
    if (!intent.action.equals(WifiManager.ACTION_WIFI_NETWORK_SUGGESTION_POST_CONNECTION)) {
      return;
    }
    // do post connect processing here
  }
};
context.registerReceiver(broadcastReceiver, intentFilter);

Java

final WifiNetworkSuggestion suggestion1 =
 new WifiNetworkSuggestion.Builder()
 .setSsid("test111111")
 .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
 .build();

final WifiNetworkSuggestion suggestion2 =
 new WifiNetworkSuggestion.Builder()
 .setSsid("test222222")
 .setWpa2Passphrase("test123456")
 .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
 .build();

final WifiNetworkSuggestion suggestion3 =
 new WifiNetworkSuggestion.Builder()
 .setSsid("test333333")
 .setWpa3Passphrase("test6789")
 .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
 .build();

final PasspointConfiguration passpointConfig = new PasspointConfiguration();
// configure passpointConfig to include a valid Passpoint configuration

final WifiNetworkSuggestion suggestion4 =
 new WifiNetworkSuggestion.Builder()
 .setPasspointConfig(passpointConfig)
 .setIsAppInteractionRequired(true) // Optional (Needs location permission)
 .build();

final List<WifiNetworkSuggestion> suggestionsList =
 new ArrayList<WifiNetworkSuggestion> {{
  add(suggestion1);
  add(suggestion2);
  add(suggestion3);
  add(suggestion4);
 }};

final WifiManager wifiManager =
 (WifiManager) context.getSystemService(Context.WIFI_SERVICE);

final int status = wifiManager.addNetworkSuggestions(suggestionsList);
if (status != WifiManager.STATUS_NETWORK_SUGGESTIONS_SUCCESS) {
// do error handling here…
}

// Optional (Wait for post connection broadcast to one of your suggestions)
final IntentFilter intentFilter =
 new IntentFilter(WifiManager.ACTION_WIFI_NETWORK_SUGGESTION_POST_CONNECTION);

final BroadcastReceiver broadcastReceiver = new BroadcastReceiver() {
 @Override
 public void onReceive(Context context, Intent intent) {
  if (!intent.getAction().equals(
   WifiManager.ACTION_WIFI_NETWORK_SUGGESTION_POST_CONNECTION)) {
   return;
  }
  // do post connect processing here...
 }
};
context.registerReceiver(broadcastReceiver, intentFilter);

Ngay sau khi ứng dụng đưa ra đề xuất lần đầu tiên, người dùng sẽ nhận được thông báo. Loại thông báo phụ thuộc vào phiên bản Android đang chạy trên thiết bị:

 • Trên Android 11 (API cấp 30) trở lên, người dùng sẽ thấy một hộp thoại nếu ứng dụng đang chạy ở chế độ nền trước và một thông báo nếu ứng dụng đang chạy ở chế độ nền.
 • Trên Android 10 (API cấp 29), người dùng sẽ thấy một thông báo, bất kể ứng dụng đang chạy ở nền trước hay nền.

Khi nền tảng kết nối với một trong các đề xuất về mạng, chế độ cài đặt sẽ hiển thị văn bản phân bổ kết nối mạng cho ứng dụng đề xuất tương ứng.

Xử lý các trường hợp người dùng ngừng kết nối

Nếu người dùng sử dụng bộ chọn Wi-Fi để ngắt kết nối một cách rõ ràng khỏi một trong các đề xuất về mạng khi được kết nối với mạng đó, thì mạng đó sẽ bị bỏ qua khi vẫn nằm trong vùng phủ sóng. Trong thời gian này, mạng đó sẽ không được xem là có khả năng tự động kết nối, ngay cả khi ứng dụng xoá và thêm lại đề xuất mạng tương ứng với mạng đó. Nếu người dùng sử dụng bộ chọn Wi-Fi để kết nối rõ ràng với một mạng đã bị ngắt kết nối trước đó, thì mạng đó sẽ được xem là có tự động kết nối ngay lập tức.

Thay đổi trạng thái phê duyệt cho ứng dụng

Khi người dùng từ chối thông báo đề xuất mạng, quyền CHANGE_WIFI_STATE sẽ bị xoá khỏi ứng dụng. Người dùng có thể phê duyệt sau bằng cách chuyển đến trình đơn kiểm soát Wi-Fi (Cài đặt > Ứng dụng và thông báo > Quyền truy cập đặc biệt của ứng dụng > Kiểm soát Wi-Fi > App name).