Passpoint

Passpoint là một giao thức Liên minh Wi-Fi (WFA) cho phép các thiết bị di động khám phá và xác thực với các điểm phát sóng Wi-Fi cung cấp quyền truy cập Internet.

Để biết thông tin về API đề xuất Wi-Fi cho Passpoint, hãy xem API đề xuất Wi-Fi để kết nối InternetWifiNetworkSuggestion.Builder.

Để biết thông tin chi tiết về cách triển khai Passpoint trong Android, hãy xem phần Passpoint (Điểm phát sóng 2.0).