Quyền truy cập Bluetooth

Để sử dụng các tính năng Bluetooth trong ứng dụng, bạn phải khai báo nhiều quyền. Bạn cũng nên chỉ định xem ứng dụng của mình có yêu cầu hỗ trợ cho Bluetooth cổ điển hay Bluetooth năng lượng thấp (BLE). Nếu ứng dụng của bạn không yêu cầu Bluetooth cổ điển hoặc BLE nhưng vẫn có thể hưởng lợi từ các công nghệ này, bạn có thể kiểm tra phạm vi cung cấp trong thời gian chạy.

Khai báo quyền

Tập hợp quyền mà bạn khai báo trong ứng dụng phụ thuộc vào phiên bản SDK mục tiêu của ứng dụng.

Nhắm mục tiêu đến Android 12 trở lên

Lưu ý: Trên Android 8.0 (API cấp 26) trở lên, Trình quản lý thiết bị đồng hành (CDM) cung cấp một phương thức kết nối đơn giản hơn với các thiết bị đồng hành so với các quyền được mô tả trong phần này. Hệ thống CDM thay mặt ứng dụng của bạn cung cấp một giao diện người dùng ghép nối mà không yêu cầu quyền truy cập thông tin vị trí.

Nếu bạn muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với trải nghiệm ghép nối và kết nối, hãy sử dụng các quyền được mô tả trong phần này.

Hộp thoại cấp quyền truy cập Bluetooth
Hộp thoại cấp quyền của hệ thống, yêu cầu người dùng cấp quyền cho ứng dụng để khám phá, quảng cáo và kết nối với các thiết bị ở gần.

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 12 (API cấp 31) trở lên, hãy khai báo các quyền sau đây trong tệp kê khai của ứng dụng:

 1. Nếu ứng dụng của bạn tìm thiết bị Bluetooth, chẳng hạn như thiết bị ngoại vi BLE, hãy khai báo quyền BLUETOOTH_SCAN.
 2. Nếu ứng dụng của bạn giúp các thiết bị Bluetooth khác tìm được thiết bị hiện tại, hãy khai báo quyền BLUETOOTH_ADVERTISE.
 3. Nếu ứng dụng của bạn giao tiếp với các thiết bị Bluetooth đã ghép nối, hãy khai báo quyền BLUETOOTH_CONNECT.
 4. Đối với các nội dung khai báo quyền cũ liên quan đến Bluetooth, hãy đặt android:maxSdkVersion thành 30. Bước này về khả năng tương thích của ứng dụng giúp hệ thống chỉ cấp cho ứng dụng của bạn những quyền Bluetooth mà ứng dụng cần khi được cài đặt trên các thiết bị chạy Android 12 trở lên.
 5. Nếu ứng dụng của bạn sử dụng kết quả quét Bluetooth để lấy thông tin vị trí thực tế, hãy khai báo quyền ACCESS_FINE_LOCATION. Nếu không, bạn có thể xác nhận chắc chắn rằng ứng dụng của bạn không lấy dữ liệu vị trí thực tế.

Các quyền BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECTBLUETOOTH_SCANquyền khi bắt đầu chạy. Do đó, bạn phải yêu cầu người dùng phê duyệt một cách rõ ràng trong ứng dụng rồi mới có thể tìm thiết bị Bluetooth, đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được với các thiết bị khác hoặc giao tiếp với các thiết bị Bluetooth đã được ghép nối. Khi ứng dụng của bạn yêu cầu ít nhất một trong các quyền này, hệ thống sẽ nhắc người dùng cho phép ứng dụng truy cập vào Thiết bị ở gần, như minh hoạ trong hình 1.

Đoạn mã sau đây minh hoạ cách khai báo quyền liên quan đến Bluetooth trong ứng dụng của bạn nếu ứng dụng đó nhắm đến Android 12 trở lên:

<manifest>
  <!-- Request legacy Bluetooth permissions on older devices. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH"
           android:maxSdkVersion="30" />
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN"
           android:maxSdkVersion="30" />

  <!-- Needed only if your app looks for Bluetooth devices.
     If your app doesn't use Bluetooth scan results to derive physical
     location information, you can
     <a href="#assert-never-for-location">strongly assert that your app
     doesn't derive physical location</a>. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />

  <!-- Needed only if your app makes the device discoverable to Bluetooth
     devices. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADVERTISE" />

  <!-- Needed only if your app communicates with already-paired Bluetooth
     devices. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />

  <!-- Needed only if your app uses Bluetooth scan results to derive physical location. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
  ...
</manifest>

Xác nhận chắc chắn rằng ứng dụng của bạn không lấy dữ liệu vị trí thực tế

Nếu ứng dụng của bạn không sử dụng kết quả quét Bluetooth để lấy dữ liệu vị trí thực tế, thì bạn có thể khẳng định rõ ràng rằng ứng dụng không bao giờ sử dụng quyền truy cập Bluetooth để lấy dữ liệu vị trí thực tế. Để thực hiện điều này, vui lòng hoàn thành các bước sau:

 1. Thêm thuộc tính android:usesPermissionFlags vào nội dung khai báo quyền BLUETOOTH_SCAN và đặt giá trị của thuộc tính này thành neverForLocation.

 2. Nếu ứng dụng của bạn không cần thông tin vị trí, hãy xoá quyền ACCESS_FINE_LOCATION khỏi tệp kê khai của ứng dụng.

Đoạn mã sau đây cho biết cách cập nhật tệp kê khai của ứng dụng:

<manifest>
  <!-- Include "neverForLocation" only if you can strongly assert that
     your app never derives physical location from Bluetooth scan results. -->
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN"
           android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />

  <!-- Not needed if you can strongly assert that your app never derives
     physical location from Bluetooth scan results and doesn't need location
     access for any other purpose. -->
  <strike><uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" /></strike>
  ...
</manifest>

Nhắm mục tiêu đến Android 11 trở xuống

Nếu ứng dụng của bạn nhắm đến Android 11 (API cấp 30) trở xuống, hãy khai báo các quyền sau đây trong tệp kê khai của ứng dụng:

 • BLUETOOTH là cần thiết để thực hiện mọi giao tiếp Bluetooth cổ điển hoặc BLE, chẳng hạn như yêu cầu kết nối, chấp nhận kết nối và chuyển dữ liệu.
 • ACCESS_FINE_LOCATION là cần thiết vì trên Android 11 trở xuống, quy trình quét Bluetooth có thể được dùng để thu thập thông tin về vị trí của người dùng.

Vì quyền truy cập thông tin vị trí là quyền khi bắt đầu chạy, nên bạn phải yêu cầu những quyền này trong thời gian chạy đồng thời khai báo các quyền này trong tệp kê khai.

Khám phá các thiết bị Bluetooth trong mạng

Nếu muốn ứng dụng của mình bắt đầu khám phá thiết bị hoặc thao tác với chế độ cài đặt Bluetooth, bạn phải khai báo quyền BLUETOOTH_ADMIN. Hầu hết ứng dụng chỉ cần quyền này để có thể khám phá các thiết bị Bluetooth cục bộ. Không sử dụng các tính năng khác được cấp theo quyền này trừ phi ứng dụng là một "trình quản lý nguồn điện" có chức năng sửa đổi chế độ cài đặt Bluetooth theo yêu cầu của người dùng. Khai báo quyền trong tệp kê khai ứng dụng. Ví dụ:

<manifest>
...
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
...
</manifest>

Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ một dịch vụ và có thể chạy trên Android 10 (API cấp 29) hoặc Android 11, thì bạn cũng phải khai báo quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION để khám phá thiết bị Bluetooth. Để biết thêm thông tin về yêu cầu này, hãy xem phần Truy cập thông tin vị trí ở chế độ nền.

Đoạn mã sau đây cho biết cách khai báo quyền ACCESS_BACKGROUND_LOCATION:

<manifest>
...
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_BACKGROUND_LOCATION" />
...
</manifest>

Xem tài liệu tham khảo <uses-permission> để biết thêm thông tin về việc khai báo quyền cho ứng dụng.

Chỉ định mức sử dụng tính năng Bluetooth

Nếu Bluetooth là một phần quan trọng của ứng dụng, thì bạn có thể thêm cờ vào tệp kê khai để chỉ ra yêu cầu này. Phần tử <uses-feature> cho phép bạn chỉ định loại phần cứng mà ứng dụng sử dụng và liệu phần cứng đó có bắt buộc hay không.

Ví dụ này minh hoạ cách cho biết rằng ứng dụng của bạn cần có Bluetooth phiên bản cũ.

<uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth" android:required="true"/>

Nếu ứng dụng của bạn dùng Bluetooth năng lượng thấp, thì bạn có thể dùng những cách sau:

<uses-feature android:name="android.hardware.bluetooth_le" android:required="true"/>

Nếu bạn nói rằng tính năng này là bắt buộc đối với ứng dụng của bạn, thì Cửa hàng Google Play sẽ ẩn ứng dụng khỏi người dùng trên các thiết bị thiếu các tính năng đó. Vì lý do này, bạn chỉ nên đặt thuộc tính bắt buộc thành true nếu ứng dụng không thể hoạt động nếu không có tính năng này.

Kiểm tra khả năng hoạt động của tính năng trong thời gian chạy

Để cung cấp ứng dụng cho các thiết bị không hỗ trợ Bluetooth phiên bản cũ hoặc BLE, bạn vẫn nên đưa phần tử <uses-feature> vào tệp kê khai của ứng dụng nhưng đặt required="false". Sau đó, trong thời gian chạy, bạn có thể xác định phạm vi cung cấp tính năng bằng cách sử dụng PackageManager.hasSystemFeature():

Kotlin

// Check to see if the Bluetooth classic feature is available.
val bluetoothAvailable = packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH)

// Check to see if the BLE feature is available.
val bluetoothLEAvailable = packageManager.hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH_LE)

Java

// Use this check to determine whether Bluetooth classic is supported on the device.
// Then you can selectively disable BLE-related features.
boolean bluetoothAvailable = getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH);

// Use this check to determine whether BLE is supported on the device. Then
// you can selectively disable BLE-related features.
boolean bluetoothLEAvailable = getPackageManager().hasSystemFeature(PackageManager.FEATURE_BLUETOOTH_LE);