Lấy dữ liệu trên Internet

 1. Khi lập trình đồng thời, mã có thể thực thi theo thứ tự khác với thứ tự lúc viết mã.

 2. Điền vào chỗ trống

  Nhập một hoặc nhiều từ để hoàn thành câu.

  Luồng ___ chịu trách nhiệm hiển thị giao diện người dùng phản hồi với hoạt động đầu vào của người dùng.

 3. Nhận định nào sau đây là đúng về ngữ cảnh coroutine?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. launch()async() là các hàm mở rộng của một ___, giúp theo dõi mọi coroutine mà đối tượng đó tạo ra.

 5. Nhận định nào sau đây là đúng về chế độ đồng thời có cấu trúc và các phương pháp hay nhất?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 6. Nhận định nào sau đây là đúng về dịch vụ web?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Retrofit là một thư viện bên thứ ba cho phép ứng dụng gửi yêu cầu đến dịch vụ web ___.

 8. Bạn nên thực hiện yêu cầu mạng Retrofit bằng một coroutine được khởi chạy trong viewModelScope.

 9. Để cho phép ứng dụng kết nối Internet, hãy thêm quyền "android.permission.INTERNET" vào tệp ___.

 10. Quá trình chuyển kết quả JSON thành dữ liệu hữu dụng (như thực hiện với Gson) được gọi là ___ JSON.