Aktualizacje ograniczeń interfejsu innego niż SDK na Androidzie 12

Android 12 zawiera zaktualizowane listy ograniczonych interfejsów spoza pakietu SDK utworzone na podstawie współpracy z deweloperami aplikacji na Androida i najnowszych testów wewnętrznych. W miarę możliwości dbamy o to, aby dostępne były publiczne alternatywy, zanim ograniczymy dostęp do interfejsów innych niż SDK.

Jeśli Twoja aplikacja nie jest kierowana na Androida 12, niektóre z tych zmian mogą nie od razu Cię dotyczyć. Mimo że obecnie można korzystać z niektórych interfejsów innych niż SDK (w zależności od docelowego poziomu interfejsu API aplikacji), użycie dowolnej metody lub pola spoza pakietu SDK zawsze wiąże się z dużym ryzykiem uszkodzenia aplikacji.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoja aplikacja korzysta z interfejsów innych niż SDK, możesz to przetestować. Jeśli Twoja aplikacja wymaga interfejsów innych niż SDK, zacznij planować migrację na alternatywne wersje pakietów SDK. Zdajemy sobie jednak sprawę, że niektóre aplikacje mogą prawidłowo korzystać z interfejsów innych niż SDK. Jeśli nie możesz znaleźć w swojej aplikacji interfejsu innego niż interfejs SDK, musisz poprosić o nowy publiczny interfejs API.

Wyświetlanie listy zmian w Androidzie 12

Zmiany na liście w Androidzie 12 dzielą się na te kategorie:

Aby zobaczyć pełną listę interfejsów spoza pakietu SDK na Androida 12, pobierz ten plik:

Plik: hiddenapi-flags.csv

Suma kontrolna SHA-256: 40674ff4291eb268f86561bf687e69dbd013df9ec9531a460404532a4ac9a761

Interfejsy inne niż SDK, które są teraz blokowane w Androidzie 12

W poniższym polu kodu znajduje się lista wszystkich interfejsów spoza SDK, które nie były obsługiwane (szara lista) na Androidzie 11 (poziom interfejsu API 30), które zostały zablokowane w Androidzie 12. Oznacza to, że te interfejsy znajdują się na liście max-target-r (greylist-max-r), więc aplikacja może z nich korzystać tylko wtedy, gdy jest kierowana na Androida 11 (poziom API 30) lub niższy.

Chcemy upewnić się, że dostępne są publiczne alternatywne rozwiązania, zanim nałożymy ograniczenia na interfejsy inne niż SDK. Rozumiemy, że możesz ich używać w swojej aplikacji. Jeśli interfejs, z którego korzysta Twoja aplikacja w poprzedniej wersji, jest teraz zablokowany w Androidzie 12, musisz poprosić o nowy publiczny interfejs API dla tego interfejsu.

Landroid/app/Activity;->attach(Landroid/content/Context;Landroid/app/ActivityThread;Landroid/app/Instrumentation;Landroid/os/IBinder;ILandroid/app/Application;Landroid/content/Intent;Landroid/content/pm/ActivityInfo;Ljava/lang/CharSequence;Landroid/app/Activity;Ljava/lang/String;Landroid/app/Activity$NonConfigurationInstances;Landroid/content/res/Configuration;Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/app/IVoiceInteractor;Landroid/view/Window;Landroid/view/ViewRootImpl$ActivityConfigCallback;Landroid/os/IBinder;Landroid/os/IBinder;)V
Landroid/app/ActivityThread;->mConfiguration:Landroid/content/res/Configuration; # Use Context#getResources()#getConfiguration() instead.
Landroid/app/ActivityThread;->mPendingConfiguration:Landroid/content/res/Configuration; # Use Context#getResources()#getConfiguration() instead.
Landroid/app/ActivityThread;->performStopActivity(Landroid/os/IBinder;ZLjava/lang/String;)V
Landroid/app/AppOpsManager$OpEntry;->getOp()I  # Use getOpStr() instead.
Landroid/app/AppOpsManager$OpEntry;->getRejectTime()J  # Use getLastRejectTime(int) instead.
Landroid/app/AppOpsManager$OpEntry;->getTime()J  # Use getLastAccessTime(int) instead.
Landroid/app/LoadedApk$ServiceDispatcher$InnerConnection;->mDispatcher:Ljava/lang/ref/WeakReference;
Landroid/app/StatusBarManager;->collapsePanels()V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityDismissingDockedTask()V
Landroid/app/usage/IUsageStatsManager;->queryUsageStats(IJJLjava/lang/String;I)Landroid/content/pm/ParceledListSlice;
Landroid/appwidget/AppWidgetHost;-><init>(Landroid/content/Context;ILandroid/widget/RemoteViews$InteractionHandler;Landroid/os/Looper;)V
Landroid/content/pm/PackageManager;->getResourcesForApplicationAsUser(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/res/Resources;  # Use Context#createContextAsUser(UserHandle, int) to create the relevant user context, android.content.Context#getPackageManager() and android.content.pm.PackageManager#getResourcesForApplication(java.lang.String) instead.
Landroid/graphics/Bitmap;->createAshmemBitmap()Landroid/graphics/Bitmap;  # Use #asShared() instead.
Landroid/location/LocationRequest;->mInterval:J  # Use LocationRequest instead.
Landroid/location/LocationRequest;->mProvider:Ljava/lang/String;  # Use LocationManager methods to provide the provider explicitly.
Landroid/media/AudioRecord;->native_setup(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;[IIIII[ILjava/lang/String;J)I # Use AudioRecord.Builder instead.
Landroid/media/MediaRecorder;->native_setup(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V # Use MediaRecorder instead.
Landroid/media/session/MediaController;->controlsSameSession(Landroid/media/session/MediaController;)Z  # Check equality of #getSessionToken() tokens instead.
Landroid/os/IDeviceIdleController;->addPowerSaveTempWhitelistApp(Ljava/lang/String;JIILjava/lang/String;)V # Use SystemApi PowerExemptionManager#addToTemporaryAllowList(String, int, int, String).
Landroid/os/IDeviceIdleController;->addPowerSaveTempWhitelistApp(Ljava/lang/String;JILjava/lang/String;)V  # Use SystemApi PowerWhitelistManager#whitelistAppTemporarily(String, int, String).
Landroid/telephony/PhoneStateListener;->callback:Lcom/android/internal/telephony/IPhoneStateListener;  # Use TelephonyManager#registerPhoneStateListener(Executor, PhoneStateListener) instead.
Landroid/text/FontConfig$FontFamily;->getFonts()[Landroid/text/FontConfig$Font;
Landroid/text/FontConfig;->getFamilies()[Landroid/text/FontConfig$FontFamily;
Landroid/view/Choreographer;->mFrameIntervalNanos:J  # Use android.view.Display#getRefreshRate instead.
Landroid/view/InputDevice;-><init>(IIILjava/lang/String;IILjava/lang/String;ZIILandroid/view/KeyCharacterMap;ZZZZ)V
Landroid/view/IRemoteAnimationRunner;->onAnimationStart(I[Landroid/view/RemoteAnimationTarget;[Landroid/view/RemoteAnimationTarget;[Landroid/view/RemoteAnimationTarget;Landroid/view/IRemoteAnimationFinishedCallback;)V
Landroid/view/textservice/TextServicesManager;->getCurrentSpellChecker()Landroid/view/textservice/SpellCheckerInfo; # Use getCurrentSpellCheckerInfo() instead.
Landroid/view/ViewRootImpl;->detachFunctor(J)V  # Use android.webkit.WebView instead.
Landroid/view/ViewRootImpl;->invokeFunctor(JZ)V  # Use android.webkit.WebView instead.
Lcom/android/internal/os/IDropBoxManagerService;->getNextEntry(Ljava/lang/String;JLjava/lang/String;)Landroid/os/DropBoxManager$Entry;  # Use android.os.DropBoxManager#getNextEntry instead.
Lcom/android/internal/telephony/BaseCommands;->mAllowedNetworkTypesBitmask:I
Lcom/android/internal/telephony/PhoneFactory;->calculatePreferredNetworkType(I)I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mAllowedNetworkTypes:I

# Based on internal testing data, the following non-SDK interfaces, which were
added to the unsupported list in Android 9 (API level 28), have little or no usage and so are now
restricted. If you discover during testing that your app does use one of these resources,
request a new public API for that interface.

Landroid/accessibilityservice/AccessibilityServiceInfo;->setCapabilities(I)V
Landroid/accounts/Account;->accessId:Ljava/lang/String;
Landroid/accounts/Account;->TAG:Ljava/lang/String;
Landroid/accounts/AccountManager;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/accounts/IAccountManager;Landroid/os/Handler;)V
Landroid/accounts/AccountManager;->confirmCredentialsAsUser(Landroid/accounts/Account;Landroid/os/Bundle;Landroid/app/Activity;Landroid/accounts/AccountManagerCallback;Landroid/os/Handler;Landroid/os/UserHandle;)Landroid/accounts/AccountManagerFuture;
Landroid/accounts/AccountManager;->getAccountsByTypeAsUser(Ljava/lang/String;Landroid/os/UserHandle;)[Landroid/accounts/Account;
Landroid/animation/Animator;->reverse()V
Landroid/app/Activity;->attach(Landroid/content/Context;Landroid/app/ActivityThread;Landroid/app/Instrumentation;Landroid/os/IBinder;ILandroid/app/Application;Landroid/content/Intent;Landroid/content/pm/ActivityInfo;Ljava/lang/CharSequence;Landroid/app/Activity;Ljava/lang/String;Landroid/app/Activity$NonConfigurationInstances;Landroid/content/res/Configuration;Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/app/IVoiceInteractor;Landroid/view/Window;Landroid/view/ViewRootImpl$ActivityConfigCallback;Landroid/os/IBinder;)V
Landroid/app/Activity;->dispatchActivityResult(Ljava/lang/String;IILandroid/content/Intent;Ljava/lang/String;)V
Landroid/app/Activity;->finish(I)V
Landroid/app/Activity;->FRAGMENTS_TAG:Ljava/lang/String;
Landroid/app/Activity;->managedQuery(Landroid/net/Uri;[Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Landroid/database/Cursor;
Landroid/app/Activity;->onMovedToDisplay(ILandroid/content/res/Configuration;)V
Landroid/app/Activity;->performCreate(Landroid/os/Bundle;Landroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/app/Activity;->startActivityForResult(Ljava/lang/String;Landroid/content/Intent;ILandroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/ActivityManager$MemoryInfo;->hiddenAppThreshold:J
Landroid/app/ActivityManager$MemoryInfo;->secondaryServerThreshold:J
Landroid/app/ActivityManager$MemoryInfo;->visibleAppThreshold:J
Landroid/app/ActivityManager$RunningAppProcessInfo;->FLAG_HAS_ACTIVITIES:I
Landroid/app/ActivityManager$RunningAppProcessInfo;->FLAG_PERSISTENT:I
Landroid/app/ActivityManager$RunningAppProcessInfo;->IMPORTANCE_CANT_SAVE_STATE_PRE_26:I
Landroid/app/ActivityManager$RunningAppProcessInfo;->procStateToImportance(I)I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_BOUND_FOREGROUND_SERVICE:I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_CACHED_ACTIVITY:I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_FOREGROUND_SERVICE:I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_HOME:I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_IMPORTANT_BACKGROUND:I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_RECEIVER:I
Landroid/app/ActivityManager;->PROCESS_STATE_SERVICE:I
Landroid/app/ActivityManager;->switchUser(I)Z
Landroid/app/ActivityThread$AppBindData;->persistent:Z
Landroid/app/ActivityThread;->mCurDefaultDisplayDpi:I
Landroid/app/ActivityThread;->registerOnActivityPausedListener(Landroid/app/Activity;Landroid/app/OnActivityPausedListener;)V
Landroid/app/ActivityThread;->unregisterOnActivityPausedListener(Landroid/app/Activity;Landroid/app/OnActivityPausedListener;)V
Landroid/app/admin/DeviceAdminInfo;->getUsedPolicies()Ljava/util/ArrayList;
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->ACTION_DEVICE_POLICY_MANAGER_STATE_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->getMaximumTimeToLock(Landroid/content/ComponentName;I)J
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->getProfileOwnerAsUser(I)Landroid/content/ComponentName;
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->getRequiredStrongAuthTimeout(Landroid/content/ComponentName;I)J
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->getTrustAgentConfiguration(Landroid/content/ComponentName;Landroid/content/ComponentName;I)Ljava/util/List;
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->setActiveAdmin(Landroid/content/ComponentName;ZI)V
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->setGlobalProxy(Landroid/content/ComponentName;Ljava/net/Proxy;Ljava/util/List;)Landroid/content/ComponentName;
Landroid/app/admin/DevicePolicyManager;->throwIfParentInstance(Ljava/lang/String;)V
Landroid/app/admin/SecurityLog$SecurityEvent;-><init>([B)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostCreated(Landroid/app/Activity;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostDestroyed(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostPaused(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostResumed(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostSaveInstanceState(Landroid/app/Activity;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostStarted(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPostStopped(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPreCreated(Landroid/app/Activity;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPreDestroyed(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPrePaused(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPreResumed(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPreSaveInstanceState(Landroid/app/Activity;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPreStarted(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/Application;->dispatchActivityPreStopped(Landroid/app/Activity;)V
Landroid/app/ApplicationPackageManager;->getPackageCurrentVolume(Landroid/content/pm/ApplicationInfo;)Landroid/os/storage/VolumeInfo;
Landroid/app/ApplicationPackageManager;->setInstantAppCookie([B)Z
Landroid/app/AppOpsManager;->_NUM_OP:I
Landroid/app/AppOpsManager;->OP_NONE:I
Landroid/app/AppOpsManager;->opToName(I)Ljava/lang/String;
Landroid/app/AppOpsManager;->opToPermission(I)Ljava/lang/String;
Landroid/app/AppOpsManager;->resetAllModes()V
Landroid/app/backup/BackupDataOutput;->mBackupWriter:J
Landroid/app/backup/FullBackupDataOutput;->addSize(J)V
Landroid/app/backup/IBackupManager;->acknowledgeFullBackupOrRestore(IZLjava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/app/backup/IFullBackupRestoreObserver;)V
Landroid/app/backup/IBackupManager;->clearBackupData(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Landroid/app/backup/IBackupManager;->isBackupEnabled()Z
Landroid/app/backup/IBackupManager;->isBackupServiceActive(I)Z
Landroid/app/backup/IBackupManager;->listAllTransports()[Ljava/lang/String;
Landroid/app/backup/IBackupManager;->selectBackupTransport(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Landroid/app/backup/IBackupManager;->setAutoRestore(Z)V
Landroid/app/backup/IBackupManager;->setBackupEnabled(Z)V
Landroid/app/ContextImpl;->createActivityContext(Landroid/app/ActivityThread;Landroid/app/LoadedApk;Landroid/content/pm/ActivityInfo;Landroid/os/IBinder;ILandroid/content/res/Configuration;)Landroid/app/ContextImpl;
Landroid/app/DialogFragment;->mBackStackId:I
Landroid/app/DialogFragment;->mViewDestroyed:Z
Landroid/app/DownloadManager;->getWhereArgsForIds([J)[Ljava/lang/String;
Landroid/app/DownloadManager;->getWhereClauseForIds([J)Ljava/lang/String;
Landroid/app/DownloadManager;->UNDERLYING_COLUMNS:[Ljava/lang/String;
Landroid/app/Fragment;->mAdded:Z
Landroid/app/FragmentController;->mHost:Landroid/app/FragmentHostCallback;
Landroid/app/FragmentManagerImpl;->loadAnimator(Landroid/app/Fragment;IZI)Landroid/animation/Animator;
Landroid/app/IActivityManager$Stub$Proxy;->setActivityController(Landroid/app/IActivityController;Z)V
Landroid/app/IActivityManager$Stub$Proxy;->updatePersistentConfiguration(Landroid/content/res/Configuration;)V
Landroid/app/IActivityManager$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/app/IActivityManager;
Landroid/app/IActivityManager;->finishHeavyWeightApp()V
Landroid/app/IActivityManager;->getTaskBounds(I)Landroid/graphics/Rect;
Landroid/app/IActivityManager;->hang(Landroid/os/IBinder;Z)V
Landroid/app/IActivityManager;->isInLockTaskMode()Z
Landroid/app/IActivityManager;->isTopOfTask(Landroid/os/IBinder;)Z
Landroid/app/IActivityManager;->killAllBackgroundProcesses()V
Landroid/app/IActivityManager;->profileControl(Ljava/lang/String;IZLandroid/app/ProfilerInfo;I)Z
Landroid/app/IActivityManager;->removeContentProviderExternal(Ljava/lang/String;Landroid/os/IBinder;)V
Landroid/app/IActivityManager;->resizeTask(ILandroid/graphics/Rect;I)V
Landroid/app/IActivityManager;->restart()V
Landroid/app/IActivityManager;->sendIdleJobTrigger()V
Landroid/app/IActivityManager;->setActivityController(Landroid/app/IActivityController;Z)V
Landroid/app/IActivityManager;->setDebugApp(Ljava/lang/String;ZZ)V
Landroid/app/IActivityManager;->setDumpHeapDebugLimit(Ljava/lang/String;IJLjava/lang/String;)V
Landroid/app/IActivityManager;->setPackageScreenCompatMode(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/app/IActivityManager;->setProcessMemoryTrimLevel(Ljava/lang/String;II)Z
Landroid/app/IActivityManager;->startBinderTracking()Z
Landroid/app/IActivityManager;->startInstrumentation(Landroid/content/ComponentName;Ljava/lang/String;ILandroid/os/Bundle;Landroid/app/IInstrumentationWatcher;Landroid/app/IUiAutomationConnection;ILjava/lang/String;)Z
Landroid/app/IActivityManager;->stopBinderTrackingAndDump(Landroid/os/ParcelFileDescriptor;)Z
Landroid/app/IActivityManager;->stopUser(IZLandroid/app/IStopUserCallback;)I
Landroid/app/IActivityManager;->suppressResizeConfigChanges(Z)V
Landroid/app/IActivityManager;->unhandledBack()V
Landroid/app/IActivityManager;->unlockUser(I[B[BLandroid/os/IProgressListener;)Z
Landroid/app/IActivityManager;->updateConfiguration(Landroid/content/res/Configuration;)Z
Landroid/app/IAlarmManager;->getNextAlarmClock(I)Landroid/app/AlarmManager$AlarmClockInfo;
Landroid/app/IAlarmManager;->set(Ljava/lang/String;IJJJILandroid/app/PendingIntent;Landroid/app/IAlarmListener;Ljava/lang/String;Landroid/os/WorkSource;Landroid/app/AlarmManager$AlarmClockInfo;)V
Landroid/app/IAlarmManager;->setTime(J)Z
Landroid/app/IAppTask;->getTaskInfo()Landroid/app/ActivityManager$RecentTaskInfo;
Landroid/app/IAssistDataReceiver;->onHandleAssistData(Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/IAssistDataReceiver;->onHandleAssistScreenshot(Landroid/graphics/Bitmap;)V
Landroid/app/IInstrumentationWatcher$Stub;-><init>()V
Landroid/app/INotificationManager$Stub;->TRANSACTION_enqueueNotificationWithTag:I
Landroid/app/INotificationManager;->getHistoricalNotifications(Ljava/lang/String;IZ)[Landroid/service/notification/StatusBarNotification;
Landroid/app/Instrumentation;->callActivityOnNewIntent(Landroid/app/Activity;Lcom/android/internal/content/ReferrerIntent;)V
Landroid/app/Instrumentation;->execStartActivitiesAsUser(Landroid/content/Context;Landroid/os/IBinder;Landroid/os/IBinder;Landroid/app/Activity;[Landroid/content/Intent;Landroid/os/Bundle;I)I
Landroid/app/Instrumentation;->execStartActivityAsCaller(Landroid/content/Context;Landroid/os/IBinder;Landroid/os/IBinder;Landroid/app/Activity;Landroid/content/Intent;ILandroid/os/Bundle;Landroid/os/IBinder;ZI)Landroid/app/Instrumentation$ActivityResult;
Landroid/app/Instrumentation;->execStartActivityFromAppTask(Landroid/content/Context;Landroid/os/IBinder;Landroid/app/IAppTask;Landroid/content/Intent;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/app/IStopUserCallback;->userStopped(I)V
Landroid/app/ITransientNotification;->show(Landroid/os/IBinder;)V
Landroid/app/IWallpaperManager;->getWallpaperInfo(I)Landroid/app/WallpaperInfo;
Landroid/app/job/JobInfo$Builder;->setFlags(I)Landroid/app/job/JobInfo$Builder;
Landroid/app/job/JobInfo$Builder;->setPriority(I)Landroid/app/job/JobInfo$Builder;
Landroid/app/job/JobInfo;->FLAG_WILL_BE_FOREGROUND:I
Landroid/app/job/JobInfo;->PRIORITY_FOREGROUND_APP:I
Landroid/app/job/JobInfo;->PRIORITY_FOREGROUND_SERVICE:I
Landroid/app/KeyguardManager;->isDeviceSecure(I)Z
Landroid/app/LoadedApk$ServiceDispatcher$InnerConnection;->mDispatcher:Ljava/lang/ref/WeakReference;
Landroid/app/LoadedApk$ServiceDispatcher;-><init>(Landroid/content/ServiceConnection;Landroid/content/Context;Landroid/os/Handler;I)V
Landroid/app/LoadedApk$ServiceDispatcher;->getIServiceConnection()Landroid/app/IServiceConnection;
Landroid/app/LoadedApk$ServiceDispatcher;->mConnection:Landroid/content/ServiceConnection;
Landroid/app/LoadedApk;->lookupServiceDispatcher(Landroid/content/ServiceConnection;Landroid/content/Context;)Landroid/app/IServiceConnection;
Landroid/app/LoadedApk;->mLibDir:Ljava/lang/String;
Landroid/app/NativeActivity;->hideIme(I)V
Landroid/app/NativeActivity;->loadNativeCode(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/os/MessageQueue;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ILandroid/content/res/AssetManager;[BLjava/lang/ClassLoader;Ljava/lang/String;)J
Landroid/app/NativeActivity;->mNativeHandle:J
Landroid/app/NativeActivity;->setWindowFlags(II)V
Landroid/app/NativeActivity;->setWindowFormat(I)V
Landroid/app/NativeActivity;->showIme(I)V
Landroid/app/Notification$Builder;->loadHeaderAppName()Ljava/lang/String;
Landroid/app/NotificationManager;->getZenModeConfig()Landroid/service/notification/ZenModeConfig;
Landroid/app/PackageDeleteObserver;-><init>()V
Landroid/app/PendingIntent;->setOnMarshaledListener(Landroid/app/PendingIntent$OnMarshaledListener;)V
Landroid/app/QueuedWork;->queue(Ljava/lang/Runnable;Z)V
Landroid/app/SearchManager;->isVisible()Z
Landroid/app/servertransaction/ActivityResultItem;->mResultInfoList:Ljava/util/List;
Landroid/app/servertransaction/NewIntentItem;->mIntents:Ljava/util/List;
Landroid/app/SharedPreferencesImpl;->startLoadFromDisk()V
Landroid/app/StatusBarManager;->DISABLE_NOTIFICATION_TICKER:I
Landroid/app/StatusBarManager;->expandSettingsPanel(Ljava/lang/String;)V
Landroid/app/StatusBarManager;->removeIcon(Ljava/lang/String;)V
Landroid/app/StatusBarManager;->setIcon(Ljava/lang/String;IILjava/lang/String;)V
Landroid/app/StatusBarManager;->setIconVisibility(Ljava/lang/String;Z)V
Landroid/app/TaskInfo;->userId:I
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityDismissingDockedStack()V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityForcedResizable(Ljava/lang/String;II)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityLaunchOnSecondaryDisplayFailed()V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityLaunchOnSecondaryDisplayRerouted(Landroid/app/ActivityManager$RunningTaskInfo;I)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityPinned(Ljava/lang/String;III)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityRequestedOrientationChanged(II)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityRestartAttempt(Landroid/app/ActivityManager$RunningTaskInfo;ZZZ)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onActivityUnpinned()V
Landroid/app/TaskStackListener;->onSizeCompatModeActivityChanged(ILandroid/os/IBinder;)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onTaskMovedToFront(I)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onTaskProfileLocked(II)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onTaskRemoved(I)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onTaskSnapshotChanged(ILandroid/window/TaskSnapshot;)V
Landroid/app/TaskStackListener;->onTaskStackChanged()V
Landroid/app/UiAutomationConnection;-><init>()V
Landroid/app/usage/IUsageStatsManager;->isAppInactive(Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;)Z
Landroid/app/usage/IUsageStatsManager;->queryConfigurationStats(IJJLjava/lang/String;)Landroid/content/pm/ParceledListSlice;
Landroid/app/usage/IUsageStatsManager;->queryUsageStats(IJJLjava/lang/String;)Landroid/content/pm/ParceledListSlice;
Landroid/app/usage/IUsageStatsManager;->setAppInactive(Ljava/lang/String;ZI)V
Landroid/app/usage/NetworkStatsManager;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Landroid/app/usage/NetworkStatsManager;->setPollForce(Z)V
Landroid/app/VrManager;->mService:Landroid/service/vr/IVrManager;
Landroid/app/WallpaperManager;->openDefaultWallpaper(Landroid/content/Context;I)Ljava/io/InputStream;
Landroid/appwidget/AppWidgetHost;-><init>(Landroid/content/Context;ILandroid/widget/RemoteViews$OnClickHandler;Landroid/os/Looper;)V
Landroid/appwidget/AppWidgetHost;->HANDLE_VIEW_DATA_CHANGED:I
Landroid/appwidget/AppWidgetHostView;->updateAppWidgetSize(Landroid/os/Bundle;IIIIZ)V
Landroid/appwidget/AppWidgetManager;->bindAppWidgetId(ILandroid/content/ComponentName;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/appwidget/AppWidgetManager;->bindRemoteViewsService(Landroid/content/Context;ILandroid/content/Intent;Landroid/app/IServiceConnection;I)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothA2dp;->disableOptionalCodecs(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)V
Landroid/bluetooth/BluetoothA2dp;->enableOptionalCodecs(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)V
Landroid/bluetooth/BluetoothA2dp;->isOptionalCodecsEnabled(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)I
Landroid/bluetooth/BluetoothA2dp;->isOptionalCodecsSupported(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)I
Landroid/bluetooth/BluetoothA2dp;->setOptionalCodecsEnabled(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;I)V
Landroid/bluetooth/BluetoothA2dpSink;->disconnect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothAdapter;->factoryReset()Z
Landroid/bluetooth/BluetoothAdapter;->listenUsingEncryptedRfcommWithServiceRecord(Ljava/lang/String;Ljava/util/UUID;)Landroid/bluetooth/BluetoothServerSocket;
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->ACTION_SDP_RECORD:Ljava/lang/String;
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->connectGatt(Landroid/content/Context;ZLandroid/bluetooth/BluetoothGattCallback;IZILandroid/os/Handler;)Landroid/bluetooth/BluetoothGatt;
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->EXTRA_SDP_SEARCH_STATUS:Ljava/lang/String;
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->setAlias(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->setPin(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_AUTH_FAILED:I
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_AUTH_REJECTED:I
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_AUTH_TIMEOUT:I
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_DISCOVERY_IN_PROGRESS:I
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_REMOTE_AUTH_CANCELED:I
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_REMOTE_DEVICE_DOWN:I
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->UNBOND_REASON_REPEATED_ATTEMPTS:I
Landroid/bluetooth/BluetoothGatt;->connect(Ljava/lang/Boolean;Landroid/bluetooth/BluetoothGattCallback;Landroid/os/Handler;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothGatt;->mDeviceBusy:Ljava/lang/Boolean;
Landroid/bluetooth/BluetoothGatt;->mTransport:I
Landroid/bluetooth/BluetoothGattService;->setAdvertisePreferred(Z)V
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadset;->getAudioState(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)I
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadset;->getPriority(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)I
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadset;->phoneStateChanged(IIILjava/lang/String;ILjava/lang/String;)V
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClient;->acceptCall(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;I)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClient;->connect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClient;->disconnect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClient;->getAudioState(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)I
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClient;->rejectCall(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClientCall;->getId()I
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClientCall;->getNumber()Ljava/lang/String;
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClientCall;->getState()I
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClientCall;->isMultiParty()Z
Landroid/bluetooth/BluetoothHeadsetClientCall;->isOutgoing()Z
Landroid/bluetooth/BluetoothHearingAid;->ACTION_ACTIVE_DEVICE_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/bluetooth/BluetoothHearingAid;->getActiveDevices()Ljava/util/List;
Landroid/bluetooth/BluetoothHearingAid;->setActiveDevice(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothMap;->disconnect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothMapClient;->sendMessage(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;[Landroid/net/Uri;Ljava/lang/String;Landroid/app/PendingIntent;Landroid/app/PendingIntent;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothPan;->connect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothPbap;->disconnect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothProfile;->PRIORITY_AUTO_CONNECT:I
Landroid/bluetooth/BluetoothSap;->disconnect(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothSocket;->EADDRINUSE:I
Landroid/bluetooth/IBluetooth$Stub$Proxy;->getConnectionState(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)I
Landroid/bluetooth/IBluetooth$Stub;->TRANSACTION_enable:I
Landroid/bluetooth/IBluetoothManager$Stub;->TRANSACTION_enable:I
Landroid/companion/AssociationRequest;->getDeviceFilters()Ljava/util/List;
Landroid/companion/AssociationRequest;->isSingleDevice()Z
Landroid/companion/BluetoothDeviceFilter;->getAddress()Ljava/lang/String;
Landroid/companion/BluetoothDeviceFilterUtils;->getDeviceDisplayNameInternal(Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;)Ljava/lang/String;
Landroid/companion/BluetoothDeviceFilterUtils;->getDeviceDisplayNameInternal(Landroid/net/wifi/ScanResult;)Ljava/lang/String;
Landroid/companion/BluetoothDeviceFilterUtils;->getDeviceMacAddress(Landroid/os/Parcelable;)Ljava/lang/String;
Landroid/companion/BluetoothLeDeviceFilter;->getScanFilter()Landroid/bluetooth/le/ScanFilter;
Landroid/companion/DeviceFilter;->getDeviceDisplayName(Landroid/os/Parcelable;)Ljava/lang/String;
Landroid/companion/DeviceFilter;->matches(Landroid/os/Parcelable;)Z
Landroid/companion/ICompanionDeviceDiscoveryService$Stub;-><init>()V
Landroid/companion/IFindDeviceCallback;->onSuccess(Landroid/app/PendingIntent;)V
Landroid/content/ComponentName;->appendShortString(Ljava/lang/StringBuilder;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Landroid/content/ComponentName;->printShortString(Ljava/io/PrintWriter;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Landroid/content/ContentProvider;->attachInfoForTesting(Landroid/content/Context;Landroid/content/pm/ProviderInfo;)V
Landroid/content/ContentProvider;->mAuthorities:[Ljava/lang/String;
Landroid/content/ContentResolver;->getSyncStatusAsUser(Landroid/accounts/Account;Ljava/lang/String;I)Landroid/content/SyncStatusInfo;
Landroid/content/ContentResolver;->SYNC_ERROR_SYNC_ALREADY_IN_PROGRESS:I
Landroid/content/ContentResolver;->SYNC_OBSERVER_TYPE_STATUS:I
Landroid/content/Context;->canStartActivityForResult()Z
Landroid/content/Context;->checkPermission(Ljava/lang/String;IILandroid/os/IBinder;)I
Landroid/content/Context;->sendBroadcastAsUser(Landroid/content/Intent;Landroid/os/UserHandle;Ljava/lang/String;I)V
Landroid/content/Context;->sendOrderedBroadcastAsUser(Landroid/content/Intent;Landroid/os/UserHandle;Ljava/lang/String;ILandroid/content/BroadcastReceiver;Landroid/os/Handler;ILjava/lang/String;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/content/ContextWrapper;->startForegroundServiceAsUser(Landroid/content/Intent;Landroid/os/UserHandle;)Landroid/content/ComponentName;
Landroid/content/CursorLoader;->mCancellationSignal:Landroid/os/CancellationSignal;
Landroid/content/CursorLoader;->mObserver:Landroid/content/Loader$ForceLoadContentObserver;
Landroid/content/IContentProvider;->QUERY_TRANSACTION:I
Landroid/content/IContentService;->cancelSync(Landroid/accounts/Account;Ljava/lang/String;Landroid/content/ComponentName;)V
Landroid/content/IContentService;->isSyncActive(Landroid/accounts/Account;Ljava/lang/String;Landroid/content/ComponentName;)Z
Landroid/content/Intent;->ACTION_ALARM_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/content/Intent;->ACTION_USER_SWITCHED:Ljava/lang/String;
Landroid/content/Intent;->parseCommandArgs(Landroid/os/ShellCommand;Landroid/content/Intent$CommandOptionHandler;)Landroid/content/Intent;
Landroid/content/Intent;->prepareToLeaveProcess(Landroid/content/Context;)V
Landroid/content/Intent;->printIntentArgsHelp(Ljava/io/PrintWriter;Ljava/lang/String;)V
Landroid/content/Intent;->setAllowFds(Z)V
Landroid/content/Intent;->toInsecureString()Ljava/lang/String;
Landroid/content/IntentFilter;->hasDataAuthority(Landroid/content/IntentFilter$AuthorityEntry;)Z
Landroid/content/IntentFilter;->hasDataPath(Landroid/os/PatternMatcher;)Z
Landroid/content/IntentFilter;->hasDataSchemeSpecificPart(Landroid/os/PatternMatcher;)Z
Landroid/content/IntentFilter;->hasExactDataType(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/content/IntentFilter;->setAutoVerify(Z)V
Landroid/content/ISyncAdapter;->onUnsyncableAccount(Landroid/content/ISyncAdapterUnsyncableAccountCallback;)V
Landroid/content/om/IOverlayManager$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/content/om/IOverlayManager;
Landroid/content/om/IOverlayManager;->getAllOverlays(I)Ljava/util/Map;
Landroid/content/om/IOverlayManager;->getOverlayInfo(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/om/OverlayInfo;
Landroid/content/om/OverlayInfo;->state:I
Landroid/content/pm/ActivityInfo;->activityInfoConfigJavaToNative(I)I
Landroid/content/pm/ActivityInfo;->FLAG_ALLOW_EMBEDDED:I
Landroid/content/pm/ActivityInfo;->FLAG_SHOW_FOR_ALL_USERS:I
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->fullBackupContent:I
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->getCodePath()Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/BaseParceledListSlice;->getList()Ljava/util/List;
Landroid/content/pm/BaseParceledListSlice;->writeParcelableCreator(Ljava/lang/Object;Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/content/pm/ComponentInfo;->getComponentName()Landroid/content/ComponentName;
Landroid/content/pm/IPackageInstaller;->uninstall(Landroid/content/pm/VersionedPackage;Ljava/lang/String;ILandroid/content/IntentSender;I)V
Landroid/content/pm/IPackageManager$Stub;->TRANSACTION_getApplicationInfo:I
Landroid/content/pm/IPackageManager;->checkPermission(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I)I
Landroid/content/pm/IPackageManager;->getAppOpPermissionPackages(Ljava/lang/String;)[Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->getInstalledApplications(II)Landroid/content/pm/ParceledListSlice;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->getPackageInstaller()Landroid/content/pm/IPackageInstaller;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->getPermissionControllerPackageName()Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->getServicesSystemSharedLibraryPackageName()Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->getSharedSystemSharedLibraryPackageName()Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->grantRuntimePermission(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I)V
Landroid/content/pm/IPackageManager;->queryInstrumentation(Ljava/lang/String;I)Landroid/content/pm/ParceledListSlice;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->queryIntentActivities(Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;II)Landroid/content/pm/ParceledListSlice;
Landroid/content/pm/IPackageManager;->querySyncProviders(Ljava/util/List;Ljava/util/List;)V
Landroid/content/pm/PackageInstaller$SessionInfo;-><init>()V
Landroid/content/pm/PackageInstaller$SessionInfo;->resolvedBaseCodePath:Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/PackageInstaller$SessionInfo;->sealed:Z
Landroid/content/pm/PackageInstaller$SessionParams;->appIcon:Landroid/graphics/Bitmap;
Landroid/content/pm/PackageInstaller$SessionParams;->originatingUid:I
Landroid/content/pm/PackageInstaller$SessionParams;->sizeBytes:J
Landroid/content/pm/PackageManager;->getPackageCandidateVolumes(Landroid/content/pm/ApplicationInfo;)Ljava/util/List;
Landroid/content/pm/PackageManager;->getPackageCurrentVolume(Landroid/content/pm/ApplicationInfo;)Landroid/os/storage/VolumeInfo;
Landroid/content/pm/PackageManager;->installStatusToString(ILjava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/PackageManager;->MOVE_EXTERNAL_MEDIA:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->MOVE_INTERNAL:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->movePackage(Ljava/lang/String;Landroid/os/storage/VolumeInfo;)I
Landroid/content/pm/PackageManager;->SYSTEM_SHARED_LIBRARY_SERVICES:Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/PackageManager;->SYSTEM_SHARED_LIBRARY_SHARED:Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/PackageParser$Package;->mKeySetMapping:Landroid/util/ArrayMap;
Landroid/content/pm/PackageParser$Package;->mUpgradeKeySets:Landroid/util/ArraySet;
Landroid/content/pm/PackageParser$SigningDetails$Builder;->setPastSigningCertificates([Landroid/content/pm/Signature;)Landroid/content/pm/PackageParser$SigningDetails$Builder;
Landroid/content/pm/PackageParser;->collectCertificates(Landroid/content/pm/PackageParser$Package;Ljava/io/File;Z)V
Landroid/content/pm/PackageParser;->mCallback:Landroid/content/pm/PackageParser$Callback;
Landroid/content/pm/ParceledListSlice;->getList()Ljava/util/List;
Landroid/content/pm/ParceledListSlice;->writeParcelableCreator(Landroid/os/Parcelable;Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/content/pm/ParceledListSlice;->writeParcelableCreator(Ljava/lang/Object;Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/content/pm/PermissionInfo;->protectionToString(I)Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/ResolveInfo;->getComponentInfo()Landroid/content/pm/ComponentInfo;
Landroid/content/pm/StringParceledListSlice;->getList()Ljava/util/List;
Landroid/content/pm/VerifierInfo;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/security/PublicKey;)V
Landroid/content/res/AssetManager;->applyStyle(JIILandroid/content/res/XmlBlock$Parser;[IJJ)V
Landroid/content/res/AssetManager;->openNonAsset(ILjava/lang/String;)Ljava/io/InputStream;
Landroid/content/res/AssetManager;->openNonAsset(Ljava/lang/String;I)Ljava/io/InputStream;
Landroid/content/res/AssetManager;->resolveAttrs(JII[I[I[I[I)Z
Landroid/content/res/AssetManager;->retrieveAttributes(Landroid/content/res/XmlBlock$Parser;[I[I[I)Z
Landroid/content/res/AssetManager;->setThemeTo(JLandroid/content/res/AssetManager;J)V
Landroid/content/res/ColorStateList;->obtainForTheme(Landroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/content/res/ColorStateList;
Landroid/content/res/ColorStateList;->obtainForTheme(Landroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/content/res/ComplexColor;
Landroid/content/res/ColorStateList;->onColorsChanged()V
Landroid/content/res/CompatibilityInfo;->computeCompatibleScaling(Landroid/util/DisplayMetrics;Landroid/util/DisplayMetrics;)F
Landroid/content/res/Configuration;->assetsSeq:I
Landroid/content/res/Configuration;->resourceQualifierString(Landroid/content/res/Configuration;)Ljava/lang/String;
Landroid/content/res/DrawableCache;->getInstance(JLandroid/content/res/Resources;Landroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
Landroid/content/res/ObbInfo;->salt:[B
Landroid/content/res/Resources;-><init>(Ljava/lang/ClassLoader;)V
Landroid/content/res/Resources;->getDrawableInflater()Landroid/graphics/drawable/DrawableInflater;
Landroid/content/res/Resources;->loadDrawable(Landroid/util/TypedValue;IILandroid/content/res/Resources$Theme;)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
Landroid/content/res/ResourcesImpl;-><init>(Landroid/content/res/AssetManager;Landroid/util/DisplayMetrics;Landroid/content/res/Configuration;Landroid/view/DisplayAdjustments;)V
Landroid/content/res/ResourcesImpl;->getDisplayMetrics()Landroid/util/DisplayMetrics;
Landroid/content/res/ResourcesImpl;->getValue(ILandroid/util/TypedValue;Z)V
Landroid/content/res/ResourcesImpl;->mConfiguration:Landroid/content/res/Configuration;
Landroid/content/res/ResourcesImpl;->mPreloading:Z
Landroid/content/res/ResourcesImpl;->TRACE_FOR_MISS_PRELOAD:Z
Landroid/content/res/ResourcesImpl;->TRACE_FOR_PRELOAD:Z
Landroid/content/res/TypedArray;->mAssets:Landroid/content/res/AssetManager;
Landroid/content/res/TypedArray;->mMetrics:Landroid/util/DisplayMetrics;
Landroid/content/res/TypedArray;->mRecycled:Z
Landroid/content/res/TypedArray;->mTheme:Landroid/content/res/Resources$Theme;
Landroid/content/res/XmlBlock$Parser;->mParseState:J
Landroid/content/SyncAdapterType;->allowParallelSyncs:Z
Landroid/content/SyncAdapterType;->isAlwaysSyncable:Z
Landroid/content/SyncAdapterType;->settingsActivity:Ljava/lang/String;
Landroid/content/UndoManager;-><init>()V
Landroid/content/UndoManager;->addOperation(Landroid/content/UndoOperation;I)V
Landroid/content/UndoManager;->beginUpdate(Ljava/lang/CharSequence;)V
Landroid/content/UndoManager;->commitState(Landroid/content/UndoOwner;)I
Landroid/content/UndoManager;->countRedos([Landroid/content/UndoOwner;)I
Landroid/content/UndoManager;->countUndos([Landroid/content/UndoOwner;)I
Landroid/content/UndoManager;->endUpdate()V
Landroid/content/UndoManager;->forgetRedos([Landroid/content/UndoOwner;I)I
Landroid/content/UndoManager;->forgetUndos([Landroid/content/UndoOwner;I)I
Landroid/content/UndoManager;->getLastOperation(Ljava/lang/Class;Landroid/content/UndoOwner;I)Landroid/content/UndoOperation;
Landroid/content/UndoManager;->getOwner(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Landroid/content/UndoOwner;
Landroid/content/UndoManager;->isInUndo()Z
Landroid/content/UndoManager;->redo([Landroid/content/UndoOwner;I)I
Landroid/content/UndoManager;->restoreInstanceState(Landroid/os/Parcel;Ljava/lang/ClassLoader;)V
Landroid/content/UndoManager;->saveInstanceState(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/content/UndoManager;->setUndoLabel(Ljava/lang/CharSequence;)V
Landroid/content/UndoManager;->undo([Landroid/content/UndoOwner;I)I
Landroid/content/UndoOperation;-><init>(Landroid/content/UndoOwner;)V
Landroid/content/UndoOperation;-><init>(Landroid/os/Parcel;Ljava/lang/ClassLoader;)V
Landroid/database/AbstractWindowedCursor;->closeWindow()V
Landroid/database/CursorWindow;->printStats()Ljava/lang/String;
Landroid/database/sqlite/SQLiteCustomFunction;->dispatchCallback([Ljava/lang/String;)V
Landroid/database/sqlite/SQLiteCustomFunction;->numArgs:I
Landroid/database/sqlite/SQLiteDatabase;->mThreadSession:Ljava/lang/ThreadLocal;
Landroid/database/sqlite/SQLiteDebug$PagerStats;->pageCacheOverflow:I
Landroid/database/sqlite/SQLiteProgram;->mBindArgs:[Ljava/lang/Object;
Landroid/database/sqlite/SQLiteStatement;-><init>(Landroid/database/sqlite/SQLiteDatabase;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)V
Landroid/ddm/DdmHandleAppName;->getNames()Landroid/ddm/DdmHandleAppName$Names;
Landroid/ddm/DdmHandleAppName;->setAppName(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I)V
Landroid/graphics/Bitmap;->mNinePatchInsets:Landroid/graphics/NinePatch$InsetStruct;
Landroid/graphics/Bitmap;->reinit(IIZ)V
Landroid/graphics/BitmapFactory;->nativeDecodeAsset(JLandroid/graphics/Rect;Landroid/graphics/BitmapFactory$Options;JJ)Landroid/graphics/Bitmap;
Landroid/graphics/Canvas;->freeTextLayoutCaches()V
Landroid/graphics/Canvas;->release()V
Landroid/graphics/CanvasProperty;->createFloat(F)Landroid/graphics/CanvasProperty;
Landroid/graphics/CanvasProperty;->createPaint(Landroid/graphics/Paint;)Landroid/graphics/CanvasProperty;
Landroid/graphics/ColorMatrixColorFilter;->setColorMatrixArray([F)V
Landroid/graphics/drawable/AnimatedStateListDrawable$AnimatedStateListState;->mStateIds:Landroid/util/SparseIntArray;
Landroid/graphics/drawable/AnimatedStateListDrawable$AnimatedStateListState;->mTransitions:Landroid/util/LongSparseLongArray;
Landroid/graphics/drawable/AnimatedVectorDrawable$VectorDrawableAnimatorRT;->callOnFinished(Landroid/graphics/drawable/AnimatedVectorDrawable$VectorDrawableAnimatorRT;I)V
Landroid/graphics/drawable/AnimatedVectorDrawable;->mAnimatedVectorState:Landroid/graphics/drawable/AnimatedVectorDrawable$AnimatedVectorDrawableState;
Landroid/graphics/drawable/ColorDrawable;->mPaint:Landroid/graphics/Paint;
Landroid/graphics/drawable/Drawable;->parseBlendMode(ILandroid/graphics/BlendMode;)Landroid/graphics/BlendMode;
Landroid/graphics/drawable/DrawableInflater;->mClassLoader:Ljava/lang/ClassLoader;
Landroid/graphics/drawable/DrawableWrapper;->mState:Landroid/graphics/drawable/DrawableWrapper$DrawableWrapperState;
Landroid/graphics/drawable/Icon;->createWithResource(Landroid/content/res/Resources;I)Landroid/graphics/drawable/Icon;
Landroid/graphics/drawable/Icon;->getDataLength()I
Landroid/graphics/drawable/Icon;->hasTint()Z
Landroid/graphics/drawable/InsetDrawable;->mState:Landroid/graphics/drawable/InsetDrawable$InsetState;
Landroid/graphics/drawable/LayerDrawable;->addLayer(Landroid/graphics/drawable/LayerDrawable$ChildDrawable;)I
Landroid/graphics/drawable/RippleDrawable$RippleState;->mColor:Landroid/content/res/ColorStateList;
Landroid/graphics/drawable/RippleDrawable;->mDensity:I
Landroid/graphics/drawable/ScaleDrawable;->mState:Landroid/graphics/drawable/ScaleDrawable$ScaleState;
Landroid/graphics/drawable/StateListDrawable;->extractStateSet(Landroid/util/AttributeSet;)[I
Landroid/graphics/drawable/StateListDrawable;->updateStateFromTypedArray(Landroid/content/res/TypedArray;)V
Landroid/graphics/drawable/VectorDrawable;->mTintFilter:Landroid/graphics/PorterDuffColorFilter;
Landroid/graphics/FontListParser;->parse(Ljava/io/InputStream;)Landroid/text/FontConfig;
Landroid/graphics/fonts/FontVariationAxis;->mStyleValue:F
Landroid/graphics/GraphicBuffer;-><init>(IIIIJ)V
Landroid/graphics/GraphicBuffer;->mNativeObject:J
Landroid/graphics/LightingColorFilter;->setColorAdd(I)V
Landroid/graphics/LightingColorFilter;->setColorMultiply(I)V
Landroid/graphics/LinearGradient;->mColor1:I
Landroid/graphics/LinearGradient;->mPositions:[F
Landroid/graphics/LinearGradient;->mTileMode:Landroid/graphics/Shader$TileMode;
Landroid/graphics/LinearGradient;->mX0:F
Landroid/graphics/LinearGradient;->mX1:F
Landroid/graphics/LinearGradient;->mY0:F
Landroid/graphics/LinearGradient;->mY1:F
Landroid/graphics/Movie;->mNativeMovie:J
Landroid/graphics/Paint;->mNativePaint:J
Landroid/graphics/Path;->isSimplePath:Z
Landroid/graphics/Path;->rects:Landroid/graphics/Region;
Landroid/graphics/pdf/PdfRenderer;->doClose()V
Landroid/graphics/pdf/PdfRenderer;->mCurrentPage:Landroid/graphics/pdf/PdfRenderer$Page;
Landroid/graphics/PorterDuffColorFilter;->getMode()Landroid/graphics/PorterDuff$Mode;
Landroid/graphics/RadialGradient;->mCenterColor:I
Landroid/graphics/RadialGradient;->mColors:[I
Landroid/graphics/RadialGradient;->mEdgeColor:I
Landroid/graphics/RadialGradient;->mPositions:[F
Landroid/graphics/RadialGradient;->mRadius:F
Landroid/graphics/RadialGradient;->mTileMode:Landroid/graphics/Shader$TileMode;
Landroid/graphics/RadialGradient;->mX:F
Landroid/graphics/RadialGradient;->mY:F
Landroid/graphics/Region;-><init>(JI)V
Landroid/graphics/Region;->mNativeRegion:J
Landroid/graphics/Region;->recycle()V
Landroid/graphics/SurfaceTexture;->mFrameAvailableListener:J
Landroid/graphics/SurfaceTexture;->mOnFrameAvailableHandler:Landroid/os/Handler;
Landroid/graphics/SurfaceTexture;->postEventFromNative(Ljava/lang/ref/WeakReference;)V
Landroid/graphics/SweepGradient;->mColor0:I
Landroid/graphics/SweepGradient;->mColor1:I
Landroid/graphics/SweepGradient;->mColors:[I
Landroid/graphics/SweepGradient;->mCx:F
Landroid/graphics/SweepGradient;->mCy:F
Landroid/graphics/SweepGradient;->mPositions:[F
Landroid/graphics/Typeface;->nativeCreateFromArray([JJII)J
Landroid/graphics/Xfermode;->porterDuffMode:I
Landroid/hardware/biometrics/BiometricConstants;->BIOMETRIC_ERROR_VENDOR_BASE:I
Landroid/hardware/biometrics/BiometricFingerprintConstants;->FINGERPRINT_ERROR_VENDOR_BASE:I
Landroid/hardware/Camera$Parameters;->splitArea(Ljava/lang/String;)Ljava/util/ArrayList;
Landroid/hardware/camera2/CameraCharacteristics$Key;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Class;J)V
Landroid/hardware/camera2/CameraCharacteristics;->mProperties:Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative;
Landroid/hardware/camera2/CaptureRequest$Key;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Class;J)V
Landroid/hardware/camera2/CaptureRequest;->mLogicalCameraSettings:Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative;
Landroid/hardware/camera2/CaptureResult$Key;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Class;J)V
Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative$Key;->cacheTag(I)V
Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative$Key;->hasTag()Z
Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative;->mMetadataPtr:J
Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative;->nativeGetTagFromKeyLocal(JLjava/lang/String;)I
Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative;->nativeGetTypeFromTagLocal(JI)I
Landroid/hardware/camera2/impl/CameraMetadataNative;->nativeReadValues(IJ)[B
Landroid/hardware/camera2/utils/HashCodeHelpers;->hashCode([I)I
Landroid/hardware/Camera;->CAMERA_HAL_API_VERSION_1_0:I
Landroid/hardware/Camera;->postEventFromNative(Ljava/lang/Object;IIILjava/lang/Object;)V
Landroid/hardware/display/DisplayManager;->ACTION_WIFI_DISPLAY_STATUS_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/display/DisplayManager;->EXTRA_WIFI_DISPLAY_STATUS:Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->DISPLAY_STATE_CONNECTED:I
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->DISPLAY_STATE_CONNECTING:I
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->DISPLAY_STATE_NOT_CONNECTED:I
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->FEATURE_STATE_ON:I
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->mActiveDisplay:Landroid/hardware/display/WifiDisplay;
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->mDisplays:[Landroid/hardware/display/WifiDisplay;
Landroid/hardware/display/WifiDisplayStatus;->SCAN_STATE_NOT_SCANNING:I
Landroid/hardware/fingerprint/FingerprintManager;->getEnrolledFingerprints(I)Ljava/util/List;
Landroid/hardware/HardwareBuffer;->mNativeObject:J
Landroid/hardware/ICameraService$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/hardware/ICameraService;
Landroid/hardware/input/IInputManager$Stub;->TRANSACTION_injectInputEvent:I
Landroid/hardware/location/GeofenceHardware;-><init>(Landroid/hardware/location/IGeofenceHardware;)V
Landroid/hardware/location/IActivityRecognitionHardwareClient$Stub;-><init>()V
Landroid/hardware/location/IActivityRecognitionHardwareClient;->onAvailabilityChanged(ZLandroid/hardware/location/IActivityRecognitionHardware;)V
Landroid/hardware/Sensor;->TYPE_DEVICE_ORIENTATION:I
Landroid/hardware/Sensor;->TYPE_PICK_UP_GESTURE:I
Landroid/hardware/SerialManager;->getSerialPorts()[Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/SerialManager;->openSerialPort(Ljava/lang/String;I)Landroid/hardware/SerialPort;
Landroid/hardware/SerialPort;->close()V
Landroid/hardware/SerialPort;->mNativeContext:I
Landroid/hardware/SerialPort;->write(Ljava/nio/ByteBuffer;I)V
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$GenericRecognitionEvent;-><init>(IIZIIIZLandroid/media/AudioFormat;[B)V
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$KeyphraseRecognitionEvent;-><init>(IIZIIIZLandroid/media/AudioFormat;[B[Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$KeyphraseRecognitionExtra;)V
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$KeyphraseRecognitionExtra;->recognitionModes:I
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$RecognitionConfig;->captureRequested:Z
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$RecognitionConfig;->data:[B
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$RecognitionConfig;->keyphrases:[Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$KeyphraseRecognitionExtra;
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$RecognitionEvent;-><init>(IIZIIIZLandroid/media/AudioFormat;[B)V
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$SoundModelEvent;-><init>(II[B)V
Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTriggerModule;->mId:I
Landroid/hardware/SystemSensorManager$BaseEventQueue;->dispatchAdditionalInfoEvent(III[F[I)V
Landroid/hardware/SystemSensorManager$BaseEventQueue;->dispatchFlushCompleteEvent(I)V
Landroid/hardware/SystemSensorManager$BaseEventQueue;->dispatchSensorEvent(I[FIJ)V
Landroid/hardware/usb/IUsbManager$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/hardware/usb/IUsbManager;
Landroid/hardware/usb/UsbDeviceConnection;->mNativeContext:J
Landroid/hardware/usb/UsbManager;->isFunctionEnabled(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/hardware/usb/UsbManager;->USB_DATA_UNLOCKED:Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/usb/UsbRequest;->mNativeContext:J
Landroid/icu/impl/CurrencyData;-><init>()V
Landroid/icu/impl/IllegalIcuArgumentException;-><init>(Ljava/lang/String;)V
Landroid/icu/text/DateFormatSymbols;->getLocale(Landroid/icu/util/ULocale$Type;)Landroid/icu/util/ULocale;
Landroid/icu/text/DateIntervalFormat;-><init>()V
Landroid/icu/text/DateTimePatternGenerator$DistanceInfo;-><init>()V
Landroid/icu/text/DecimalFormatSymbols;->getLocale(Landroid/icu/util/ULocale$Type;)Landroid/icu/util/ULocale;
Landroid/icu/text/RuleBasedCollator;->getLocale(Landroid/icu/util/ULocale$Type;)Landroid/icu/util/ULocale;
Landroid/icu/text/SpoofChecker$ScriptSet;-><init>()V
Landroid/icu/text/SpoofChecker$ScriptSet;->and(I)V
Landroid/icu/text/SpoofChecker$ScriptSet;->isFull()Z
Landroid/icu/text/SpoofChecker$ScriptSet;->setAll()V
Landroid/icu/text/TimeZoneNames$DefaultTimeZoneNames$FactoryImpl;-><init>()V
Landroid/icu/text/UFormat;->getLocale(Landroid/icu/util/ULocale$Type;)Landroid/icu/util/ULocale;
Landroid/inputmethodservice/InputMethodService$SettingsObserver;->shouldShowImeWithHardKeyboard()Z
Landroid/inputmethodservice/InputMethodService;->mSettingsObserver:Landroid/inputmethodservice/InputMethodService$SettingsObserver;
Landroid/location/ICountryDetector$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/location/ICountryDetector;
Landroid/location/IGeofenceProvider$Stub;-><init>()V
Landroid/location/IGeofenceProvider;->setGeofenceHardware(Landroid/hardware/location/IGeofenceHardware;)V
Landroid/location/ILocationManager$Stub;->TRANSACTION_getAllProviders:I
Landroid/Manifest$permission;->CAPTURE_SECURE_VIDEO_OUTPUT:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->CAPTURE_VIDEO_OUTPUT:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->READ_FRAME_BUFFER:Ljava/lang/String;
Landroid/media/AudioAttributes;->mFormattedTags:Ljava/lang/String;
Landroid/media/AudioAttributes;->mUsage:I
Landroid/media/AudioDevicePort;-><init>(Landroid/media/AudioHandle;Ljava/lang/String;[I[I[I[I[Landroid/media/AudioGain;ILjava/lang/String;[I[I)V
Landroid/media/AudioDevicePortConfig;-><init>(Landroid/media/AudioDevicePort;IIILandroid/media/AudioGainConfig;)V
Landroid/media/AudioFormat;-><init>(IIII)V
Landroid/media/AudioFormat;->mChannelMask:I
Landroid/media/AudioFormat;->mEncoding:I
Landroid/media/AudioFormat;->mSampleRate:I
Landroid/media/audiofx/AudioEffect;->getParameter([I[B)I
Landroid/media/audiofx/AudioEffect;->getParameter([I[I)I
Landroid/media/AudioGain;-><init>(IIIIIIIII)V
Landroid/media/AudioHandle;-><init>(I)V
Landroid/media/AudioManager;-><init>()V
Landroid/media/AudioManager;->abandonAudioFocusForCall()V
Landroid/media/AudioManager;->isMusicActiveRemotely()Z
Landroid/media/AudioManager;->isValidRingerMode(I)Z
Landroid/media/AudioManager;->NUM_SOUND_EFFECTS:I
Landroid/media/AudioManager;->reloadAudioSettings()V
Landroid/media/AudioManager;->requestAudioFocusForCall(II)V
Landroid/media/AudioManager;->setMicrophoneMuteFromSwitch(Z)V
Landroid/media/AudioManager;->startBluetoothScoVirtualCall()V
Landroid/media/AudioMixPort;-><init>(Landroid/media/AudioHandle;IILjava/lang/String;[I[I[I[I[Landroid/media/AudioGain;)V
Landroid/media/AudioMixPort;->ioHandle()I
Landroid/media/AudioMixPortConfig;-><init>(Landroid/media/AudioMixPort;IIILandroid/media/AudioGainConfig;)V
Landroid/media/AudioPatch;-><init>(Landroid/media/AudioHandle;[Landroid/media/AudioPortConfig;[Landroid/media/AudioPortConfig;)V
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mCallbackFlags:I
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mDeviceAddress:Ljava/lang/String;
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mDeviceSystemType:I
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mFormat:Landroid/media/AudioFormat;
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mMixType:I
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mRouteFlags:I
Landroid/media/audiopolicy/AudioMix;->mRule:Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule;
Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule$AudioMixMatchCriterion;->mAttr:Landroid/media/AudioAttributes;
Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule$AudioMixMatchCriterion;->mIntProp:I
Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule$AudioMixMatchCriterion;->mRule:I
Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule;->mAllowPrivilegedPlaybackCapture:Z
Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule;->mCriteria:Ljava/util/ArrayList;
Landroid/media/audiopolicy/AudioMixingRule;->mVoiceCommunicationCaptureAllowed:Z
Landroid/media/AudioPort;-><init>(Landroid/media/AudioHandle;ILjava/lang/String;[I[I[I[I[Landroid/media/AudioGain;)V
Landroid/media/AudioPort;->role()I
Landroid/media/AudioPortConfig;->mConfigMask:I
Landroid/media/AudioPortEventHandler;->mJniCallback:J
Landroid/media/AudioPortEventHandler;->postEventFromNative(Ljava/lang/Object;IIILjava/lang/Object;)V
Landroid/media/AudioRecord;->mAudioAttributes:Landroid/media/AudioAttributes;
Landroid/media/AudioRecord;->mNativeCallbackCookie:J
Landroid/media/AudioRecord;->mNativeDeviceCallback:J
Landroid/media/AudioRecord;->postEventFromNative(Ljava/lang/Object;IIILjava/lang/Object;)V
Landroid/media/AudioRecordingConfiguration;->getClientPackageName()Ljava/lang/String;
Landroid/media/AudioSystem;->dynamicPolicyCallbackFromNative(ILjava/lang/String;I)V
Landroid/media/AudioSystem;->getMasterMute()Z
Landroid/media/AudioSystem;->recordingCallbackFromNative(IIIIIIZ[I[Landroid/media/audiofx/AudioEffect$Descriptor;[Landroid/media/audiofx/AudioEffect$Descriptor;I)V
Landroid/media/AudioSystem;->STREAM_SYSTEM_ENFORCED:I
Landroid/media/AudioTrack;->deferred_connect(J)V
Landroid/media/AudioTrack;->mJniData:J
Landroid/media/AudioTrack;->postEventFromNative(Ljava/lang/Object;IIILjava/lang/Object;)V
Landroid/media/CamcorderProfile;->native_get_camcorder_profile(II)Landroid/media/CamcorderProfile;
Landroid/media/EncoderCapabilities$VideoEncoderCap;->mCodec:I
Landroid/media/EncoderCapabilities$VideoEncoderCap;->mMaxFrameHeight:I
Landroid/media/EncoderCapabilities$VideoEncoderCap;->mMaxFrameWidth:I
Landroid/media/EncoderCapabilities$VideoEncoderCap;->mMinFrameHeight:I
Landroid/media/EncoderCapabilities$VideoEncoderCap;->mMinFrameWidth:I
Landroid/media/EncoderCapabilities;->getVideoEncoders()Ljava/util/List;
Landroid/media/IAudioService;->setStreamVolume(IIILjava/lang/String;)V
Landroid/media/IRemoteDisplayCallback;->onStateChanged(Landroid/media/RemoteDisplayState;)V
Landroid/media/IVolumeController$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/media/IVolumeController;
Landroid/media/JetPlayer;->mNativePlayerInJavaObj:J
Landroid/media/JetPlayer;->postEventFromNative(Ljava/lang/Object;III)V
Landroid/media/MediaMetadata;->getKeyFromMetadataEditorKey(I)Ljava/lang/String;
Landroid/media/MediaMuxer;->mCloseGuard:Ldalvik/system/CloseGuard;
Landroid/media/MediaMuxer;->mNativeObject:J
Landroid/media/MediaMuxer;->mState:I
Landroid/media/MediaMuxer;->MUXER_STATE_STARTED:I
Landroid/media/MediaMuxer;->MUXER_STATE_STOPPED:I
Landroid/media/MediaMuxer;->MUXER_STATE_UNINITIALIZED:I
Landroid/media/MediaMuxer;->nativeRelease(J)V
Landroid/media/MediaMuxer;->nativeSetup(Ljava/io/FileDescriptor;I)J
Landroid/media/MediaPlayer;->MEDIA_INFO_EXTERNAL_METADATA_UPDATE:I
Landroid/media/MediaPlayer;->MEDIA_INFO_TIMED_TEXT_ERROR:I
Landroid/media/MediaPlayer;->setDataSource(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;Ljava/util/List;)V
Landroid/media/MediaPlayer;->setDataSource(Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;Ljava/util/List;)V
Landroid/media/MediaRecorder;->mSurface:Landroid/view/Surface;
Landroid/media/MediaRouter$RouteInfo;->getName(Landroid/content/res/Resources;)Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/media/MediaRouter;->getSelectedRoute()Landroid/media/MediaRouter$RouteInfo;
Landroid/media/MicrophoneInfo;-><init>(Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;IIILandroid/media/MicrophoneInfo$Coordinate3F;Landroid/media/MicrophoneInfo$Coordinate3F;Ljava/util/List;Ljava/util/List;FFFI)V
Landroid/media/PlaybackParams;->mAudioFallbackMode:I
Landroid/media/PlaybackParams;->mAudioStretchMode:I
Landroid/media/PlaybackParams;->mPitch:F
Landroid/media/PlaybackParams;->SET_AUDIO_FALLBACK_MODE:I
Landroid/media/PlaybackParams;->SET_AUDIO_STRETCH_MODE:I
Landroid/media/PlaybackParams;->SET_PITCH:I
Landroid/media/PlaybackParams;->SET_SPEED:I
Landroid/media/RemoteControlClient;->MEDIA_POSITION_READABLE:I
Landroid/media/RemoteControlClient;->MEDIA_POSITION_WRITABLE:I
Landroid/media/RemoteController;->mCurrentSession:Landroid/media/session/MediaController;
Landroid/media/RemoteDisplay;->notifyDisplayConnected(Landroid/view/Surface;IIII)V
Landroid/media/RemoteDisplay;->notifyDisplayDisconnected()V
Landroid/media/RemoteDisplay;->notifyDisplayError(I)V
Landroid/media/RemoteDisplayState;-><init>()V
Landroid/media/RemoteDisplayState;->displays:Ljava/util/ArrayList;
Landroid/media/Ringtone;->mLocalPlayer:Landroid/media/MediaPlayer;
Landroid/media/RingtoneManager;->getMediaRingtones(Landroid/content/Context;)Landroid/database/Cursor;
Landroid/media/RingtoneManager;->getRingtone(Landroid/content/Context;Landroid/net/Uri;ILandroid/media/VolumeShaper$Configuration;)Landroid/media/Ringtone;
Landroid/media/session/MediaSession$QueueItem;->mId:J
Landroid/media/soundtrigger/SoundTriggerDetector$EventPayload;->getCaptureSession()Ljava/lang/Integer;
Landroid/media/soundtrigger/SoundTriggerDetector$EventPayload;->getData()[B
Landroid/media/soundtrigger/SoundTriggerManager;->stopRecognition(Ljava/util/UUID;)I
Landroid/media/soundtrigger/SoundTriggerManager;->unloadSoundModel(Ljava/util/UUID;)I
Landroid/media/TimedText;->getObject(I)Ljava/lang/Object;
Landroid/media/ToneGenerator;->mNativeContext:J
Landroid/media/TtmlRenderer;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Landroid/media/tv/TvInputInfo;->getComponent()Landroid/content/ComponentName;
Landroid/media/tv/TvInputService$Session;->mOverlayFrame:Landroid/graphics/Rect;
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;-><init>(IIIDI[F[F)V
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mDurationMs:D
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mId:I
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mInterpolatorType:I
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mOptionFlags:I
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mTimes:[F
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mType:I
Landroid/media/VolumeShaper$Configuration;->mVolumes:[F
Landroid/media/VolumeShaper$Operation;-><init>(IIF)V
Landroid/media/VolumeShaper$Operation;->mFlags:I
Landroid/media/VolumeShaper$Operation;->mReplaceId:I
Landroid/media/VolumeShaper$Operation;->mXOffset:F
Landroid/media/VolumeShaper$State;-><init>(FF)V
Landroid/media/VolumeShaper$State;->mVolume:F
Landroid/media/VolumeShaper$State;->mXOffset:F
Landroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepalive;->stop()V
Landroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepaliveCallback;-><init>()V
Landroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepaliveCallback;->onError(I)V
Landroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepaliveCallback;->onStarted()V
Landroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepaliveCallback;->onStopped()V
Landroid/net/ConnectivityManager;->ACTION_TETHER_STATE_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/net/ConnectivityManager;->EXTRA_ACTIVE_TETHER:Ljava/lang/String;
Landroid/net/ConnectivityManager;->EXTRA_AVAILABLE_TETHER:Ljava/lang/String;
Landroid/net/ConnectivityManager;->EXTRA_ERRORED_TETHER:Ljava/lang/String;
Landroid/net/ConnectivityManager;->getActiveNetworkInfoForUid(I)Landroid/net/NetworkInfo;
Landroid/net/ConnectivityManager;->getLastTetherError(Ljava/lang/String;)I
Landroid/net/ConnectivityManager;->getNetworkTypeName(I)Ljava/lang/String;
Landroid/net/ConnectivityManager;->networkCapabilitiesForFeature(ILjava/lang/String;)Landroid/net/NetworkCapabilities;
Landroid/net/ConnectivityManager;->removeRequestForFeature(Landroid/net/NetworkCapabilities;)Z
Landroid/net/ConnectivityManager;->requestNetworkForFeatureLocked(Landroid/net/NetworkCapabilities;)Landroid/net/NetworkRequest;
Landroid/net/ConnectivityManager;->setProcessDefaultNetworkForHostResolution(Landroid/net/Network;)Z
Landroid/net/ConnectivityManager;->sLegacyRequests:Ljava/util/HashMap;
Landroid/net/ConnectivityManager;->startNattKeepalive(Landroid/net/Network;ILandroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepaliveCallback;Ljava/net/InetAddress;ILjava/net/InetAddress;)Landroid/net/ConnectivityManager$PacketKeepalive;
Landroid/net/ConnectivityManager;->tether(Ljava/lang/String;)I
Landroid/net/DhcpResults;->dnsServers:Ljava/util/ArrayList;
Landroid/net/DhcpResults;->domains:Ljava/lang/String;
Landroid/net/DhcpResults;->gateway:Ljava/net/InetAddress;
Landroid/net/DhcpResults;->ipAddress:Landroid/net/LinkAddress;
Landroid/net/DhcpResults;->leaseDuration:I
Landroid/net/DhcpResults;->mtu:I
Landroid/net/DhcpResults;->serverAddress:Ljava/net/Inet4Address;
Landroid/net/DhcpResults;->vendorInfo:Ljava/lang/String;
Landroid/net/EthernetManager$Listener;->onAvailabilityChanged(Ljava/lang/String;Z)V
Landroid/net/EthernetManager;->addListener(Landroid/net/EthernetManager$Listener;)V
Landroid/net/EthernetManager;->addListener(Landroid/net/EthernetManager$Listener;Ljava/util/concurrent/Executor;)V
Landroid/net/EthernetManager;->getAvailableInterfaces()[Ljava/lang/String;
Landroid/net/EthernetManager;->getConfiguration(Ljava/lang/String;)Landroid/net/IpConfiguration;
Landroid/net/EthernetManager;->isAvailable()Z
Landroid/net/EthernetManager;->isAvailable(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/net/EthernetManager;->removeListener(Landroid/net/EthernetManager$Listener;)V
Landroid/net/EthernetManager;->setConfiguration(Ljava/lang/String;Landroid/net/IpConfiguration;)V
Landroid/net/IConnectivityManager;->getAllNetworkState()[Landroid/net/NetworkState;
Landroid/net/IConnectivityManager;->startLegacyVpn(Lcom/android/internal/net/VpnProfile;)V
Landroid/net/INetworkPolicyListener$Stub;-><init>()V
Landroid/net/INetworkPolicyManager;->getNetworkQuotaInfo(Landroid/net/NetworkState;)Landroid/net/NetworkQuotaInfo;
Landroid/net/INetworkStatsService;->openSessionForUsageStats(ILjava/lang/String;)Landroid/net/INetworkStatsSession;
Landroid/net/IpConfiguration;-><init>(Landroid/net/IpConfiguration$IpAssignment;Landroid/net/IpConfiguration$ProxySettings;Landroid/net/StaticIpConfiguration;Landroid/net/ProxyInfo;)V
Landroid/net/LinkProperties;->compareProvisioning(Landroid/net/LinkProperties;Landroid/net/LinkProperties;)Landroid/net/LinkProperties$ProvisioningChange;
Landroid/net/LinkProperties;->getStackedLinks()Ljava/util/List;
Landroid/net/LinkProperties;->isIdenticalStackedLinks(Landroid/net/LinkProperties;)Z
Landroid/net/LinkQualityInfo;->setDataSampleDuration(I)V
Landroid/net/LinkQualityInfo;->setLastDataSampleTime(J)V
Landroid/net/LinkQualityInfo;->setPacketCount(J)V
Landroid/net/LinkQualityInfo;->setPacketErrorCount(J)V
Landroid/net/LocalSocketImpl;->outboundFileDescriptors:[Ljava/io/FileDescriptor;
Landroid/net/MacAddress;->ALL_ZEROS_ADDRESS:Landroid/net/MacAddress;
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->actualLifetime:J
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->currentRas:I
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->filteredRas:I
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->flags:I
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->flagsFor(ZZ)I
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->lifetime:J
Landroid/net/metrics/ApfProgramEvent;->programLength:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->droppedRas:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->durationMs:J
Landroid/net/metrics/ApfStats;->matchingRas:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->maxProgramSize:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->parseErrors:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->programUpdates:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->programUpdatesAll:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->programUpdatesAllowingMulticast:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->receivedRas:I
Landroid/net/metrics/ApfStats;->zeroLifetimeRas:I
Landroid/net/metrics/DhcpClientEvent;-><init>(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;-><init>()V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->getMobileNetworkType()I
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setCdmaDbm(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setCdmaEcio(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setEvdoDbm(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setEvdoEcio(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setEvdoSnr(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setGsmErrorRate(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setLteCqi(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setLteRsrp(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setLteRsrq(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setLteRssnr(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setLteSignalStrength(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setMobileNetworkType(I)V
Landroid/net/MobileLinkQualityInfo;->setRssi(I)V
Landroid/net/Network;-><init>(I)V
Landroid/net/NetworkCapabilities;->hasSignalStrength()Z
Landroid/net/NetworkCapabilities;->mNetworkCapabilities:J
Landroid/net/NetworkCapabilities;->transportNamesOf([I)Ljava/lang/String;
Landroid/net/NetworkPolicyManager;->getRestrictBackground()Z
Landroid/net/NetworkPolicyManager;->getUidPolicy(I)I
Landroid/net/NetworkPolicyManager;->setRestrictBackground(Z)V
Landroid/net/NetworkQuotaInfo;->getEstimatedBytes()J
Landroid/net/NetworkQuotaInfo;->getHardLimitBytes()J
Landroid/net/NetworkQuotaInfo;->getSoftLimitBytes()J
Landroid/net/NetworkRequest;->networkCapabilities:Landroid/net/NetworkCapabilities;
Landroid/net/NetworkRequest;->requestId:I
Landroid/net/NetworkStats$Entry;-><init>()V
Landroid/net/NetworkStats$Entry;->iface:Ljava/lang/String;
Landroid/net/NetworkStats$Entry;->operations:J
Landroid/net/NetworkStats$Entry;->rxPackets:J
Landroid/net/NetworkStats$Entry;->tag:I
Landroid/net/NetworkStats$Entry;->txPackets:J
Landroid/net/NetworkStats;-><init>(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/net/NetworkStats;->capacity:I
Landroid/net/NetworkStats;->defaultNetwork:[I
Landroid/net/NetworkStats;->iface:[Ljava/lang/String;
Landroid/net/NetworkStats;->metered:[I
Landroid/net/NetworkStats;->operations:[J
Landroid/net/NetworkStats;->roaming:[I
Landroid/net/NetworkStats;->rxPackets:[J
Landroid/net/NetworkStats;->size:I
Landroid/net/NetworkStats;->txPackets:[J
Landroid/net/NetworkStatsHistory$Entry;->bucketDuration:J
Landroid/net/NetworkStatsHistory$Entry;->bucketStart:J
Landroid/net/NetworkStatsHistory$Entry;->rxPackets:J
Landroid/net/NetworkStatsHistory$Entry;->txPackets:J
Landroid/net/NetworkStatsHistory;-><init>(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/net/NetworkStatsHistory;->getIndexBefore(J)I
Landroid/net/NetworkStatsHistory;->getValues(ILandroid/net/NetworkStatsHistory$Entry;)Landroid/net/NetworkStatsHistory$Entry;
Landroid/net/NetworkStatsHistory;->size()I
Landroid/net/NetworkTemplate;->buildTemplateMobileWildcard()Landroid/net/NetworkTemplate;
Landroid/net/NetworkUtils;->getImplicitNetmask(Ljava/net/Inet4Address;)I
Landroid/net/NetworkUtils;->netmaskToPrefixLength(Ljava/net/Inet4Address;)I
Landroid/net/NetworkUtils;->protectFromVpn(Ljava/io/FileDescriptor;)Z
Landroid/net/nsd/INsdManager$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/net/nsd/INsdManager;
Landroid/net/nsd/INsdManager;->getMessenger()Landroid/os/Messenger;
Landroid/net/Proxy;->setHttpProxySystemProperty(Landroid/net/ProxyInfo;)V
Landroid/net/RouteInfo;-><init>(Landroid/net/IpPrefix;Ljava/net/InetAddress;Ljava/lang/String;)V
Landroid/net/RouteInfo;->selectBestRoute(Ljava/util/Collection;Ljava/net/InetAddress;)Landroid/net/RouteInfo;
Landroid/net/sip/ISipSession$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/net/sip/ISipSession;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->castToOpenSSLSocket(Ljava/net/Socket;)Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->makeSocketFactory([Ljavax/net/ssl/KeyManager;[Ljavax/net/ssl/TrustManager;)Ljavax/net/ssl/SSLSocketFactory;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->mAlpnProtocols:[B
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->mChannelIdPrivateKey:Ljava/security/PrivateKey;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->mKeyManagers:[Ljavax/net/ssl/KeyManager;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->mNpnProtocols:[B
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->mSessionCache:Lcom/android/org/conscrypt/SSLClientSessionCache;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->mTrustManagers:[Ljavax/net/ssl/TrustManager;
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->setAlpnProtocols([[B)V
Landroid/net/SSLCertificateSocketFactory;->setSoWriteTimeout(Ljava/net/Socket;I)V
Landroid/net/StaticIpConfiguration;->dnsServers:Ljava/util/ArrayList;
Landroid/net/StaticIpConfiguration;->domains:Ljava/lang/String;
Landroid/net/StaticIpConfiguration;->gateway:Ljava/net/InetAddress;
Landroid/net/StaticIpConfiguration;->ipAddress:Landroid/net/LinkAddress;
Landroid/net/TrafficStats;->getMobileTcpRxPackets()J
Landroid/net/TrafficStats;->getMobileTcpTxPackets()J
Landroid/net/WebAddress;->getAuthInfo()Ljava/lang/String;
Landroid/net/WebAddress;->setHost(Ljava/lang/String;)V
Landroid/net/wifi/IWifiManager$Stub;->TRANSACTION_getScanResults:I
Landroid/net/wifi/IWifiManager;->getCurrentNetwork()Landroid/net/Network;
Landroid/net/wifi/p2p/IWifiP2pManager$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/net/wifi/p2p/IWifiP2pManager;
Landroid/net/wifi/p2p/nsd/WifiP2pServiceInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/net/wifi/p2p/nsd/WifiP2pServiceRequest;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pConfig;->netId:I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pDevice;-><init>(Ljava/lang/String;)V
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pDeviceList;->update(Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pDevice;)V
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$Channel;->putListener(Ljava/lang/Object;)I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager;->CREATE_GROUP:I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager;->setWFDInfo(Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$Channel;Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pWfdInfo;Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$ActionListener;)V
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager;->startWps(Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$Channel;Landroid/net/wifi/WpsInfo;Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pManager$ActionListener;)V
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_BSS_LOAD:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_ERP:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_EXTENDED_CAPS:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_EXTENDED_SUPPORTED_RATES:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_HT_OPERATION:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_INTERWORKING:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_ROAMING_CONSORTIUM:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_RSN:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_SSID:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_SUPPORTED_RATES:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_TIM:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_VHT_OPERATION:I
Landroid/net/wifi/ScanResult$InformationElement;->EID_VSA:I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->is80211McRTTResponder:Z
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->noInternetAccessExpected:Z
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->numNoInternetAccessReports:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->selfAdded:Z
Landroid/net/wifi/WifiManager;->LINK_CONFIGURATION_CHANGED_ACTION:Ljava/lang/String;
Landroid/net/wifi/WifiManager;->RSSI_LEVELS:I
Landroid/nfc/INfcAdapter$Stub;->TRANSACTION_enable:I
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->authenticate(Ljava/lang/String;[B)V
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->close(Ljava/lang/String;Landroid/os/IBinder;)Landroid/os/Bundle;
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->getCardEmulationRoute(Ljava/lang/String;)I
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->getDriverName(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->open(Ljava/lang/String;Landroid/os/IBinder;)Landroid/os/Bundle;
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->setCardEmulationRoute(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;->transceive(Ljava/lang/String;[B)Landroid/os/Bundle;
Landroid/nfc/NdefRecord;->mId:[B
Landroid/nfc/NfcAdapter;->getNfcAdapterExtrasInterface()Landroid/nfc/INfcAdapterExtras;
Landroid/nfc/Tag;->mId:[B
Landroid/opengl/EGL14;->eglGetDisplay(J)Landroid/opengl/EGLDisplay;
Landroid/os/BaseBundle;->isParcelled()Z
Landroid/os/BatteryManager;->EXTRA_CHARGE_COUNTER:Ljava/lang/String;
Landroid/os/BatteryManager;->EXTRA_MAX_CHARGING_CURRENT:Ljava/lang/String;
Landroid/os/BatteryManager;->EXTRA_MAX_CHARGING_VOLTAGE:Ljava/lang/String;
Landroid/os/BatteryStats$Uid;->getWifiBatchedScanTime(IJI)J
Landroid/os/BatteryStats;->WAKE_TYPE_PARTIAL:I
Landroid/os/Broadcaster;-><init>()V
Landroid/os/Broadcaster;->broadcast(Landroid/os/Message;)V
Landroid/os/Broadcaster;->cancelRequest(ILandroid/os/Handler;I)V
Landroid/os/Broadcaster;->request(ILandroid/os/Handler;I)V
Landroid/os/Bundle;->filterValues()Landroid/os/Bundle;
Landroid/os/Bundle;->forPair(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Landroid/os/Bundle;
Landroid/os/Bundle;->getSize()I
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->dalvikRss:I
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->dalvikSwappedOutPss:I
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->hasSwappedOutPss:Z
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->nativeRss:I
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->nativeSwappedOutPss:I
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->otherRss:I
Landroid/os/Debug$MemoryInfo;->otherSwappedOutPss:I
Landroid/os/Debug;-><init>()V
Landroid/os/Debug;->dumpNativeHeap(Ljava/io/FileDescriptor;)V
Landroid/os/Environment;->buildExternalStorageAppObbDirs(Ljava/lang/String;)[Ljava/io/File;
Landroid/os/Environment;->getLegacyExternalStorageObbDirectory()Ljava/io/File;
Landroid/os/FileObserver$ObserverThread;->onEvent(IILjava/lang/String;)V
Landroid/os/FileUtils;->checksumCrc32(Ljava/io/File;)J
Landroid/os/FileUtils;->deleteContents(Ljava/io/File;)Z
Landroid/os/FileUtils;->deleteOlderFiles(Ljava/io/File;IJ)Z
Landroid/os/FileUtils;->setPermissions(Ljava/io/FileDescriptor;III)I
Landroid/os/FileUtils;->stringToFile(Ljava/io/File;Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/Handler;-><init>(Z)V
Landroid/os/Handler;->getMain()Landroid/os/Handler;
Landroid/os/health/HealthStatsParceler;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/os/health/SystemHealthManager;-><init>()V
Landroid/os/HwBinder;->reportSyspropChanged()V
Landroid/os/IBinder;->SYSPROPS_TRANSACTION:I
Landroid/os/IDeviceIdleController;->getAppIdTempWhitelist()[I
Landroid/os/IDeviceIdleController;->getFullPowerWhitelistExceptIdle()[Ljava/lang/String;
Landroid/os/INetworkManagementService;->clearInterfaceAddresses(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/INetworkManagementService;->disableIpv6(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/INetworkManagementService;->enableIpv6(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/INetworkManagementService;->isBandwidthControlEnabled()Z
Landroid/os/INetworkManagementService;->setInterfaceIpv6PrivacyExtensions(Ljava/lang/String;Z)V
Landroid/os/INetworkManagementService;->setIPv6AddrGenMode(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/os/IPowerManager$Stub;->TRANSACTION_acquireWakeLock:I
Landroid/os/IPowerManager$Stub;->TRANSACTION_goToSleep:I
Landroid/os/IPowerManager;->goToSleep(JII)V
Landroid/os/LocaleList;->setDefault(Landroid/os/LocaleList;I)V
Landroid/os/MemoryFile;->native_pin(Ljava/io/FileDescriptor;Z)Z
Landroid/os/MessageQueue;->dispatchEvents(II)I
Landroid/os/MessageQueue;->hasMessages(Landroid/os/Handler;Ljava/lang/Runnable;Ljava/lang/Object;)Z
Landroid/os/Parcel;->getGlobalAllocCount()J
Landroid/os/Parcel;->getGlobalAllocSize()J
Landroid/os/Parcel;->readArrayMap(Landroid/util/ArrayMap;Ljava/lang/ClassLoader;)V
Landroid/os/Parcel;->readBlob()[B
Landroid/os/Parcel;->writeArrayMap(Landroid/util/ArrayMap;)V
Landroid/os/Parcel;->writeArraySet(Landroid/util/ArraySet;)V
Landroid/os/Parcel;->writeBlob([B)V
Landroid/os/ParcelableParcel;-><init>(Ljava/lang/ClassLoader;)V
Landroid/os/ParcelableParcel;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$ClassLoaderCreator;
Landroid/os/ParcelableParcel;->getClassLoader()Ljava/lang/ClassLoader;
Landroid/os/ParcelableParcel;->getParcel()Landroid/os/Parcel;
Landroid/os/PerformanceCollector;->startTiming(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/PerformanceCollector;->stopTiming(Ljava/lang/String;)Landroid/os/Bundle;
Landroid/os/PowerManager;->ACTION_LIGHT_DEVICE_IDLE_MODE_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/os/PowerManager;->getBrightnessConstraint(I)F
Landroid/os/Process;->DRM_UID:I
Landroid/os/Process;->FIRST_ISOLATED_UID:I
Landroid/os/Process;->LAST_ISOLATED_UID:I
Landroid/os/Process;->LOG_UID:I
Landroid/os/Process;->MEDIA_UID:I
Landroid/os/Process;->NFC_UID:I
Landroid/os/Process;->PROC_COMBINE:I
Landroid/os/Process;->PROC_OUT_FLOAT:I
Landroid/os/Process;->PROC_OUT_LONG:I
Landroid/os/Process;->PROC_OUT_STRING:I
Landroid/os/Process;->PROC_PARENS:I
Landroid/os/Process;->PROC_QUOTES:I
Landroid/os/Process;->PROC_SPACE_TERM:I
Landroid/os/Process;->PROC_TAB_TERM:I
Landroid/os/Process;->PROC_TERM_MASK:I
Landroid/os/Process;->PROC_ZERO_TERM:I
Landroid/os/Process;->VPN_UID:I
Landroid/os/ServiceManager;->addService(Ljava/lang/String;Landroid/os/IBinder;ZI)V
Landroid/os/ShellCommand;->peekNextArg()Ljava/lang/String;
Landroid/os/StatFs;->mStat:Landroid/system/StructStatVfs;
Landroid/os/storage/StorageEventListener;->onDiskDestroyed(Landroid/os/storage/DiskInfo;)V
Landroid/os/storage/StorageEventListener;->onDiskScanned(Landroid/os/storage/DiskInfo;I)V
Landroid/os/storage/StorageEventListener;->onVolumeForgotten(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/storage/StorageEventListener;->onVolumeRecordChanged(Landroid/os/storage/VolumeRecord;)V
Landroid/os/storage/StorageEventListener;->onVolumeStateChanged(Landroid/os/storage/VolumeInfo;II)V
Landroid/os/storage/StorageManager;->CRYPT_TYPE_DEFAULT:I
Landroid/os/storage/StorageManager;->CRYPT_TYPE_PASSWORD:I
Landroid/os/storage/StorageManager;->disableUsbMassStorage()V
Landroid/os/storage/StorageManager;->enableUsbMassStorage()V
Landroid/os/storage/StorageManager;->ENCRYPTION_STATE_NONE:I
Landroid/os/storage/StorageManager;->findVolumeById(Ljava/lang/String;)Landroid/os/storage/VolumeInfo;
Landroid/os/storage/StorageManager;->format(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/storage/StorageManager;->getStorageFullBytes(Ljava/io/File;)J
Landroid/os/storage/StorageManager;->getStorageVolume([Landroid/os/storage/StorageVolume;Ljava/io/File;)Landroid/os/storage/StorageVolume;
Landroid/os/storage/StorageManager;->isFileEncryptedNativeOnly()Z
Landroid/os/storage/StorageManager;->isUsbMassStorageConnected()Z
Landroid/os/storage/StorageManager;->partitionPublic(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/storage/StorageVolume;->getFatVolumeId()I
Landroid/os/storage/VolumeInfo;-><init>(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/os/storage/VolumeInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/os/storage/VolumeInfo;->getInternalPath()Ljava/io/File;
Landroid/os/storage/VolumeInfo;->isPrimaryEmulatedForUser(I)Z
Landroid/os/storage/VolumeInfo;->isVisibleForWrite(I)Z
Landroid/os/storage/VolumeRecord;-><init>(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/os/storage/VolumeRecord;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/os/StrictMode;->incrementExpectedActivityCount(Ljava/lang/Class;)V
Landroid/os/StrictMode;->onBinderStrictModePolicyChange(I)V
Landroid/os/SystemClock;->currentThreadTimeMicro()J
Landroid/os/SystemProperties;->removeChangeCallback(Ljava/lang/Runnable;)V
Landroid/os/SystemService;->stop(Ljava/lang/String;)V
Landroid/os/Trace;->TRACE_TAG_VIEW:J
Landroid/os/UpdateLock;->acquire()V
Landroid/os/UpdateLock;->isHeld()Z
Landroid/os/UpdateLock;->NOW_IS_CONVENIENT:Ljava/lang/String;
Landroid/os/UpdateLock;->release()V
Landroid/os/UpdateLock;->TIMESTAMP:Ljava/lang/String;
Landroid/os/UpdateLock;->UPDATE_LOCK_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/os/UserHandle;->AID_APP_END:I
Landroid/os/UserHandle;->AID_APP_START:I
Landroid/os/UserHandle;->AID_CACHE_GID_START:I
Landroid/os/UserHandle;->AID_ROOT:I
Landroid/os/UserHandle;->AID_SHARED_GID_START:I
Landroid/os/UserHandle;->ERR_GID:I
Landroid/os/UserHandle;->USER_SERIAL_SYSTEM:I
Landroid/os/UserManager;->canSwitchUsers()Z
Landroid/os/UserManager;->DISALLOW_RECORD_AUDIO:Ljava/lang/String;
Landroid/os/UserManager;->getUserStartRealtime()J
Landroid/os/UserManager;->getUserUnlockRealtime()J
Landroid/os/UserManager;->isDeviceInDemoMode(Landroid/content/Context;)Z
Landroid/os/UserManager;->isGuestUser(I)Z
Landroid/os/VibrationEffect$OneShot;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/os/VibrationEffect;->EFFECT_POP:I
Landroid/os/VibrationEffect;->EFFECT_THUD:I
Landroid/os/VibrationEffect;->RINGTONES:[I
Landroid/preference/PreferenceActivity;->getHeaders()Ljava/util/List;
Landroid/preference/PreferenceFragment;->mPreferenceManager:Landroid/preference/PreferenceManager;
Landroid/preference/PreferenceScreen;->mListView:Landroid/widget/ListView;
Landroid/preference/SeekBarPreference;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Landroid/preference/SwitchPreference;->mListener:Landroid/preference/SwitchPreference$Listener;
Landroid/provider/BrowserContract$Accounts;->CONTENT_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/BrowserContract$Bookmarks;->buildFolderUri(J)Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/BrowserContract$Bookmarks;->CONTENT_URI_DEFAULT_FOLDER:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/BrowserContract$Combined;->CONTENT_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/BrowserContract$History;->CONTENT_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/BrowserContract$Images;->CONTENT_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/BrowserContract;->AUTHORITY_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/CalendarContract$CalendarAlerts;->findNextAlarmTime(Landroid/content/ContentResolver;J)J
Landroid/provider/CalendarContract$CalendarAlerts;->rescheduleMissedAlarms(Landroid/content/ContentResolver;Landroid/content/Context;Landroid/app/AlarmManager;)V
Landroid/provider/CalendarContract$CalendarAlerts;->scheduleAlarm(Landroid/content/Context;Landroid/app/AlarmManager;J)V
Landroid/provider/CalendarContract$Events;->PROVIDER_WRITABLE_COLUMNS:[Ljava/lang/String;
Landroid/provider/CalendarContract$Events;->SYNC_WRITABLE_COLUMNS:[Ljava/lang/String;
Landroid/provider/ContactsContract$CommonDataKinds$Phone;->ENTERPRISE_CONTENT_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/ContactsContract;->HIDDEN_COLUMN_PREFIX:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/DocumentsContract;->METHOD_CREATE_DOCUMENT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/DocumentsContract;->PATH_DOCUMENT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/DocumentsContract;->PATH_TREE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl$RequestHeaders;->INSERT_KEY_PREFIX:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_ALLOW_ROAMING:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_ALLOWED_NETWORK_TYPES:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_COOKIE_DATA:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_DELETED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_DESCRIPTION:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_DESTINATION:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_FILE_NAME_HINT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_IS_PUBLIC_API:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_IS_VISIBLE_IN_DOWNLOADS_UI:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_MEDIA_SCANNED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_MIME_TYPE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_NOTIFICATION_CLASS:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_NOTIFICATION_EXTRAS:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_NOTIFICATION_PACKAGE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_REFERER:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_TITLE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_URI:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->COLUMN_VISIBILITY:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Downloads$Impl;->DESTINATION_CACHE_PARTITION_PURGEABLE:I
Landroid/provider/Downloads$Impl;->DESTINATION_FILE_URI:I
Landroid/provider/Downloads$Impl;->isNotificationToBeDisplayed(I)Z
Landroid/provider/MediaStore$Files$FileColumns;->STORAGE_ID:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/MediaStore$Files$FileColumns;->STORAGE_ID:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/MediaStore$Files$FileColumns;->STORAGE_ID:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->BATTERY_SAVER_CONSTANTS:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->getStringForUser(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;I)Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->HEADS_UP_NOTIFICATIONS_ENABLED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->HEADS_UP_OFF:I
Landroid/provider/Settings$Global;->HEADS_UP_ON:I
Landroid/provider/Settings$Global;->NETWORK_SCORER_APP:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->OVERLAY_DISPLAY_DEVICES:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->PREFERRED_NETWORK_MODE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->putStringForUser(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I)Z
Landroid/provider/Settings$Global;->sProviderHolder:Landroid/provider/Settings$ContentProviderHolder;
Landroid/provider/Settings$Global;->WEBVIEW_PROVIDER:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->WIFI_WATCHDOG_POOR_NETWORK_TEST_ENABLED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Global;->ZEN_MODE_ALARMS:I
Landroid/provider/Settings$Secure;->ACCESSIBILITY_CAPTIONING_TYPEFACE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->ACCESSIBILITY_DISPLAY_DALTONIZER:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->ACCESSIBILITY_SHORTCUT_TARGET_SERVICE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->ANR_SHOW_BACKGROUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->BACKUP_AUTO_RESTORE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->BACKUP_ENABLED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->BACKUP_PROVISIONED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->BACKUP_TRANSPORT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->DIALER_DEFAULT_APPLICATION:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->ENABLED_VR_LISTENERS:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->getLongForUser(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;JI)J
Landroid/provider/Settings$Secure;->IMMERSIVE_MODE_CONFIRMATIONS:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->LOCK_SCREEN_LOCK_AFTER_TIMEOUT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->LOCK_SCREEN_OWNER_INFO_ENABLED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->NFC_PAYMENT_DEFAULT_COMPONENT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->NOTIFICATION_BADGING:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->putLongForUser(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;JI)Z
Landroid/provider/Settings$Secure;->putStringForUser(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ZIZ)Z
Landroid/provider/Settings$Secure;->SELECTED_SPELL_CHECKER:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->SELECTED_SPELL_CHECKER_SUBTYPE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->SMS_DEFAULT_APPLICATION:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$Secure;->sProviderHolder:Landroid/provider/Settings$ContentProviderHolder;
Landroid/provider/Settings$Secure;->VOICE_RECOGNITION_SERVICE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->CAR_DOCK_SOUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->CAR_UNDOCK_SOUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->CLONE_TO_MANAGED_PROFILE:Ljava/util/Set;
Landroid/provider/Settings$System;->DESK_DOCK_SOUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->DESK_UNDOCK_SOUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->DOCK_SOUNDS_ENABLED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->LOCK_SOUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->LOCKSCREEN_SOUNDS_ENABLED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->MOVED_TO_GLOBAL:Ljava/util/HashSet;
Landroid/provider/Settings$System;->MOVED_TO_SECURE_THEN_GLOBAL:Ljava/util/HashSet;
Landroid/provider/Settings$System;->NOTIFICATION_LIGHT_PULSE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->POINTER_LOCATION:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->POINTER_SPEED:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->PRIVATE_SETTINGS:Ljava/util/Set;
Landroid/provider/Settings$System;->PUBLIC_SETTINGS:Ljava/util/Set;
Landroid/provider/Settings$System;->SHOW_TOUCHES:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->sProviderHolder:Landroid/provider/Settings$ContentProviderHolder;
Landroid/provider/Settings$System;->TTY_MODE:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->UNLOCK_SOUND:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings$System;->VIBRATE_IN_SILENT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings;->ACTION_USER_DICTIONARY_INSERT:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings;->EXTRA_APP_UID:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings;->isCallingPackageAllowedToWriteSettings(Landroid/content/Context;ILjava/lang/String;Z)Z
Landroid/provider/Settings;->RESET_MODE_PACKAGE_DEFAULTS:I
Landroid/provider/Telephony$Sms$Draft;->addMessage(ILandroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Long;)Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/Telephony$Sms$Inbox;->addMessage(ILandroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Long;Z)Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/Telephony$Sms$Outbox;->addMessage(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Long;ZJ)Landroid/net/Uri;
Landroid/provider/Telephony$Sms$Sent;->addMessage(ILandroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Long;)Landroid/net/Uri;
Landroid/renderscript/Font;->create(Landroid/renderscript/RenderScript;Landroid/content/res/Resources;Ljava/lang/String;Landroid/renderscript/Font$Style;F)Landroid/renderscript/Font;
Landroid/renderscript/Mesh$TriangleMeshBuilder;-><init>(Landroid/renderscript/RenderScript;II)V
Landroid/renderscript/Mesh$TriangleMeshBuilder;->addTriangle(III)Landroid/renderscript/Mesh$TriangleMeshBuilder;
Landroid/renderscript/Mesh$TriangleMeshBuilder;->addVertex(FF)Landroid/renderscript/Mesh$TriangleMeshBuilder;
Landroid/renderscript/Mesh$TriangleMeshBuilder;->create(Z)Landroid/renderscript/Mesh;
Landroid/renderscript/ProgramStore;->BLEND_ALPHA_DEPTH_NONE(Landroid/renderscript/RenderScript;)Landroid/renderscript/ProgramStore;
Landroid/security/Credentials;->convertToPem([Ljava/security/cert/Certificate;)[B
Landroid/security/keymaster/ExportResult;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/security/keymaster/KeyCharacteristics;-><init>()V
Landroid/security/keymaster/KeyCharacteristics;->readFromParcel(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterArguments;-><init>()V
Landroid/security/keymaster/KeymasterArguments;->addEnum(II)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterArguments;->addUnsignedInt(IJ)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterArguments;->addUnsignedLong(ILjava/math/BigInteger;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterArguments;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/security/keymaster/KeymasterArguments;->readFromParcel(Landroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterBlob;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/security/keymaster/KeymasterBlobArgument;-><init>(I[B)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterBlobArgument;-><init>(ILandroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterBlobArgument;->blob:[B
Landroid/security/keymaster/KeymasterBooleanArgument;-><init>(ILandroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterDateArgument;-><init>(ILandroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterIntArgument;-><init>(II)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterIntArgument;-><init>(ILandroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterIntArgument;->value:I
Landroid/security/keymaster/KeymasterLongArgument;-><init>(IJ)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterLongArgument;-><init>(ILandroid/os/Parcel;)V
Landroid/security/keymaster/KeymasterLongArgument;->value:J
Landroid/security/keymaster/OperationResult;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/security/keystore/IKeystoreService;->get(Ljava/lang/String;I)[B
Landroid/security/keystore/IKeystoreService;->getState(I)I
Landroid/security/keystore/IKeystoreService;->list(Ljava/lang/String;I)[Ljava/lang/String;
Landroid/security/KeyStore;->delete(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/security/KeyStore;->get(Ljava/lang/String;)[B
Landroid/security/KeyStore;->getKeyStoreException(I)Landroid/security/KeyStoreException;
Landroid/security/KeyStore;->listUidsOfAuthBoundKeys()[I
Landroid/security/KeyStore;->NO_ERROR:I
Landroid/security/KeyStore;->state(I)Landroid/security/KeyStore$State;
Landroid/security/KeyStore;->unlock(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/security/KeystoreArguments;-><init>([[B)V
Landroid/security/KeystoreArguments;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/service/dreams/DreamService;->getDozeScreenBrightness()I
Landroid/service/dreams/IDreamManager;->getDreamComponents()[Landroid/content/ComponentName;
Landroid/service/dreams/IDreamManager;->setDreamComponents([Landroid/content/ComponentName;)V
Landroid/service/euicc/EuiccProfileInfo;-><init>(Ljava/lang/String;[Landroid/telephony/UiccAccessRule;Ljava/lang/String;)V
Landroid/service/euicc/GetDefaultDownloadableSubscriptionListResult;->result:I
Landroid/service/euicc/GetDownloadableSubscriptionMetadataResult;->result:I
Landroid/service/euicc/IDeleteSubscriptionCallback;->onComplete(I)V
Landroid/service/euicc/IEraseSubscriptionsCallback;->onComplete(I)V
Landroid/service/euicc/IEuiccService$Stub;-><init>()V
Landroid/service/euicc/IGetDefaultDownloadableSubscriptionListCallback;->onComplete(Landroid/service/euicc/GetDefaultDownloadableSubscriptionListResult;)V
Landroid/service/euicc/IGetDownloadableSubscriptionMetadataCallback;->onComplete(Landroid/service/euicc/GetDownloadableSubscriptionMetadataResult;)V
Landroid/service/euicc/IGetEidCallback;->onSuccess(Ljava/lang/String;)V
Landroid/service/euicc/IGetEuiccInfoCallback;->onSuccess(Landroid/telephony/euicc/EuiccInfo;)V
Landroid/service/euicc/IGetEuiccProfileInfoListCallback;->onComplete(Landroid/service/euicc/GetEuiccProfileInfoListResult;)V
Landroid/service/euicc/IRetainSubscriptionsForFactoryResetCallback;->onComplete(I)V
Landroid/service/euicc/ISwitchToSubscriptionCallback;->onComplete(I)V
Landroid/service/euicc/IUpdateSubscriptionNicknameCallback;->onComplete(I)V
Landroid/service/media/IMediaBrowserServiceCallbacks$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/service/media/IMediaBrowserServiceCallbacks;
Landroid/service/media/MediaBrowserService;->KEY_MEDIA_ITEM:Ljava/lang/String;
Landroid/service/notification/NotificationListenerService;->mWrapper:Landroid/service/notification/NotificationListenerService$NotificationListenerWrapper;
Landroid/service/notification/StatusBarNotification;->getPackageContext(Landroid/content/Context;)Landroid/content/Context;
Landroid/service/notification/ZenModeConfig$ZenRule;->creationTime:J
Landroid/service/notification/ZenModeConfig$ZenRule;->name:Ljava/lang/String;
Landroid/service/notification/ZenModeConfig$ZenRule;->snoozing:Z
Landroid/service/vr/IVrManager;->getVr2dDisplayId()I
Landroid/service/vr/VrListenerService;->onCurrentVrActivityChanged(Landroid/content/ComponentName;ZI)V
Landroid/service/wallpaper/WallpaperService;->MSG_WINDOW_RESIZED:I
Landroid/speech/IRecognitionListener;->onEvent(ILandroid/os/Bundle;)V
Landroid/telecom/CallerInfo;-><init>()V
Landroid/telecom/CallerInfo;->getCallerInfo(Landroid/content/Context;Landroid/net/Uri;)Landroid/telecom/CallerInfo;
Landroid/telecom/CallerInfo;->getCallerInfo(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;)Landroid/telecom/CallerInfo;
Landroid/telecom/CallerInfo;->getCallerInfo(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;I)Landroid/telecom/CallerInfo;
Landroid/telecom/Log;->i(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)V
Landroid/telecom/Log;->w(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)V
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_DISABLE_VOICE_BARRING_NOTIFICATION_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CellIdentityGsm;-><init>()V
Landroid/telephony/CellIdentityLte;-><init>()V
Landroid/telephony/CellInfoCdma;-><init>()V
Landroid/telephony/CellInfoGsm;-><init>()V
Landroid/telephony/CellInfoLte;-><init>()V
Landroid/telephony/CellSignalStrengthGsm;-><init>()V
Landroid/telephony/CellSignalStrengthLte;-><init>()V
Landroid/telephony/euicc/DownloadableSubscription;->encodedActivationCode:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/euicc/DownloadableSubscription;->setAccessRules([Landroid/telephony/UiccAccessRule;)V
Landroid/telephony/euicc/DownloadableSubscription;->setCarrierName(Ljava/lang/String;)V
Landroid/telephony/euicc/EuiccInfo;->osVersion:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/compat/feature/ImsFeature;->getFeatureState()I
Landroid/telephony/ims/compat/feature/ImsFeature;->setFeatureState(I)V
Landroid/telephony/ims/compat/feature/MMTelFeature;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/compat/ImsService;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/compat/ImsService;->mImsServiceController:Landroid/os/IBinder;
Landroid/telephony/ims/compat/stub/ImsCallSessionImplBase;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/compat/stub/ImsConfigImplBase;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Landroid/telephony/ims/compat/stub/ImsConfigImplBase;->getIImsConfig()Lcom/android/ims/internal/IImsConfig;
Landroid/telephony/ims/compat/stub/ImsUtListenerImplBase;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;->mCondition:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;->mNumber:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;->mServiceClass:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;->mStatus:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;->mTimeSeconds:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;->mToA:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;->mCallExtras:Landroid/os/Bundle;
Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;->mCallType:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;->mMediaProfile:Landroid/telephony/ims/ImsStreamMediaProfile;
Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;->mRestrictCause:I
Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;->presentationToOIR(I)I
Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;-><init>(II)V
Landroid/telephony/ims/ImsSsInfo;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/ImsSsInfo;->mIcbNum:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/ImsSsInfo;->mStatus:I
Landroid/telephony/ims/ImsStreamMediaProfile;-><init>()V
Landroid/telephony/ims/ImsStreamMediaProfile;->mAudioDirection:I
Landroid/telephony/ims/ImsStreamMediaProfile;->mAudioQuality:I
Landroid/telephony/ims/ImsStreamMediaProfile;->mVideoDirection:I
Landroid/telephony/ims/ImsVideoCallProvider;->getInterface()Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallProvider;
Landroid/telephony/mbms/IMbmsStreamingSessionCallback$Stub;-><init>()V
Landroid/telephony/mbms/IStreamingServiceCallback$Stub;-><init>()V
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService;
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService;->getPlaybackUri(ILjava/lang/String;)Landroid/net/Uri;
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService;->initialize(Landroid/telephony/mbms/IMbmsStreamingSessionCallback;I)I
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService;->requestUpdateStreamingServices(ILjava/util/List;)I
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService;->startStreaming(ILjava/lang/String;Landroid/telephony/mbms/IStreamingServiceCallback;)I
Landroid/telephony/PhoneNumberFormattingTextWatcher;->mFormatter:Lcom/android/i18n/phonenumbers/AsYouTypeFormatter;
Landroid/telephony/PhoneNumberUtils;->isPotentialEmergencyNumber(ILjava/lang/String;)Z
Landroid/telephony/PhoneNumberUtils;->isPotentialLocalEmergencyNumber(Landroid/content/Context;ILjava/lang/String;)Z
Landroid/telephony/PhoneNumberUtils;->isPotentialLocalEmergencyNumber(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;)Z
Landroid/telephony/PhoneStateListener;->onDataConnectionRealTimeInfoChanged(Landroid/telephony/DataConnectionRealTimeInfo;)V
Landroid/telephony/PhoneStateListener;->onOemHookRawEvent([B)V
Landroid/telephony/PreciseDataConnectionState;-><init>(IIILjava/lang/String;Landroid/net/LinkProperties;I)V
Landroid/telephony/RadioAccessFamily;-><init>(II)V
Landroid/telephony/RadioAccessFamily;->getPhoneId()I
Landroid/telephony/RadioAccessFamily;->getRadioAccessFamily()I
Landroid/telephony/RadioAccessFamily;->getRafFromNetworkType(I)I
Landroid/telephony/Rlog;->d(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)I
Landroid/telephony/ServiceState;->bitmaskHasTech(II)Z
Landroid/telephony/ServiceState;->getRilDataRadioTechnology()I
Landroid/telephony/ServiceState;->getRilVoiceRadioTechnology()I
Landroid/telephony/ServiceState;->mergeServiceStates(Landroid/telephony/ServiceState;Landroid/telephony/ServiceState;)Landroid/telephony/ServiceState;
Landroid/telephony/ServiceState;->rilRadioTechnologyToString(I)Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ServiceState;->setDataRoaming(Z)V
Landroid/telephony/ServiceState;->setOperatorAlphaLong(Ljava/lang/String;)V
Landroid/telephony/ServiceState;->setVoiceRegState(I)V
Landroid/telephony/ServiceState;->setVoiceRoaming(Z)V
Landroid/telephony/SmsManager;->sendTextMessage(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/app/PendingIntent;Landroid/app/PendingIntent;IZI)V
Landroid/telephony/SmsMessage;->mSubId:I
Landroid/telephony/SmsMessage;->useCdmaFormatForMoSms(I)Z
Landroid/telephony/SubscriptionInfo;->getNameSource()I
Landroid/telephony/SubscriptionInfo;->setDisplayName(Ljava/lang/CharSequence;)V
Landroid/telephony/SubscriptionInfo;->setIconTint(I)V
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->CONTENT_URI:Landroid/net/Uri;
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->getDefaultSmsPhoneId()I
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->getDefaultVoicePhoneId()I
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->getDefaultVoiceSubscriptionInfo()Landroid/telephony/SubscriptionInfo;
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->isValidPhoneId(I)Z
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->putPhoneIdAndSubIdExtra(Landroid/content/Intent;II)V
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->setDataRoaming(II)I
Landroid/telephony/SubscriptionManager;->setDisplayNumber(Ljava/lang/String;I)I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getImsConfig(II)Landroid/telephony/ims/aidl/IImsConfig;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getImsRegistration(II)Landroid/telephony/ims/aidl/IImsRegistration;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getIntAtIndex(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;I)I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getTelephonyProperty(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->NETWORK_TYPE_LTE_CA:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->nvResetConfig(I)Z
Landroid/telephony/TelephonyManager;->putIntAtIndex(Landroid/content/ContentResolver;Ljava/lang/String;II)Z
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setDataNetworkTypeForPhone(II)V
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setImsRegistrationState(Z)V
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setNetworkOperatorNameForPhone(ILjava/lang/String;)V
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setNetworkOperatorNumericForPhone(ILjava/lang/String;)V
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setNetworkRoamingForPhone(IZ)V
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setPreferredNetworkType(II)Z
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setRoamingOverride(Ljava/util/List;Ljava/util/List;Ljava/util/List;Ljava/util/List;)Z
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setSimOperatorNumericForPhone(ILjava/lang/String;)V
Landroid/text/AndroidBidi;->bidi(I[C[B)I
Landroid/text/DynamicLayout;->getIndexFirstChangedBlock()I
Landroid/text/DynamicLayout;->setIndexFirstChangedBlock(I)V
Landroid/text/FontConfig$Font;->getAxes()[Landroid/graphics/fonts/FontVariationAxis;
Landroid/text/FontConfig$Font;->getWeight()I
Landroid/text/FontConfig$Font;->isItalic()Z
Landroid/text/FontConfig$FontFamily;->getFonts()[Landroid/text/FontConfig$Font;
Landroid/text/FontConfig;->getFamilies()[Landroid/text/FontConfig$FontFamily;
Landroid/text/format/DateFormat;->hasDesignator(Ljava/lang/CharSequence;C)Z
Landroid/text/format/DateUtils;->formatDuration(JI)Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/text/Html;->withinStyle(Ljava/lang/StringBuilder;Ljava/lang/CharSequence;II)V
Landroid/text/Layout;->drawBackground(Landroid/graphics/Canvas;Landroid/graphics/Path;Landroid/graphics/Paint;III)V
Landroid/text/Layout;->drawText(Landroid/graphics/Canvas;II)V
Landroid/text/Layout;->getLineRangeForDraw(Landroid/graphics/Canvas;)J
Landroid/text/Layout;->getPrimaryHorizontal(IZ)F
Landroid/text/Layout;->getSecondaryHorizontal(IZ)F
Landroid/text/Layout;->shouldClampCursor(I)Z
Landroid/text/method/WordIterator;->following(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->getNextWordEndOnTwoWordBoundary(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->getPrevWordBeginningOnTwoWordsBoundary(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->getPunctuationBeginning(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->getPunctuationEnd(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->isAfterPunctuation(I)Z
Landroid/text/method/WordIterator;->isBoundary(I)Z
Landroid/text/method/WordIterator;->isOnPunctuation(I)Z
Landroid/text/method/WordIterator;->nextBoundary(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->preceding(I)I
Landroid/text/method/WordIterator;->prevBoundary(I)I
Landroid/text/SpannableStringBuilder;->getSpans(IILjava/lang/Class;Z)[Ljava/lang/Object;
Landroid/text/SpannableStringInternal;->COLUMNS:I
Landroid/text/SpannableStringInternal;->copySpans(Landroid/text/SpannableStringInternal;II)V
Landroid/text/SpannableStringInternal;->copySpans(Landroid/text/Spanned;II)V
Landroid/text/SpannableStringInternal;->EMPTY:[Ljava/lang/Object;
Landroid/text/SpannableStringInternal;->END:I
Landroid/text/SpannableStringInternal;->FLAGS:I
Landroid/text/SpannableStringInternal;->isIndexFollowsNextLine(I)Z
Landroid/text/SpannableStringInternal;->isOutOfCopyRange(IIII)Z
Landroid/text/SpannableStringInternal;->setSpan(Ljava/lang/Object;IIIZ)V
Landroid/text/SpannableStringInternal;->START:I
Landroid/text/SpanSet;->spans:[Ljava/lang/Object;
Landroid/text/StaticLayout$LineBreaks;->ascents:[F
Landroid/text/StaticLayout$LineBreaks;->breaks:[I
Landroid/text/StaticLayout$LineBreaks;->descents:[F
Landroid/text/StaticLayout$LineBreaks;->flags:[I
Landroid/text/StaticLayout$LineBreaks;->widths:[F
Landroid/text/style/EasyEditSpan;->getPendingIntent()Landroid/app/PendingIntent;
Landroid/text/style/EasyEditSpan;->isDeleteEnabled()Z
Landroid/text/style/EasyEditSpan;->setDeleteEnabled(Z)V
Landroid/text/style/SuggestionSpan;->mEasyCorrectUnderlineColor:I
Landroid/text/style/SuggestionSpan;->mEasyCorrectUnderlineThickness:F
Landroid/text/style/SuggestionSpan;->notifySelection(Landroid/content/Context;Ljava/lang/String;I)V
Landroid/text/TextLine;->mCharacterStyleSpanSet:Landroid/text/SpanSet;
Landroid/text/TextLine;->mMetricAffectingSpanSpanSet:Landroid/text/SpanSet;
Landroid/text/TextLine;->mReplacementSpanSpanSet:Landroid/text/SpanSet;
Landroid/text/TextLine;->mText:Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/text/util/Linkify;->gatherTelLinks(Ljava/util/ArrayList;Landroid/text/Spannable;Landroid/content/Context;)V
Landroid/transition/Transition;->cancel()V
Landroid/transition/Transition;->end()V
Landroid/transition/Transition;->getRunningAnimators()Landroid/util/ArrayMap;
Landroid/transition/TransitionManager;->getRunningTransitions()Landroid/util/ArrayMap;
Landroid/util/EventLog$Event;-><init>([B)V
Landroid/util/IconDrawableFactory;->getBadgedIcon(Landroid/content/pm/ApplicationInfo;)Landroid/graphics/drawable/Drawable;
Landroid/util/LocalLog$ReadOnlyLocalLog;->dump(Ljava/io/FileDescriptor;Ljava/io/PrintWriter;[Ljava/lang/String;)V
Landroid/util/LocalLog;->readOnlyLocalLog()Landroid/util/LocalLog$ReadOnlyLocalLog;
Landroid/util/LogWriter;-><init>(ILjava/lang/String;)V
Landroid/util/LongArray;-><init>()V
Landroid/util/LongArray;->add(IJ)V
Landroid/util/LongArray;->size()I
Landroid/util/NtpTrustedTime;->currentTimeMillis()J
Landroid/util/NtpTrustedTime;->forceRefresh()Z
Landroid/util/NtpTrustedTime;->getCachedNtpTime()J
Landroid/util/NtpTrustedTime;->getCachedNtpTimeReference()J
Landroid/util/NtpTrustedTime;->hasCache()Z
Landroid/util/PathParser;->createPathFromPathData(Ljava/lang/String;)Landroid/graphics/Path;
Landroid/util/Rational;->mDenominator:I
Landroid/util/Rational;->mNumerator:I
Landroid/util/RecurrenceRule;->buildRecurringMonthly(ILjava/time/ZoneId;)Landroid/util/RecurrenceRule;
Landroid/util/RecurrenceRule;->start:Ljava/time/ZonedDateTime;
Landroid/util/Slog;->println(ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;)I
Landroid/util/Slog;->wtf(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)I
Landroid/util/TimeUtils;->logTimeOfDay(J)Ljava/lang/String;
Landroid/util/TrustedTime;->getCacheAge()J
Landroid/view/accessibility/AccessibilityInteractionClient;->clearCache()V
Landroid/view/accessibility/AccessibilityInteractionClient;->getInstance()Landroid/view/accessibility/AccessibilityInteractionClient;
Landroid/view/accessibility/AccessibilityInteractionClient;->setSameThreadMessage(Landroid/os/Message;)V
Landroid/view/accessibility/AccessibilityManager;->DALTONIZER_SIMULATE_MONOCHROMACY:I
Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;->getAccessibilityViewId(J)I
Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;->getVirtualDescendantId(J)I
Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;->mSealed:Z
Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;->refresh(Landroid/os/Bundle;Z)Z
Landroid/view/accessibility/IAccessibilityInteractionConnectionCallback;->setFindAccessibilityNodeInfoResult(Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;I)V
Landroid/view/accessibility/IAccessibilityInteractionConnectionCallback;->setFindAccessibilityNodeInfosResult(Ljava/util/List;I)V
Landroid/view/accessibility/IAccessibilityInteractionConnectionCallback;->setPerformAccessibilityActionResult(ZI)V
Landroid/view/accessibility/IAccessibilityManager;->getEnabledAccessibilityServiceList(II)Ljava/util/List;
Landroid/view/AccessibilityIterators$AbstractTextSegmentIterator;-><init>()V
Landroid/view/AccessibilityIterators$AbstractTextSegmentIterator;->mText:Ljava/lang/String;
Landroid/view/Choreographer$CallbackRecord;->run(J)V
Landroid/view/Choreographer;->scheduleVsyncLocked()V
Landroid/view/Display$HdrCapabilities;-><init>([IFFF)V
Landroid/view/Display$Mode;-><init>(IIIF)V
Landroid/view/Display;->TYPE_EXTERNAL:I
Landroid/view/DisplayEventReceiver;->dispatchHotplug(JJZ)V
Landroid/view/DragEvent;->mClipData:Landroid/content/ClipData;
Landroid/view/DragEvent;->mClipDescription:Landroid/content/ClipDescription;
Landroid/view/DragEvent;->obtain(Landroid/view/DragEvent;)Landroid/view/DragEvent;
Landroid/view/FrameMetrics;->mTimingData:[J
Landroid/view/InputChannel;->mPtr:J
Landroid/view/InputDevice;-><init>(IIILjava/lang/String;IILjava/lang/String;ZIILandroid/view/KeyCharacterMap;ZZZZZ)V
Landroid/view/InputDevice;->addMotionRange(IIFFFFF)V
Landroid/view/InputEventReceiver;->dispatchInputEvent(ILandroid/view/InputEvent;)V
Landroid/view/InputEventReceiver;->onInputEvent(Landroid/view/InputEvent;)V
Landroid/view/InputEventSender;->dispatchInputEventFinished(IZ)V
Landroid/view/InputFilter;-><init>(Landroid/os/Looper;)V
Landroid/view/InputFilter;->onInputEvent(Landroid/view/InputEvent;I)V
Landroid/view/inputmethod/InputMethodManager;->isCursorAnchorInfoEnabled()Z
Landroid/view/inputmethod/InputMethodManager;->setUpdateCursorAnchorInfoMode(I)V
Landroid/view/InputQueue;->finishInputEvent(JZ)V
Landroid/view/IRecentsAnimationRunner;->onAnimationStart(Landroid/view/IRecentsAnimationController;[Landroid/view/RemoteAnimationTarget;[Landroid/view/RemoteAnimationTarget;Landroid/graphics/Rect;Landroid/graphics/Rect;)V
Landroid/view/IRemoteAnimationRunner;->onAnimationCancelled()V
Landroid/view/IRemoteAnimationRunner;->onAnimationStart([Landroid/view/RemoteAnimationTarget;[Landroid/view/RemoteAnimationTarget;Landroid/view/IRemoteAnimationFinishedCallback;)V
Landroid/view/IWindowManager;->endProlongedAnimations()V
Landroid/view/IWindowManager;->getAnimationScales()[F
Landroid/view/IWindowManager;->isKeyguardSecure(I)Z
Landroid/view/IWindowManager;->lockNow(Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/view/IWindowManager;->setAnimationScales([F)V
Landroid/view/IWindowManager;->setStrictModeVisualIndicatorPreference(Ljava/lang/String;)V
Landroid/view/IWindowSession;->performDrag(Landroid/view/IWindow;ILandroid/view/SurfaceControl;IFFFFLandroid/content/ClipData;)Landroid/os/IBinder;
Landroid/view/KeyCharacterMap$FallbackAction;->keyCode:I
Landroid/view/KeyCharacterMap$FallbackAction;->metaState:I
Landroid/view/KeyCharacterMap;-><init>(J)V
Landroid/view/KeyEvent;->mAction:I
Landroid/view/KeyEvent;->mCharacters:Ljava/lang/String;
Landroid/view/KeyEvent;->mDeviceId:I
Landroid/view/KeyEvent;->mDownTime:J
Landroid/view/KeyEvent;->META_ALL_MASK:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_ALT_LOCKED:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_CAP_LOCKED:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_INVALID_MODIFIER_MASK:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_LOCK_MASK:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_MODIFIER_MASK:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_SELECTING:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_SYM_LOCKED:I
Landroid/view/KeyEvent;->META_SYMBOLIC_NAMES:[Ljava/lang/String;
Landroid/view/KeyEvent;->META_SYNTHETIC_MASK:I
Landroid/view/KeyEvent;->mEventTime:J
Landroid/view/KeyEvent;->mKeyCode:I
Landroid/view/KeyEvent;->mMetaState:I
Landroid/view/KeyEvent;->mRepeatCount:I
Landroid/view/KeyEvent;->mScanCode:I
Landroid/view/KeyEvent;->obtain(JJIIIIIIIILjava/lang/String;)Landroid/view/KeyEvent;
Landroid/view/LayoutInflater;->createViewFromTag(Landroid/view/View;Ljava/lang/String;Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)Landroid/view/View;
Landroid/view/LayoutInflater;->createViewFromTag(Landroid/view/View;Ljava/lang/String;Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;Z)Landroid/view/View;
Landroid/view/MotionEvent;->HISTORY_CURRENT:I
Landroid/view/NotificationHeaderView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Landroid/view/PointerIcon;->mBitmap:Landroid/graphics/Bitmap;
Landroid/view/PointerIcon;->mBitmapFrames:[Landroid/graphics/Bitmap;
Landroid/view/PointerIcon;->mDurationPerFrame:I
Landroid/view/PointerIcon;->mHotSpotX:F
Landroid/view/PointerIcon;->mHotSpotY:F
Landroid/view/RemoteAnimationAdapter;-><init>(Landroid/view/IRemoteAnimationRunner;JJZ)V
Landroid/view/RemoteAnimationTarget;->startBounds:Landroid/graphics/Rect;
Landroid/view/RemoteAnimationTarget;->startLeash:Landroid/view/SurfaceControl;
Landroid/view/Surface;-><init>(J)V
Landroid/view/Surface;->mLockedObject:J
Landroid/view/Surface;->nativeRelease(J)V
Landroid/view/SurfaceControl$Transaction;->setCornerRadius(Landroid/view/SurfaceControl;F)Landroid/view/SurfaceControl$Transaction;
Landroid/view/SurfaceControl;->HIDDEN:I
Landroid/view/SurfaceSession;->mNativeClient:J
Landroid/view/textclassifier/TextClassificationManager;->getTextClassifier(I)Landroid/view/textclassifier/TextClassifier;
Landroid/view/textservice/SpellCheckerSession;->mSpellCheckerSessionListener:Landroid/view/textservice/SpellCheckerSession$SpellCheckerSessionListener;
Landroid/view/textservice/TextServicesManager;->getEnabledSpellCheckers()[Landroid/view/textservice/SpellCheckerInfo;
Landroid/view/TextureView;->destroyHardwareLayer()V
Landroid/view/TextureView;->mNativeWindow:J
Landroid/view/TextureView;->mOpaque:Z
Landroid/view/TextureView;->mUpdateSurface:Z
Landroid/view/TextureView;->nCreateNativeWindow(Landroid/graphics/SurfaceTexture;)V
Landroid/view/TextureView;->nDestroyNativeWindow()V
Landroid/view/TextureView;->onDetachedFromWindowInternal()V
Landroid/view/VelocityTracker$Estimator;->confidence:F
Landroid/view/VelocityTracker$Estimator;->degree:I
Landroid/view/VelocityTracker$Estimator;->xCoeff:[F
Landroid/view/VelocityTracker$Estimator;->yCoeff:[F
Landroid/view/View$AccessibilityDelegate;->createAccessibilityNodeInfo(Landroid/view/View;)Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;
Landroid/view/View$AttachInfo;->mDisplayState:I
Landroid/view/View$DragShadowBuilder;->mView:Ljava/lang/ref/WeakReference;
Landroid/view/View$ListenerInfo;->mOnCreateContextMenuListener:Landroid/view/View$OnCreateContextMenuListener;
Landroid/view/View$ListenerInfo;->mOnDragListener:Landroid/view/View$OnDragListener;
Landroid/view/View$ListenerInfo;->mOnGenericMotionListener:Landroid/view/View$OnGenericMotionListener;
Landroid/view/View$ListenerInfo;->mOnHoverListener:Landroid/view/View$OnHoverListener;
Landroid/view/View$ScrollabilityCache;->state:I
Landroid/view/View;->applyDrawableToTransparentRegion(Landroid/graphics/drawable/Drawable;Landroid/graphics/Region;)V
Landroid/view/View;->DBG:Z
Landroid/view/View;->destroyHardwareResources()V
Landroid/view/View;->dispatchPointerEvent(Landroid/view/MotionEvent;)Z
Landroid/view/View;->fitsSystemWindows()Z
Landroid/view/View;->getInverseMatrix()Landroid/graphics/Matrix;
Landroid/view/View;->getIteratorForGranularity(I)Landroid/view/AccessibilityIterators$TextSegmentIterator;
Landroid/view/View;->getRawTextAlignment()I
Landroid/view/View;->getRawTextDirection()I
Landroid/view/View;->getScrollCache()Landroid/view/View$ScrollabilityCache;
Landroid/view/View;->getThreadedRenderer()Landroid/view/ThreadedRenderer;
Landroid/view/View;->hasRtlSupport()Z
Landroid/view/View;->hideTooltip()V
Landroid/view/View;->invalidateParentIfNeeded()V
Landroid/view/View;->isInScrollingContainer()Z
Landroid/view/View;->mAccessibilityViewId:I
Landroid/view/View;->mBackground:Landroid/graphics/drawable/Drawable;
Landroid/view/View;->mCachingFailed:Z
Landroid/view/View;->mTag:Ljava/lang/Object;
Landroid/view/View;->notifyViewAccessibilityStateChangedIfNeeded(I)V
Landroid/view/View;->onDetachedFromWindowInternal()V
Landroid/view/View;->onDrawHorizontalScrollBar(Landroid/graphics/Canvas;Landroid/graphics/drawable/Drawable;IIII)V
Landroid/view/View;->onFocusLost()V
Landroid/view/View;->resetDisplayList()V
Landroid/view/View;->resolvePadding()V
Landroid/view/View;->setDisabledSystemUiVisibility(I)V
Landroid/view/View;->STATUS_BAR_DISABLE_EXPAND:I
Landroid/view/View;->toGlobalMotionEvent(Landroid/view/MotionEvent;)Z
Landroid/view/View;->toLocalMotionEvent(Landroid/view/MotionEvent;)Z
Landroid/view/View;->updateDisplayListIfDirty()Landroid/graphics/RenderNode;
Landroid/view/ViewConfiguration;->getHoverTapSlop()I
Landroid/view/ViewDebug;->dump(Landroid/view/View;ZZLjava/io/OutputStream;)V
Landroid/view/ViewDebug;->getViewRootImplCount()J
Landroid/view/ViewGroup;->DBG:Z
Landroid/view/ViewGroup;->dispatchDetachedFromWindow()V
Landroid/view/ViewGroup;->encodeProperties(Landroid/view/ViewHierarchyEncoder;)V
Landroid/view/ViewGroup;->onInitializeAccessibilityNodeInfoInternal(Landroid/view/accessibility/AccessibilityNodeInfo;)V
Landroid/view/ViewGroup;->resolvePadding()V
Landroid/view/ViewGroup;->transformPointToViewLocal([FLandroid/view/View;)V
Landroid/view/ViewOverlay;->getOverlayView()Landroid/view/ViewGroup;
Landroid/view/ViewOverlay;->isEmpty()Z
Landroid/view/ViewRootImpl;->addConfigCallback(Landroid/view/ViewRootImpl$ConfigChangedCallback;)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->cancelInvalidate(Landroid/view/View;)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->dispatchInputEvent(Landroid/view/InputEvent;)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->dispatchInputEvent(Landroid/view/InputEvent;Landroid/view/InputEventReceiver;)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->dispatchResized(Landroid/window/ClientWindowFrames;ZLandroid/util/MergedConfiguration;ZZI)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->enqueueInputEvent(Landroid/view/InputEvent;)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->ensureTouchMode(Z)Z
Landroid/view/ViewRootImpl;->getWindowFlags()I
Landroid/view/ViewRootImpl;->mDirty:Landroid/graphics/Rect;
Landroid/view/ViewRootImpl;->mHeight:I
Landroid/view/ViewRootImpl;->mWidth:I
Landroid/view/ViewRootImpl;->scheduleTraversals()V
Landroid/view/ViewRootImpl;->setLocalDragState(Ljava/lang/Object;)V
Landroid/view/ViewRootImpl;->sRunQueues:Ljava/lang/ThreadLocal;
Landroid/view/ViewTreeObserver$InternalInsetsInfo;->TOUCHABLE_INSETS_REGION:I
Landroid/view/ViewTreeObserver$InternalInsetsInfo;->touchableRegion:Landroid/graphics/Region;
Landroid/view/ViewTreeObserver;->mOnGlobalLayoutListeners:Landroid/view/ViewTreeObserver$CopyOnWriteArray;
Landroid/view/Window;->addPrivateFlags(I)V
Landroid/view/Window;->FEATURE_MAX:I
Landroid/view/Window;->isDestroyed()Z
Landroid/view/WindowAnimationFrameStats;->init(J[J)V
Landroid/view/WindowContentFrameStats;->init(J[J[J[J)V
Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;->INPUT_FEATURE_DISABLE_USER_ACTIVITY:I
Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;->subtreeSystemUiVisibility:I
Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;->TYPE_DISPLAY_OVERLAY:I
Landroid/view/WindowManager$LayoutParams;->TYPE_SECURE_SYSTEM_OVERLAY:I
Landroid/view/WindowManagerGlobal;->getRootViews(Landroid/os/IBinder;)Ljava/util/ArrayList;
Landroid/view/WindowManagerGlobal;->removeView(Landroid/view/View;Z)V
Landroid/webkit/IWebViewUpdateService;->getCurrentWebViewPackageName()Ljava/lang/String;
Landroid/webkit/IWebViewUpdateService;->getValidWebViewPackages()[Landroid/webkit/WebViewProviderInfo;
Landroid/webkit/PluginData;->getContentLength()J
Landroid/webkit/PluginData;->getHeaders()Ljava/util/Map;
Landroid/webkit/PluginData;->getInputStream()Ljava/io/InputStream;
Landroid/webkit/PluginData;->getStatusCode()I
Landroid/webkit/UrlInterceptRegistry;->getPluginData(Ljava/lang/String;Ljava/util/Map;)Landroid/webkit/PluginData;
Landroid/webkit/WebResourceResponse;->mStatusCode:I
Landroid/webkit/WebView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;IILjava/util/Map;Z)V
Landroid/webkit/WebView;->mWebViewThread:Landroid/os/Looper;
Landroid/webkit/WebView;->sEnforceThreadChecking:Z
Landroid/webkit/WebViewFactory;->getProviderClass()Ljava/lang/Class;
Landroid/widget/AbsListView$LayoutParams;->scrappedFromPosition:I
Landroid/widget/AbsListView;->canScrollDown()Z
Landroid/widget/AbsListView;->canScrollUp()Z
Landroid/widget/AbsListView;->isVerticalScrollBarHidden()Z
Landroid/widget/AbsListView;->mChoiceActionMode:Landroid/view/ActionMode;
Landroid/widget/AbsListView;->mDataSetObserver:Landroid/widget/AbsListView$AdapterDataSetObserver;
Landroid/widget/AbsListView;->mPositionScroller:Landroid/widget/AbsListView$AbsPositionScroller;
Landroid/widget/AbsListView;->performLongPress(Landroid/view/View;IJFF)Z
Landroid/widget/AbsSeekBar;->drawThumb(Landroid/graphics/Canvas;)V
Landroid/widget/ActionMenuPresenter;->dismissPopupMenus()Z
Landroid/widget/ActionMenuPresenter;->isOverflowMenuShowing()Z
Landroid/widget/ActionMenuPresenter;->onRestoreInstanceState(Landroid/os/Parcelable;)V
Landroid/widget/ActionMenuPresenter;->onSaveInstanceState()Landroid/os/Parcelable;
Landroid/widget/ActionMenuView$ActionMenuChildView;->needsDividerBefore()Z
Landroid/widget/ActionMenuView$LayoutParams;->cellsUsed:I
Landroid/widget/ActionMenuView$LayoutParams;->expandable:Z
Landroid/widget/ActionMenuView$LayoutParams;->expanded:Z
Landroid/widget/ActionMenuView$LayoutParams;->extraPixels:I
Landroid/widget/ActionMenuView$LayoutParams;->isOverflowButton:Z
Landroid/widget/ActionMenuView$LayoutParams;->preventEdgeOffset:Z
Landroid/widget/ActionMenuView;->hasDividerBeforeChildAt(I)Z
Landroid/widget/ActivityChooserModel;->setIntent(Landroid/content/Intent;)V
Landroid/widget/ActivityChooserModel;->setOnChooseActivityListener(Landroid/widget/ActivityChooserModel$OnChooseActivityListener;)V
Landroid/widget/AutoCompleteTextView;->mHintView:Landroid/widget/TextView;
Landroid/widget/AutoCompleteTextView;->setDropDownDismissedOnCompletion(Z)V
Landroid/widget/AutoCompleteTextView;->showDropDownAfterLayout()V
Landroid/widget/DatePickerSpinnerDelegate;->notifyDateChanged()V
Landroid/widget/DatePickerSpinnerDelegate;->setDate(III)V
Landroid/widget/DatePickerSpinnerDelegate;->updateCalendarView()V
Landroid/widget/DatePickerSpinnerDelegate;->updateInputState()V
Landroid/widget/DatePickerSpinnerDelegate;->updateSpinners()V
Landroid/widget/DateTimeView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Landroid/widget/EdgeEffect;->mGlowScaleY:F
Landroid/widget/Editor;->mCreatedWithASelection:Z
Landroid/widget/Editor;->mShowSoftInputOnFocus:Z
Landroid/widget/FastScroller;->mTrackDrawable:Landroid/graphics/drawable/Drawable;
Landroid/widget/GridLayout;->UNDEFINED_ALIGNMENT:Landroid/widget/GridLayout$Alignment;
Landroid/widget/GridView;->determineColumns(I)Z
Landroid/widget/HorizontalScrollView;->mOverflingDistance:I
Landroid/widget/HorizontalScrollView;->mOverscrollDistance:I
Landroid/widget/ImageView;->mRecycleableBitmapDrawable:Landroid/graphics/drawable/BitmapDrawable;
Landroid/widget/LinearLayout;->INDEX_BOTTOM:I
Landroid/widget/LinearLayout;->INDEX_TOP:I
Landroid/widget/ListPopupWindow;->buildDropDown()I
Landroid/widget/ListPopupWindow;->isDropDownAlwaysVisible()Z
Landroid/widget/ListPopupWindow;->setDropDownAlwaysVisible(Z)V
Landroid/widget/ListPopupWindow;->setListItemExpandMax(I)V
Landroid/widget/ListView;->getHeightForPosition(I)I
Landroid/widget/ListView;->trackMotionScroll(II)Z
Landroid/widget/NumberPicker;->mFlingScroller:Landroid/widget/Scroller;
Landroid/widget/NumberPicker;->mMaximumFlingVelocity:I
Landroid/widget/NumberPicker;->mMaxValue:I
Landroid/widget/NumberPicker;->mMinHeight:I
Landroid/widget/NumberPicker;->mMinWidth:I
Landroid/widget/NumberPicker;->mOnValueChangeListener:Landroid/widget/NumberPicker$OnValueChangeListener;
Landroid/widget/NumberPicker;->mTextSize:I
Landroid/widget/OverScroller;->mInterpolator:Landroid/view/animation/Interpolator;
Landroid/widget/PopupMenu;->mContext:Landroid/content/Context;
Landroid/widget/PopupWindow;->mNotTouchModal:Z
Landroid/widget/ProgressBar;->mMirrorForRtl:Z
Landroid/widget/ProgressBar;->refreshProgress(IIZZ)V
Landroid/widget/RemoteViews$Action;->mergeBehavior()I
Landroid/widget/RemoteViews$BitmapCache;->mBitmaps:Ljava/util/ArrayList;
Landroid/widget/RemoteViews$SetPendingIntentTemplate;->pendingIntentTemplate:Landroid/app/PendingIntent;
Landroid/widget/RemoteViews$ViewGroupActionAdd;->mNestedViews:Landroid/widget/RemoteViews;
Landroid/widget/RemoteViews;->estimateMemoryUsage()I
Landroid/widget/RemoteViews;->mergeRemoteViews(Landroid/widget/RemoteViews;)V
Landroid/widget/RemoteViews;->mPortrait:Landroid/widget/RemoteViews;
Landroid/widget/RemoteViews;->setRemoteAdapter(ILjava/util/ArrayList;I)V
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->getRemoteViewsServiceIntent()Landroid/content/Intent;
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->isDataReady()Z
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->mCache:Landroid/widget/RemoteViewsAdapter$FixedSizeRemoteViewsCache;
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->mWorkerThread:Landroid/os/HandlerThread;
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->saveRemoteViewsCache()V
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->setRemoteViewsOnClickHandler(Landroid/widget/RemoteViews$OnClickHandler;)V
Landroid/widget/RemoteViewsAdapter;->setVisibleRangeHint(II)V
Landroid/widget/ScrollView;->mFlingStrictSpan:Landroid/os/StrictMode$Span;
Landroid/widget/SearchView$SearchAutoComplete;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Landroid/widget/SeekBar;->onProgressRefresh(FZI)V
Landroid/widget/Spinner$DialogPopup;->isShowing()Z
Landroid/widget/Spinner$SpinnerPopup;->isShowing()Z
Landroid/widget/Switch;->mSwitchMinWidth:I
Landroid/widget/TextClock;->getFormat()Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/widget/TextView;->deleteText_internal(II)V
Landroid/widget/TextView;->getIterableTextForAccessibility()Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/widget/TextView;->getLineAtCoordinate(F)I
Landroid/widget/TextView;->getTextForAccessibility()Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/widget/TextView;->getTransformedText(II)Ljava/lang/CharSequence;
Landroid/widget/TextView;->getUpdatedHighlightPath()Landroid/graphics/Path;
Landroid/widget/TextView;->setRawTextSize(FZ)V
Landroid/widget/ViewAnimator;->showOnly(IZ)V
Landroid/widget/ViewFlipper;->updateRunning(Z)V
Landroid/window/TaskSnapshot;->getTaskSize()Landroid/graphics/Point;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$NumberFormat;->getDomesticCarrierCodeFormattingRule()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$NumberFormat;->getFormat()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$NumberFormat;->getLeadingDigitsPattern(I)Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$NumberFormat;->getNationalPrefixFormattingRule()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$NumberFormat;->getPattern()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$NumberFormat;->leadingDigitsPatternSize()I
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->getCountryCode()I
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->getGeneralDesc()Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneNumberDesc;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->getNationalPrefixForParsing()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->getNationalPrefixTransformRule()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->getPreferredExtnPrefix()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->hasNationalPrefix()Z
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->hasPreferredExtnPrefix()Z
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->intlNumberFormats()Ljava/util/List;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadata;->numberFormats()Ljava/util/List;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadataCollection;-><init>()V
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneMetadataCollection;->getMetadataList()Ljava/util/List;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonemetadata$PhoneNumberDesc;->getNationalNumberPattern()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonenumber$PhoneNumber;->clearCountryCode()Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonenumber$PhoneNumber;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonenumber$PhoneNumber;->getExtension()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonenumber$PhoneNumber;->hasExtension()Z
Lcom/android/i18n/phonenumbers/PhoneNumberMatch;->end()I
Lcom/android/i18n/phonenumbers/PhoneNumberMatch;->number()Lcom/android/i18n/phonenumbers/Phonenumber$PhoneNumber;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/PhoneNumberMatch;->rawString()Ljava/lang/String;
Lcom/android/i18n/phonenumbers/PhoneNumberMatch;->start()I
Lcom/android/ims/ImsCall;->deflect(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/ImsCall;->isMultiparty()Z
Lcom/android/ims/ImsCall;->reject(I)V
Lcom/android/ims/ImsCall;->terminate(I)V
Lcom/android/ims/ImsConfigListener$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/ImsConfigListener;->onSetFeatureResponse(IIII)V
Lcom/android/ims/ImsEcbm;->exitEmergencyCallbackMode()V
Lcom/android/ims/ImsManager;->isEnhanced4gLteModeSettingEnabledByUser(Landroid/content/Context;)Z
Lcom/android/ims/ImsManager;->isNonTtyOrTtyOnVolteEnabled(Landroid/content/Context;)Z
Lcom/android/ims/ImsManager;->isVolteEnabledByPlatform(Landroid/content/Context;)Z
Lcom/android/ims/ImsUtInterface;->queryCallForward(ILjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionConferenceStateUpdated(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsConferenceState;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionHandover(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;IILandroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionHandoverFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;IILandroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionHeld(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionHoldFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionHoldReceived(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionInviteParticipantsRequestDelivered(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionInviteParticipantsRequestFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionMergeComplete(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionMergeFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionMergeStarted(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionMultipartyStateChanged(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Z)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionProgressing(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsStreamMediaProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionResumed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionResumeFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionResumeReceived(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionStarted(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionStartFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionSuppServiceReceived(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsSuppServiceNotification;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionTerminated(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionTtyModeReceived(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsCallSessionListener;->callSessionUpdated(Lcom/android/ims/internal/IImsCallSession;Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsConfig$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/IImsEcbm$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationAssociatedUriChanged([Landroid/net/Uri;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationChangeFailed(ILandroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationConnected()V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationConnectedWithRadioTech(I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationDisconnected(Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationFeatureCapabilityChanged(I[I[I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->registrationProgressingWithRadioTech(I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsRegistrationListener;->voiceMessageCountUpdate(I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsService$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/IImsService$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Lcom/android/ims/internal/IImsService;
Lcom/android/ims/internal/IImsUt$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationCallBarringQueried(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;I[Landroid/telephony/ims/ImsSsInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationCallForwardQueried(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;I[Landroid/telephony/ims/ImsCallForwardInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationCallWaitingQueried(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;I[Landroid/telephony/ims/ImsSsInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationQueried(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;ILandroid/os/Bundle;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationQueryFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;ILandroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationUpdated(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsUtListener;->utConfigurationUpdateFailed(Lcom/android/ims/internal/IImsUt;ILandroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->changeCallDataUsage(J)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->changeCameraCapabilities(Landroid/telecom/VideoProfile$CameraCapabilities;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->changePeerDimensions(II)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->changeVideoQuality(I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->handleCallSessionEvent(I)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->receiveSessionModifyRequest(Landroid/telecom/VideoProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;->receiveSessionModifyResponse(ILandroid/telecom/VideoProfile;Landroid/telecom/VideoProfile;)V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallProvider$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallProvider;->setCallback(Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallCallback;)V
Lcom/android/ims/internal/ImsVideoCallProviderWrapper;-><init>(Lcom/android/ims/internal/IImsVideoCallProvider;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->getCapTimestamp()J
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isCdViaPresenceSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isFtHttpSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isFtSnFSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isFtSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isFtThumbSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isFullSnFGroupChatSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isGeoPullFtSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isGeoPullSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isGeoPushSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isImSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isIpVideoSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isIpVoiceSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isIsSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isRcsIpVideoCallSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isRcsIpVideoOnlyCallSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isRcsIpVoiceCallSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isSmSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isSpSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isVsDuringCSSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->isVsSupported()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setCapTimestamp(J)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setCdViaPresenceSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setExts([Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setFtHttpSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setFtSnFSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setFtSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setFtThumbSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setFullSnFGroupChatSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setGeoPullFtSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setGeoPullSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setGeoPushSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setImSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setIpVideoSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setIpVoiceSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setIsSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setRcsIpVideoCallSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setRcsIpVideoOnlyCallSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setRcsIpVoiceCallSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setSmSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setSpSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setVsDuringCSSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;->setVsSupported(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;->getStatusCode()I
Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;->setStatusCode(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;->getClientId()I
Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;->getUceLong()J
Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;->setClientId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;->setUceLong(J)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;->cmdStatus(Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdStatus;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;->getVersionCb(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;->incomingOptions(Ljava/lang/String;Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;->serviceAvailable(Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;->serviceUnavailable(Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;->sipResponseReceived(Ljava/lang/String;Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->addListener(ILcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->getContactCap(ILjava/lang/String;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->getContactListCap(I[Ljava/lang/String;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->getMyInfo(II)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->getVersion(I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->removeListener(ILcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->responseIncomingOptions(IIILjava/lang/String;Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;Z)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;->setMyInfo(ILcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;->getCapInfo()Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;->getSdp()Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;->setCapInfo(Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCapInfo;->setSdp(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdId;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdId;->setCmdId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdStatus;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdStatus;->setCapInfo(Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdStatus;->setCmdId(Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdId;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdStatus;->setStatus(Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdStatus;->setUserData(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;->setCmdId(Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsCmdId;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;->setReasonPhrase(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;->setRequestId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;->setRetryAfter(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/options/OptionsSipResponse;->setSipResponseCode(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->capInfoReceived(Ljava/lang/String;[Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresTupleInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->cmdStatus(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdStatus;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->getVersionCb(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->listCapInfoReceived(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;[Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->publishTriggering(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresPublishTriggerType;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->serviceAvailable(Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->serviceUnAvailable(Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->sipResponseReceived(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;->unpublishMessageSent()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->addListener(ILcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->getContactCap(ILjava/lang/String;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->getContactListCap(I[Ljava/lang/String;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->getVersion(I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->publishMyCap(ILcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCapInfo;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->reenableService(II)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->removeListener(ILcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;->setNewFeatureTag(ILjava/lang/String;Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresServiceInfo;I)Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCapInfo;->getCapInfo()Lcom/android/ims/internal/uce/common/CapInfo;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCapInfo;->getContactUri()Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCapInfo;->mContactUri:Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdId;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdId;->setCmdId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdStatus;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdStatus;->setCmdId(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdId;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdStatus;->setRequestId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdStatus;->setStatus(Lcom/android/ims/internal/uce/common/StatusCode;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdStatus;->setUserData(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresPublishTriggerType;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresPublishTriggerType;->setPublishTrigeerType(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInfo;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInfo;->setDisplayName(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInfo;->setInstanceInfo(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInfo;->setResUri(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;->setPresentityUri(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;->setReason(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;->setResId(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;->setResInstanceState(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresResInstanceInfo;->setTupleInfo([Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresTupleInfo;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setFullState(Z)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setListName(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setPresSubscriptionState(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSubscriptionState;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setRequestId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setSubscriptionExpireTime(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setSubscriptionTerminatedReason(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setUri(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresRlmiInfo;->setVersion(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresServiceInfo;->getMediaType()I
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresServiceInfo;->getServiceDesc()Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresServiceInfo;->getServiceId()Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresServiceInfo;->getServiceVer()Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->getCmdId()Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdId;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->getReasonPhrase()Ljava/lang/String;
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->getRequestId()I
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->getRetryAfter()I
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->getSipResponseCode()I
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->setCmdId(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresCmdId;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->setReasonPhrase(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->setRequestId(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->setRetryAfter(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSipResponse;->setSipResponseCode(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSubscriptionState;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresSubscriptionState;->setPresSubscriptionState(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresTupleInfo;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresTupleInfo;->setContactUri(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresTupleInfo;->setFeatureTag(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/presence/PresTupleInfo;->setTimestamp(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceListener$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceListener;->setStatus(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService$Stub;-><init>()V
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->createOptionsService(Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsListener;Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;)I
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->createPresenceService(Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceListener;Lcom/android/ims/internal/uce/common/UceLong;)I
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->destroyOptionsService(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->destroyPresenceService(I)V
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->getOptionsService()Lcom/android/ims/internal/uce/options/IOptionsService;
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->getPresenceService()Lcom/android/ims/internal/uce/presence/IPresenceService;
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->getServiceStatus()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->isServiceStarted()Z
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->startService(Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceListener;)Z
Lcom/android/ims/internal/uce/uceservice/IUceService;->stopService()Z
Lcom/android/internal/app/AlertController$RecycleListView;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/app/IAppOpsService;->resetAllModes(ILjava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/app/IBatteryStats;->computeChargeTimeRemaining()J
Lcom/android/internal/app/IBatteryStats;->getAwakeTimeBattery()J
Lcom/android/internal/app/IBatteryStats;->isCharging()Z
Lcom/android/internal/app/IntentForwarderActivity;->TAG:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/app/IVoiceInteractionManagerService$Stub$Proxy;->showSessionFromSession(Landroid/os/IBinder;Landroid/os/Bundle;I)Z
Lcom/android/internal/app/IVoiceInteractionManagerService;->getKeyphraseSoundModel(ILjava/lang/String;)Landroid/hardware/soundtrigger/SoundTrigger$KeyphraseSoundModel;
Lcom/android/internal/app/LocalePicker$LocaleInfo;->getLocale()Ljava/util/Locale;
Lcom/android/internal/app/WindowDecorActionBar$TabImpl;->mCallback:Landroid/app/ActionBar$TabListener;
Lcom/android/internal/app/WindowDecorActionBar;->mContextView:Lcom/android/internal/widget/ActionBarContextView;
Lcom/android/internal/app/WindowDecorActionBar;->mTabScrollView:Lcom/android/internal/widget/ScrollingTabContainerView;
Lcom/android/internal/appwidget/IAppWidgetService$Stub;->TRANSACTION_bindAppWidgetId:I
Lcom/android/internal/appwidget/IAppWidgetService;->bindAppWidgetId(Ljava/lang/String;IILandroid/content/ComponentName;Landroid/os/Bundle;)Z
Lcom/android/internal/appwidget/IAppWidgetService;->bindRemoteViewsService(Ljava/lang/String;ILandroid/content/Intent;Landroid/app/IApplicationThread;Landroid/os/IBinder;Landroid/app/IServiceConnection;I)Z
Lcom/android/internal/appwidget/IAppWidgetService;->getAppWidgetViews(Ljava/lang/String;I)Landroid/widget/RemoteViews;
Lcom/android/internal/logging/MetricsLogger;->write(Landroid/metrics/LogMaker;)V
Lcom/android/internal/net/VpnProfile;->decode(Ljava/lang/String;[B)Lcom/android/internal/net/VpnProfile;
Lcom/android/internal/os/BaseCommand;-><init>()V
Lcom/android/internal/os/BaseCommand;->mArgs:Lcom/android/modules/utils/BasicShellCommandHandler;
Lcom/android/internal/os/BatterySipper;->cpuPowerMah:D
Lcom/android/internal/os/BatteryStatsHelper;->getBatteryBroadcast()Landroid/content/Intent;
Lcom/android/internal/os/BatteryStatsHelper;->refreshStats(ILandroid/util/SparseArray;)V
Lcom/android/internal/os/BatteryStatsImpl;->getDischargeCurrentLevel()I
Lcom/android/internal/os/BatteryStatsImpl;->getDischargeStartLevel()I
Lcom/android/internal/os/ClassLoaderFactory;->createClassloaderNamespace(Ljava/lang/ClassLoader;ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;ZLjava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/os/FuseAppLoop;->onCommand(IJJJI[B)V
Lcom/android/internal/os/FuseAppLoop;->onOpen(JJ)[B
Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker$Stats;->name:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker$Stats;->rel_stime:I
Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker$Stats;->rel_uptime:J
Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker$Stats;->rel_utime:I
Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker;->countWorkingStats()I
Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker;->getWorkingStats(I)Lcom/android/internal/os/ProcessCpuTracker$Stats;
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->arg1:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->arg2:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->arg3:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->argi2:I
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->argi3:I
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->obtain()Lcom/android/internal/os/SomeArgs;
Lcom/android/internal/os/SomeArgs;->recycle()V
Lcom/android/internal/telecom/ITelecomService;->getCallState()I
Lcom/android/internal/telephony/BaseCommands;->mAllowedNetworkTypesBitmask:I
Lcom/android/internal/telephony/Call;->getLatestConnection()Lcom/android/internal/telephony/Connection;
Lcom/android/internal/telephony/Call;->getPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/Call;->isIdle()Z
Lcom/android/internal/telephony/Call;->isMultiparty()Z
Lcom/android/internal/telephony/Call;->mConnections:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/Call;->mState:Lcom/android/internal/telephony/Call$State;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->canDial(Lcom/android/internal/telephony/Phone;)Z
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->conference(Lcom/android/internal/telephony/Call;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getBackgroundCalls()Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getBgCallConnections()Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getBgPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getContext()Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getDefaultPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getFgCallConnections()Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getFgPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getFirstActiveBgCall()Lcom/android/internal/telephony/Call;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getRingingCalls()Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->getRingingPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->hasActiveBgCall()Z
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->hasActiveFgCall()Z
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->hasMoreThanOneRingingCall()Z
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->hasMoreThanOneRingingCall(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->mBackgroundCalls:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->mEmptyConnections:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->mForegroundCalls:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->mPhones:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->mRingingCalls:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->registerForDisconnect(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->registerForNewRingingConnection(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->registerForPreciseCallStateChanged(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->registerPhone(Lcom/android/internal/telephony/Phone;)Z
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->unregisterForDisconnect(Landroid/os/Handler;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->unregisterForNewRingingConnection(Landroid/os/Handler;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->unregisterForPreciseCallStateChanged(Landroid/os/Handler;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallManager;->unregisterPhone(Lcom/android/internal/telephony/Phone;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;->getState()Lcom/android/internal/telephony/PhoneConstants$State;
Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;->mNeedsPoll:Z
Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;->mNumberConverted:Z
Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;->mPendingOperations:I
Lcom/android/internal/telephony/CarrierServiceBindHelper;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/CarrierServiceBindHelper;->mHandler:Landroid/os/Handler;
Lcom/android/internal/telephony/cat/AppInterface$CommandType;->fromInt(I)Lcom/android/internal/telephony/cat/AppInterface$CommandType;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage$CallSettings;->callMsg:Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage$CallSettings;->confirmMsg:Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->getCallSettings()Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage$CallSettings;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->getCmdType()Lcom/android/internal/telephony/cat/AppInterface$CommandType;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->geTextMessage()Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->mCallSettings:Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage$CallSettings;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->mCmdDet:Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->mInput:Lcom/android/internal/telephony/cat/Input;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->mMenu:Lcom/android/internal/telephony/cat/Menu;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;->mTextMsg:Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatLog;->d(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatLog;->e(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatService;->isStkAppInstalled()Z
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatService;->mCurrntCmd:Lcom/android/internal/telephony/cat/CatCmdMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatService;->mSlotId:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatService;->sendTerminalResponse(Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;Lcom/android/internal/telephony/cat/ResultCode;ZILcom/android/internal/telephony/cat/ResponseData;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/CatService;->sInstance:[Lcom/android/internal/telephony/cat/CatService;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;->commandNumber:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;->commandQualifier:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;->compRequired:Z
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;->typeOfCommand:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParams;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParams;->getCommandType()Lcom/android/internal/telephony/cat/AppInterface$CommandType;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParams;->mCmdDet:Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParamsFactory;->dispose()V
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParamsFactory;->mIconLoader:Lcom/android/internal/telephony/cat/IconLoader;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParamsFactory;->searchForNextTag(Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlvTag;Ljava/util/Iterator;)Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;
Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParamsFactory;->searchForTag(Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlvTag;Ljava/util/List;)Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;
Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;->getLength()I
Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;->getRawValue()[B
Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;->getTag()I
Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;->getValueIndex()I
Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlvTag;->value()I
Lcom/android/internal/telephony/cat/DeviceIdentities;->destinationId:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/DisplayTextParams;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/DisplayTextParams;->mTextMsg:Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/Duration$TimeUnit;->value()I
Lcom/android/internal/telephony/cat/Duration;->timeInterval:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/Duration;->timeUnit:Lcom/android/internal/telephony/cat/Duration$TimeUnit;
Lcom/android/internal/telephony/cat/GetInputParams;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;Lcom/android/internal/telephony/cat/Input;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/IconId;->recordNumber:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/IconLoader;->loadIcon(ILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/Menu;->titleAttrs:Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/cat/PlayToneParams;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;Lcom/android/internal/telephony/cat/Tone;Lcom/android/internal/telephony/cat/Duration;Z)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/ResponseData;-><init>()V
Lcom/android/internal/telephony/cat/ResponseData;->format(Ljava/io/ByteArrayOutputStream;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/ResultCode;->value()I
Lcom/android/internal/telephony/cat/ResultException;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/cat/ResultCode;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessage;-><init>(ILjava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessage;->mData:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessage;->mId:I
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;->getInstance(Landroid/os/Handler;Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;Landroid/content/Context;I)Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;->mCmdParamsFactory:Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandParamsFactory;
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;->mCurrentRilMessage:Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessage;
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;->mInstance:[Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;->sendCmdForExecution(Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessage;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessageDecoder;->sendStartDecodingMessageParams(Lcom/android/internal/telephony/cat/RilMessage;)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/SelectItemParams;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/cat/CommandDetails;Lcom/android/internal/telephony/cat/Menu;Z)V
Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;-><init>()V
Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;->iconSelfExplanatory:Z
Lcom/android/internal/telephony/cat/TextMessage;->text:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/cat/ValueParser;->retrieveAlphaId(Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;Z)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/cat/ValueParser;->retrieveDeviceIdentities(Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;)Lcom/android/internal/telephony/cat/DeviceIdentities;
Lcom/android/internal/telephony/cat/ValueParser;->retrieveTextAttribute(Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;)Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/cat/ValueParser;->retrieveTextString(Lcom/android/internal/telephony/cat/ComprehensionTlv;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/cdma/CdmaMmiCode;->makeEmptyNull(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/cdma/CdmaMmiCode;->mSc:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/cdma/CdmaSMSDispatcher;->getFormat()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/cdma/CdmaSubscriptionSourceManager;->getCdmaSubscriptionSource()I
Lcom/android/internal/telephony/cdma/sms/BearerData;->getBitsForNumFields(II)I
Lcom/android/internal/telephony/cdma/SmsMessage;->getSubmitPdu(Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/telephony/cdma/sms/UserData;ZI)Lcom/android/internal/telephony/cdma/SmsMessage$SubmitPdu;
Lcom/android/internal/telephony/cdma/SmsMessage;->getSubmitPdu(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ZLcom/android/internal/telephony/SmsHeader;I)Lcom/android/internal/telephony/cdma/SmsMessage$SubmitPdu;
Lcom/android/internal/telephony/CommandException;->mError:Lcom/android/internal/telephony/CommandException$Error;
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->getVoiceRegistrationState(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->iccIOForApp(IILjava/lang/String;IIILjava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->registerForCellInfoList(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->registerForImsNetworkStateChanged(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->registerForRilConnected(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->requestIccSimAuthentication(ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->requestShutdown(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->setDataAllowed(ZLandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->unregisterForRilConnected(Landroid/os/Handler;)V
Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;->unregisterForVoiceRadioTechChanged(Landroid/os/Handler;)V
Lcom/android/internal/telephony/Connection;-><init>(I)V
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->getDisconnectCause()I
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->getDisconnectTime()J
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->getDurationMillis()J
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->hangup()V
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->isAlive()Z
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mAddress:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mCnapName:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mCnapNamePresentation:I
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mDialString:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mDuration:J
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mIsIncoming:Z
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->mNumberPresentation:I
Lcom/android/internal/telephony/Connection;->setVideoState(I)V
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmInboundSmsHandler;->acknowledgeLastIncomingSms(ZILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;)V
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mDialingNumber:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mIccRecords:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccRecords;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mSc:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mSia:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mSib:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->mSic:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;->newFromDialString(Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;)Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmMmiCode;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmSMSDispatcher;->getFormat()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmSMSDispatcher;->mGsmInboundSmsHandler:Lcom/android/internal/telephony/gsm/GsmInboundSmsHandler;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SimTlv;->mHasValidTlvObject:Z
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;-><init>([B)V
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;->getGeographicalScope()I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;->getNumberOfPages()I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;->getPageIndex()I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;->getSerialNumber()I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;->getServiceCategory()I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsCbHeader;->mMessageIdentifier:I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage$PduParser;->mCur:I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage$PduParser;->mPdu:[B
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage;->getStatus()I
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage;->getSubmitPdu(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Z[BIII)Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage$SubmitPdu;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage;->getSubmitPdu(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Z[BIIII)Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage$SubmitPdu;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage;->getSubmitPdu(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ZI)Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage$SubmitPdu;
Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsMessage;->isStatusReportMessage()Z
Lcom/android/internal/telephony/gsm/UsimPhoneBookManager;->mFh:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCall;->attachFake(Lcom/android/internal/telephony/Connection;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->clearDisconnected()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->disableDataCallInEmergencyCall(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->fakeHoldForegroundBeforeDial()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->getPhone()Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->getPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->handleEcmTimer(I)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->isPhoneTypeGsm()Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->mBackgroundCall:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCall;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->mForegroundCall:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCall;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->mPendingMO:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->mRingingCall:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCall;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->mState:Lcom/android/internal/telephony/PhoneConstants$State;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->obtainCompleteMessage()Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->obtainCompleteMessage(I)Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->setMute(Z)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->switchWaitingOrHoldingAndActive()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;->updatePhoneState()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->acquireWakeLock()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->createWakeLock(Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->disconnectCauseFromCode(I)I
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->fetchDtmfToneDelay(Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->findNextPCharOrNonPOrNonWCharIndex(Ljava/lang/String;I)I
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->findPOrWCharToAppend(Ljava/lang/String;II)C
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->formatDialString(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->getState()Lcom/android/internal/telephony/Call$State;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->isPause(C)Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->isPhoneTypeGsm()Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->isWait(C)Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->maskDialString(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->mIndex:I
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->mOwner:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->onConnectedInOrOut()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaConnection;->updateParent(Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCall;Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCall;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone$Cfu;-><init>(Ljava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->exitEmergencyCallbackMode()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getCallTracker()Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getCdmaEriText()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getEsn()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getLine1Number()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getPhoneType()I
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getServiceState()Landroid/telephony/ServiceState;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getState()Lcom/android/internal/telephony/PhoneConstants$State;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->getSystemProperty(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->handleInCallMmiCommands(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->isCfEnable(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->isInCall()Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->isManualSelProhibitedInGlobalMode()Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->isPhoneTypeGsm()Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->isValidCommandInterfaceCFAction(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->isValidCommandInterfaceCFReason(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->logd(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->mCT:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaCallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->mIccSmsInterfaceManager:Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->mIsimUiccRecords:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->mPendingMMIs:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->mSST:Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->notifyPreciseCallStateChanged()V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->notifyServiceStateChanged(Landroid/telephony/ServiceState;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->setOnEcbModeExitResponse(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;->syncClirSetting()V
Lcom/android/internal/telephony/ICarrierConfigLoader;->getConfigForSubId(ILjava/lang/String;)Landroid/os/PersistableBundle;
Lcom/android/internal/telephony/IccCard;->getState()Lcom/android/internal/telephony/IccCardConstants$State;
Lcom/android/internal/telephony/IccCard;->supplyNetworkDepersonalization(Ljava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccPhoneBookInterfaceManager;->DBG:Z
Lcom/android/internal/telephony/IccPhoneBookInterfaceManager;->mAdnCache:Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;
Lcom/android/internal/telephony/IccPhoneBookInterfaceManager;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/IccProvider;->DBG:Z
Lcom/android/internal/telephony/IccProvider;->loadRecord(Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;Landroid/database/MatrixCursor;I)V
Lcom/android/internal/telephony/IccProvider;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->copyMessageToIccEf(Ljava/lang/String;I[B[B)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->disableCdmaBroadcastRange(II)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->disableGsmBroadcastRange(II)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->enableCdmaBroadcastRange(II)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->enableGsmBroadcastRange(II)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->enforceReceiveAndSend(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->filterDestAddress(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->getAllMessagesFromIccEf(Ljava/lang/String;)Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->getImsSmsFormat()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->getPremiumSmsPermission(Ljava/lang/String;)I
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->injectSmsPdu([BLjava/lang/String;Landroid/app/PendingIntent;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->isImsSmsSupported()Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->mAppOps:Landroid/app/AppOpsManager;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->mCellBroadcastRangeManager:Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager$CellBroadcastRangeManager;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->mHandler:Landroid/os/Handler;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->sendData(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I[BLandroid/app/PendingIntent;Landroid/app/PendingIntent;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->sendStoredMultipartText(Ljava/lang/String;Landroid/net/Uri;Ljava/lang/String;Ljava/util/List;Ljava/util/List;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->sendStoredText(Ljava/lang/String;Landroid/net/Uri;Ljava/lang/String;Landroid/app/PendingIntent;Landroid/app/PendingIntent;)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->setCdmaBroadcastConfig([Lcom/android/internal/telephony/cdma/CdmaSmsBroadcastConfigInfo;)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->setCellBroadcastConfig([Lcom/android/internal/telephony/gsm/SmsBroadcastConfigInfo;)Z
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->setPremiumSmsPermission(Ljava/lang/String;I)V
Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;->updateMessageOnIccEf(Ljava/lang/String;II[B)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsExternalCall;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/Phone;Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsExternalConnection;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsExternalConnection;->rebuildCapabilities()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsExternalConnection;->setActive()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone$Cf;-><init>(Ljava/lang/String;ZLandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getActionFromCFAction(I)I
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getBackgroundCall()Lcom/android/internal/telephony/Call;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getBackgroundCall()Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getCallForwardingOption(ILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getCallWaiting(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getConditionFromCFReason(I)I
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getForegroundCall()Lcom/android/internal/telephony/Call;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getForegroundCall()Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getRingingCall()Lcom/android/internal/telephony/Call;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getRingingCall()Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getServiceState()Landroid/telephony/ServiceState;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->getState()Lcom/android/internal/telephony/PhoneConstants$State;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->handleEnterEmergencyCallbackMode()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->handleExitEmergencyCallbackMode()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->handleInCallMmiCommands(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->isCfEnable(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->isUtEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->isValidCommandInterfaceCFAction(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->isValidCommandInterfaceCFReason(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->isVolteEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->mCT:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->mPendingMMIs:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->mSS:Landroid/telephony/ServiceState;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->notifyUnknownConnection(Lcom/android/internal/telephony/Connection;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->onMMIDone(Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->sendErrorResponse(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->sendErrorResponse(Landroid/os/Message;Ljava/lang/Throwable;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->setCallForwardingOption(IILjava/lang/String;IILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->setCallWaiting(ZLandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->setImsRegistered(Z)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->setOnEcbModeExitResponse(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;->setServiceState(I)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->attach(Lcom/android/internal/telephony/Connection;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->attachFake(Lcom/android/internal/telephony/Connection;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->getConnections()Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->getImsCall()Lcom/android/ims/ImsCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->hangup()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->merge(Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;->onHangupLocal()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->addConnection(Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->clearDisconnected()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->dial(Ljava/lang/String;ILandroid/os/Bundle;)Lcom/android/internal/telephony/Connection;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->dialPendingMO()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->findConnection(Lcom/android/ims/ImsCall;)Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->getEcbmInterface()Lcom/android/ims/ImsEcbm;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->getUtInterface()Lcom/android/ims/ImsUtInterface;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->handleEcmTimer(I)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mAllowEmergencyVideoCalls:Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mBackgroundCall:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mCallExpectedToResume:Lcom/android/ims/ImsCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mConnections:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mForegroundCall:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mHandoverCall:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mImsCallListener:Lcom/android/ims/ImsCall$Listener;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mImsManager:Lcom/android/ims/ImsManager;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mOnHoldToneId:I
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mOnHoldToneStarted:Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mPendingMO:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mPendingUssd:Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mRingingCall:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mSwitchingFgAndBgCalls:Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mSyncHold:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->mUssdSession:Lcom/android/ims/ImsCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->processCallStateChange(Lcom/android/ims/ImsCall;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;I)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->processCallStateChange(Lcom/android/ims/ImsCall;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;IZ)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->removeConnection(Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->setVideoCallProvider(Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;Lcom/android/ims/ImsCall;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->switchAfterConferenceSuccess()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;->updatePhoneState()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->acquireWakeLock()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->createWakeLock(Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->getCall()Lcom/android/internal/telephony/Call;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->getCall()Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->getOwner()Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->isMultiparty()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->mDisconnected:Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->mImsCall:Lcom/android/ims/ImsCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->mOwner:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->mParent:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneCall;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->onDisconnect()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneConnection;->update(Lcom/android/ims/ImsCall;Lcom/android/internal/telephony/Call$State;)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->getCLIRMode()I
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->getDialingNumber()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->getErrorMessage(Landroid/os/AsyncResult;)Ljava/lang/CharSequence;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->getScString()Ljava/lang/CharSequence;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isActivate()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isDeactivate()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isEmptyOrNull(Ljava/lang/CharSequence;)Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isErasure()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isRegister()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isSupportedOverImsPhone()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->isTemporaryModeCLIR()Z
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->newFromDialString(Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhone;)Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->processCode()V
Lcom/android/internal/telephony/imsphone/ImsPhoneMmiCode;->serviceClassToCFString(I)Ljava/lang/CharSequence;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler$SmsBroadcastReceiver;->mDeleteWhere:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler$SmsBroadcastReceiver;->mDeleteWhereArgs:[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->acknowledgeLastIncomingSms(ZILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->deleteFromRawTable(Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;I)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->dispatchIntent(Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/os/Bundle;Landroid/content/BroadcastReceiver;Landroid/os/UserHandle;I)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->dispatchNormalMessage(Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;I)I
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->getPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->handleInjectSms(Landroid/os/AsyncResult;Z)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->handleNewSms(Landroid/os/AsyncResult;)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->handleSmsWhitelisting(Landroid/content/ComponentName;Z)Landroid/os/Bundle;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->isSkipNotifyFlagSet(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mDeliveringState:Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler$DeliveringState;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mIdleState:Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler$IdleState;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mResolver:Landroid/content/ContentResolver;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mUserManager:Landroid/os/UserManager;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mWaitingState:Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler$WaitingState;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mWakeLock:Landroid/os/PowerManager$WakeLock;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->mWapPush:Lcom/android/internal/telephony/WapPushOverSms;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->processMessagePart(Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsTracker;)Z
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->showNewMessageNotification()V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsTracker;->getFormat()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsTracker;->getIndexOffset()I
Lcom/android/internal/telephony/IntRangeManager;->mRanges:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/IPhoneSubInfo;->getDeviceId(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ITelephony$Stub;->DESCRIPTOR:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ITelephony$Stub;->TRANSACTION_dial:I
Lcom/android/internal/telephony/ITelephony;->handlePinMmiForSubscriber(ILjava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/ITelephony;->isRadioOn(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/ITelephony;->isRadioOnForSubscriber(ILjava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/ITelephonyRegistry;->notifyCallStateForAllSubs(ILjava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo$State;)V
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->getOperatorAlphaLong()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->getOperatorAlphaShort()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->getOperatorNumeric()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->getState()Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo$State;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->mOperatorAlphaLong:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->mOperatorAlphaShort:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->mOperatorNumeric:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->mState:Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo$State;
Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo;->rilStateToState(Ljava/lang/String;)Lcom/android/internal/telephony/OperatorInfo$State;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->dispose()V
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getCallTracker()Lcom/android/internal/telephony/CallTracker;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getDataConnectionState()Lcom/android/internal/telephony/PhoneConstants$DataState;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getIccFileHandler()Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getImsPhone()Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getIsimRecords()Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimRecords;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getMsisdn()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getNai()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getPhoneId()I
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getServiceStateTracker()Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getSystemProperty(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getUiccCard()Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->getVideoState(Lcom/android/internal/telephony/Call;)I
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->isUtEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->isVideoEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->isVolteEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->isWifiCallingEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mIccRecords:Ljava/util/concurrent/atomic/AtomicReference;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mImsPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mNotifier:Lcom/android/internal/telephony/PhoneNotifier;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mPhoneId:I
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mSmsStorageMonitor:Lcom/android/internal/telephony/SmsStorageMonitor;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mUiccApplication:Ljava/util/concurrent/atomic/AtomicReference;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->mUiccController:Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->needsOtaServiceProvisioning()Z
Lcom/android/internal/telephony/Phone;->notifyOtaspChanged(I)V
Lcom/android/internal/telephony/PhoneFactory;->calculatePreferredNetworkType(I)I
Lcom/android/internal/telephony/PhoneFactory;->getDefaultSubscription()I
Lcom/android/internal/telephony/PhoneFactory;->getPhones()[Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/PhoneInternalInterface;->PREFERRED_NT_MODE:I
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSubInfoController;->getDefaultSubscription()I
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSubInfoController;->getPhone(I)Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSubInfoController;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSubInfoController;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSwitcher;->activate(I)V
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSwitcher;->deactivate(I)V
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSwitcher;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/PhoneSwitcher;->mMaxDataAttachModemCount:I
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->completeRadioCapabilityTransaction()V
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->getInstance()Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->logd(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->mOldRadioAccessFamily:[I
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->mRadioCapabilitySessionId:I
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->mSetRadioAccessFamilyStatus:[I
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->mUniqueIdGenerator:Ljava/util/concurrent/atomic/AtomicInteger;
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->sendRadioCapabilityRequest(IIIILjava/lang/String;II)V
Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;->sProxyController:Lcom/android/internal/telephony/ProxyController;
Lcom/android/internal/telephony/RadioCapability;->getRadioAccessFamily()I
Lcom/android/internal/telephony/RetryManager;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/RetryManager;->mApnType:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/RetryManager;->mFailFastInterApnDelay:J
Lcom/android/internal/telephony/RetryManager;->mInterApnDelay:J
Lcom/android/internal/telephony/RetryManager;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->acquireWakeLock(Lcom/android/internal/telephony/RILRequest;I)V
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->clearRequestList(IZ)V
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->clearWakeLock(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->decrementWakeLock(Lcom/android/internal/telephony/RILRequest;)V
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->getResponseForTimedOutRILRequest(Lcom/android/internal/telephony/RILRequest;)Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->hangupForegroundResumeBackground(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->hangupWaitingOrBackground(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->invokeOemRilRequestRaw([BLandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->makeStaticRadioCapability()Lcom/android/internal/telephony/RadioCapability;
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->mRequestList:Landroid/util/SparseArray;
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->mTestingEmergencyCall:Ljava/util/concurrent/atomic/AtomicBoolean;
Lcom/android/internal/telephony/RIL;->notifyRegistrantsRilConnectionChanged(I)V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->fixUnknownMcc(Ljava/lang/String;I)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->getCurrentDataConnectionState()I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->getDesiredPowerState()Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->getPhoneId()I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->getSystemProperty(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->isConcurrentVoiceAndDataAllowed()Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->isGprsConsistent(II)Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->isImsRegistered()Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->isInHomeSidNid(II)Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->isInvalidOperatorNumeric(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mAllowedNetworkTypes:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCr:Landroid/content/ContentResolver;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCurDataSpn:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCurPlmn:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCurShowPlmn:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCurShowSpn:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mCurSpn:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mDefaultRoamingIndicator:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mDeviceShuttingDown:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mEmergencyOnly:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mIccRecords:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccRecords;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mIntentReceiver:Landroid/content/BroadcastReceiver;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mIsSubscriptionFromRuim:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mMaxDataCalls:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mNewMaxDataCalls:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mNewReasonDataDenied:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mNewSS:Landroid/telephony/ServiceState;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mOnSubscriptionsChangedListener:Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker$SstSubscriptionsChangedListener;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/GsmCdmaPhone;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mReasonDataDenied:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mReportedGprsNoReg:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mRoamingIndicator:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mSpnUpdatePending:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mSS:Landroid/telephony/ServiceState;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mStartedGprsRegCheck:Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mSubId:I
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mSubscriptionController:Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mSubscriptionManager:Landroid/telephony/SubscriptionManager;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mUiccApplcation:Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->mUiccController:Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->notifySignalStrength()Z
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->pollState()V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->reRegisterNetwork(Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->setOperatorIdd(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->setRoamingType(Landroid/telephony/ServiceState;)V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->setSignalStrengthDefaultValues()V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->updateOtaspState()V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->updatePhoneObject()V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->updateRoamingState()V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->updateSpnDisplay()V
Lcom/android/internal/telephony/ServiceStateTracker;->useDataRegStateForDataOnlyDevices()V
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone$SipCall;->hold()V
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone$SipCall;->switchWith(Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone$SipCall;)V
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone$SipCall;->unhold()V
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone;->mBackgroundCall:Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone$SipCall;
Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone;->mForegroundCall:Lcom/android/internal/telephony/sip/SipPhone$SipCall;
Lcom/android/internal/telephony/Sms7BitEncodingTranslator;->DBG:Z
Lcom/android/internal/telephony/Sms7BitEncodingTranslator;->mTranslationTableCDMA:Landroid/util/SparseIntArray;
Lcom/android/internal/telephony/Sms7BitEncodingTranslator;->mTranslationTableCommon:Landroid/util/SparseIntArray;
Lcom/android/internal/telephony/Sms7BitEncodingTranslator;->mTranslationTableGSM:Landroid/util/SparseIntArray;
Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication$SmsApplicationData;->mApplicationName:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication;->configurePreferredActivity(Landroid/content/pm/PackageManager;Landroid/content/ComponentName;)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication;->getDefaultRespondViaMessageApplication(Landroid/content/Context;Z)Landroid/content/ComponentName;
Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication;->getSmsApplicationData(Ljava/lang/String;Landroid/content/Context;)Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication$SmsApplicationData;
Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication;->setDefaultApplication(Ljava/lang/String;Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsApplication;->shouldWriteMessageForPackage(Ljava/lang/String;Landroid/content/Context;)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->copyMessageToIccEfForSubscriber(ILjava/lang/String;I[B[B)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->disableCellBroadcastForSubscriber(III)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->disableCellBroadcastRangeForSubscriber(IIII)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->enableCellBroadcastForSubscriber(III)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->enableCellBroadcastRangeForSubscriber(IIII)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->getAllMessagesFromIccEfForSubscriber(ILjava/lang/String;)Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->getIccSmsInterfaceManager(I)Lcom/android/internal/telephony/IccSmsInterfaceManager;
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->getImsSmsFormatForSubscriber(I)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->getPreferredSmsSubscription()I
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->isImsSmsSupportedForSubscriber(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->sendDataForSubscriber(ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;I[BLandroid/app/PendingIntent;Landroid/app/PendingIntent;)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->sendErrorInPendingIntent(Landroid/app/PendingIntent;I)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->sendErrorInPendingIntents(Ljava/util/List;I)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsController;->updateMessageOnIccEfForSubscriber(ILjava/lang/String;II[B)Z
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$ConfirmDialogListener;->mNegativeButton:Landroid/widget/Button;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$ConfirmDialogListener;->mPositiveButton:Landroid/widget/Button;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$ConfirmDialogListener;->mRememberUndoInstruction:Landroid/widget/TextView;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$MultipartSmsSender;->sendSmsByCarrierApp(Ljava/lang/String;Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$MultipartSmsSenderCallback;)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->mAppInfo:Landroid/content/pm/PackageInfo;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->mDestAddress:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->mMessageUri:Landroid/net/Uri;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->mPersistMessage:Z
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->mTimestamp:J
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->onFailed(Landroid/content/Context;II)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->onSent(Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;->updateSentMessageStatus(Landroid/content/Context;I)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->calculateLength(Ljava/lang/CharSequence;Z)Lcom/android/internal/telephony/GsmAlphabet$TextEncodingDetails;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->checkCallerIsPhoneOrCarrierApp()V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->dispose()V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->getCarrierAppPackageName()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->getMultipartMessageText(Ljava/util/ArrayList;)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->getNextConcatenatedRef()I
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->getSubId()I
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->handleConfirmShortCode(Z[Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->mTelephonyManager:Landroid/telephony/TelephonyManager;
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->processSendSmsResponse(Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;II)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher;->sendSubmitPdu(Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsTracker;)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mIsMwi:Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mMessageBody:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mMessageRef:I
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mMwiDontStore:Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mMwiSense:Z
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mOriginatingAddress:Lcom/android/internal/telephony/SmsAddress;
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mScAddress:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SmsMessageBase;->mUserDataHeader:Lcom/android/internal/telephony/SmsHeader;
Lcom/android/internal/telephony/SmsPermissions;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsPermissions;->mAppOps:Landroid/app/AppOpsManager;
Lcom/android/internal/telephony/SmsPermissions;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/SmsPermissions;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/SmsResponse;->mAckPdu:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SmsResponse;->mErrorCode:I
Lcom/android/internal/telephony/SmsResponse;->mMessageRef:I
Lcom/android/internal/telephony/SmsStorageMonitor;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/SmsUsageMonitor;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/telephony/SmsUsageMonitor;->check(Ljava/lang/String;I)Z
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->broadcastDefaultDataSubIdChanged(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->colorArr:[I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->enforceModifyPhoneState(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getActiveSubInfoCount(Ljava/lang/String;)I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getActiveSubscriptionInfo(ILjava/lang/String;)Landroid/telephony/SubscriptionInfo;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getActiveSubscriptionInfoList(Ljava/lang/String;)Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getDefaultDataSubId()I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getDefaultSmsSubId()I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getDefaultSubId()I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getDefaultVoiceSubId()I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getInstance()Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getPhoneId(I)I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getSubId(I)[I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getSubIdUsingPhoneId(I)I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getSubInfo(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->getSubInfoRecord(Landroid/database/Cursor;)Landroid/telephony/SubscriptionInfo;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->isActiveSubId(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->isSubInfoReady()Z
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->logd(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->logdl(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->mDefaultPhoneId:I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->mLock:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->notifySubscriptionInfoChanged()V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->setDefaultDataSubId(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->setDefaultFallbackSubId(II)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->setDefaultSmsSubId(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->setDefaultVoiceSubId(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->setPlmnSpn(IZLjava/lang/String;ZLjava/lang/String;)Z
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionController;->validateSubId(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->broadcastSimStateChanged(ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->isAllIccIdQueryDone()Z
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->logd(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->mCurrentlyActiveUserId:I
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->sContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->sIccId:[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/SubscriptionInfoUpdater;->SUPPORTED_MODEM_COUNT:I
Lcom/android/internal/telephony/TelephonyCapabilities;->supportsAdn(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;-><init>([B)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;-><init>(II[B)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;-><init>(IILjava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;-><init>(IILjava/lang/String;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->buildAdnString(I)[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->getEmails()[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->getNumber()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->isEmpty()Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->mAlphaTag:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->mEfid:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->mEmails:[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->mExtRecord:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->mNumber:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->mRecordNumber:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;->setEmails([Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->extensionEfForEf(I)I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->getRecordsIfLoaded(I)Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->mAdnLikeWaiters:Landroid/util/SparseArray;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->mFh:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->mUserWriteResponse:Landroid/util/SparseArray;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->mUsimPhoneBookManager:Lcom/android/internal/telephony/gsm/UsimPhoneBookManager;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->reset()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->sendErrorResponse(Landroid/os/Message;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordCache;->updateAdnByIndex(ILcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;ILjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordLoader;-><init>(Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordLoader;->getEFPath(I)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordLoader;->loadFromEF(IIILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordLoader;->mFh:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecordLoader;->updateEF(Lcom/android/internal/telephony/uicc/AdnRecord;IIILjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus;-><init>()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus;->app_type:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$AppType;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus;->AppTypeFromRILInt(I)Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$AppType;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus$CardState;->isCardPresent()Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus;->mApplications:[Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus;->mCdmaSubscriptionAppIndex:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus;->mGsmUmtsSubscriptionAppIndex:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus;->mImsSubscriptionAppIndex:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus;->mUniversalPinState:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus$PinState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler$LoadLinearFixedContext;-><init>(IILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler$LoadLinearFixedContext;->mCountRecords:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler$LoadLinearFixedContext;->mRecordNum:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler$LoadLinearFixedContext;->mRecordSize:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler$LoadLinearFixedContext;->results:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->getEFLinearRecordSize(ILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->getEFLinearRecordSize(ILjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->getEFPath(I)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->loadEFLinearFixed(IILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->loadEFLinearFixed(ILjava/lang/String;ILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->loadEFLinearFixedAll(ILandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->loadEFLinearFixedAll(ILjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->mAid:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->mParentApp:Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->updateEFLinearFixed(II[BLjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->updateEFLinearFixed(ILjava/lang/String;I[BLjava/lang/String;Landroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;->updateEFTransparent(I[BLandroid/os/Message;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccRefreshResponse;-><init>()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccRefreshResponse;->aid:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccRefreshResponse;->efId:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccServiceTable;->getTag()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccServiceTable;->mServiceTable:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccUtils;->hexCharToInt(C)I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimRecords;->getIsimDomain()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimRecords;->getIsimImpi()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimRecords;->getIsimImpu()[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->auth_rsp:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->fetchIsimRecords()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->isimTlvToString([B)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->mIsimDomain:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->mIsimImpi:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->mIsimImpu:[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->mIsimIst:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/IsimUiccRecords;->mIsimPcscf:[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->fetchRuimRecords()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->getAssetLanguages(Landroid/content/Context;)[Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->getCsimSpnDisplayCondition()Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->getMdn()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->getMdnNumber()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->getRUIMOperatorNumeric()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->mEFli:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->mEFpl:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->mMin:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->mNai:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/RuimRecords;->onGetCSimEprlDone(Landroid/os/AsyncResult;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->fetchSimRecords()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->getExtFromEf(I)I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->getMsisdnNumber()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->getOperatorNumeric()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->getSpnFsm(ZLandroid/os/AsyncResult;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->getVoiceMailNumber()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->isCphsMailboxEnabled()Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->logv(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mEfCff:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mEfCfis:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mEfCPHS_MWI:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mEfLi:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mEfMWIS:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mEfPl:[B
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mUsimServiceTable:Lcom/android/internal/telephony/uicc/UsimServiceTable;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->mVmConfig:Lcom/android/internal/telephony/uicc/VoiceMailConstants;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/SIMRecords;->setVoiceCallForwardingFlag(IZLjava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->getApplicationByType(I)Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->getCarrierPackageNamesForIntent(Landroid/content/pm/PackageManager;Landroid/content/Intent;)Ljava/util/List;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->getIccId()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->getOperatorBrandOverride()Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->isApplicationOnIcc(Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$AppType;)Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->mCardState:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus$CardState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->mLock:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCard;->mPhoneId:I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->dispose()V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->getAuthContext()I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->getPersoSubState()Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$PersoSubState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->getPhoneId()I
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->getPin1State()Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus$PinState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->loge(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mAid:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mAppState:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$AppState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mAppType:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$AppType;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mCi:Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mDestroyed:Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mLock:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mPersoSubState:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus$PersoSubState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->mPin1State:Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardStatus$PinState;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->registerForReady(Landroid/os/Handler;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;->update(Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccCardApplicationStatus;Landroid/content/Context;Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCarrierPrivilegeRules$TLV;->length:Ljava/lang/Integer;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCarrierPrivilegeRules$TLV;->value:Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCarrierPrivilegeRules;->mLoadedCallback:Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCarrierPrivilegeRules;->mState:Ljava/util/concurrent/atomic/AtomicInteger;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;->getIccFileHandler(II)Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccFileHandler;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;->getIccRecords(II)Lcom/android/internal/telephony/uicc/IccRecords;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;->getUiccCardApplication(II)Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccCardApplication;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UiccController;->mCis:[Lcom/android/internal/telephony/CommandsInterface;
Lcom/android/internal/telephony/uicc/UsimServiceTable;->isAvailable(Lcom/android/internal/telephony/uicc/UsimServiceTable$UsimService;)Z
Lcom/android/internal/telephony/uicc/VoiceMailConstants;-><init>()V
Lcom/android/internal/telephony/UiccPhoneBookController;-><init>()V
Lcom/android/internal/telephony/UiccPhoneBookController;->getDefaultSubscription()I
Lcom/android/internal/telephony/UiccPhoneBookController;->getIccPhoneBookInterfaceManager(I)Lcom/android/internal/telephony/IccPhoneBookInterfaceManager;
Lcom/android/internal/telephony/UUSInfo;->getDcs()I
Lcom/android/internal/telephony/UUSInfo;->getType()I
Lcom/android/internal/telephony/UUSInfo;->getUserData()[B
Lcom/android/internal/telephony/WakeLockStateMachine;->log(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/telephony/WakeLockStateMachine;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/WakeLockStateMachine;->mIdleState:Lcom/android/internal/telephony/WakeLockStateMachine$IdleState;
Lcom/android/internal/telephony/WakeLockStateMachine;->mPhone:Lcom/android/internal/telephony/Phone;
Lcom/android/internal/telephony/WapPushOverSms;->isWapPushForMms([BLcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;)Z
Lcom/android/internal/telephony/WapPushOverSms;->mContext:Landroid/content/Context;
Lcom/android/internal/telephony/WapPushOverSms;->mWapPushManager:Lcom/android/internal/telephony/IWapPushManager;
Lcom/android/internal/telephony/WspTypeDecoder;->decodeXWapApplicationId(I)Z
Lcom/android/internal/telephony/WspTypeDecoder;->getContentParameters()Ljava/util/HashMap;
Lcom/android/internal/telephony/WspTypeDecoder;->mWspData:[B
Lcom/android/internal/telephony/WspTypeDecoder;->seekXWapApplicationId(II)Z
Lcom/android/internal/util/ArrayUtils;->appendElement(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/util/ArrayUtils;->newUnpaddedArray(Ljava/lang/Class;I)[Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/util/ArrayUtils;->newUnpaddedIntArray(I)[I
Lcom/android/internal/util/ArrayUtils;->removeElement(Ljava/lang/Class;[Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->connected(Landroid/content/Context;Landroid/os/Handler;Landroid/os/Messenger;)V
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->replyToMessage(Landroid/os/Message;II)V
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->replyToMessage(Landroid/os/Message;IIILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->replyToMessage(Landroid/os/Message;ILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->sendMessage(II)V
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->sendMessageSynchronously(III)Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/util/AsyncChannel;->sendMessageSynchronously(Landroid/os/Message;)Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/util/GrowingArrayUtils;->append([III)[I
Lcom/android/internal/util/GrowingArrayUtils;->append([Ljava/lang/Object;ILjava/lang/Object;)[Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/util/HexDump;->toHexString([BZ)Ljava/lang/String;
Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;-><init>(Ljava/io/Writer;Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;->decreaseIndent()Landroid/util/IndentingPrintWriter;
Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;->decreaseIndent()Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;
Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;->increaseIndent()Landroid/util/IndentingPrintWriter;
Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;->increaseIndent()Lcom/android/internal/util/IndentingPrintWriter;
Lcom/android/internal/util/MemInfoReader;->getCachedSize()J
Lcom/android/internal/util/MemInfoReader;->getFreeSize()J
Lcom/android/internal/util/Preconditions;->checkArgument(ZLjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/util/Preconditions;->checkArgumentInRange(IIILjava/lang/String;)I
Lcom/android/internal/util/Preconditions;->checkState(ZLjava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/util/State;->exit()V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;-><init>(Ljava/lang/String;Landroid/os/Handler;)V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->addState(Lcom/android/internal/util/State;)V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->dump(Ljava/io/FileDescriptor;Ljava/io/PrintWriter;[Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->obtainMessage(IIILjava/lang/Object;)Landroid/os/Message;
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->sendMessage(II)V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->sendMessage(IIILjava/lang/Object;)V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->setInitialState(Lcom/android/internal/util/State;)V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->start()V
Lcom/android/internal/util/StateMachine;->transitionTo(Lcom/android/internal/util/IState;)V
Lcom/android/internal/view/IInputConnectionWrapper;->mLock:Ljava/lang/Object;
Lcom/android/internal/view/menu/ActionMenu;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Lcom/android/internal/view/menu/ActionMenuItem;-><init>(Landroid/content/Context;IIIILjava/lang/CharSequence;)V
Lcom/android/internal/view/menu/ActionMenuItemView;->hasText()Z
Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;->addMenuPresenter(Lcom/android/internal/view/menu/MenuPresenter;)V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;->getNonActionItems()Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;->removeMenuPresenter(Lcom/android/internal/view/menu/MenuPresenter;)V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;->setDefaultShowAsAction(I)Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;
Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;->startDispatchingItemsChanged()V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;->stopDispatchingItemsChanged()V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuItemImpl;->isActionButton()Z
Lcom/android/internal/view/menu/MenuItemImpl;->requestsActionButton()Z
Lcom/android/internal/view/menu/MenuItemImpl;->requiresActionButton()Z
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopupHelper;-><init>(Landroid/content/Context;Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;)V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopupHelper;->getPopup()Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopup;
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopupHelper;->mForceShowIcon:Z
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopupHelper;->setAnchorView(Landroid/view/View;)V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopupHelper;->setGravity(I)V
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPopupHelper;->tryShow()Z
Lcom/android/internal/view/menu/MenuPresenter$Callback;->onOpenSubMenu(Lcom/android/internal/view/menu/MenuBuilder;)Z
Lcom/android/internal/widget/AbsActionBarView;->dismissPopupMenus()V
Lcom/android/internal/widget/ActionBarContextView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Lcom/android/internal/widget/ActionBarOverlayLayout;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Lcom/android/internal/widget/CachingIconView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory$Stub;->asInterface(Landroid/os/IBinder;)Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->getCount()I
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->getItemId(I)J
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->getLoadingView()Landroid/widget/RemoteViews;
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->getViewAt(I)Landroid/widget/RemoteViews;
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->getViewTypeCount()I
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->hasStableIds()Z
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->isCreated()Z
Lcom/android/internal/widget/IRemoteViewsFactory;->onDataSetChanged()V
Lcom/android/internal/widget/LinearLayoutWithDefaultTouchRecepient;->setDefaultTouchRecepient(Landroid/view/View;)V
Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;->isLockPasswordEnabled(I)Z
Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;->setOwnerInfo(Ljava/lang/String;I)V
Lcom/android/internal/widget/LockPatternUtils;->setOwnerInfoEnabled(ZI)V
Lcom/android/internal/widget/NumericTextView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Lcom/android/internal/widget/PreferenceImageView;-><init>(Landroid/content/Context;Landroid/util/AttributeSet;)V
Lcom/android/internal/widget/RecyclerView$RecycledViewPool$ScrapData;->mScrapHeap:Ljava/util/ArrayList;
Lcom/android/internal/widget/ScrollBarUtils;->getThumbLength(IIII)I
Lcom/android/internal/widget/ScrollingTabContainerView;->animateToTab(I)V
Lcom/android/internal/widget/ScrollingTabContainerView;->animateToVisibility(I)V
Lcom/android/internal/widget/ScrollingTabContainerView;->updateTab(I)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/ASN1InputStream;-><init>(Ljava/io/InputStream;)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/DEREncodableVector;-><init>()V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/DERInteger;-><init>(Ljava/math/BigInteger;)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/DERObjectIdentifier;-><init>(Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/DEROctetString;-><init>([B)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/DEROutputStream;-><init>(Ljava/io/OutputStream;)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/DERSet;-><init>(Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/ASN1EncodableVector;)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/x509/DigestInfo;-><init>(Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/x509/AlgorithmIdentifier;[B)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/x509/X509Name;-><init>(Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/ASN1Sequence;)V
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/x509/X509Name;->CN:Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/ASN1ObjectIdentifier;
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/x509/X509Name;->getOIDs()Ljava/util/Vector;
Lcom/android/org/bouncycastle/asn1/x509/X509Name;->getValues()Ljava/util/Vector;
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getChannelId()[B
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getHostname()Ljava/lang/String;
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getHostnameOrIP()Ljava/lang/String;
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getNpnSelectedProtocol()[B
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->getSoWriteTimeout()I
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setChannelIdEnabled(Z)V
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setChannelIdPrivateKey(Ljava/security/PrivateKey;)V
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setHandshakeTimeout(I)V
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setNpnProtocols([B)V
Lcom/android/org/conscrypt/AbstractConscryptSocket;->setSoWriteTimeout(I)V
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->getChannelId()[B
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->getHostname()Ljava/lang/String;
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->getHostnameOrIP()Ljava/lang/String;
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->getSoWriteTimeout()I
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setChannelIdEnabled(Z)V
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setChannelIdPrivateKey(Ljava/security/PrivateKey;)V
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setHandshakeTimeout(I)V
Lcom/android/org/conscrypt/OpenSSLSocketImpl;->setSoWriteTimeout(I)V
Lcom/android/org/conscrypt/SSLParametersImpl;->getX509TrustManager()Ljavax/net/ssl/X509TrustManager;
Lcom/android/org/conscrypt/SSLParametersImpl;->setEnabledProtocols([Ljava/lang/String;)V
Lcom/android/server/net/NetlinkTracker;-><init>(Ljava/lang/String;Lcom/android/server/net/NetlinkTracker$Callback;)V
Lcom/android/server/net/NetlinkTracker;->clearLinkProperties()V
Lcom/android/server/net/NetlinkTracker;->getLinkProperties()Landroid/net/LinkProperties;
Lcom/google/android/collect/Sets;->newArraySet([Ljava/lang/Object;)Landroid/util/ArraySet;
Lcom/google/android/mms/ContentType;->isSupportedAudioType(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/google/android/mms/ContentType;->isSupportedImageType(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/google/android/mms/ContentType;->isSupportedVideoType(Ljava/lang/String;)Z
Lcom/google/android/mms/MmsException;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V
Lcom/google/android/mms/pdu/AcknowledgeInd;->setReportAllowed(I)V
Lcom/google/android/mms/pdu/DeliveryInd;->getDate()J
Lcom/google/android/mms/pdu/EncodedStringValue;->extract(Ljava/lang/String;)[Lcom/google/android/mms/pdu/EncodedStringValue;
Lcom/google/android/mms/pdu/MultimediaMessagePdu;->addTo(Lcom/google/android/mms/pdu/EncodedStringValue;)V
Lcom/google/android/mms/pdu/MultimediaMessagePdu;->setDate(J)V
Lcom/google/android/mms/pdu/MultimediaMessagePdu;->setPriority(I)V
Lcom/google/android/mms/pdu/NotifyRespInd;->setReportAllowed(I)V
Lcom/google/android/mms/pdu/PduBody;->getPartIndex(Lcom/google/android/mms/pdu/PduPart;)I
Lcom/google/android/mms/pdu/PduBody;->removePart(I)Lcom/google/android/mms/pdu/PduPart;
Lcom/google/android/mms/pdu/PduPart;->getDataLength()I
Lcom/google/android/mms/pdu/SendReq;->setCc([Lcom/google/android/mms/pdu/EncodedStringValue;)V
Lcom/google/android/mms/util/AbstractCache;->get(Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
Lcom/google/android/mms/util/DownloadDrmHelper;->modifyDrmFwLockFileExtension(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lcom/google/android/mms/util/SqliteWrapper;->requery(Landroid/content/Context;Landroid/database/Cursor;)Z
Ljava/io/Console;->encoding()Ljava/lang/String;
Ljava/io/File;->filePath:Ljava/nio/file/Path;
Ljava/io/File;->path:Ljava/lang/String;
Ljava/io/File;->prefixLength:I
Ljava/io/File;->status:Ljava/io/File$PathStatus;
Ljava/io/FileDescriptor;->isSocket$()Z
Ljava/io/FileInputStream;->fd:Ljava/io/FileDescriptor;
Ljava/io/FileOutputStream;->fd:Ljava/io/FileDescriptor;
Ljava/io/ObjectOutputStream;->protocol:I
Ljava/io/RandomAccessFile;->fd:Ljava/io/FileDescriptor;
Ljava/lang/Class;->clinitThreadId:I
Ljava/lang/Class;->status:I
Ljava/lang/Enum;->getSharedConstants(Ljava/lang/Class;)[Ljava/lang/Enum;
Ljava/lang/Enum;->name:Ljava/lang/String;
Ljava/lang/Enum;->ordinal:I
Ljava/lang/invoke/SerializedLambda;-><init>(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;ILjava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;[Ljava/lang/Object;)V
Ljava/lang/invoke/SerializedLambda;->getCapturedArgCount()I
Ljava/lang/invoke/SerializedLambda;->getCapturingClass()Ljava/lang/String;
Ljava/lang/invoke/SerializedLambda;->getInstantiatedMethodType()Ljava/lang/String;
Ljava/lang/ref/Reference;->getReferent()Ljava/lang/Object;
Ljava/lang/ref/ReferenceQueue;->add(Ljava/lang/ref/Reference;)V
Ljava/lang/reflect/Constructor;->serializationCopy(Ljava/lang/Class;Ljava/lang/Class;)Ljava/lang/reflect/Constructor;
Ljava/lang/reflect/Parameter;-><init>(Ljava/lang/String;ILjava/lang/reflect/Executable;I)V
Ljava/lang/reflect/Proxy;->invoke(Ljava/lang/reflect/Proxy;Ljava/lang/reflect/Method;[Ljava/lang/Object;)Ljava/lang/Object;
Ljava/lang/Runtime;-><init>()V
Ljava/lang/String;->getCharsNoCheck(II[CI)V
Ljava/lang/String;->hash:I
Ljava/lang/String;->indexOf([CII[CIII)I
Ljava/lang/String;->lastIndexOf([CII[CIII)I
Ljava/lang/System;-><init>()V
Ljava/lang/System;->log(CLjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V
Ljava/lang/Thread;-><init>(Ljava/lang/ThreadGroup;Ljava/lang/String;IZ)V
Ljava/lang/Thread;->dispatchUncaughtException(Ljava/lang/Throwable;)V
Ljava/lang/ThreadGroup;->add(Ljava/lang/Thread;)V
Ljava/lang/ThreadGroup;->mainThreadGroup:Ljava/lang/ThreadGroup;
Ljava/lang/ThreadGroup;->name:Ljava/lang/String;
Ljava/lang/ThreadGroup;->threadTerminated(Ljava/lang/Thread;)V
Ljava/lang/ThreadLocal;->getMap(Ljava/lang/Thread;)Ljava/lang/ThreadLocal$ThreadLocalMap;
Ljava/lang/Throwable;->nativeFillInStackTrace()Ljava/lang/Object;
Ljava/lang/Throwable;->suppressedExceptions:Ljava/util/List;
Ljava/net/HttpCookie;->assignors:Ljava/util/Map;
Ljava/net/HttpCookie;->comment:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->commentURL:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->domain:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->header:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->maxAge:J
Ljava/net/HttpCookie;->name:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->path:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->portlist:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->secure:Z
Ljava/net/HttpCookie;->toDiscard:Z
Ljava/net/HttpCookie;->tspecials:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->value:Ljava/lang/String;
Ljava/net/HttpCookie;->version:I
Ljava/net/Inet4Address;-><init>()V
Ljava/net/Inet4Address;->ALL:Ljava/net/InetAddress;
Ljava/net/Inet4Address;->ANY:Ljava/net/InetAddress;
Ljava/net/Inet6Address$Inet6AddressHolder;->ipaddress:[B
Ljava/net/Inet6Address$Inet6AddressHolder;->scope_id:I
Ljava/net/Inet6Address$Inet6AddressHolder;->scope_id_set:Z
Ljava/net/Inet6Address$Inet6AddressHolder;->scope_ifname:Ljava/net/NetworkInterface;
Ljava/net/Inet6Address;-><init>()V
Ljava/net/Inet6Address;->ANY:Ljava/net/InetAddress;
Ljava/net/Inet6Address;->holder6:Ljava/net/Inet6Address$Inet6AddressHolder;
Ljava/net/InetAddress$InetAddressHolder;->address:I
Ljava/net/InetAddress$InetAddressHolder;->family:I
Ljava/net/InetAddress$InetAddressHolder;->originalHostName:Ljava/lang/String;
Ljava/net/InterfaceAddress;-><init>()V
Ljava/net/Proxy;-><init>()V
Ljava/net/ServerSocket;->factory:Ljava/net/SocketImplFactory;
Ljava/net/Socket;->factory:Ljava/net/SocketImplFactory;
Ljava/net/URI;->query:Ljava/lang/String;
Ljava/net/URL;->protocol:Ljava/lang/String;
Ljava/nio/Buffer;->capacity:I
Ljava/nio/ByteBuffer;->hb:[B
Ljava/nio/ByteBuffer;->isReadOnly:Z
Ljava/nio/ByteBuffer;->offset:I
Ljava/nio/CharBuffer;->toString(II)Ljava/lang/String;
Ljava/nio/charset/Charset;->defaultCharset:Ljava/nio/charset/Charset;
Ljava/nio/charset/CharsetEncoder;->canEncode(Ljava/nio/CharBuffer;)Z
Ljava/nio/DirectByteBuffer;-><init>(JI)V
Ljava/nio/file/FileTreeWalker;->followLinks:Z
Ljava/nio/file/FileTreeWalker;->linkOptions:[Ljava/nio/file/LinkOption;
Ljava/nio/file/FileTreeWalker;->maxDepth:I
Ljava/security/KeyPairGenerator;->getInstance(Lsun/security/jca/GetInstance$Instance;Ljava/lang/String;)Ljava/security/KeyPairGenerator;
Ljava/text/DecimalFormatSymbols;->getPercentString()Ljava/lang/String;
Ljava/text/NumberFormat;->getInstance(Ljava/util/Locale;I)Ljava/text/NumberFormat;
Ljava/time/OffsetDateTime;-><init>(Ljava/time/LocalDateTime;Ljava/time/ZoneOffset;)V
Ljava/time/ZoneId;->of(Ljava/lang/String;Z)Ljava/time/ZoneId;
Ljava/util/ArrayList$SubList;->offset:I
Ljava/util/concurrent/ThreadPoolExecutor;->allowCoreThreadTimeOut:Z
Ljava/util/concurrent/ThreadPoolExecutor;->defaultHandler:Ljava/util/concurrent/RejectedExecutionHandler;
Ljava/util/concurrent/ThreadPoolExecutor;->mainLock:Ljava/util/concurrent/locks/ReentrantLock;
Ljava/util/HashMap$Node;->key:Ljava/lang/Object;
Ljava/util/HashMap$Node;->next:Ljava/util/HashMap$Node;
Ljava/util/HashMap$Node;->value:Ljava/lang/Object;
Ljava/util/LinkedHashMap;->accessOrder:Z
Ljava/util/logging/Handler;->sealed:Z
Ljava/util/logging/LogManager;->getFormatterProperty(Ljava/lang/String;Ljava/util/logging/Formatter;)Ljava/util/logging/Formatter;
Ljava/util/regex/Matcher;->appendPos:I
Ljava/util/UUID;->leastSigBits:J
Ljava/util/UUID;->mostSigBits:J
Ljava/util/Vector;->elementData(I)Ljava/lang/Object;
Ljava/util/zip/Deflater;->buf:[B
Ljava/util/zip/Deflater;->finish:Z
Ljava/util/zip/Deflater;->finished:Z
Ljava/util/zip/Deflater;->len:I
Ljava/util/zip/Deflater;->level:I
Ljava/util/zip/Deflater;->off:I
Ljava/util/zip/Deflater;->setParams:Z
Ljava/util/zip/Deflater;->strategy:I
Ljava/util/zip/Inflater;->buf:[B
Ljava/util/zip/Inflater;->finished:Z
Ljava/util/zip/Inflater;->len:I
Ljava/util/zip/Inflater;->needDict:Z
Ljava/util/zip/Inflater;->off:I
Ljava/util/zip/ZipEntry;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;JJJII[BJ)V
Ljava/util/zip/ZipEntry;->method:I
Ljava/util/zip/ZipFile$ZipEntryIterator;->nextElement()Ljava/util/zip/ZipEntry;
Ljava/util/zip/ZipFile;->jzfile:J
Ljava/util/zip/ZipInputStream;->flag:I
Ljava/util/zip/ZipInputStream;->tmpbuf:[B
Ljava/util/zip/ZipOutputStream;->method:I
Ljava/util/zip/ZipOutputStream;->names:Ljava/util/HashSet;
Ljavax/microedition/khronos/egl/EGL10;->eglReleaseThread()Z
Lorg/apache/http/conn/ssl/SSLSocketFactory;->createKeyManagers(Ljava/security/KeyStore;Ljava/lang/String;)[Ljavax/net/ssl/KeyManager;
Lorg/apache/http/conn/ssl/SSLSocketFactory;->createTrustManagers(Ljava/security/KeyStore;)[Ljavax/net/ssl/TrustManager;
Lorg/apache/http/conn/ssl/SSLSocketFactory;->nameResolver:Lorg/apache/http/conn/scheme/HostNameResolver;
Lsun/misc/Unsafe;->copyMemoryFromPrimitiveArray(Ljava/lang/Object;JJJ)V
Lsun/misc/Unsafe;->copyMemoryToPrimitiveArray(JLjava/lang/Object;JJ)V
Lsun/misc/Unsafe;->getAndAddInt(Ljava/lang/Object;JI)I
Lsun/misc/Unsafe;->getAndAddLong(Ljava/lang/Object;JJ)J
Lsun/misc/Unsafe;->getAndSetInt(Ljava/lang/Object;JI)I
Lsun/misc/Unsafe;->getAndSetLong(Ljava/lang/Object;JJ)J
Lsun/misc/Unsafe;->INVALID_FIELD_OFFSET:I
Lsun/net/util/IPAddressUtil;->isIPv4LiteralAddress(Ljava/lang/String;)Z
Lsun/net/util/IPAddressUtil;->isIPv6LiteralAddress(Ljava/lang/String;)Z
Lsun/net/www/URLConnection;-><init>(Ljava/net/URL;)V
Lsun/net/www/URLConnection;->setProperties(Lsun/net/www/MessageHeader;)V
Lsun/nio/fs/BasicFileAttributesHolder;->get()Ljava/nio/file/attribute/BasicFileAttributes;
Lsun/security/jca/GetInstance$Instance;->impl:Ljava/lang/Object;
Lsun/security/jca/GetInstance$Instance;->provider:Ljava/security/Provider;
Lsun/security/jca/GetInstance;->getInstance(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;)Lsun/security/jca/GetInstance$Instance;
Lsun/security/jca/GetInstance;->getInstance(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;Ljava/lang/String;)Lsun/security/jca/GetInstance$Instance;
Lsun/security/jca/GetInstance;->getInstance(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Class;Ljava/lang/String;Ljava/lang/Object;Ljava/security/Provider;)Lsun/security/jca/GetInstance$Instance;
Lsun/security/jca/JCAUtil;->getSecureRandom()Ljava/security/SecureRandom;
Lsun/security/jca/ProviderConfig;->argument:Ljava/lang/String;
Lsun/security/jca/ProviderConfig;->CL_STRING:[Ljava/lang/Class;
Lsun/security/jca/ProviderConfig;->disableLoad()V
Lsun/security/jca/ProviderConfig;->hasArgument()Z
Lsun/security/jca/Providers;->startJarVerification()Ljava/lang/Object;
Lsun/security/jca/Providers;->stopJarVerification(Ljava/lang/Object;)V
Lsun/security/pkcs/PKCS9Attributes;->getAttribute(Ljava/lang/String;)Lsun/security/pkcs/PKCS9Attribute;
Lsun/security/pkcs/SignerInfo;->getEncryptedDigest()[B
Lsun/security/timestamp/TimestampToken;->getDate()Ljava/util/Date;
Lsun/security/util/Cache;->newHardMemoryCache(I)Lsun/security/util/Cache;
Lsun/security/util/DerInputStream;->getUTF8String()Ljava/lang/String;
Lsun/security/util/DerOutputStream;-><init>(I)V
Lsun/security/util/DerValue;->getPositiveBigInteger()Ljava/math/BigInteger;
Lsun/security/util/ManifestDigester$Entry;->digestWorkaround(Ljava/security/MessageDigest;)[B
Lsun/security/util/PropertyExpander;->expand(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lsun/security/util/ResourcesMgr;->getString(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/String;
Lsun/security/x509/AlgorithmId;->encode()[B
Lsun/security/x509/CertificateExtensions;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
Lsun/security/x509/CertificateExtensions;->get(Ljava/lang/String;)Lsun/security/x509/Extension;
Lsun/security/x509/CRLNumberExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
Lsun/security/x509/CRLNumberExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/math/BigInteger;
Lsun/security/x509/KeyUsageExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Boolean;
Lsun/security/x509/KeyUsageExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
Lsun/security/x509/NetscapeCertTypeExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Boolean;
Lsun/security/x509/NetscapeCertTypeExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
Lsun/security/x509/SubjectAlternativeNameExtension;->get(Ljava/lang/String;)Ljava/lang/Object;
Lsun/security/x509/SubjectAlternativeNameExtension;->get(Ljava/lang/String;)Lsun/security/x509/GeneralNames;
Lsun/security/x509/X500Name;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lsun/security/x509/X500Name;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Lsun/util/calendar/AbstractCalendar;->getDayOfWeekDateOnOrBefore(JI)J
Lsun/util/calendar/AbstractCalendar;->getEras()[Lsun/util/calendar/Era;
Lsun/util/calendar/AbstractCalendar;->getTimeOfDayValue(Lsun/util/calendar/CalendarDate;)J
Lsun/util/calendar/BaseCalendar$Date;->getNormalizedYear()I
Lsun/util/calendar/BaseCalendar$Date;->setNormalizedYear(I)V
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->getTimeOfDay()J
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->setDate(III)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->setDayOfMonth(I)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->setHours(I)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->setMillis(I)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->setMinutes(I)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarDate;->setSeconds(I)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarSystem;->getGregorianCalendar()Lsun/util/calendar/Gregorian;
Lsun/util/calendar/CalendarSystem;->getTime(Lsun/util/calendar/CalendarDate;)J
Lsun/util/calendar/CalendarSystem;->newCalendarDate(Ljava/util/TimeZone;)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/CalendarSystem;->validate(Lsun/util/calendar/CalendarDate;)Z
Lsun/util/calendar/CalendarUtils;->floorDivide(II)I
Lsun/util/calendar/CalendarUtils;->floorDivide(JJ)J
Lsun/util/calendar/CalendarUtils;->mod(II)I
Lsun/util/calendar/CalendarUtils;->mod(JJ)J
Lsun/util/calendar/Era;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;JZ)V
Lsun/util/calendar/ImmutableGregorianDate;->unsupported()V
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;->getNormalizedYear()I
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;->setEra(Lsun/util/calendar/Era;)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;->setEra(Lsun/util/calendar/Era;)Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;->setNormalizedYear(I)V
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;->setYear(I)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;->setYear(I)Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar;->newCalendarDate(Ljava/util/TimeZone;)Lsun/util/calendar/CalendarDate;
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar;->newCalendarDate(Ljava/util/TimeZone;)Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar$Date;
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar;->normalize(Lsun/util/calendar/CalendarDate;)Z
Lsun/util/calendar/LocalGregorianCalendar;->validate(Lsun/util/calendar/CalendarDate;)Z

Interfejsy inne niż SDK, które zostały dodane do pakietu SDK w Androidzie 12

W poniższym polu kodu znajduje się lista wszystkich interfejsów spoza SDK, które zostały objęte ograniczeniami w Androidzie 11 (poziom API 30), które zostały dodane do pakietu Android SDK w Androidzie 12. Każdy interfejs zajmuje jeden wiersz.

Landroid/accessibilityservice/AccessibilityService;->GLOBAL_ACTION_ACCESSIBILITY_ALL_APPS:I
Landroid/accessibilityservice/AccessibilityService;->GLOBAL_ACTION_ACCESSIBILITY_BUTTON:I
Landroid/accessibilityservice/AccessibilityService;->GLOBAL_ACTION_ACCESSIBILITY_BUTTON_CHOOSER:I
Landroid/accessibilityservice/AccessibilityService;->GLOBAL_ACTION_ACCESSIBILITY_SHORTCUT:I
Landroid/accessibilityservice/AccessibilityService;->GLOBAL_ACTION_KEYCODE_HEADSETHOOK:I
Landroid/accessibilityservice/AccessibilityServiceInfo;->FLAG_REQUEST_2_FINGER_PASSTHROUGH:I
Landroid/app/admin/DeviceAdminReceiver;->ACTION_SECURITY_LOGS_AVAILABLE:Ljava/lang/String;
Landroid/app/ApplicationPackageManager;->setSystemAppState(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_ACTIVATE_PLATFORM_VPN:Ljava/lang/String;
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_PHONE_CALL_CAMERA:Ljava/lang/String;
Landroid/app/AppOpsManager;->OPSTR_PHONE_CALL_MICROPHONE:Ljava/lang/String;
Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;-><init>()V
Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;->build()Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult;
Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;->setFailure(Ljava/lang/Object;ILjava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;
Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;->setResult(Ljava/lang/Object;Landroid/app/appsearch/AppSearchResult;)Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;
Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;->setSuccess(Ljava/lang/Object;Ljava/lang/Object;)Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult$Builder;
Landroid/app/appsearch/AppSearchBatchResult;->getAll()Ljava/util/Map;
Landroid/app/appsearch/AppSearchResult;->newFailedResult(ILjava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/AppSearchResult;
Landroid/app/appsearch/AppSearchResult;->newSuccessfulResult(Ljava/lang/Object;)Landroid/app/appsearch/AppSearchResult;
Landroid/app/appsearch/exceptions/AppSearchException;-><init>(I)V
Landroid/app/appsearch/exceptions/AppSearchException;-><init>(ILjava/lang/String;)V
Landroid/app/appsearch/exceptions/AppSearchException;-><init>(ILjava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V
Landroid/app/appsearch/SearchResult$MatchRange;-><init>(II)V
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;-><init>()V
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addDeletedType(Ljava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addDeletedTypes(Ljava/util/Collection;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addIncompatibleType(Ljava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addIncompatibleTypes(Ljava/util/Collection;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addMigratedType(Ljava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addMigratedTypes(Ljava/util/Collection;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addMigrationFailure(Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->addMigrationFailures(Ljava/util/Collection;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$Builder;->build()Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;-><init>()V
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;->build()Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;->setAppSearchResult(Landroid/app/appsearch/AppSearchResult;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;->setNamespace(Ljava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;->setSchemaType(Ljava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;
Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;->setUri(Ljava/lang/String;)Landroid/app/appsearch/SetSchemaResponse$MigrationFailure$Builder;
Landroid/app/ContextImpl;->isUiContext()Z
Landroid/app/GameManager;->GAME_MODE_BATTERY:I
Landroid/app/GameManager;->GAME_MODE_PERFORMANCE:I
Landroid/app/GameManager;->GAME_MODE_STANDARD:I
Landroid/app/GameManager;->GAME_MODE_UNSUPPORTED:I
Landroid/app/job/JobParameters;->getStopReason()I
Landroid/app/NotificationChannel;->isDemoted()Z
Landroid/app/NotificationManager;->BUBBLE_PREFERENCE_ALL:I
Landroid/app/NotificationManager;->BUBBLE_PREFERENCE_NONE:I
Landroid/app/NotificationManager;->BUBBLE_PREFERENCE_SELECTED:I
Landroid/app/PendingIntent;->isActivity()Z
Landroid/app/PendingIntent;->isBroadcast()Z
Landroid/app/PendingIntent;->isForegroundService()Z
Landroid/app/role/RoleManager;->isApplicationVisibleForRole(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/util/concurrent/Executor;Ljava/util/function/Consumer;)V
Landroid/app/role/RoleManager;->isRoleVisible(Ljava/lang/String;Ljava/util/concurrent/Executor;Ljava/util/function/Consumer;)V
Landroid/app/time/ExternalTimeSuggestion;-><init>(JJ)V
Landroid/app/time/ExternalTimeSuggestion;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/app/time/ExternalTimeSuggestion;->addDebugInfo([Ljava/lang/String;)V
Landroid/app/time/ExternalTimeSuggestion;->getDebugInfo()Ljava/util/List;
Landroid/app/time/TimeManager;->suggestExternalTime(Landroid/app/time/ExternalTimeSuggestion;)V
Landroid/app/UiAutomation;->executeShellCommandRw(Ljava/lang/String;)[Landroid/os/ParcelFileDescriptor;
Landroid/bluetooth/BluetoothDevice;->setAlias(Ljava/lang/String;)Z
Landroid/bluetooth/BluetoothProfile;->MAP_CLIENT:I
Landroid/bluetooth/OobData$ClassicBuilder;-><init>([B[B[B)V
Landroid/bluetooth/OobData$LeBuilder;-><init>([B[BI)V
Landroid/bluetooth/OobData;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/content/Context;->BIND_ALLOW_BACKGROUND_ACTIVITY_STARTS:I
Landroid/content/Context;->GAME_SERVICE:Ljava/lang/String;
Landroid/content/Context;->PERMISSION_CONTROLLER_SERVICE:Ljava/lang/String;
Landroid/content/Context;->isUiContext()Z
Landroid/content/ContextWrapper;->isUiContext()Z
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->compileSdkVersion:I
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->compileSdkVersionCodename:Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->isOem()Z
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->isProduct()Z
Landroid/content/pm/ApplicationInfo;->isVendor()Z
Landroid/content/pm/LauncherActivityInfo;->getActivityInfo()Landroid/content/pm/ActivityInfo;
Landroid/content/pm/PackageInstaller;->uninstallExistingPackage(Ljava/lang/String;Landroid/content/IntentSender;)V
Landroid/content/pm/PackageManager;->FEATURE_CAMERA_TOGGLE:Ljava/lang/String;
Landroid/content/pm/PackageManager;->FLAG_PERMISSION_REVOKE_WHEN_REQUESTED:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->INSTALL_SCENARIO_BULK:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->INSTALL_SCENARIO_BULK_SECONDARY:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->INSTALL_SCENARIO_DEFAULT:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->INSTALL_SCENARIO_FAST:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->MATCH_HIDDEN_UNTIL_INSTALLED_COMPONENTS:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->setSystemAppState(Ljava/lang/String;I)V
Landroid/content/pm/PackageManager;->SYSTEM_APP_STATE_HIDDEN_UNTIL_INSTALLED_HIDDEN:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->SYSTEM_APP_STATE_HIDDEN_UNTIL_INSTALLED_VISIBLE:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->SYSTEM_APP_STATE_INSTALLED:I
Landroid/content/pm/PackageManager;->SYSTEM_APP_STATE_UNINSTALLED:I
Landroid/graphics/Bitmap;->getHardwareBuffer()Landroid/hardware/HardwareBuffer;
Landroid/graphics/Canvas;->drawPatch(Landroid/graphics/NinePatch;Landroid/graphics/Rect;Landroid/graphics/Paint;)V
Landroid/graphics/Canvas;->drawPatch(Landroid/graphics/NinePatch;Landroid/graphics/RectF;Landroid/graphics/Paint;)V
Landroid/graphics/ColorSpace;->cctToXyz(I)[F
Landroid/graphics/ColorSpace;->chromaticAdaptation(Landroid/graphics/ColorSpace$Adaptation;[F[F)[F
Landroid/graphics/drawable/AdaptiveIconDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/BitmapDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/BitmapDrawable;->setBitmap(Landroid/graphics/Bitmap;)V
Landroid/graphics/drawable/ColorDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/Drawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/DrawableContainer;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/DrawableWrapper;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/GradientDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/LayerDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/NinePatchDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/RippleDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/ShapeDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/StateListDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/drawable/VectorDrawable;->hasFocusStateSpecified()Z
Landroid/graphics/ImageDecoder;->createSource([B)Landroid/graphics/ImageDecoder$Source;
Landroid/graphics/ImageDecoder;->createSource([BII)Landroid/graphics/ImageDecoder$Source;
Landroid/graphics/Matrix;->IDENTITY_MATRIX:Landroid/graphics/Matrix;
Landroid/graphics/ParcelableColorSpace;-><init>(Landroid/graphics/ColorSpace;)V
Landroid/graphics/ParcelableColorSpace;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/graphics/ParcelableColorSpace;->getColorSpace()Landroid/graphics/ColorSpace;
Landroid/graphics/ParcelableColorSpace;->isParcelable(Landroid/graphics/ColorSpace;)Z
Landroid/graphics/Rect;->inset(IIII)V
Landroid/graphics/Rect;->inset(Landroid/graphics/Insets;)V
Landroid/hardware/camera2/CameraCharacteristics;->SCALER_AVAILABLE_ROTATE_AND_CROP_MODES:Landroid/hardware/camera2/CameraCharacteristics$Key;
Landroid/hardware/camera2/CameraManager$AvailabilityCallback;->onCameraClosed(Ljava/lang/String;)V
Landroid/hardware/camera2/CameraManager$AvailabilityCallback;->onCameraOpened(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Landroid/hardware/camera2/CameraMetadata;->SCALER_ROTATE_AND_CROP_180:I
Landroid/hardware/camera2/CameraMetadata;->SCALER_ROTATE_AND_CROP_270:I
Landroid/hardware/camera2/CameraMetadata;->SCALER_ROTATE_AND_CROP_90:I
Landroid/hardware/camera2/CameraMetadata;->SCALER_ROTATE_AND_CROP_AUTO:I
Landroid/hardware/camera2/CameraMetadata;->SCALER_ROTATE_AND_CROP_NONE:I
Landroid/hardware/camera2/CaptureRequest;->SCALER_ROTATE_AND_CROP:Landroid/hardware/camera2/CaptureRequest$Key;
Landroid/hardware/camera2/CaptureResult;->SCALER_ROTATE_AND_CROP:Landroid/hardware/camera2/CaptureResult$Key;
Landroid/hardware/display/DeviceProductInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/hardware/display/DeviceProductInfo;->getManufacturerPnpId()Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/display/DeviceProductInfo;->getName()Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/display/DeviceProductInfo;->getProductId()Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->CEC_SETTING_NAME_TV_SEND_STANDBY_ON_SLEEP:Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->CEC_SETTING_NAME_TV_WAKE_ON_ONE_TOUCH_PLAY:Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->CEC_SETTING_NAME_VOLUME_CONTROL_MODE:Ljava/lang/String;
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->getHdmiCecVolumeControlEnabled()I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->getTvSendStandbyOnSleep()I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->getTvWakeOnOneTouchPlay()I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->setHdmiCecVolumeControlEnabled(I)V
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->setTvSendStandbyOnSleep(I)V
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->setTvWakeOnOneTouchPlay(I)V
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->TV_SEND_STANDBY_ON_SLEEP_DISABLED:I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->TV_SEND_STANDBY_ON_SLEEP_ENABLED:I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->TV_WAKE_ON_ONE_TOUCH_PLAY_DISABLED:I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->TV_WAKE_ON_ONE_TOUCH_PLAY_ENABLED:I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->VOLUME_CONTROL_DISABLED:I
Landroid/hardware/hdmi/HdmiControlManager;->VOLUME_CONTROL_ENABLED:I
Landroid/hardware/lights/LightsManager;->getLightState(Landroid/hardware/lights/Light;)Landroid/hardware/lights/LightState;
Landroid/hardware/SensorPrivacyManager$OnSensorPrivacyChangedListener;->onSensorPrivacyChanged(Z)V
Landroid/hardware/SensorPrivacyManager;->addSensorPrivacyListener(ILandroid/hardware/SensorPrivacyManager$OnSensorPrivacyChangedListener;)V
Landroid/hardware/SensorPrivacyManager;->removeSensorPrivacyListener(Landroid/hardware/SensorPrivacyManager$OnSensorPrivacyChangedListener;)V
Landroid/icu/number/FormattedNumber;->appendTo(Ljava/lang/Appendable;)Ljava/lang/Appendable;
Landroid/icu/number/FormattedNumber;->nextPosition(Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;)Z
Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;->appendTo(Ljava/lang/Appendable;)Ljava/lang/Appendable;
Landroid/icu/number/FormattedNumberRange;->nextPosition(Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;)Z
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;-><init>()V
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->constrainClass(Ljava/lang/Class;)V
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->constrainField(Ljava/text/Format$Field;)V
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->getField()Ljava/text/Format$Field;
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->getFieldValue()Ljava/lang/Object;
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->getInt64IterationContext()J
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->getLimit()I
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->getStart()I
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->matchesField(Ljava/text/Format$Field;Ljava/lang/Object;)Z
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->reset()V
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->setInt64IterationContext(J)V
Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;->setState(Ljava/text/Format$Field;Ljava/lang/Object;II)V
Landroid/icu/text/DateFormatSymbols;->getNarrowEras()[Ljava/lang/String;
Landroid/icu/text/DateFormatSymbols;->setNarrowEras([Ljava/lang/String;)V
Landroid/icu/text/DateIntervalFormat$FormattedDateInterval;->appendTo(Ljava/lang/Appendable;)Ljava/lang/Appendable;
Landroid/icu/text/DateIntervalFormat$FormattedDateInterval;->nextPosition(Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;)Z
Landroid/icu/text/DateIntervalFormat$FormattedDateInterval;->toCharacterIterator()Ljava/text/AttributedCharacterIterator;
Landroid/icu/text/DateIntervalFormat;->formatToValue(Landroid/icu/util/Calendar;Landroid/icu/util/Calendar;)Landroid/icu/text/DateIntervalFormat$FormattedDateInterval;
Landroid/icu/text/DateIntervalFormat;->formatToValue(Landroid/icu/util/DateInterval;)Landroid/icu/text/DateIntervalFormat$FormattedDateInterval;
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->getMinimumGroupingDigits()I
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->isParseCaseSensitive()Z
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->isParseNoExponent()Z
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->isSignAlwaysShown()Z
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->setMinimumGroupingDigits(I)V
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->setParseCaseSensitive(Z)V
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->setParseNoExponent(Z)V
Landroid/icu/text/DecimalFormat;->setSignAlwaysShown(Z)V
Landroid/icu/text/FormattedValue;->appendTo(Ljava/lang/Appendable;)Ljava/lang/Appendable;
Landroid/icu/text/FormattedValue;->nextPosition(Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;)Z
Landroid/icu/text/FormattedValue;->toCharacterIterator()Ljava/text/AttributedCharacterIterator;
Landroid/icu/text/NumberFormat$Field;->COMPACT:Landroid/icu/text/NumberFormat$Field;
Landroid/icu/text/NumberFormat$Field;->MEASURE_UNIT:Landroid/icu/text/NumberFormat$Field;
Landroid/icu/text/PluralRules;->select(Landroid/icu/number/FormattedNumber;)Ljava/lang/String;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;->HOUR:Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;->MINUTE:Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;->QUARTER:Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;->appendTo(Ljava/lang/Appendable;)Ljava/lang/Appendable;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;->nextPosition(Landroid/icu/text/ConstrainedFieldPosition;)Z
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;->toCharacterIterator()Ljava/text/AttributedCharacterIterator;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter;->formatNumericToValue(DLandroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$RelativeDateTimeUnit;)Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter;->formatToValue(DLandroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$Direction;Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$RelativeUnit;)Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter;->formatToValue(DLandroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$RelativeDateTimeUnit;)Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;
Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter;->formatToValue(Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$Direction;Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$AbsoluteUnit;)Landroid/icu/text/RelativeDateTimeFormatter$FormattedRelativeDateTime;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->DECADE:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->DOT_PER_CENTIMETER:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->DOT_PER_INCH:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->EM:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->MEGAPIXEL:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->PIXEL:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->PIXEL_PER_CENTIMETER:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/MeasureUnit;->PIXEL_PER_INCH:Landroid/icu/util/MeasureUnit;
Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;->DEFAULT:Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;
Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;->ONLY_LEGACY_ALIASES:Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;
Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;->valueOf(Ljava/lang/String;)Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;
Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;->values()[Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;
Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;->WITH_LEGACY_ALIASES:Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;
Landroid/icu/util/ULocale;->getAvailableLocalesByType(Landroid/icu/util/ULocale$AvailableType;)Ljava/util/Collection;
Landroid/inputmethodservice/AbstractInputMethodService;->isUiContext()Z
Landroid/location/LocationManager;->FUSED_PROVIDER:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->ASSOCIATE_COMPANION_DEVICES:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->BROADCAST_CLOSE_SYSTEM_DIALOGS:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->CAMERA_OPEN_CLOSE_LISTENER:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->MANAGE_TEST_NETWORKS:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->START_ACTIVITIES_FROM_BACKGROUND:Ljava/lang/String;
Landroid/Manifest$permission;->STATUS_BAR_SERVICE:Ljava/lang/String;
Landroid/media/AudioManager;->DEVICE_VOLUME_BEHAVIOR_ABSOLUTE:I
Landroid/media/AudioManager;->DEVICE_VOLUME_BEHAVIOR_ABSOLUTE_MULTI_MODE:I
Landroid/media/AudioManager;->DEVICE_VOLUME_BEHAVIOR_FIXED:I
Landroid/media/AudioManager;->DEVICE_VOLUME_BEHAVIOR_FULL:I
Landroid/media/AudioManager;->DEVICE_VOLUME_BEHAVIOR_VARIABLE:I
Landroid/media/AudioManager;->getDeviceVolumeBehavior(Landroid/media/AudioDeviceAttributes;)I
Landroid/media/AudioManager;->setDeviceVolumeBehavior(Landroid/media/AudioDeviceAttributes;I)V
Landroid/media/AudioManager;->setSurroundFormatEnabled(IZ)Z
Landroid/media/AudioPlaybackConfiguration;->PLAYER_TYPE_AAUDIO:I
Landroid/media/DrmInitData$SchemeInitData;-><init>(Ljava/util/UUID;Ljava/lang/String;[B)V
Landroid/media/ExifInterface;->getDateTime()J
Landroid/media/ExifInterface;->getDateTimeDigitized()J
Landroid/media/ExifInterface;->getDateTimeOriginal()J
Landroid/media/ExifInterface;->getGpsDateTime()J
Landroid/media/MediaCodec;->getPlaybackId()Ljava/lang/String;
Landroid/media/MediaCodec;->setPlaybackId(Ljava/lang/String;)V
Landroid/media/MediaDrm$MediaDrmStateException;->getErrorCode()I
Landroid/media/MediaDrm$PlaybackComponentImpl;->getPlaybackId()Ljava/lang/String;
Landroid/media/MediaDrm$PlaybackComponentImpl;->setPlaybackId(Ljava/lang/String;)V
Landroid/media/MediaMetadataRetriever;->METADATA_KEY_BITS_PER_SAMPLE:I
Landroid/media/MediaMetadataRetriever;->METADATA_KEY_SAMPLERATE:I
Landroid/media/MediaRouter2;->setRouteVolume(Landroid/media/MediaRoute2Info;I)V
Landroid/media/MediaRouter2;->transfer(Landroid/media/MediaRouter2$RoutingController;Landroid/media/MediaRoute2Info;)V
Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest$Builder;-><init>()V
Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest$Builder;->build()Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest;
Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest$Builder;->setDestinationUri(Landroid/net/Uri;)Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest$Builder;
Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest$Builder;->setSourceUri(Landroid/net/Uri;)Landroid/media/MediaTranscodeManager$TranscodingRequest$Builder;
Landroid/media/metrics/NetworkEvent$Builder;-><init>()V
Landroid/media/metrics/NetworkEvent$Builder;->build()Landroid/media/metrics/NetworkEvent;
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_2G:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_3G:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_4G:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_5G_NSA:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_5G_SA:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_ETHERNET:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_NONE:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_OTHER:I
Landroid/media/metrics/NetworkEvent;->NETWORK_TYPE_WIFI:I
Landroid/media/metrics/PlaybackComponent;->getPlaybackId()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/PlaybackComponent;->setPlaybackId(Ljava/lang/String;)V
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;->build()Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;->setErrorCode(I)Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;->setException(Ljava/lang/Exception;)Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;->setSubErrorCode(I)Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;->ERROR_CODE_OTHER:I
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;->ERROR_CODE_RUNTIME:I
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;->ERROR_CODE_UNKNOWN:I
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;->getErrorCode()I
Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;->getSubErrorCode()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;-><init>()V
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->addExperimentId(J)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->build()Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setAudioUnderrunCount(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setContentType(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setDrmType(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setLocalBytesRead(J)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setMediaDurationMillis(J)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setNetworkBytesRead(J)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setNetworkTransferDurationMillis(J)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setPlaybackType(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setPlayerName(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setPlayerVersion(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setStreamSource(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setStreamType(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setVideoFramesDropped(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;->setVideoFramesPlayed(I)Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics$Builder;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->CONTENT_TYPE_AD:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->CONTENT_TYPE_MAIN:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->CONTENT_TYPE_OTHER:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->DRM_TYPE_NONE:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->DRM_TYPE_OTHER:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->DRM_TYPE_PLAY_READY:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->DRM_TYPE_WIDEVINE_L1:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->DRM_TYPE_WIDEVINE_L3:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getAudioUnderrunCount()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getContentType()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getDrmType()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getExperimentIds()[J
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getLocalBytesRead()J
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getMediaDurationMillis()J
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getNetworkBytesRead()J
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getNetworkTransferDurationMillis()J
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getPlaybackType()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getPlayerName()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getPlayerVersion()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getStreamSource()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getStreamType()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getVideoFramesDropped()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->getVideoFramesPlayed()I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->PLAYBACK_TYPE_LIVE:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->PLAYBACK_TYPE_OTHER:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->PLAYBACK_TYPE_VOD:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_SOURCE_DEVICE:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_SOURCE_MIXED:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_SOURCE_NETWORK:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_SOURCE_UNKNOWN:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_TYPE_DASH:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_TYPE_HLS:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_TYPE_OTHER:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_TYPE_PROGRESSIVE:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_TYPE_SS:I
Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;->STREAM_TYPE_UNKNOWN:I
Landroid/media/metrics/PlaybackSession;->getId()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/PlaybackSession;->reportNetworkEvent(Landroid/media/metrics/NetworkEvent;)V
Landroid/media/metrics/PlaybackSession;->reportPlaybackErrorEvent(Landroid/media/metrics/PlaybackErrorEvent;)V
Landroid/media/metrics/PlaybackSession;->reportPlaybackMetrics(Landroid/media/metrics/PlaybackMetrics;)V
Landroid/media/metrics/PlaybackSession;->reportPlaybackStateEvent(Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;)V
Landroid/media/metrics/PlaybackSession;->reportTrackChangeEvent(Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;)V
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->getState()I
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->STATE_JOINING_BACKGROUND:I
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->STATE_JOINING_FOREGROUND:I
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->STATE_NOT_STARTED:I
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->STATE_PAUSED:I
Landroid/media/metrics/PlaybackStateEvent;->STATE_PLAYING:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;-><init>(I)V
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->build()Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setBitrate(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setChannelCount(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setCodecName(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setContainerMimeType(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setHeight(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setLanguage(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setLanguageRegion(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setSampleMimeType(Ljava/lang/String;)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setSampleRate(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setTrackChangeReason(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setTrackState(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;->setWidth(I)Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent$Builder;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;-><init>(IILjava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;IJILjava/lang/String;Ljava/lang/String;IIII)V
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getBitrate()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getChannelCount()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getCodecName()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getContainerMimeType()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getHeight()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getLanguage()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getLanguageRegion()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getSampleMimeType()Ljava/lang/String;
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getSampleRate()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getTrackChangeReason()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getTrackState()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getTrackType()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->getWidth()I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_CHANGE_REASON_ADAPTIVE:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_CHANGE_REASON_INITIAL:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_CHANGE_REASON_MANUAL:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_CHANGE_REASON_OTHER:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_CHANGE_REASON_UNKNOWN:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_STATE_OFF:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_STATE_ON:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_TYPE_AUDIO:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_TYPE_TEXT:I
Landroid/media/metrics/TrackChangeEvent;->TRACK_TYPE_VIDEO:I
Landroid/media/RouteDiscoveryPreference;->EMPTY:Landroid/media/RouteDiscoveryPreference;
Landroid/media/tv/tuner/filter/MediaEvent;->release()V
Landroid/net/ConnectivityManager;->getActiveNetworkForUid(I)Landroid/net/Network;
Landroid/net/ConnectivityManager;->TYPE_PROXY:I
Landroid/net/ipsec/ike/IkeSessionConnectionInfo;-><init>(Ljava/net/InetAddress;Ljava/net/InetAddress;Landroid/net/Network;)V
Landroid/net/ipsec/ike/IkeSessionParams$Builder;-><init>()V
Landroid/net/NetworkAgent;->onBandwidthUpdateRequested()V
Landroid/net/NetworkAgent;->sendNetworkScore(Landroid/net/NetworkScore;)V
Landroid/net/NetworkAgent;->setLegacySubtype(ILjava/lang/String;)V
Landroid/net/NetworkAgentConfig$Builder;->disableNat64Detection()Landroid/net/NetworkAgentConfig$Builder;
Landroid/net/NetworkAgentConfig$Builder;->disableProvisioningNotification()Landroid/net/NetworkAgentConfig$Builder;
Landroid/net/NetworkAgentConfig$Builder;->setLegacyExtraInfo(Ljava/lang/String;)Landroid/net/NetworkAgentConfig$Builder;
Landroid/net/NetworkCapabilities;->getCapabilities()[I
Landroid/net/NetworkCapabilities;->isPrivateDnsBroken()Z
Landroid/net/netstats/provider/NetworkStatsProvider;->notifyWarningReached()V
Landroid/net/netstats/provider/NetworkStatsProvider;->onSetWarningAndLimit(Ljava/lang/String;JJ)V
Landroid/net/OemNetworkPreferences$Builder;-><init>()V
Landroid/net/OemNetworkPreferences$Builder;->build()Landroid/net/OemNetworkPreferences;
Landroid/net/OemNetworkPreferences;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/net/OemNetworkPreferences;->OEM_NETWORK_PREFERENCE_OEM_PAID:I
Landroid/net/OemNetworkPreferences;->OEM_NETWORK_PREFERENCE_OEM_PAID_NO_FALLBACK:I
Landroid/net/OemNetworkPreferences;->OEM_NETWORK_PREFERENCE_OEM_PAID_ONLY:I
Landroid/net/OemNetworkPreferences;->OEM_NETWORK_PREFERENCE_OEM_PRIVATE_ONLY:I
Landroid/net/ParseException;-><init>(Ljava/lang/String;)V
Landroid/net/ParseException;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V
Landroid/net/TrafficStats;->getRxBytes(Ljava/lang/String;)J
Landroid/net/TrafficStats;->getTxBytes(Ljava/lang/String;)J
Landroid/net/vcn/VcnConfig$Builder;-><init>(Landroid/content/Context;)V
Landroid/net/vcn/VcnConfig$Builder;->addGatewayConnectionConfig(Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig;)Landroid/net/vcn/VcnConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnConfig$Builder;->build()Landroid/net/vcn/VcnConfig;
Landroid/net/vcn/VcnConfig;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/net/vcn/VcnConfig;->getGatewayConnectionConfigs()Ljava/util/Set;
Landroid/net/vcn/VcnControlPlaneIkeConfig;-><init>(Landroid/net/ipsec/ike/IkeSessionParams;Landroid/net/ipsec/ike/TunnelModeChildSessionParams;)V
Landroid/net/vcn/VcnControlPlaneIkeConfig;->getChildSessionParams()Landroid/net/ipsec/ike/TunnelModeChildSessionParams;
Landroid/net/vcn/VcnControlPlaneIkeConfig;->getIkeSessionParams()Landroid/net/ipsec/ike/IkeSessionParams;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;-><init>()V
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;-><init>(Landroid/net/vcn/VcnControlPlaneConfig;)V
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->addExposedCapability(I)Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->addRequiredUnderlyingCapability(I)Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->build()Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->removeExposedCapability(I)Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->removeRequiredUnderlyingCapability(I)Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->setMaxMtu(I)Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;->setRetryInterval([J)Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig$Builder;
Landroid/net/vcn/VcnGatewayConnectionConfig;->getMaxMtu()I
Landroid/net/vcn/VcnManager$VcnStatusCallback;-><init>()V
Landroid/net/vcn/VcnManager$VcnStatusCallback;->onGatewayConnectionError([IILjava/lang/Throwable;)V
Landroid/net/vcn/VcnManager;->clearVcnConfig(Landroid/os/ParcelUuid;)V
Landroid/net/vcn/VcnManager;->registerVcnStatusCallback(Landroid/os/ParcelUuid;Ljava/util/concurrent/Executor;Landroid/net/vcn/VcnManager$VcnStatusCallback;)V
Landroid/net/vcn/VcnManager;->setVcnConfig(Landroid/os/ParcelUuid;Landroid/net/vcn/VcnConfig;)V
Landroid/net/vcn/VcnManager;->unregisterVcnStatusCallback(Landroid/net/vcn/VcnManager$VcnStatusCallback;)V
Landroid/net/vcn/VcnManager;->VCN_ERROR_CODE_CONFIG_ERROR:I
Landroid/net/vcn/VcnManager;->VCN_ERROR_CODE_INTERNAL_ERROR:I
Landroid/net/vcn/VcnManager;->VCN_ERROR_CODE_NETWORK_ERROR:I
Landroid/net/wifi/hotspot2/pps/HomeSp;->getMatchAllOis()[J
Landroid/net/wifi/hotspot2/pps/HomeSp;->getMatchAnyOis()[J
Landroid/net/wifi/hotspot2/pps/HomeSp;->setMatchAllOis([J)V
Landroid/net/wifi/hotspot2/pps/HomeSp;->setMatchAnyOis([J)V
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pWfdInfo;->CONTENT_PROTECTION_SUPPORT:I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pWfdInfo;->COUPLED_SINK_SUPPORT_AT_SINK:I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pWfdInfo;->COUPLED_SINK_SUPPORT_AT_SOURCE:I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pWfdInfo;->DEVICE_TYPE:I
Landroid/net/wifi/p2p/WifiP2pWfdInfo;->SESSION_AVAILABLE:I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->convertChannelToFrequencyMhz(II)I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->convertFrequencyMhzToChannel(I)I
Landroid/net/wifi/ScanResult;->UNSPECIFIED:I
Landroid/net/wifi/WifiConfiguration;->lastConnectUid:I
Landroid/net/wifi/WifiInfo;->isTrusted()Z
Landroid/net/wifi/WifiManager;->getVerboseLoggingLevel()I
Landroid/os/Build;->IS_DEBUGGABLE:Z
Landroid/os/PowerExemptionManager;->REASON_LOCATION_PROVIDER:I
Landroid/os/PowerWhitelistManager;->REASON_LOCATION_PROVIDER:I
Landroid/os/StrictMode$VmPolicy$Builder;->detectIncorrectContextUse()Landroid/os/StrictMode$VmPolicy$Builder;
Landroid/os/strictmode/IncorrectContextUseViolation;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/Throwable;)V
Landroid/os/strictmode/UnsafeIntentLaunchViolation;-><init>(Landroid/content/Intent;)V
Landroid/os/UserManager;->isHeadlessSystemUserMode()Z
Landroid/os/VibrationEffect$Composition;->PRIMITIVE_SPIN:I
Landroid/os/VibrationEffect$Composition;->PRIMITIVE_THUD:I
Landroid/provider/DocumentsContract;->EXTERNAL_STORAGE_PROVIDER_AUTHORITY:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Settings;->ACTION_APP_OPEN_BY_DEFAULT_SETTINGS:Ljava/lang/String;
Landroid/provider/Telephony$CellBroadcasts;->ETWS_IS_PRIMARY:Ljava/lang/String;
Landroid/scheduling/RebootReadinessManager$RebootReadinessStatus;->getEstimatedFinishTime()J
Landroid/scheduling/RebootReadinessManager$RebootReadinessStatus;->getLogSubsystemName()Ljava/lang/String;
Landroid/scheduling/RebootReadinessManager$RebootReadinessStatus;->isReadyToReboot()Z
Landroid/security/KeyChain;->removeCredentialManagementApp(Landroid/content/Context;)Z
Landroid/security/keystore/KeyProperties;->NAMESPACE_APPLICATION:I
Landroid/security/keystore/KeyProtection$Builder;->setIsStrongBoxBacked(Z)Landroid/security/keystore/KeyProtection$Builder;
Landroid/service/carrier/CarrierMessagingServiceWrapper;-><init>()V
Landroid/service/carrier/CarrierMessagingServiceWrapper;->disposeConnection(Landroid/content/Context;)V
Landroid/service/notification/NotificationListenerService$Ranking;->isConversation()Z
Landroid/service/notification/NotificationListenerService$Ranking;->VISIBILITY_NO_OVERRIDE:I
Landroid/service/notification/NotificationListenerService;->FLAG_FILTER_TYPE_ALERTING:I
Landroid/service/notification/NotificationListenerService;->FLAG_FILTER_TYPE_CONVERSATIONS:I
Landroid/service/notification/NotificationListenerService;->FLAG_FILTER_TYPE_ONGOING:I
Landroid/service/notification/NotificationListenerService;->FLAG_FILTER_TYPE_SILENT:I
Landroid/service/voice/HotwordRejectedResult$Builder;-><init>()V
Landroid/service/voice/HotwordRejectedResult$Builder;->build()Landroid/service/voice/HotwordRejectedResult;
Landroid/service/voice/HotwordRejectedResult$Builder;->setConfidenceLevel(I)Landroid/service/voice/HotwordRejectedResult$Builder;
Landroid/system/OsConstants;->ENONET:I
Landroid/telecom/Call$Details;->CAPABILITY_ADD_PARTICIPANT:I
Landroid/telecom/Call$Details;->PROPERTY_IS_ADHOC_CONFERENCE:I
Landroid/telecom/Call;->addConferenceParticipants(Ljava/util/List;)V
Landroid/telecom/Conference;->createFailedConference(Landroid/telecom/DisconnectCause;Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;)Landroid/telecom/Conference;
Landroid/telecom/Conference;->isRingbackRequested()Z
Landroid/telecom/Conference;->onAddConferenceParticipants(Ljava/util/List;)V
Landroid/telecom/Conference;->onAnswer(I)V
Landroid/telecom/Conference;->onReject()V
Landroid/telecom/Conference;->setRingbackRequested(Z)V
Landroid/telecom/Conference;->setRinging()V
Landroid/telecom/Connection;->CAPABILITY_ADD_PARTICIPANT:I
Landroid/telecom/Connection;->onAddConferenceParticipants(Ljava/util/List;)V
Landroid/telecom/Connection;->PROPERTY_IS_ADHOC_CONFERENCE:I
Landroid/telecom/ConnectionService;->onCreateIncomingConference(Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;Landroid/telecom/ConnectionRequest;)Landroid/telecom/Conference;
Landroid/telecom/ConnectionService;->onCreateIncomingConferenceFailed(Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;Landroid/telecom/ConnectionRequest;)V
Landroid/telecom/ConnectionService;->onCreateOutgoingConference(Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;Landroid/telecom/ConnectionRequest;)Landroid/telecom/Conference;
Landroid/telecom/ConnectionService;->onCreateOutgoingConferenceFailed(Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;Landroid/telecom/ConnectionRequest;)V
Landroid/telecom/DisconnectCause;->REASON_EMULATING_SINGLE_CALL:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/DisconnectCause;->REASON_IMS_ACCESS_BLOCKED:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/DisconnectCause;->REASON_WIFI_ON_BUT_WFC_OFF:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/PhoneAccount;->CAPABILITY_EMERGENCY_CALLS_ONLY:I
Landroid/telecom/PhoneAccount;->CAPABILITY_EMERGENCY_PREFERRED:I
Landroid/telecom/PhoneAccount;->CAPABILITY_EMERGENCY_VIDEO_CALLING:I
Landroid/telecom/PhoneAccount;->EXTRA_ALWAYS_USE_VOIP_AUDIO_MODE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/PhoneAccount;->EXTRA_PLAY_CALL_RECORDING_TONE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/PhoneAccount;->EXTRA_SORT_ORDER:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->ACTION_CURRENT_TTY_MODE_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->ACTION_TTY_PREFERRED_MODE_CHANGED:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->addNewIncomingConference(Landroid/telecom/PhoneAccountHandle;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/telecom/TelecomManager;->CALL_SOURCE_EMERGENCY_DIALPAD:I
Landroid/telecom/TelecomManager;->CALL_SOURCE_EMERGENCY_SHORTCUT:I
Landroid/telecom/TelecomManager;->CALL_SOURCE_UNSPECIFIED:I
Landroid/telecom/TelecomManager;->EXTRA_CALL_SOURCE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->EXTRA_CALL_TECHNOLOGY_TYPE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->EXTRA_CURRENT_TTY_MODE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->EXTRA_TTY_PREFERRED_MODE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->EXTRA_UNKNOWN_CALL_HANDLE:Ljava/lang/String;
Landroid/telecom/TelecomManager;->startConference(Ljava/util/List;Landroid/os/Bundle;)V
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->getNumber()Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->getReason()I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->getTimeoutSeconds()I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->REASON_ALL:I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->REASON_ALL_CONDITIONAL:I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->REASON_BUSY:I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->REASON_NO_REPLY:I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->REASON_NOT_REACHABLE:I
Landroid/telephony/CallForwardingInfo;->REASON_UNCONDITIONAL:I
Landroid/telephony/CarrierConfigManager$Apn;->KEY_PREFIX:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->EXTRA_REBROADCAST_ON_UNLOCK:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_HIDE_TTY_HCO_VCO_WITH_RTT_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_RTT_AUTO_UPGRADE_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_RTT_DOWNGRADE_SUPPORTED_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_RTT_SUPPORTED_FOR_VT_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_RTT_UPGRADE_SUPPORTED_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SUPPORT_ADD_CONFERENCE_PARTICIPANTS_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/CarrierConfigManager;->KEY_SUPPORT_ADHOC_CONFERENCE_CALLS_BOOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->getApnTypeString(I)Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_ALL_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_CBS_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_DEFAULT_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_DUN_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_EMERGENCY_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_FOTA_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_HIPRI_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_IA_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_IMS_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_MCX_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_MMS_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_SUPL_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/data/ApnSetting;->TYPE_XCAP_STRING:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/DisconnectCause;->EMERGENCY_CALL_OVER_WFC_NOT_AVAILABLE:I
Landroid/telephony/DisconnectCause;->MEDIA_TIMEOUT:I
Landroid/telephony/DisconnectCause;->WFC_SERVICE_NOT_AVAILABLE_IN_THIS_LOCATION:I
Landroid/telephony/ims/aidl/CapabilityExchangeAidlWrapper;->onRemoteCapabilityRequest(Landroid/net/Uri;Ljava/util/List;Landroid/telephony/ims/stub/CapabilityExchangeEventListener$OptionsRequestCallback;)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsOptionsResponseAidlWrapper;->onCommandError(I)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsOptionsResponseAidlWrapper;->onNetworkResponse(ILjava/lang/String;Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsSubscribeResponseAidlWrapper;->onCommandError(I)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsSubscribeResponseAidlWrapper;->onNetworkResponse(ILjava/lang/String;)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsSubscribeResponseAidlWrapper;->onNotifyCapabilitiesUpdate(Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsSubscribeResponseAidlWrapper;->onResourceTerminated(Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/aidl/RcsSubscribeResponseAidlWrapper;->onTerminated(Ljava/lang/String;J)V
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;-><init>(I)V
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;->addCapabilities(I)V
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;->CAPABILITY_TYPE_NONE:I
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;->CAPABILITY_TYPE_OPTIONS_UCE:I
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;->CAPABILITY_TYPE_PRESENCE_UCE:I
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;->isCapable(I)Z
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;->removeCapabilities(I)V
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature;-><init>(Ljava/util/concurrent/Executor;)V
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature;->notifyCapabilitiesStatusChanged(Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;)V
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature;->queryCapabilityConfiguration(II)Z
Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature;->queryCapabilityStatus()Landroid/telephony/ims/feature/RcsFeature$RcsImsCapabilities;
Landroid/telephony/ims/ImsCallProfile;->EXTRA_CONFERENCE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/ImsRcsManager;->getRegistrationState(Ljava/util/concurrent/Executor;Ljava/util/function/Consumer;)V
Landroid/telephony/ims/ImsRcsManager;->getRegistrationTransportType(Ljava/util/concurrent/Executor;Ljava/util/function/Consumer;)V
Landroid/telephony/ims/ImsRcsManager;->isCapable(II)Z
Landroid/telephony/ims/ImsRcsManager;->registerImsRegistrationCallback(Ljava/util/concurrent/Executor;Landroid/telephony/ims/RegistrationManager$RegistrationCallback;)V
Landroid/telephony/ims/ImsRcsManager;->unregisterImsRegistrationCallback(Landroid/telephony/ims/RegistrationManager$RegistrationCallback;)V
Landroid/telephony/ims/ImsReasonInfo;->CODE_NETWORK_CONGESTION:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$Builder;-><init>(Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;)V
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$Builder;->build()Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities$Builder;-><init>(ZZ)V
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities$Builder;->addSupportedDuplexMode(Ljava/lang/String;)Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities$Builder;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities$Builder;->addUnsupportedDuplexMode(Ljava/lang/String;)Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities$Builder;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities$Builder;->build()Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->DUPLEX_MODE_FULL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->DUPLEX_MODE_HALF:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->DUPLEX_MODE_RECEIVE_ONLY:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->DUPLEX_MODE_SEND_ONLY:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->getSupportedDuplexModes()Ljava/util/List;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->getUnsupportedDuplexModes()Ljava/util/List;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->isAudioCapable()Z
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;->isVideoCapable()Z
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getContactUri()Landroid/net/Uri;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getServiceCapabilities()Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple$ServiceCapabilities;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getServiceDescription()Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getServiceId()Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getServiceVersion()Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getStatus()Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->getTimestamp()Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->SERVICE_ID_CALL_COMPOSER:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->SERVICE_ID_MMTEL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->TUPLE_BASIC_STATUS_CLOSED:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;->TUPLE_BASIC_STATUS_OPEN:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$OptionsBuilder;-><init>(Landroid/net/Uri;)V
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$OptionsBuilder;->addFeatureTag(Ljava/lang/String;)Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$OptionsBuilder;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$OptionsBuilder;->build()Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$OptionsBuilder;->setRequestResult(I)Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$OptionsBuilder;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$PresenceBuilder;-><init>(Landroid/net/Uri;II)V
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$PresenceBuilder;->addCapabilityTuple(Landroid/telephony/ims/RcsContactPresenceTuple;)Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$PresenceBuilder;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$PresenceBuilder;->addCapabilityTuples(Ljava/util/List;)Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$PresenceBuilder;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability$PresenceBuilder;->build()Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->CAPABILITY_MECHANISM_OPTIONS:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->CAPABILITY_MECHANISM_PRESENCE:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->getCapabilityMechanism()I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->getContactUri()Landroid/net/Uri;
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->getRequestResult()I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->getSourceType()I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->REQUEST_RESULT_FOUND:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->REQUEST_RESULT_NOT_FOUND:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->REQUEST_RESULT_NOT_ONLINE:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->REQUEST_RESULT_UNKNOWN:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->SOURCE_TYPE_CACHED:I
Landroid/telephony/ims/RcsContactUceCapability;->SOURCE_TYPE_NETWORK:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter$CapabilitiesCallback;->onCapabilitiesReceived(Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter$CapabilitiesCallback;->onComplete()V
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter$CapabilitiesCallback;->onError(IJ)V
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->CAPABILITY_TYPE_PRESENCE_UCE:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_FORBIDDEN:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_GENERIC_FAILURE:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_INSUFFICIENT_MEMORY:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_LOST_NETWORK:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_NOT_AUTHORIZED:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_NOT_AVAILABLE:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_NOT_ENABLED:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_NOT_FOUND:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_NOT_REGISTERED:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_REQUEST_TIMEOUT:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_REQUEST_TOO_LARGE:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->ERROR_SERVER_UNAVAILABLE:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->getUcePublishState()I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->PUBLISH_STATE_NOT_PUBLISHED:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->PUBLISH_STATE_OK:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->PUBLISH_STATE_OTHER_ERROR:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->PUBLISH_STATE_RCS_PROVISION_ERROR:I
Landroid/telephony/ims/RcsUceAdapter;->PUBLISH_STATE_REQUEST_TIMEOUT:I
Landroid/telephony/ims/stub/CapabilityExchangeEventListener$OptionsRequestCallback;->onRespondToCapabilityRequestWithError(ILjava/lang/String;)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$OptionsResponseCallback;->onCommandError(I)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$OptionsResponseCallback;->onNetworkResponse(ILjava/lang/String;Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$SubscribeResponseCallback;->onCommandError(I)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$SubscribeResponseCallback;->onNetworkResponse(ILjava/lang/String;)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$SubscribeResponseCallback;->onNotifyCapabilitiesUpdate(Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$SubscribeResponseCallback;->onResourceTerminated(Ljava/util/List;)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$SubscribeResponseCallback;->onTerminated(Ljava/lang/String;J)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase;->sendOptionsCapabilityRequest(Landroid/net/Uri;Ljava/util/List;Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$OptionsResponseCallback;)V
Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase;->subscribeForCapabilities(Ljava/util/List;Landroid/telephony/ims/stub/RcsCapabilityExchangeImplBase$SubscribeResponseCallback;)V
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsDownloadService$Stub;->DESCRIPTOR:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/mbms/vendor/IMbmsStreamingService$Stub;->DESCRIPTOR:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/ModemActivityInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/ModemActivityInfo;->TX_POWER_LEVEL_0:I
Landroid/telephony/ModemActivityInfo;->TX_POWER_LEVEL_1:I
Landroid/telephony/ModemActivityInfo;->TX_POWER_LEVEL_2:I
Landroid/telephony/ModemActivityInfo;->TX_POWER_LEVEL_3:I
Landroid/telephony/ModemActivityInfo;->TX_POWER_LEVEL_4:I
Landroid/telephony/NetworkRegistrationInfo;->getNrState()I
Landroid/telephony/PhoneCapability;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/PhoneStateListener;->onEmergencyNumberListChanged(Ljava/util/Map;)V
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->CONNECTION_PRIMARY_SERVING:I
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->CONNECTION_SECONDARY_SERVING:I
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->CONNECTION_UNKNOWN:I
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->getChannelNumber()I
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->getConnectionStatus()I
Landroid/telephony/PhysicalChannelConfig;->getPhysicalCellId()I
Landroid/telephony/PinResult;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/PinResult;->getAttemptsRemaining()I
Landroid/telephony/PinResult;->PIN_RESULT_TYPE_FAILURE:I
Landroid/telephony/PinResult;->PIN_RESULT_TYPE_INCORRECT:I
Landroid/telephony/PinResult;->PIN_RESULT_TYPE_SUCCESS:I
Landroid/telephony/SignalStrength;-><init>(Landroid/telephony/SignalStrength;)V
Landroid/telephony/SignalThresholdInfo;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/telephony/SignalThresholdInfo;->getThresholds()[I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->ACTION_CARRIER_SIGNAL_DEFAULT_NETWORK_AVAILABLE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->ACTION_CARRIER_SIGNAL_PCO_VALUE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->ACTION_CARRIER_SIGNAL_REDIRECTED:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->ACTION_CARRIER_SIGNAL_REQUEST_NETWORK_FAILED:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->ACTION_CARRIER_SIGNAL_RESET:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->ALLOWED_NETWORK_TYPES_REASON_POWER:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->CALL_WAITING_STATUS_NOT_SUPPORTED:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->CALL_WAITING_STATUS_UNKNOWN_ERROR:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->CDMA_SUBSCRIPTION_NV:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->CDMA_SUBSCRIPTION_RUIM_SIM:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->CDMA_SUBSCRIPTION_UNKNOWN:I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_APN_PROTOCOL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_APN_TYPE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_DEFAULT_NETWORK_AVAILABLE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_PCO_ID:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_PCO_VALUE:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->EXTRA_REDIRECTION_URL:Ljava/lang/String;
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getAllowedNetworkTypesForReason(I)J
Landroid/telephony/TelephonyManager;->getCdmaRoamingMode()I
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isDataCapable()Z
Landroid/telephony/TelephonyManager;->isInEmergencySmsMode()Z
Landroid/telephony/TelephonyManager;->setAllowedNetworkTypesForReason(IJ)V
Landroid/text/FontConfig$Alias;->getWeight()I
Landroid/text/FontConfig$Font;->getFontVariationSettings()Ljava/lang/String;
Landroid/text/FontConfig$Font;->getStyle()Landroid/graphics/fonts/FontStyle;
Landroid/text/FontConfig$Font;->getTtcIndex()I
Landroid/text/FontConfig;->getAliases()Ljava/util/List;
Landroid/text/FontConfig;->getFontFamilies()Ljava/util/List;
Landroid/util/AtomicFile;->getLastModifiedTime()J
Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;-><init>()V
Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;->build()Landroid/uwb/AngleMeasurement;
Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;->setConfidenceLevel(D)Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;->setErrorRadians(D)Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;->setRadians(D)Landroid/uwb/AngleMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/AngleMeasurement;-><init>(DDD)V
Landroid/uwb/AngleMeasurement;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/uwb/AngleMeasurement;->getConfidenceLevel()D
Landroid/uwb/AngleMeasurement;->getErrorRadians()D
Landroid/uwb/AngleMeasurement;->getRadians()D
Landroid/uwb/AngleOfArrivalMeasurement$Builder;-><init>()V
Landroid/uwb/AngleOfArrivalMeasurement$Builder;->build()Landroid/uwb/AngleOfArrivalMeasurement;
Landroid/uwb/AngleOfArrivalMeasurement;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;-><init>()V
Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;->build()Landroid/uwb/DistanceMeasurement;
Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;->setConfidenceLevel(D)Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;->setErrorMeters(D)Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;->setMeters(D)Landroid/uwb/DistanceMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/DistanceMeasurement;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/uwb/DistanceMeasurement;->getConfidenceLevel()D
Landroid/uwb/DistanceMeasurement;->getErrorMeters()D
Landroid/uwb/DistanceMeasurement;->getMeters()D
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;-><init>()V
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;->build()Landroid/uwb/RangingMeasurement;
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;->setAngleOfArrivalMeasurement(Landroid/uwb/AngleOfArrivalMeasurement;)Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;->setDistanceMeasurement(Landroid/uwb/DistanceMeasurement;)Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;->setElapsedRealtimeNanos(J)Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;->setRemoteDeviceAddress(Landroid/uwb/UwbAddress;)Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;->setStatus(I)Landroid/uwb/RangingMeasurement$Builder;
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->getAngleOfArrivalMeasurement()Landroid/uwb/AngleOfArrivalMeasurement;
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->getDistanceMeasurement()Landroid/uwb/DistanceMeasurement;
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->getElapsedRealtimeNanos()J
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->getRemoteDeviceAddress()Landroid/uwb/UwbAddress;
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->getStatus()I
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->RANGING_STATUS_FAILURE_OUT_OF_RANGE:I
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->RANGING_STATUS_FAILURE_UNKNOWN_ERROR:I
Landroid/uwb/RangingMeasurement;->RANGING_STATUS_SUCCESS:I
Landroid/uwb/RangingReport$Builder;-><init>()V
Landroid/uwb/RangingReport$Builder;->addMeasurement(Landroid/uwb/RangingMeasurement;)Landroid/uwb/RangingReport$Builder;
Landroid/uwb/RangingReport$Builder;->addMeasurements(Ljava/util/List;)Landroid/uwb/RangingReport$Builder;
Landroid/uwb/RangingReport$Builder;->build()Landroid/uwb/RangingReport;
Landroid/uwb/RangingReport;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/uwb/RangingReport;->getMeasurements()Ljava/util/List;
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onClosed(ILandroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onOpened(Landroid/uwb/RangingSession;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onOpenFailed(ILandroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onReconfigured(Landroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onReconfigureFailed(ILandroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onReportReceived(Landroid/uwb/RangingReport;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onStarted(Landroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onStartFailed(ILandroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onStopFailed(ILandroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->onStopped()V
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_BAD_PARAMETERS:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_GENERIC_ERROR:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_LOCAL_REQUEST:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_MAX_SESSIONS_REACHED:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_PROTOCOL_SPECIFIC_ERROR:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_REMOTE_REQUEST:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_SYSTEM_POLICY:I
Landroid/uwb/RangingSession$Callback;->REASON_UNKNOWN:I
Landroid/uwb/RangingSession;->reconfigure(Landroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession;->start(Landroid/os/PersistableBundle;)V
Landroid/uwb/RangingSession;->stop()V
Landroid/uwb/UwbAddress;->CREATOR:Landroid/os/Parcelable$Creator;
Landroid/uwb/UwbAddress;->EXTENDED_ADDRESS_BYTE_LENGTH:I
Landroid/uwb/UwbAddress;->fromBytes([B)Landroid/uwb/UwbAddress;
Landroid/uwb/UwbAddress;->SHORT_ADDRESS_BYTE_LENGTH:I
Landroid/uwb/UwbAddress;->size()I
Landroid/uwb/UwbAddress;->toBytes()[B
Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;->onStateChanged(ZI)V
Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;->STATE_CHANGED_REASON_ALL_SESSIONS_CLOSED:I
Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;->STATE_CHANGED_REASON_ERROR_UNKNOWN:I
Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;->STATE_CHANGED_REASON_SESSION_STARTED:I
Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;->STATE_CHANGED_REASON_SYSTEM_BOOT:I
Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;->STATE_CHANGED_REASON_SYSTEM_POLICY:I
Landroid/uwb/UwbManager;->ANGLE_OF_ARRIVAL_SUPPORT_TYPE_2D:I
Landroid/uwb/UwbManager;->ANGLE_OF_ARRIVAL_SUPPORT_TYPE_3D_HEMISPHERICAL:I
Landroid/uwb/UwbManager;->ANGLE_OF_ARRIVAL_SUPPORT_TYPE_3D_SPHERICAL:I
Landroid/uwb/UwbManager;->ANGLE_OF_ARRIVAL_SUPPORT_TYPE_NONE:I
Landroid/uwb/UwbManager;->elapsedRealtimeResolutionNanos()J
Landroid/uwb/UwbManager;->getAngleOfArrivalSupport()I
Landroid/uwb/UwbManager;->getMaxRemoteDevicesPerInitiatorSession()I
Landroid/uwb/UwbManager;->getMaxRemoteDevicesPerResponderSession()I
Landroid/uwb/UwbManager;->getMaxSimultaneousSessions()I
Landroid/uwb/UwbManager;->getSpecificationInfo()Landroid/os/PersistableBundle;
Landroid/uwb/UwbManager;->getSupportedChannelNumbers()Ljava/util/List;
Landroid/uwb/UwbManager;->getSupportedPreambleCodeIndices()Ljava/util/Set;
Landroid/uwb/UwbManager;->isRangingSupported()Z
Landroid/uwb/UwbManager;->openRangingSession(Landroid/os/PersistableBundle;Ljava/util/concurrent/Executor;Landroid/uwb/RangingSession$Callback;)Ljava/lang/AutoCloseable;
Landroid/uwb/UwbManager;->registerAdapterStateCallback(Ljava/util/concurrent/Executor;Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;)V
Landroid/uwb/UwbManager;->unregisterAdapterStateCallback(Landroid/uwb/UwbManager$AdapterStateCallback;)V
Landroid/view/KeyEvent;->isMediaSessionKey(I)Z
Landroid/view/ScrollCaptureCallback;->onScrollCaptureEnd(Ljava/lang/Runnable;)V
Landroid/view/ScrollCaptureSession;->getPositionInWindow()Landroid/graphics/Point;
Landroid/view/ScrollCaptureSession;->getScrollBounds()Landroid/graphics/Rect;
Landroid/view/ScrollCaptureSession;->getSurface()Landroid/view/Surface;
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;-><init>(Landroid/view/View;Landroid/graphics/Rect;Landroid/graphics/Point;Landroid/view/ScrollCaptureCallback;)V
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->getCallback()Landroid/view/ScrollCaptureCallback;
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->getContainingView()Landroid/view/View;
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->getHint()I
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->getLocalVisibleRect()Landroid/graphics/Rect;
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->getPositionInWindow()Landroid/graphics/Point;
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->getScrollBounds()Landroid/graphics/Rect;
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->setScrollBounds(Landroid/graphics/Rect;)V
Landroid/view/ScrollCaptureTarget;->updatePositionInWindow()V
Landroid/view/textservice/TextServicesManager;->getCurrentSpellChecker()Landroid/view/textservice/SpellCheckerInfo;
Landroid/view/textservice/TextServicesManager;->isSpellCheckerEnabled()Z
Landroid/view/View;->gatherTransparentRegion(Landroid/graphics/Region;)Z
Landroid/view/View;->getScrollCaptureHint()I
Landroid/view/View;->SCROLL_CAPTURE_HINT_AUTO:I
Landroid/view/View;->SCROLL_CAPTURE_HINT_EXCLUDE:I
Landroid/view/View;->SCROLL_CAPTURE_HINT_EXCLUDE_DESCENDANTS:I
Landroid/view/View;->SCROLL_CAPTURE_HINT_INCLUDE:I
Landroid/view/View;->setScrollCaptureCallback(Landroid/view/ScrollCaptureCallback;)V
Landroid/view/View;->setScrollCaptureHint(I)V
Landroid/view/ViewConfiguration;->getMultiPressTimeout()I
Landroid/view/Window;->registerScrollCaptureCallback(Landroid/view/ScrollCaptureCallback;)V
Landroid/view/Window;->unregisterScrollCaptureCallback(Landroid/view/ScrollCaptureCallback;)V
Landroid/widget/RemoteViews;-><init>(Ljava/lang/String;II)V
Landroid/widget/RemoteViews;->MARGIN_BOTTOM:I
Landroid/widget/RemoteViews;->MARGIN_END:I
Landroid/widget/RemoteViews;->MARGIN_LEFT:I
Landroid/widget/RemoteViews;->MARGIN_RIGHT:I
Landroid/widget/RemoteViews;->MARGIN_START:I
Landroid/widget/RemoteViews;->MARGIN_TOP:I
Landroid/widget/RemoteViews;->setColorStateList(ILjava/lang/String;Landroid/content/res/ColorStateList;)V
Landroid/widget/RemoteViews;->setViewLayoutHeight(IFI)V
Landroid/widget/RemoteViews;->setViewLayoutHeightDimen(II)V
Landroid/widget/RemoteViews;->setViewLayoutMargin(IIFI)V
Landroid/widget/RemoteViews;->setViewLayoutMarginDimen(III)V
Landroid/widget/RemoteViews;->setViewLayoutWidth(IFI)V
Landroid/widget/RemoteViews;->setViewLayoutWidthDimen(II)V
Lcom/android/internal/policy/DecorContext;->isUiContext()Z
Lcom/android/internal/policy/PhoneWindow;->registerScrollCaptureCallback(Landroid/view/ScrollCaptureCallback;)V
Lcom/android/internal/policy/PhoneWindow;->unregisterScrollCaptureCallback(Landroid/view/ScrollCaptureCallback;)V
Lcom/android/internal/telephony/CarrierServicesSmsFilter$CarrierSmsFilterCallback;->onDownloadMmsComplete(I)V
Lcom/android/internal/telephony/CarrierServicesSmsFilter$CarrierSmsFilterCallback;->onSendMmsComplete(I[B)V
Lcom/android/internal/telephony/CarrierServicesSmsFilter$CarrierSmsFilterCallback;->onSendMultipartSmsComplete(I[I)V
Lcom/android/internal/telephony/CarrierServicesSmsFilter$CarrierSmsFilterCallback;->onSendSmsComplete(II)V
Lcom/android/internal/telephony/dataconnection/DcNetworkAgent;->onBandwidthUpdateRequested()V
Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler;->dispatchIntent(Landroid/content/Intent;Ljava/lang/String;Ljava/lang/String;Landroid/os/Bundle;Lcom/android/internal/telephony/InboundSmsHandler$SmsBroadcastReceiver;Landroid/os/UserHandle;I)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$MultipartSmsSenderCallback;->onDownloadMmsComplete(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$MultipartSmsSenderCallback;->onSendMmsComplete(I[B)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$MultipartSmsSenderCallback;->onSendMultipartSmsComplete(I[I)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$MultipartSmsSenderCallback;->onSendSmsComplete(II)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsSenderCallback;->onDownloadMmsComplete(I)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsSenderCallback;->onSendMmsComplete(I[B)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsSenderCallback;->onSendMultipartSmsComplete(I[I)V
Lcom/android/internal/telephony/SMSDispatcher$SmsSenderCallback;->onSendSmsComplete(II)V
Lcom/android/internal/view/ScrollCaptureViewSupport;->onScrollCaptureEnd(Ljava/lang/Runnable;)V
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture$MinimalStage;->completeAsync(Ljava/util/function/Supplier;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture$MinimalStage;->completeAsync(Ljava/util/function/Supplier;Ljava/util/concurrent/Executor;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture$MinimalStage;->completeOnTimeout(Ljava/lang/Object;JLjava/util/concurrent/TimeUnit;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture$MinimalStage;->newIncompleteFuture()Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture$MinimalStage;->orTimeout(JLjava/util/concurrent/TimeUnit;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->completeAsync(Ljava/util/function/Supplier;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->completeAsync(Ljava/util/function/Supplier;Ljava/util/concurrent/Executor;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->completedStage(Ljava/lang/Object;)Ljava/util/concurrent/CompletionStage;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->completeOnTimeout(Ljava/lang/Object;JLjava/util/concurrent/TimeUnit;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->copy()Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->defaultExecutor()Ljava/util/concurrent/Executor;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->delayedExecutor(JLjava/util/concurrent/TimeUnit;)Ljava/util/concurrent/Executor;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->delayedExecutor(JLjava/util/concurrent/TimeUnit;Ljava/util/concurrent/Executor;)Ljava/util/concurrent/Executor;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->failedFuture(Ljava/lang/Throwable;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->failedStage(Ljava/lang/Throwable;)Ljava/util/concurrent/CompletionStage;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->minimalCompletionStage()Ljava/util/concurrent/CompletionStage;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->newIncompleteFuture()Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;
Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;->orTimeout(JLjava/util/concurrent/TimeUnit;)Ljava/util/concurrent/CompletableFuture;