Gỡ lỗi ứng dụng Wear OS

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Để gỡ lỗi ứng dụng Wear OS, hãy kết nối máy phát triển của bạn với một đồng hồ bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth. Ngoài ra, nếu đồng hồ của bạn có cổng USB, hãy kết nối qua USB.

Bật tuỳ chọn dành cho nhà phát triển trên đồng hồ

Trước khi gỡ lỗi trên đồng hồ, bạn phải bật tuỳ chọn dành cho nhà phát triển. Bạn chỉ phải làm việc này một lần. Các tuỳ chọn dành cho nhà phát triển vẫn được bật cho đến khi bạn tắt các tuỳ chọn này. Để bật tuỳ chọn dành cho nhà phát triển, hãy làm như sau:

 1. Mở phần Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Nhấn vào Hệ thống > Giới thiệu.
 3. Cuộn đến phần Số bản dựng rồi nhấn bảy lần vào số bản dựng.
 4. Một hộp thoại sẽ xuất hiện để xác nhận bạn hiện là nhà phát triển.

Gỡ lỗi qua Wi-Fi

Trước khi bắt đầu, hãy bật tuỳ chọn dành cho nhà phát triển trên đồng hồ.

Kết nối đồng hồ với mạng Wi-Fi

 1. Mở phần Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Nhấn vào Kết nối > Wi-Fi.
 3. Chọn một mạng và nhập mật khẩu của mạng đó nếu cần.

  Lưu ý: Đồng hồ và máy phát triển phải được kết nối với cùng một mạng. Không phải điểm truy cập nào cũng phù hợp. Bạn có thể cần sử dụng một điểm truy cập có tường lửa được định cấu hình đúng cách để hỗ trợ adb.

Bật tính năng gỡ lỗi Wi-Fi

 1. Mở phần Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Nhấn vào Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển > Gỡ lỗi qua Wi-Fi.
 3. Sau giây lát, màn hình sẽ hiển thị địa chỉ IP của đồng hồ (ví dụ: 192.168.1.100). Hãy ghi lại địa chỉ IP này vì bạn sẽ cần cho bước tiếp theo.

Kết nối trình gỡ lỗi với đồng hồ

 1. Kết nối đồng hồ và máy phát triển với cùng một mạng.
 2. Kết nối trình gỡ lỗi với đồng hồ bằng địa chỉ IP của đồng hồ. Ví dụ: nếu địa chỉ IP là 192.168.1.100, lệnh kết nối adb và phản hồi của lệnh đó sẽ có dạng như sau (số cổng là 5555 sẽ được thêm vào địa chỉ):

  adb connect 192.168.1.100:5555
  connected to 192.168.1.100:5555
  

Đồng hồ hiện đã được kết nối với trình gỡ lỗi và bạn đã sẵn sàng bắt đầu gỡ lỗi. Gửi các lệnh adb đến đồng hồ bằng cách sử dụng cờ `-s` và chỉ định địa chỉ IP của đồng hồ, bao gồm cả số cổng:

adb -s 192.168.1.100:5555 <command>

Nếu không sử dụng trình mô phỏng và chỉ có một thiết bị được kết nối để gỡ lỗi thì bạn không cần chỉ định địa chỉ:

adb <command>

Gỡ lỗi qua Bluetooth

Lưu ý: Tính năng gỡ lỗi qua Bluetooth chỉ hoạt động trên những đồng hồ ghép nối với Android đang chạy Wear OS 2.

Trước khi bắt đầu, hãy ghép nối đồng hồ với điện thoại và bật tuỳ chọn cho nhà phát triển trên đồng hồ. Hãy kiểm tra để đảm bảo là bạn đã bật các tuỳ chọn dành cho nhà phát triển trên điện thoại. Để kiểm tra, hãy mở trình đơn Settings (Cài đặt) của điện thoại, chọn About phone (Giới thiệu về điện thoại) rồi nhấp bảy lần vào số bản dựng.

Bật tính năng gỡ lỗi USB trên điện thoại

 1. Mở trình đơn Cài đặt trên điện thoại.
 2. Chọn Developer Options (Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển) rồi bật tuỳ chọn USB debugging (Gỡ lỗi USB).

Bật tính năng gỡ lỗi ADB/Bluetooth trên đồng hồ

 1. Mở trình đơn Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Cuộn đến phần Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển.
 3. Xác nhận là bạn đã bật tính năng gỡ lỗi ADB.
 4. Bật tính năng Gỡ lỗi qua Bluetooth.

Bật tính năng gỡ lỗi Bluetooth trên điện thoại

 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng đồng hành với Wear OS.
 2. Di chuyển xuống phần Cài đặt nâng cao rồi nhấn vào để xem các chế độ Cài đặt nâng cao.
 3. Bật tính năng Gỡ lỗi qua Bluetooth. Một thông báo trạng thái sẽ xuất hiện bên dưới tuỳ chọn này. Thông báo sẽ có dạng như sau:
  Host: disconnected
  Target: connected
  

Tại thời điểm này, máy phát triển (máy chủ) không giao tiếp với đồng hồ (mục tiêu). Bạn cần hoàn tất liên kết.

Lưu ý: Mỗi lần bạn chỉ có thể gỡ lỗi với một thiết bị. Nếu bạn có nhiều đồng hồ đã ghép nối, thì tính năng gỡ lỗi qua Bluetooth sẽ chỉ được bật bằng thiết bị đã chọn trên màn hình chính.

Kết nối trình gỡ lỗi với đồng hồ

Trong bước cuối cùng này, bạn sẽ sử dụng tất cả gồm trình gỡ lỗi, điện thoại và đồng hồ.

 1. Kết nối điện thoại với máy phát triển của bạn bằng cáp USB.
 2. Chạy hai lệnh sau trong trình gỡ lỗi:
  adb forward tcp:4444 localabstract:/adb-hub
  adb connect 127.0.0.1:4444
  

  Lưu ý: Bạn phải sử dụng địa chỉ IP 127.0.0.1. Sử dụng mọi cổng có sẵn trên máy phát triển của bạn. Sử dụng cùng một cổng trong cả hai lệnh. (Ở ví dụ này, cổng là 4444.)

 3. Sau khi bạn nhập lệnh kết nối, hãy nhìn vào đồng hồ. Phương thức này sẽ yêu cầu bạn xác nhận việc bạn đang cho phép Gỡ lỗi ADB.
 4. Trên điện thoại, hãy kiểm tra màn hình trạng thái trong ứng dụng đồng hành với Wear OS. Màn hình sẽ có dạng như sau:
  Host: connected
  Target: connected
  
 5. Đồng hồ hiện đã được kết nối với trình gỡ lỗi và bạn đã sẵn sàng bắt đầu gỡ lỗi.

Khi bạn gỡ lỗi một đồng hồ bằng Bluetooth, adb sẽ luôn sử dụng địa chỉ IP 127.0.0.1 cùng với cổng mà bạn đã chỉ định. Ở ví dụ này, cổng là 4444. Tất cả các lệnh adb đều sử dụng định dạng sau:

adb -s 127.0.0.1:4444 <command> 

Nếu không sử dụng trình mô phỏng và chỉ có một thiết bị được kết nối để gỡ lỗi thì bạn không cần chỉ định địa chỉ:

adb <command>

Sử dụng tính năng ghi màn hình cho thiết bị Wear OS

Nếu phát triển trên macOS®, bạn có thể sử dụng một dự án GitHub, công cụ Android dành cho Mac, để quay video từ thiết bị Wear OS của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể quay video trên thiết bị Wear OS theo các bước sau:

 1. Ghi lại khung hình thô trên đồng hồ:
  adb shell screenrecord --time-limit 30 --output-format raw-frames --verbose /sdcard/video.raw
 2. Sao chép tệp thô vào máy phát triển:
  adb pull /sdcard/video.raw video.raw
 3. Sử dụng ffmpeg để chuyển đổi tệp thô sang MP4:
  ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo -s 400x400 -pix_fmt rgb24 -r 10 -i video.raw -an -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p video.mp4

  Lưu ý: Hãy tham khảo trang web của FFmpeg để biết hướng dẫn tải xuống và cài đặt.