Tạo trò chơi cho Android Automotive OS

Danh mục Trò chơi đang trong giai đoạn thử nghiệm
Hiện tại, ai cũng có thể xuất bản trò chơi lên các kênh kiểm thử nội bộ trên Cửa hàng Play. Sau này, bạn sẽ được phép xuất bản lên các kênh kiểm thử khép kín, kiểm thử công khai và phát hành công khai.

Ngoài các yêu cầu đã nêu trong bài viết Tạo ứng dụng đỗ xe cho Android Automotive OS, có thêm một yêu cầu về kỹ thuật khi tạo trò chơi cho Android Automotive OS.

Đánh dấu ứng dụng là trò chơi

Để thể hiện rằng ứng dụng của bạn là một trò chơi, bạn phải thêm thuộc tính android:appCategory="game" vào phần tử <application> của tệp kê khai.

<manifest ...>
  ...
  <application
   ...
   android:appCategory="game"
   ...
   >
    ...
  </application>
</manifest>

Khai báo tính năng hỗ trợ tay điều khiển trò chơi (không bắt buộc)

Nếu ứng dụng của bạn hỗ trợ nhập dữ liệu bằng tay điều khiển trò chơi, hãy thêm nội dung khai báo tệp kê khai sau đây cho tính năng android.hardware.gamepad, vì nhà sản xuất thiết bị gốc có thể sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm người dùng:

<application ...>
 ...
 <uses-feature android:name="android.hardware.gamepad" android:required="false"/>
 ...
</application>