Tạo ứng dụng địa điểm yêu thích

Hướng dẫn này trình bày chi tiết các tính năng của Thư viện ứng dụng cho ô tô mà bạn có thể dùng để triển khai chức năng của ứng dụng địa điểm yêu thích (POI).

Khai báo tính năng hỗ trợ danh mục trong tệp kê khai của bạn

Ứng dụng của bạn cần khai báo androidx.car.app.category.POI danh mục ứng dụng cho ô tô trong bộ lọc ý định của CarAppService:

Ví dụ sau cho biết cách khai báo danh mục ứng dụng:

<application>
  ...
  <service
    ...
    android:name=".MyCarAppService"
    android:exported="true">
   <intent-filter>
    <action android:name="androidx.car.app.CarAppService" />
    <category android:name="androidx.car.app.category.POI"/>
   </intent-filter>
  </service>
  ...
<application>

Truy cập vào mẫu bản đồ

Các ứng dụng POI có thể truy cập vào PlaceListMapTemplateMapWithContentTemplate.

PlaceListMapTemplate được thiết kế đặc biệt để hiển thị danh sách POI cùng với bản đồ do máy chủ lưu trữ kết xuất.

Bạn có thể dùng MapWithContentTemplate để hiển thị danh sách và các loại nội dung khác cùng với bản đồ do ứng dụng của bạn kết xuất. Hãy xem bài viết Vẽ bản đồ để biết thêm thông tin về cách sử dụng mẫu này.

Để truy cập vào những mẫu này, ứng dụng của bạn cần khai báo quyền androidx.car.app.MAP_TEMPLATES trong tệp AndroidManifest.xml:

<manifest ...>
 ...
 <uses-permission android:name="androidx.car.app.MAP_TEMPLATES"/>
 ...
</manifest>

Làm mới nội dung PlaceListMapTemplate

Bạn có thể cho phép người lái xe làm mới nội dung bằng cách nhấn một nút trong khi duyệt qua danh sách các địa điểm được tạo bằng PlaceListMapTemplate. Triển khai phương thức onContentRefreshRequested của giao diện OnContentRefreshListener và sử dụng PlaceListMapTemplate.Builder.setOnContentRefreshListener nhằm thiết lập trình nghe trên mẫu để bật tính năng làm mới danh sách.

Đoạn mã sau đây cho biết cách thiết lập trình nghe trên mẫu:

Kotlin

PlaceListMapTemplate.Builder()
  ...
  .setOnContentRefreshListener {
    // Execute any desired logic
    ...
    // Then call invalidate() so onGetTemplate() is called again
    invalidate()
  }
  .build()

Java

new PlaceListMapTemplate.Builder()
    ...
    .setOnContentRefreshListener(() -> {
      // Execute any desired logic
      ...
      // Then call invalidate() so onGetTemplate() is called again
      invalidate();
    })
    .build();

Nút làm mới chỉ xuất hiện trong tiêu đề của PlaceListMapTemplate nếu trình nghe có một giá trị.

Khi người dùng nhấp vào nút làm mới, phương thức onContentRefreshRequested của quá trình triển khai OnContentRefreshListener sẽ được gọi. Trong onContentRefreshRequested, hãy gọi phương thức Screen.invalidate. Sau đó, máy chủ lưu trữ sẽ gọi lại phương thức Screen.onGetTemplate của ứng dụng để truy xuất mẫu có nội dung được làm mới. Xem phần Làm mới nội dung của mẫu để biết thêm thông tin về cách làm mới mẫu. Chỉ cần mẫu tiếp theo mà onGetTemplate trả về thuộc cùng một loại, thì mẫu đó sẽ được tính là một lần làm mới và không được tính vào hạn mức mẫu.

Tích hợp với Trợ lý Google bằng cách dùng Hành động trong ứng dụng

Dùng giọng nói để bật ứng dụng Địa điểm yêu thích thông qua Trợ lý để cho phép người dùng tìm kiếm các địa điểm yêu thích bằng cách hỏi những câu như "Ok Google, tìm các trạm sạc ở gần trên ExampleApp". Để biết hướng dẫn chi tiết, hãy xem bài viết Hành động trong ứng dụng dành cho ô tô.