Cải thiện hiệu suất

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Người dùng mong muốn ứng dụng vừa nhanh vừa có khả năng thích ứng, không chỉ trong suốt quá trình khởi động ứng dụng, mà còn trong toàn bộ trải nghiệm ứng dụng. Sau khi kiểm tra những yếu tố có thể gây ra vấn đề về hiệu suất trong ứng dụng, bạn có thể bắt đầu cải thiện mọi vấn đề tiềm ẩn.

Công cụ và thư viện

Android cung cấp nhiều công cụ và thư viện để liên tục cải thiện hiệu suất của ứng dụng ở giai đoạn chính thức, và quan trọng nhất đối với ứng dụng.

Hồ sơ cơ sở

Triển khai Hồ sơ cơ sở vào ứng dụng hoặc thư viện là cách hiệu quả nhất để cải thiện hiệu suất. Giải pháp này có thể tối ưu hóa đáng kể thời gian khởi động ứng dụng, giảm khả năng kết xuất chậm và cải thiện hiệu suất cho người dùng cuối. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập vào Hồ sơ cơ sở.

Thư viện khởi động ứng dụng

Thư viện khởi động ứng dụng cho phép bạn tối ưu hóa thêm trải nghiệm khởi động ứng dụng. Cả nhà phát triển thư viện và nhà phát triển ứng dụng đều có thể sử dụng Thư viện khởi động ứng dụng để phát trực tuyến trình tự khởi động và tối ưu hóa hoạt động khởi động.

Giải quyết các vấn đề thường gặp

Nếu các công cụ hoặc thư viện có sẵn không đủ để giải quyết các vấn đề tiềm ẩn về hiệu suất, thì bạn nên kiểm tra các vấn đề thường gặp và cách giải quyết các vấn đề đó thuộc bất kỳ danh mục nào sau đây:

Hướng dẫn bổ sung