Đối số đo lường Macrobenchmark

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Định cấu hình hoạt động của thư viện bằng các đối số đo lường sau. Bạn có thể thêm các tệp này vào cấu hình Gradle hoặc áp dụng trực tiếp trong khi chạy các công cụ đo lường qua dòng lệnh. Nếu sử dụng Gradle, hãy thêm các đối số vào testInstrumentationRunnerArguments:

android {
  defaultConfig {
    // ...
    testInstrumentationRunnerArguments["androidx.benchmark.enabledRules"] = "BaselineProfile"
  }
}

Nếu gọi trực tiếp từ dòng lệnh, hãy sử dụng -P android.testInstrumentationRunnerArguments.[name of the argument].

./gradlew :benchmark:connectedAndroidTest -P android.testInstrumentationRunnerArguments.androidx.benchmark.enabledRules=BaselineProfile

androidx.benchmark.compilation.enabled

Cho phép tắt tính năng biên dịch giữa các lần lặp lại của điểm chuẩn. Theo mặc định, ứng dụng mục tiêu được cài đặt và biên dịch lại giữa các điểm chuẩn để tuân theo CompilationMode được truyền vào hàm measureRepeatei. Việc tắt tuỳ chọn này cho phép bạn bỏ qua cả thao tác cài đặt lại và biên dịch, chẳng hạn như khi bạn muốn biên dịch ứng dụng đích một cách hoàn chỉnh một lần trước khi chạy bộ kiểm thử, đồng thời chạy tất cả điểm chuẩn dựa trên mục tiêu đã biên dịch hoàn chỉnh đó.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: true

androidx.benchmark.dryRunMode.enable

Cho phép chạy điểm chuẩn trong một vòng lặp để xác minh rằng các điểm chuẩn đó hoạt động bình thường. Bạn có thể sử dụng đối số này với các bài kiểm tra thông thường như một phần trong quá trình xác minh.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: false

androidx.benchmark.enabledRules

Cho phép lọc để chỉ chạy một loại thử nghiệm – thử nghiệm tạo hồ sơ cơ sở hoặc thử nghiệm Macrobenchmark. Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy cũng được hỗ trợ.

 • Loại đối số: chuỗi
 • Các tuỳ chọn hiện có:
  • Macrobenchmark
  • BaselineProfile
 • Mặc định là: Không chỉ định

androidx.benchmark.fullTracing.enable (Thử nghiệm)

Bật các điểm theo dõi androidx.tracing.perfetto, chẳng hạn như theo dõi thành phần Jetpack Compose. Xin lưu ý rằng hành động này chỉ có ảnh hưởng khi bạn không sử dụng StartupMode.COLD, vì thao tác bật điểm theo dõi sẽ kích hoạt quy trình mục tiêu.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: false

androidx.benchmark.suppressErrors

Chấp nhận danh sách lỗi được phân tách bằng dấu phẩy để chuyển thành cảnh báo.

 • Loại đối số: danh sách các chuỗi
 • Các tuỳ chọn hiện có:
  • DEBUGGABLE
  • LOW-BATTERY
  • EMULATOR
  • NOT-PROFILEABLE
 • Mặc định là: danh sách trống

additionalTestOutputDir

Định cấu hình nơi lưu báo cáo điểm chuẩn JSON và kết quả phân tích tài nguyên trên thiết bị.

 • Loại đối số: chuỗi đường dẫn tệp
 • Mặc định là: kiểm tra thư mục bên ngoài của APK