Đối số đo lường Macrobenchmark

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Định cấu hình hoạt động của thư viện bằng các đối số đo lường sau. Bạn có thể thêm các tệp này vào cấu hình Gradle hoặc áp dụng trực tiếp trong khi chạy các công cụ đo lường qua dòng lệnh.

androidx.benchmark.compilation.enabled

Cho phép tắt tính năng biên dịch giữa các lần lặp lại của điểm chuẩn. Theo mặc định, ứng dụng mục tiêu được cài đặt và biên dịch lại giữa các điểm chuẩn để tuân theo CompilationMode được truyền vào hàm measureRepeatei. Việc tắt tùy chọn này cho phép bạn bỏ qua cả thao tác cài đặt lại và biên dịch, chẳng hạn như khi bạn muốn biên dịch ứng dụng đích một cách hoàn chỉnh một lần trước khi chạy bộ thử nghiệm, đồng thời chạy tất cả điểm chuẩn dựa trên mục tiêu đã biên dịch hoàn chỉnh đó.

 • Loại đối số: boolean
 • Mặc định là: true

androidx.benchmark.enabledRules

Cho phép lọc để chỉ chạy một loại thử nghiệm – thử nghiệm tạo hồ sơ cơ sở hoặc thử nghiệm Macrobenchmark. Danh sách được phân tách bằng dấu phẩy cũng được hỗ trợ.

 • Loại đối số: chuỗi
 • Các tùy chọn hiện có:
  • Macrobenchmark
  • BaselineProfile
 • Mặc định là: Không chỉ định

androidx.benchmark.suppressErrors

Chấp nhận danh sách lỗi được phân tách bằng dấu phẩy để chuyển thành cảnh báo.

 • Loại đối số: danh sách các chuỗi
 • Các tùy chọn có sẵn:
  • DEBUGGABLE
  • LOW-BATTERY
  • EMULATOR
  • NOT-PROFILEABLE
 • Mặc định là: danh sách trống

additionalTestOutputDir

Định cấu hình nơi lưu báo cáo điểm chuẩn JSON và kết quả phân tích tài nguyên trên thiết bị.

 • Loại đối số: chuỗi đường dẫn tệp
 • Mặc định là: kiểm tra thư mục bên ngoài của APK