Kiểm soát ứng dụng của bạn từ Macrobenchmark (Điểm chuẩn vĩ mô)

Khác với hầu hết các hoạt động kiểm thử giao diện người dùng Android, việc kiểm thử Macrobenchmark chạy trong một quy trình riêng biệt với ứng dụng. Đây là điều cần thiết để cho phép những hoạt động như dừng quy trình ứng dụng và biên dịch từ mã byte DEX sang mã máy.

Bạn có thể điều khiển trạng thái của ứng dụng bằng cách sử dụng thư viện UIAutomator hoặc các cơ chế có thể kiểm soát ứng dụng đích từ quá trình kiểm thử. Bạn không thể áp dụng các phương pháp Espresso hoặc ActivityScenario cho Macrobenchmark vì các phương pháp này cần phải chạy trong một quy trình chung với ứng dụng.

Ví dụ sau đây tìm RecyclerView bằng mã tài nguyên và cuộn xuống một vài lần:

Kotlin

@Test
fun scrollList() {
  benchmarkRule.measureRepeated(
    // ...
    setupBlock = {
      // Before starting to measure, navigate to the UI to be measured
      val intent = Intent("$packageName.RECYCLER_VIEW_ACTIVITY")
      startActivityAndWait(intent)
    }
  ) {
    val recycler = device.findObject(By.res(packageName, "recycler"))
    // Set gesture margin to avoid triggering gesture navigation
    // with input events from automation.
    recycler.setGestureMargin(device.displayWidth / 5)

    // Scroll down several times
    repeat(3) { recycler.fling(Direction.DOWN) }
  }
}

Java

@Test
public void scrollList() {
  benchmarkRule.measureRepeated(
    // ...
    /* setupBlock */ scope -> {
      // Before measuring, navigate to the UI to be measured.
      val intent = Intent("$packageName.RECYCLER_VIEW_ACTIVITY")
      scope.startActivityAndWait();
      return Unit.INSTANCE;
    },
    /* measureBlock */ scope -> {
      UiDevice device = scope.getDevice();
      UiObject2 recycler = device.findObject(By.res(scope.getPackageName(), "recycler"));

      // Set gesture margin to avoid triggering gesture navigation
      // with input events from automation.
      recycler.setGestureMargin(device.getDisplayWidth() / 5);

      // Fling the recycler several times.
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
        recycler.fling(Direction.DOWN);
      }

      return Unit.INSTANCE;
    }
  );
}

Quá trình đo điểm chuẩn của bạn không bắt buộc phải cuộn giao diện người dùng. Thay vào đó, quá trình này có thể chạy ảnh động hoặc dùng phương thức khác. Quá trình này cũng không cần phải sử dụng UI Automator mà thu thập các chỉ số hiệu suất miễn là các khung được hệ thống khung hiển thị tạo ra (bao gồm cả các khung do Jetpack Compose tạo ra).

Đôi khi, bạn muốn đo điểm chuẩn cho những phần không truy cập trực tiếp được từ phía ngoài ứng dụng. Ví dụ: đó có thể là việc truy cập vào các Hoạt động bên trong (được đánh dấu bằng exported=false), điều hướng đến một Fragment hoặc vuốt phần nào đó trên giao diện người dùng sang một bên. Điểm chuẩn cần phải di chuyển đến các phần đó của ứng dụng như người dùng vẫn thường làm.

Để di chuyển theo cách thủ công, hãy thay đổi để mã bên trong setupBlock{} chứa hiệu ứng mong muốn, chẳng hạn như nhấn vào nút hoặc vuốt. measureBlock{} của bạn chỉ chứa thao tác giao diện người dùng mà bạn thực sự muốn đo điểm chuẩn:

Kotlin

@Test
fun nonExportedActivityScrollList() {
  benchmarkRule.measureRepeated(
    // ...
    setupBlock = setupBenchmark()
  ) {
    // ...
  }
}

private fun setupBenchmark(): MacrobenchmarkScope.() -> Unit = {
  // Before starting to measure, navigate to the UI to be measured
  startActivityAndWait()

  // click a button to launch the target activity.
  // While we use button text here to find the button, you could also use
  // accessibility info or resourceId.
  val selector = By.text("RecyclerView")
  if (!device.wait(Until.hasObject(selector), 5_500)) {
    fail("Could not find resource in time")
  }
  val launchRecyclerActivity = device.findObject(selector)
  launchRecyclerActivity.click()

  // wait until the activity is shown
  device.wait(
    Until.hasObject(By.clazz("$packageName.NonExportedRecyclerActivity")),
    TimeUnit.SECONDS.toMillis(10)
  )
}

Java

@Test
public void scrollList() {
  benchmarkRule.measureRepeated(
    // ...
    /* setupBlock */ scope -> {
      // Before measuring, navigate to the default activity.
      scope.startActivityAndWait();

      // Click a button to launch the target activity.
      // While you use resourceId here to find the button, you can also
      // use accessibility info or button text content.
      UiObject2 launchRecyclerActivity = scope.getDevice().findObject(
        By.res(packageName, "launchRecyclerActivity")
      )
      launchRecyclerActivity.click();

      // Wait until activity is shown.
      scope.getDevice().wait(
        Until.hasObject(By.clazz("$packageName.NonExportedRecyclerActivity")),
        10000L
      )

      return Unit.INSTANCE;
    },
    /* measureBlock */ scope -> {
      // ...
    }
  );
}