Thêm thành phần vào dự án

Trước khi bắt đầu, hãy đọc Hướng dẫn về cấu trúc ứng dụng để biết các nguyên tắc hữu ích áp dụng cho mọi ứng dụng Android và hướng dẫn về cách sử dụng các thành phần cấu trúc cùng nhau.

Các thành phần cấu trúc đang có sẵn trong kho lưu trữ Maven của Google. Để sử dụng các lớp này, hãy thêm kho lưu trữ vào dự án.

Mở tệp settings.gradle rồi thêm kho lưu trữ google():

Groovy

dependencyResolutionManagement {
  ...
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Kotlin

dependencyResolutionManagement {
  ...
  repositories {
    google()
    jcenter()
  }
}

Khai báo phần phụ thuộc

Mở tệp build.gradle cho ứng dụng hoặc mô-đun của bạn và thêm các cấu phần phần mềm mà bạn cần làm phần phụ thuộc. Bạn có thể thêm thành phần phụ thuộc cho tất cả thành phần cấu trúc hoặc chọn một tập hợp con.

Xem hướng dẫn cách khai báo phần phụ thuộc cho từng thành phần cấu trúc trong phần ghi chú phát hành:

Bạn có thể xem các bản phát hành AndroidX để biết số phiên bản mới nhất cho từng thành phần.

Để biết thêm thông tin về việc tái cấu trúc AndroidX và mức độ ảnh hưởng của thư viện này đến các gói và mã mô-đun lớp nói trên, hãy xem bài viết Di chuyển sang AndroidX.

Kotlin

Một số phần phụ thuộc AndroidX hỗ trợ các mô-đun phần mở rộng Kotlin. Các mô-đun này có hậu tố -ktx được thêm vào tên của các mô-đun đó. Ví dụ:

Groovy

implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel:$lifecycle_version"

Kotlin

implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel:$lifecycle_version")

trở thành

Groovy

implementation "androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version"

Kotlin

implementation("androidx.lifecycle:lifecycle-viewmodel-ktx:$lifecycle_version")

Bạn có thể tìm thêm thông tin (kể cả tài liệu về phần mở rộng của Kotlin) trong tài liệu về KTX.

Lưu ý: Đối với các ứng dụng dựa trên Kotlin, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng kapt thay vì annotationProcessor. Bạn cũng nên thêm trình bổ trợ kotlin-kapt.