Ghi chú phát hành trình bổ trợ Android cho Gradle

Kho lưu trữ JCenter chuyển sang chế độ chỉ đọc từ ngày 31 tháng 3 năm 2021. Để biết thêm thông tin, hãy xem nội dung Cập nhật dịch vụ JCenter.

Android Studio là một hệ thống xây dựng dựa trên Gradle còn trình bổ trợ Android cho Gradle bổ sung một số tính năng dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng Android. Mặc dù trình bổ trợ Android thường được cập nhật ở dạng khoá trong Android Studio, nhưng trình bổ trợ này (và phần còn lại của hệ thống Gradle) có thể hoạt động độc lập với Android Studio và được cập nhật riêng.

Trang này giải thích cách cập nhật các công cụ Gradle cũng như nội dung các bản cập nhật gần đây. Để nắm được ghi chú phát hành cho các phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle trước đây, hãy xem ghi chú phát hành trước đây.

Để đọc toàn bộ tóm tắt tổng quan về những thay đổi có thể gây lỗi sắp tới trong trình bổ trợ Android cho Gradle, vui lòng xem lộ trình phát triển trình bổ trợ Android cho Gradle.

Để biết thông tin chi tiết về cách định cấu hình bản dựng Android bằng Gradle, hãy xem các trang sau đây:

Để biết thêm thông tin về hệ thống xây dựng Gradle, hãy xem Hướng dẫn sử dụng Gradle.

Cập nhật trình bổ trợ Android cho Gradle

Khi cập nhật Android Studio, bạn có thể nhận được lời nhắc tự động cập nhật trình bổ trợ Android cho Gradle lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể chọn chấp nhận bản cập nhật hoặc chỉ định một phiên bản theo cách thủ công dựa trên yêu cầu bản dựng của dự án.

Bạn có thể chỉ định phiên bản trình bổ trợ trong trình đơn File (Tệp) >Project Structure (Cấu trúc dự án) >Project (Dự án) trong Android Studio hoặc tệp build.gradle cấp cao nhất. Phiên bản trình bổ trợ này áp dụng cho mọi mô-đun được tạo trong dự án Android Studio đó. Trong ví dụ sau đây, trình bổ trợ được đặt thành phiên bản 7.4.1 bằng tệp build.gradle:

Groovy

plugins {
  id 'com.android.application' version '7.4.1' apply false
  id 'com.android.library' version '7.4.1' apply false
  id 'org.jetbrains.kotlin.android' version '1.5.31' apply false
}

Kotlin

plugins {
  id("com.android.application") version "7.4.1" apply false
  id("com.android.library") version "7.4.1" apply false
  id("org.jetbrains.kotlin.android") version "1.5.31" apply false
}

Thận trọng: Bạn không nên sử dụng các phần phụ thuộc động trong số phiên bản, chẳng hạn như 'com.android.tools.build:gradle:2.+'. Việc sử dụng tính năng này có thể dẫn đến tình trạng cập nhật phiên bản không mong muốn và khó giải quyết sự khác biệt giữa các phiên bản.

Nếu phiên bản trình bổ trợ đã chỉ định chưa được tải xuống, Gradle sẽ tải phiên bản này xuống vào lần tiếp theo bạn tạo dự án hoặc nhấp vào File (Tệp) >Sync Project with Gradle Files (Đồng bộ hoá dự án với tệp Gradle) qua thanh trình đơn trong Android Studio.

Cập nhật Gradle

Khi cập nhật Android Studio, bạn có thể nhận được lời nhắc cập nhật Gradle lên phiên bản mới nhất. Bạn có thể chọn chấp nhận bản cập nhật hoặc chỉ định một phiên bản theo cách thủ công dựa trên yêu cầu bản dựng của dự án.

Bảng sau đây liệt kê phiên bản Gradle cần thiết cho mỗi phiên bản của trình bổ trợ Android cho Gradle. Để đạt hiệu quả tối đa, bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất có thể của cả Gradle và trình bổ trợ.

Phiên bản trình bổ trợPhiên bản Gradle tối thiểu cần có
8.18.0
8.08.0
7.47.5
7.37.4
7.27.3.3
7.17.2
7.07.0
4.2.0 trở lên6.7.1

Các phiên bản cũ hơn

Phiên bản trình bổ trợPhiên bản Gradle bắt buộc
4.1.0 trở lên6.5 trở lên
4.0.0 trở lên6.1.1 trở lên
3.6.0 – 3.6.45.6.4 trở lên
3.5.0 – 3.5.45.4.1 trở lên
3.4.0 – 3.4.35.1.1 trở lên
3.3.0 – 3.3.34.10.1 trở lên
3.2.0 – 3.2.14.6 trở lên
3.1.0 trở lên4.4 trở lên
3.0.0 trở lên4.1 trở lên
2.3.0 trở lên3.3 trở lên
2.1.3 – 2.2.32.14.1 – 3.5
2.0.0 – 2.1.22.10 – 2.13
1.5.02.2.1 – 2.13
1.2.0 – 1.3.12.2.1 – 2.9
1.0.0 – 1.1.32.2.1 – 2.3

Bạn có thể chỉ định phiên bản Gradle trên trình đơn File (Tệp) > Project Structure (Cấu trúc dự án) > Project (Dự án) trong Android Studio hoặc bằng cách cập nhật phiên bản Gradle qua dòng lệnh. Bạn nên sử dụng công cụ dòng lệnh Trình bao bọc Gradle để cập nhật tập lệnh gradlew. Ví dụ sau đây sẽ thiết lập phiên bản Gradle thành 7.5.1 bằng Trình bao bọc Gradle. Lưu ý: Bạn cần chạy lệnh này 2 lần để nâng cấp cả Gradle và chính Trình bao bọc Gradle (để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nâng cấp Trình bao bọc Gradle).

gradle wrapper --gradle-version 7.5.1

Tuy nhiên, có thể không thực hiện được việc này trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn vừa cập nhật AGP và AGP đó không còn tuân thủ phiên bản Gradle hiện tại nữa. Trong trường hợp này, bạn cần chỉnh sửa thông tin tham chiếu phân phối Gradle trong tệp gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties. Ví dụ sau đây sẽ thiết lập phiên bản Gradle thành 7.5.1 trong tệp gradle-wrapper.properties.

...
distributionUrl = https\://services.gradle.org/distributions/gradle-7.5.1-bin.zip
...

Trình bổ trợ Android cho Gradle và khả năng tương thích với Android Studio

Android Studio là một hệ thống xây dựng dựa trên Gradle, còn trình bổ trợ Android cho Gradle bổ sung một số tính năng dành riêng cho việc xây dựng ứng dụng Android. Bảng sau đây liệt kê yêu cầu về phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle đối với từng phiên bản Android Studio.

Phiên bản Android Studio Phiên bản trình bổ trợ cần phải có
Giraffe | 2022.3.1 3.2-8.1
Flamingo | 2022.2.1 3.2-8.0
Electric Eel | 2022.1.1 3.2-7.4
Dolphin | 2021.3.1 3.2-7.3
Chipmunk | 2021.2.1 3.2-7.2
Bumblebee | 2021.1.1 3.2-7.1
Arctic Fox | 2020.3.1 3.1-7.0

Để biết thông tin về các tính năng mới trong trình bổ trợ Android cho Gradle, hãy xem ghi chú phát hành của trình bổ trợ Android cho Gradle.

Thay đổi về phiên bản (tháng 11 năm 2020)

Chúng tôi đang cập nhật cách đánh số phiên bản cho trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP) để phù hợp hơn với công cụ bản dựng Gradle cơ bản.

Sau đây là những thay đổi đáng chú ý:

 • AGP sẽ sử dụng phiên bản ngữ nghĩa và các thay đổi có thể gây lỗi sẽ dành cho các bản phát hành chính.

 • Sẽ có một phiên bản lớn của AGP được phát hành mỗi năm, phù hợp với bản phát hành chính của Gradle.

 • Bản phát hành sau AGP 4.2 sẽ là phiên bản 7.0 và yêu cầu phải nâng cấp lên Gradle phiên bản 7.x. Mọi bản phát hành chính của AGP sẽ yêu cầu nâng cấp phiên bản lớn trong công cụ Gradle cơ bản.

 • Các API không được sử dụng nữa trước khoảng một năm, đồng thời chức năng thay thế sẽ được ra mắt. API không dùng nữa sẽ bị xoá sau khoảng một năm trong lần cập nhật chính tiếp theo.

7.4.0 (tháng 12 năm 2022)

Trình bổ trợ Android cho Gradle 7.4.0 là một bản phát hành chính bao gồm nhiều tính năng và điểm cải thiện mới.

Khả năng tương thích

Phiên bản tối thiểu Phiên bản mặc định Lưu ý
Gradle 7.5 7.5 Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần cập nhật Gradle.
Công cụ tạo SDK 30.0.3 30.0.3 Cài đặt hoặc định cấu hình Công cụ tạo SDK.
NDK Không áp dụng 23.1.7779620 Cài đặt hoặc định cấu hình phiên bản khác của NDK.
JDK 11 11 Để tìm hiểu thêm, hãy xem phần cài đặt phiên bản JDK.

Bản phát hành của bản vá

Dưới đây là danh sách các bản phát hành của bản vá cho Trình bổ trợ Android cho Gradle 7.4.

Trình bổ trợ Android cho Gradle 7.4.2 (tháng 2 năm 2023)

Bản cập nhật nhỏ này bao gồm các bản sửa lỗi sau:

Vấn đề đã khắc phục
DexingFileDependenciesTask.outputKeepRules là một thư mục nhưng lại được đánh dấu là OutputFile
Lỗi AnnotationProcessorOptions.arguments are queried khi cập nhật lên phiên bản 7.4 Beta 1
Không thực hiện được processDebugUnitTestManifest bằng phần giữ chỗ tệp kê khai cho các biến thể kiểm thử

Trình bổ trợ Android cho Gradle 7.4.1 (tháng 2 năm 2023)

Bản cập nhật nhỏ này bao gồm các bản sửa lỗi sau:

Vấn đề đã khắc phục
Di chuyển từ thuộc tính destination sang thuộc tính outputLocation để xử lý cảnh báo về việc ngừng sử dụng và chuẩn bị cho Gradle 9.0
AGP 7.4.0-rc01 phá vỡ Variant API (API Biến thể) với nội dung "Querying the mapped value of map(provider(java.util.Set)) before task '…' has completed is not supported" (Không hỗ trợ truy vấn giá trị đã ánh xạ của map(provider(java.util.Set)) trước khi tác vụ "…" hoàn tất)

Báo cáo sau nâng cấp và chức năng khôi phục của Trợ lý nâng cấp AGP

Trợ lý nâng cấp AGP hiện có cả một báo cáo sau nâng cấp. Báo cáo này mô tả các bước đã hoàn tất và liệu quá trình nâng cấp có thành công hay không. Báo cáo còn có một hành động để huỷ bỏ những thay đổi mà trợ lý nâng cấp đã thực hiện nếu có vấn đề về việc xây dựng hoặc kiểm thử dự án sau khi nâng cấp.

Quy trình nhập dự án chạy song song

Studio IDE hiện sẽ nhập song song các dự án khi bạn sử dụng Gradle 7.4.2 trở lên và trình bổ trợ Android cho Gradle 7.2.0 trở lên. Cụ thể, khi Android Studio kích hoạt quá trình đồng bộ hoá Gradle, thông tin mô tả các dự án có trong bản dựng sẽ được tạo song song. Điều này thường giúp đẩy nhanh quá trình đồng bộ hoá, đặc biệt là đối với các dự án lớn. Điểm chuẩn cho thấy thời gian xây dựng mô hình Gradle cho một dự án rất lớn (với 3.500 dự án phụ Gradle) giảm 50%, từ 10 phút xuống còn 5 phút.

Trình bổ trợ Android cho Gradle nhắm mục tiêu mã byte JVM 11

Kể từ trình bổ trợ Android cho Gradle 7.4.0-alpha04, AGP sẽ vận chuyển bằng mã byte JVM 11. Tức là nếu biên dịch dựa trên AGP hoặc viết lệnh kiểm tra tuỳ chỉnh để Tìm lỗi mã nguồn, bạn cần bắt đầu nhắm mục tiêu mã byte JVM 11. Một trong những cách để thực hiện việc này là đưa nội dung sau đây vào tệp build.gradle ở cấp độ mô-đun:

sourceCompatibility = "11"
targetCompatibility = "11"