Bản lưu trữ tệp tải Android Studio xuống

Trang này cung cấp bản lưu trữ các bản phát hành Android Studio. Tuy nhiên, bạn nên tải phiên bản ổn định mới nhất hoặc phiên bản xem trước mới nhất.

Đối với việc tải trình mô phỏng Android xuống, hãy xem Bản lưu trữ nội dung tải xuống cho trình mô phỏng.