Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose

tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng trong khoá học Kiến thức cơ bản về cách tạo ứng dụng Android bằng Compose

Khoá học này hướng dẫn người chưa có kinh nghiệm lập trình cách xây dựng ứng dụng Android đơn giản bằng Jetpack Compose. Đồng thời, bạn sẽ được tìm hiểu khái niệm cơ bản về lập trình và kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình Kotlin. Bạn sẽ sử dụng Android Studio để tạo bộ sưu tập các ứng dụng Android để bắt đầu thấy được những việc bạn có thể làm với Android.

Bắt đầu khoá học