com.google.android.play.core.integrity.model

Chú giải

IntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn. 
StandardIntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn.