com.google.android.play.core.integrity.model

Chú thích

IntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn.