com.google.android.play.core.integrity.model

Chú thích

IntegrityDialogResponseCode Mã loại hộp thoại cho API Tính toàn vẹn. 
IntegrityDialogTypeCode Mã loại hộp thoại cho API Tính toàn vẹn. 
IntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn. 
StandardIntegrityErrorCode Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn tiêu chuẩn.