StandardIntegrityManager

public interface StandardIntegrityManager

com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager


Quản lý các yêu cầu cung cấp thông tin về tính toàn vẹn.

Tóm tắt

Lớp lồng ghép

class StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest

Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest)

class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken

Phản hồi của StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest)

interface StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider

Nhà cung cấp mã thông báo về tính toàn vẹn tiêu chuẩn. 

class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest

Yêu cầu đối với StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest)

Phương thức công khai

abstract Task<StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider> prepareIntegrityToken(StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest request)

Chuẩn bị mã thông báo về tính toàn vẹn và cung cấp mã để yêu cầu qua StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.

Phương thức công khai

prepareIntegrityToken

public abstract Task<StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider> prepareIntegrityToken (StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest request)

Chuẩn bị mã thông báo về tính toàn vẹn và cung cấp mã để yêu cầu qua StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.

Thỉnh thoảng, bạn có thể gọi phương thức này để làm mới StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider thu được.

Lưu ý rằng API này thực hiện lệnh gọi đến máy chủ của Google nên cần có kết nối mạng.

Tham số
request StandardIntegrityManager.PrepareIntegrityTokenRequest: đối tượng để chuẩn bị mã thông báo về tính toàn vẹn.

Giá trị trả về
Task<StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider> Một Task hoàn thành sau khi quy trình prepareIntegrityToken thành công hoặc không thành công. Trong trường hợp không thành công, StandardIntegrityException gói bằng Task sẽ được gửi.