StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider

public static interface StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider

com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider


Nhà cung cấp mã thông báo về tính toàn vẹn tiêu chuẩn.

Thực thể này được liên kết với lệnh gọi StandardIntegrityManager.prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest).

Tóm tắt

Phương thức công khai

abstract Task<StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken> request(StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest request)

Trả về mã thông báo cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Phương thức công khai

request

public abstract Task<StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken> request (StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest request)

Trả về mã thông báo cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Mã thông báo này phải được gọi ngay sau khi StandardIntegrityManager.prepareIntegrityToken(PrepareIntegrityTokenRequest) hoàn tất.

Tham số
request StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenRequest: đối tượng để yêu cầu mã thông báo tính toàn vẹn.

Giá trị trả về
Task<StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken> Một Task hoàn thành sau khi quy trình yêu cầu thành công hoặc không thành công. Trong trường hợp không thành công, StandardIntegrityException được gói bằng Task sẽ được gửi.