StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken

public static abstract class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken


Phản hồi của StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest).

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

StandardIntegrityToken()

Phương thức công khai

abstract Task<Integer> showDialog(Activity activity, int typeCode)

Hiện hộp thoại cho người dùng.

abstract String token()

Mã thông báo chứa phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

StandardIntegrityToken

public StandardIntegrityToken ()

Phương thức công khai

showDialog

public abstract Task<Integer> showDialog (Activity activity,
                int typeCode)

Hiện hộp thoại cho người dùng.

Phương thức này chỉ có thể được gọi một lần cho mỗi phản hồi của API Tính toàn vẹn.

Tham số
activity Activity

typeCode int: xác định loại Hộp thoại về tính toàn vẹn sẽ xuất hiện. Bạn có thể tìm thấy các giá trị có thể sử dụng trong token().

Trả về
Task<Integer> Một Task hoàn thành bằng một IntegrityDialogResponseCode, quy trình showDialog đã thành công hoặc không thành công.

mã thông báo

public abstract String token ()

Mã thông báo chứa phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Trả về
String