StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken

public static abstract class StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.StandardIntegrityManager.StandardIntegrityToken


Phản hồi của StandardIntegrityManager.StandardIntegrityTokenProvider.request(StandardIntegrityTokenRequest).

Xin lưu ý rằng API Tính toàn vẹn thông thường đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Tóm tắt

Hàm khởi tạo công khai

StandardIntegrityToken()

Phương thức công khai

abstract String token()

Mã thông báo chứa phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Các phương thức kế thừa

Hàm khởi tạo công khai

StandardIntegrityToken

public StandardIntegrityToken ()

Phương thức công khai

token

public abstract String token ()

Mã thông báo chứa phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Trả về
String