Lấy dữ liệu trên Internet

Triển khai coroutine để thực hiện đồng thời các thao tác mà không chặn ứng dụng. Bạn cũng có thể tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu trên Internet.

 

Kết nối Internet

Video Không bắt buộc

Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo một ứng dụng có thể lấy dữ liệu trên Internet.

Giới thiệu về coroutine trong Kotlin Playground

Lớp học mã

Trong Kotlin Playground, tìm hiểu cách sử dụng coroutine của Kotlin để viết mã không đồng bộ.

Giới thiệu về coroutine trong Android Studio

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng coroutine của Kotlin trong ứng dụng Android và cách kiểm thử coroutine.

Giới thiệu về HTTP/REST

Video Không bắt buộc

Tìm hiểu cách các ứng dụng giao tiếp với nhau bằng HTTP và phân phát dữ liệu qua HTTP bằng các dịch vụ REST.

Lấy dữ liệu trên Internet

Lớp học mã

Kết nối ứng dụng của bạn với các máy chủ phụ trợ bằng cách dùng thư viện Retrofit của bên thứ ba và tìm hiểu cách sử dụng các dịch vụ web REST.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Rất tốt! Lộ trình này thực sự dài và bạn đã tìm hiểu một số chủ đề quan trọng, chẳng hạn như các coroutine để lập trình đồng thời và Retrofit (một thư viện dùng để làm việc với các dịch vụ REST).

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho khoá học Lấy dữ liệu trên Internet.