Sử dụng coroutine của Kotlin để thực hiện nhiều thao tác cùng một lúc. Đồng thời, hãy tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu trên Internet bằng Retrofit. Sau đó, sử dụng thư viện Coil để hiển thị hình ảnh trong ứng dụng của bạn.
Lộ trình 1

Lấy dữ liệu trên Internet

Triển khai coroutine để thực hiện đồng thời các thao tác mà không chặn ứng dụng. Bạn cũng có thể tìm hiểu về HTTP và REST để lấy dữ liệu trên Internet.

Tháng 10 năm 2022
Lộ trình 2

Tải và hiển thị hình ảnh từ Internet

Áp dụng các phương pháp hay nhất về cấu trúc cho ứng dụng và sử dụng Coil để tải xuống và hiển thị hình ảnh.

Tháng 10 năm 2022