Sử dụng API WorkManager của Android Jetpack để lên lịch cho các tác vụ cần thiết trong nền, chẳng hạn như sao lưu dữ liệu hoặc tải nội dung mới xuống. Những tác vụ này sẽ tiếp tục chạy ngay cả khi ứng dụng thoát hoặc thiết bị khởi động lại.
Lộ trình 1

Lên lịch các tác vụ bằng WorkManager

Tháng 10 năm 2021

Tìm hiểu về thời điểm và cách sử dụng WorkManager. Đây là API xử lý các tác vụ cần chạy trong nền bất kể quy trình xử lý ứng dụng có đang chạy hay không.