Android 14 Beta hiện được cung cấp cho một loạt thiết bị phổ biến của các đối tác của chúng tôi. Hãy trải nghiệm ngay hôm nay trên thiết bị đủ điều kiện!

Đối tác và thiết bị đủ điều kiện

Vui lòng xem trang web của các đối tác sản xuất thiết bị sau đây để xem danh sách thiết bị đủ điều kiện sử dụng Android Beta 14 và biết thêm thông tin về các bản dựng Beta hiện có. Để nhận hỗ trợ và thông tin mới nhất, hãy xem tài nguyên của từng nhà sản xuất thiết bị trên trang web của họ về Android 14 Beta. Xin lưu ý rằng mỗi đối tác sẽ tự xử lý việc đăng ký và hỗ trợ, đồng thời trực tiếp cung cấp bản cập nhật Beta cho bạn.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị Google Pixel đủ điều kiện.
Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị iQOO đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị Lenovo đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị Nothing đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị OnePlus đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị OPPO đủ điều kiện.
Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị realme đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị TECNO đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị vivo đủ điều kiện.
Nhấp vào phần bên dưới để tìm hiểu cách tải Android 14 Beta trên thiết bị Xiaomi đủ điều kiện.