Dịch vụ Google Play dành cho ô tô tích hợp Google

Khi bạn phát triển ứng dụng cho ô tô chạy Android Automotive OS có tích hợp Google, một số Dịch vụ Google Play có thể không dùng được hoặc bị hạn chế để mang đến một trải nghiệm an toàn và nhất quán cho người lái xe.

Android Automotive OS cũng dùng thư viện ứng dụng cho Dịch vụ Google Play giống như ứng dụng di động. Nhờ vậy, bạn có thể triển khai chức năng cho ứng dụng ô tô bằng chính các thư viện mà bạn dùng cho ứng dụng di động.

Bảng sau đây cho biết các API của Google dành cho Android hiện có cho ô tô chạy Android Automotive OS có tích hợp Google:

API Gói hiện có
Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android (AAID) com.google.android.gms.ads.identifier
Xác thực com.google.android.gms.auth
com.google.android.gms.auth.account
API Xác thực com.google.android.gms.auth.api
com.google.android.gms.auth.api.credentials
com.google.android.gms.auth.api.signin
Cronet com.google.android.gms.net
FIDO2 com.google.android.gms.fido
Xác thực Firebase com.google.firebase.auth
Liên kết động của Firebase com.google.firebase.dynamiclinks
Google Analytics cho Firebase com.google.firebase.analytics

com.google.android.gms.measurement

Dịch vụ Google Analytics com.google.android.gms.analytics
Google Awareness com.google.android.gms.awareness
Google Maps com.google.android.gms.maps
Google Pay com.google.android.gms.wallet
Phần mềm tiện ích dịch vụ Google Play com.google.android.gms.common
Trình quản lý thẻ của Google com.google.android.gms.tagmanager
Vị trí và ngữ cảnh com.google.android.gms.location
Chia sẻ lân cận com.google.android.gms.nearby
Địa điểm com.google.android.gms.location.places
SafetyNet com.google.android.gms.safetynet
Số liệu thống kê com.google.android.gms.stats
Nhiệm vụ com.google.android.gms.tasks