Trình cung cấp Nội dung

Trình cung cấp nội dung quản lý truy cập vào một tập dữ liệu cấu trúc. Chúng gói gọn dữ liệu và cung cấp các cơ chế để định nghĩa bảo mật dữ liệu. Trình cung cấp nội dung là giao diện tiêu chuẩn kết nối dữ liệu trong một tiến trình với mã đang chạy trong một tiến trình khác.

Khi bạn truy cập dữ liệu trong một trình cung cấp nội dung, bạn sử dụng đối tượng ContentResolver trong Context của ứng dụng của bạn để giao tiếp với trình cung cấp như một máy khách. Đối tượng ContentResolver giao tiếp với đối tượng trình cung cấp, một thực thể của lớp triển khai ContentProvider. Đối tượng trình cung cấp nhận các yêu cầu dữ liệu từ máy khách, thực hiện hành động được yêu cầu, và trả về kết quả.

Bạn không cần phát triển trình cung cấp của chính mình nếu không có ý định chia sẻ dữ liệu của bạn với các ứng dụng khác. Tuy nhiên, bạn cần phải có trình cung cấp của chính mình để cung cấp các gợi ý tìm kiếm tùy chỉnh trong ứng dụng của chính bạn. Bạn cũng cần phải có trình cung cấp của chính mình nếu muốn sao chép và dán dữ liệu hoặc tệp phức tạp từ ứng dụng của bạn sang các ứng dụng khác.

Bản thân Android bao gồm các trình cung cấp nội dung chuyên quản lý dữ liệu như âm thanh, video, hình ảnh và thông tin liên lạc cá nhân. Bạn có thể thấy một số được liệt kê trong tài liệu tham khảo cho gói android.provider . Với một số hạn chế, những trình cung cấp này có thể truy cập vào bất kỳ ứng dụng Android nào.

Các chủ đề sau mô tả chi tiết hơn về các trình cung cấp nội dung:

Nội dung Cơ bản về Trình cung cấp Nội dung
Cách truy cập dữ liệu trong một trình cung cấp nội dung khi dữ liệu được tổ chức dưới dạng bảng.
Tạo một Trình cung cấp Nội dung
Cách tạo trình cung cấp nội dung của chính bạn.
Trình cung cấp Lịch
Cách truy cập Trình cung cấp Lịch mà là một bộ phận của nền tảng Android.
Trình cung cấp Danh bạ
Cách truy cập Trình cung cấp Danh bạ mà là một bộ phận của nền tảng Android.