Điều khoản dịch vụ

Lần sửa đổi gần đây nhất: Ngày 20 tháng 5 năm 2024

  1. Bằng việc sử dụng API Tính toàn vẹn của Play, bạn đồng ý với những điều khoản này cùng với Điều khoản dịch vụ của API của Google ("Điều khoản dịch vụ API"). API Tính toàn vẹn của Play được cung cấp nhằm bảo vệ sự an toàn của ứng dụng và hạn chế những hành vi sử dụng sai mục đích, lừa đảo và truy cập trái phép.
  2. Bằng việc sử dụng API Tính toàn vẹn của Play, ứng dụng hoặc SDK của bạn sẽ có quyền truy cập vào một số tính năng nhất định và được cấp hạn mức có giới hạn dựa trên điều kiện theo mô tả trong tài liệu về API Tính toàn vẹn của Play. Những điều kiện này có thể thay đổi.
    1. Google Play giữ quyền xoá bỏ quyền truy cập vào tính năng và giảm hạn mức khi ứng dụng hoặc SDK của bạn không thể đáp ứng hoặc ngừng đáp ứng các điều kiện.
    2. Sự phê duyệt của Google cho tính năng bổ sung hoặc hạn mức tăng thêm là không chuyển nhượng được và sẽ chỉ áp dụng cho ứng dụng hoặc SDK được chỉ định.
  3. Bạn không được sử dụng API Tính toàn vẹn của Play để xác định hoặc theo dõi các cá thể người dùng hoặc thiết bị.
  4. Google có thể thay đổi những điều khoản này bất cứ lúc nào bằng cách thông báo, đồng thời cho phép bạn lựa chọn ngừng sử dụng API Tính toàn vẹn của Play. Google sẽ đăng thông báo về các điều khoản sửa đổi tại https://developer.android.com/google/play/integrity/terms#tos. Nội dung thay đổi sẽ không có hiệu lực hồi tố.