IntegrityErrorCode

public abstract @interface IntegrityErrorCode
implements Annotation

com.google.android.play.core.integrity.model.IntegrityErrorCode


Mã lỗi cho API Tính toàn vẹn.

Tóm tắt

Hằng số

int API_NOT_AVAILABLE

Không sử dụng được API Tính toàn vẹn.

int APP_NOT_INSTALLED

Chưa cài đặt được ứng dụng gọi.

int APP_UID_MISMATCH

UID của ứng dụng gọi (mã nhận dạng người dùng) không khớp với mã trong Trình quản lý gói.

int CANNOT_BIND_TO_SERVICE

Không liên kết được với dịch vụ trong Cửa hàng Play.

int CLIENT_TRANSIENT_ERROR

Đã xảy ra lỗi tạm thời trong thiết bị ứng dụng.

int CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID

Số dự án trên đám mây được cung cấp không hợp lệ.

int GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE

Lỗi máy chủ nội bộ Google không xác định.

int INTERNAL_ERROR

Lỗi nội bộ không xác định.

int NETWORK_ERROR

Không tìm thấy bất cứ mạng nào.

int NONCE_IS_NOT_BASE64

Số chỉ dùng một lần không được mã hoá dưới dạng chuỗi base64 không đóng gói, an toàn trên web.

int NONCE_TOO_LONG

Độ dài của số chỉ dùng một lần quá dài.

int NONCE_TOO_SHORT

Độ dài của số chỉ dùng một lần quá ngắn.

int NO_ERROR

int PLAY_SERVICES_NOT_FOUND

Không có Dịch vụ Play hoặc phiên bản quá cũ.

int PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Dịch vụ Google Play.

int PLAY_STORE_ACCOUNT_NOT_FOUND

Không tìm thấy tài khoản Cửa hàng Play trên thiết bị.

int PLAY_STORE_NOT_FOUND

Không tìm thấy ứng dụng Cửa hàng Play trên thiết bị hoặc phiên bản chính thức chưa được cài đặt.

int PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Cửa hàng Play.

int TOO_MANY_REQUESTS

Ứng dụng gọi đang gửi quá nhiều yêu cầu đến API và đã được điều tiết.

Các phương thức kế thừa

Hằng số

API_NOT_AVAILABLE

public static final int API_NOT_AVAILABLE

Không sử dụng được API Tính toàn vẹn.

API Tính toàn vẹn chưa được bật hoặc có thể phiên bản Cửa hàng Play đã cũ.

    Hành động được đề xuất:
  • Đảm bảo rằng bạn đã bật API Tính toàn vẹn trong Google Play Console.
  • Đề nghị người dùng cập nhật Cửa hàng Play.

Giá trị hằng số: -1 (0xffffffff)

APP_NOT_INSTALLED

public static final int APP_NOT_INSTALLED

Ứng dụng gọi chưa cài đặt.

Đã xảy ra lỗi; có thể là do một cuộc tấn công. Không thể xử lý.

Giá trị hằng số: -5 (0xfffffffb)

APP_UID_MISMATCH

public static final int APP_UID_MISMATCH

UID của ứng dụng gọi (mã nhận dạng người dùng) không khớp với mã trong Trình quản lý gói.

Đã xảy ra lỗi; có thể là do một cuộc tấn công. Không thể xử lý.

Giá trị hằng số: -7 (0xfffffff9)

CANNOT_BIND_TO_SERVICE

public static final int CANNOT_BIND_TO_SERVICE

Không liên kết được với dịch vụ trong Cửa hàng Play. Có thể là do một phiên bản Cửa hàng Play cũ được cài đặt trên thiết bị.

Yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Google Play.

Giá trị không đổi: -9 (0xfffffff7)

CLIENT_TRANSIENT_ERROR

public static final int CLIENT_TRANSIENT_ERROR

Đã xảy ra lỗi tạm thời trong thiết bị ứng dụng.

Thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.

Ra mắt trong Integrity Play Core phiên bản 1.1.0 (các phiên bản trước trả về một mã thông báo không có Kết quả về tính toàn vẹn của thiết bị). Nếu lỗi vẫn tiếp diễn sau một vài lần thử lại, bạn nên giả định rằng thiết bị không vượt qua được quy trình kiểm tra tính toàn vẹn, từ đó có hướng xử lý thích hợp.

Giá trị không đổi: -17 (0xffffffef)

CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID

public static final int CLOUD_PROJECT_NUMBER_IS_INVALID

Số dự án trên đám mây được cung cấp là không hợp lệ.

Sử dụng số dự án trên đám mây có trong Thông tin dự án trên Google Cloud Console của bạn cho dự án đám mây đã bật API Tính toàn vẹn của Play.

Giá trị hằng số: -16 (0xfffffff0)

GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE

public static final int GOOGLE_SERVER_UNAVAILABLE

Lỗi máy chủ nội bộ Google không xác định.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa. Bạn có thể cân nhắc báo lỗi nếu liên tục không thành công.

Giá trị hằng số: -12 (0xfffffff4)

INTERNAL_ERROR

public static final int INTERNAL_ERROR

Lỗi nội bộ không xác định.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa. Bạn có thể cân nhắc báo lỗi nếu liên tục không thành công.

Giá trị hằng số: -100 (0xffffff9c)

NETWORK_ERROR

public static final int NETWORK_ERROR

Không tìm thấy bất cứ mạng nào.

Hãy yêu cầu người dùng kiểm tra kết nối.

Giá trị không đổi: -3 (0xfffffffd)

NONCE_IS_NOT_BASE64

public static final int NONCE_IS_NOT_BASE64

Số chỉ dùng một lần không được mã hoá dưới dạng chuỗi base64 không đóng gói, an toàn trên web.

Hãy thử lại với định dạng số chỉ dùng một lần chính xác.

Giá trị không đổi: -13 (0xfffffff3)

NONCE_TOO_LONG

public static final int NONCE_TOO_LONG

Độ dài của số chỉ dùng một lần quá dài. Độ dài của số chỉ dùng một lần phải nhỏ hơn 500 byte trước khi mã hoá base64.

Thử lại với số chỉ dùng một lần ngắn hơn.

Giá trị không đổi: -11 (0xfffffff5)

NONCE_TOO_SHORT

public static final int NONCE_TOO_SHORT

Độ dài của số chỉ dùng một lần quá ngắn. Số chỉ dùng một lần phải có kích thước tối thiểu là 16 byte (trước khi mã hoá base64) thì mới có thể bảo mật tốt hơn.

Thử lại bằng một số chỉ dùng một lần dài hơn.

Giá trị không đổi: -10 (0xfffffff6)

NO_ERROR

public static final int NO_ERROR

Giá trị hằng số: 0 (0x00000000)

PLAY_SERVICES_NOT_FOUND

public static final int PLAY_SERVICES_NOT_FOUND

Không có Dịch vụ Play hoặc phiên bản quá cũ.

Hãy yêu cầu người dùng Cài đặt hoặc Cập nhật Dịch vụ Google Play.

Giá trị hằng số: -6 (0xfffffffa)

PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED

public static final int PLAY_SERVICES_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Dịch vụ Google Play.

Hãy yêu cầu người dùng cập nhật Dịch vụ Google Play.

Giá trị không đổi: -15 (0xfffffff1)

PLAY_STORE_ACCOUNT_NOT_FOUND

public static final int PLAY_STORE_ACCOUNT_NOT_FOUND

Không tìm thấy tài khoản Cửa hàng Play trên thiết bị. Lưu ý rằng API Tính toàn vẹn của Play hiện hỗ trợ các yêu cầu chưa được xác thực. Mã lỗi này chỉ dùng cho những phiên bản Cửa hàng Play cũ không được hỗ trợ.

Hãy yêu cầu người dùng xác thực trong Cửa hàng Play.

Giá trị không đổi: -4 (0xfffffffc)

PLAY_STORE_NOT_FOUND

public static final int PLAY_STORE_NOT_FOUND

Không tìm thấy ứng dụng Cửa hàng Play trên thiết bị hoặc phiên bản chính thức chưa được cài đặt.

Hãy yêu cầu người dùng cài đặt phiên bản chính thức và mới nhất của Cửa hàng Play.

Giá trị hằng số: -2 (0xfffffffe)

PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED

public static final int PLAY_STORE_VERSION_OUTDATED

Cần cập nhật Cửa hàng Play.

Hãy yêu cầu người dùng cập nhật Cửa hàng Google Play.

Giá trị không đổi: -14 (0xfffffff2)

TOO_MANY_REQUESTS

public static final int TOO_MANY_REQUESTS

Ứng dụng gọi đang gửi quá nhiều yêu cầu đến API và đã được điều tiết.

Hãy thử lại với thời gian đợi luỹ thừa.

Giá trị hằng số: -8 (0xfffffff8)