IntegrityDialogResponseCode

public abstract @interface IntegrityDialogResponseCode
implements Annotation

com.google.android.play.core.integrity.model.IntegrityDialogResponseCode


Mã loại hộp thoại cho API Tính toàn vẹn.

Tóm tắt

Hằng số

int DIALOG_CANCELLED

Người dùng thấy Hộp thoại về tính toàn vẹn nhưng không tương tác với hộp thoại đó.

int DIALOG_FAILED

Đã xảy ra lỗi khi cố hiện Hộp thoại về tính toàn vẹn.

int DIALOG_SUCCESSFUL

Người dùng thấy Hộp thoại về tính toàn vẹn và đã tương tác thành công với hộp thoại đó.

int DIALOG_UNAVAILABLE

Hiện không sử dụng được Hộp thoại về tính toàn vẹn.

Phương thức kế thừa

Hằng số

DIALOG_CANCELLED

public static final int DIALOG_CANCELLED

Người dùng thấy Hộp thoại về tính toàn vẹn nhưng không tương tác với hộp thoại đó.

Giá trị không đổi: 2 (0x00000002)

DIALOG_FAILED

public static final int DIALOG_FAILED

Đã xảy ra lỗi khi cố hiện Hộp thoại về tính toàn vẹn.

Giá trị không đổi: 1 (0x00000001)

DIALOG_SUCCESSFUL

public static final int DIALOG_SUCCESSFUL

Người dùng thấy Hộp thoại về tính toàn vẹn và đã tương tác thành công với hộp thoại đó.

Giá trị hằng số: 3 (0x00000003)

DIALOG_UNAVAILABLE

public static final int DIALOG_UNAVAILABLE

Hiện không sử dụng được Hộp thoại về tính toàn vẹn.

Giá trị hằng số: 0 (0x00000000)