IntegrityTokenResponse

public abstract class IntegrityTokenResponse
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.IntegrityTokenResponse


Câu trả lời cho IntegrityManager.requestIntegrityToken(IntegrityTokenRequest)

Tóm tắt

Các hàm dựng công khai

IntegrityTokenResponse()

Các phương thức công khai

abstract String token()

Mã thông báo chứa phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Các phương thức kế thừa

Các hàm dựng công khai

IntegrityTokenResponse

public IntegrityTokenResponse ()

Các phương thức công khai

token

public abstract String token ()

Mã thông báo chứa phản hồi cho các yêu cầu liên quan đến tính toàn vẹn.

Trả về
String