Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

IntegrityManagerFactory

public class IntegrityManagerFactory
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.IntegrityManagerFactory


Tạo các bản sao của IntegrityManager.

Tóm tắt

Phương thức công khai

static IntegrityManager create(Context applicationContext)

Tạo một bản sao của IntegrityManager.

Các phương thức kế thừa

Phương thức công khai

tạo

public static IntegrityManager create (Context applicationContext)

Tạo một bản sao của IntegrityManager.

Các tham số
applicationContext Context

Trả về
IntegrityManager