IntegrityManagerFactory

public class IntegrityManagerFactory
extends Object

java.lang.Object
   ↳ com.google.android.play.core.integrity.IntegrityManagerFactory


Tạo các bản sao của IntegrityManager.

Tóm tắt

Phương thức công khai

static IntegrityManager create(Context applicationContext)

Tạo một Trình quản lý tính toàn vẹn kiểu cũ.

static StandardIntegrityManager createStandard(Context applicationContext)

Tạo một Trình quản lý tính toàn vẹn tiêu chuẩn.

Phương thức kế thừa

Phương thức công khai

create

public static IntegrityManager create (Context applicationContext)

Tạo một Trình quản lý tính toàn vẹn kiểu cũ.

Tham số
applicationContext Context

Giá trị trả về
IntegrityManager

createStandard

public static StandardIntegrityManager createStandard (Context applicationContext)

Tạo một Trình quản lý tính toàn vẹn tiêu chuẩn.

Tham số
applicationContext Context

Trả về
StandardIntegrityManager