Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Tạo ứng dụng Android cơ bản bằng ngôn ngữ lập trình Kotlin. Thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android cũng như tìm hiểu cách dùng lớp, đối tượng và điều kiện để tạo nhiều loại màn hình cho người dùng.
Lộ trình

Android cơ bản: Giới thiệu về Kotlin

Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Học cách lập trình bằng Kotlin – một ngôn ngữ lập trình hiện đại giúp mã trở nên rõ ràng và dễ hiểu.

Lộ trình 2

Android cơ bản: Tạo ứng dụng Android đầu tiên

Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Tìm hiểu cách tạo ứng dụng Android bằng Android Studio trong lộ trình giới thiệu này.

Lộ trình 3

Android cơ bản: Xây dựng bố cục cơ bản

Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Tìm hiểu cách thêm hình ảnh và văn bản vào ứng dụng Android.

Lộ trình 4

Android cơ bản: Thêm nút vào ứng dụng

Ngày 25 tháng 4 năm 2020

Tìm hiểu cách sử dụng các lớp, đối tượng và điều kiện để tạo nhiều loại màn hình cho người dùng.