Khung hiển thị trong Compose

Tìm hiểu cách thêm và sử dụng Khung hiển thị hiện có bên trong ứng dụng được tạo bằng Jetpack Compose.

 

Khung hiển thị trong Compose

Video Không bắt buộc

Trong lộ trình này, bạn sẽ tiếp tục tìm hiểu về phiên bản Compose của ứng dụng Juice Tracker mà bạn đã tạo bằng Khung hiển thị trong Lộ trình 1. Bạn sẽ thấy cách sử dụng Khung hiển thị và các API có khả năng tương tác trong ứng dụng được tạo bằng Compose.

Khả năng tương tác với khung hiển thị trong Compose

Lớp học mã

Tìm hiểu cách thêm Khung hiển thị và sử dụng API có khả năng tương tác trong mã Compose.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Trong khoá học này, bạn đã tìm hiểu cách tạo ứng dụng bằng Jetpack Compose – một bộ công cụ giao diện người dùng hiện đại giúp tạo các ứng dụng Android gốc. Mặc dù có thể khoá học này đã kết thúc tại đây, nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình phát triển ứng dụng Android!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho lộ trình Khung hiển thị trong Compose.