Khung hiển thị trong Compose

  1. Đâu là Thành phần kết hợp dùng để triển khai Khả năng tương tác của Khung hiển thị?
  2. AndroidView là gì?
  3. Đâu là tham số của Thành phần kết hợp AndroidView? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

    Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

  4. Lệnh gọi lại update của Thành phần kết hợp AndroidView được gọi sau khi Khung hiển thị tương ứng đã tăng cường.
  5. Chức năng của hàm lambda factory trong Thành phần kết hợp AndroidView là gì?