Xây dựng một danh sách có thể cuộn

Tạo một ứng dụng để hiển thị danh sách các văn bản và hình ảnh có thể cuộn được bằng cách sử dụng tính năng Compose.

 

Giới thiệu về ứng dụng Affirmations

Video Không bắt buộc

Trong lộ trình này, bạn sẽ tạo một ứng dụng Affirmations hiển thị danh sách các thông điệp khích lệ (hoặc câu trích dẫn!) mà bạn có thể đọc để bắt đầu ngày mới với một ghi chú tích cực.

Thêm danh sách có thể cuộn

Lớp học mã

Xây dựng ứng dụng Affirmations hiển thị một danh sách văn bản và hình ảnh có thể cuộn được.

Thay đổi biểu tượng ứng dụng

Lớp học mã

Tìm hiểu về biểu tượng trình chạy thích ứng và cách thay đổi biểu tượng cho ứng dụng Affirmations

Thực hành: Xây dựng lưới

Lớp học mã

Áp dụng kiến thức bạn đã học được khi tạo ứng dụng Affirmations để tạo một ứng dụng hiển thị lưới các chủ đề.

Tiếp theo là gì?

Video Không bắt buộc

Chúc mừng bạn đã hoàn tất lộ trình thứ hai! Trong lộ trình này, bạn đã tìm hiểu về các danh sách và biểu tượng ứng dụng cũng như xây dựng ứng dụng Affirmations!

Bài kiểm tra

Kiểm tra kiến thức của bạn và nhận huy hiệu cho nội dung Tạo một danh sách có thể cuộn được.