Tìm hiểu cấu trúc của ứng dụng Android bằng Kotlin.
Lộ trình 1

Bài học 7: Vòng đời của hoạt động và mảnh

Tìm hiểu về vòng đời của hoạt động và mảnh, cách xử lý các tình huống liên quan đến vòng đời phức tạp cũng như cách dùng tính năng ghi nhật ký để hỗ trợ gỡ lỗi và theo dõi trạng thái của ứng dụng.

Lộ trình 2

Bài học 8: Cấu trúc ứng dụng (lớp giao diện người dùng)

Tìm hiểu cách sử dụng các thành phần cấu trúc của Android Jetpack, một tập hợp thư viện giúp bạn thiết kế những ứng dụng mạnh mẽ, có thể kiểm tra và bảo trì.

Lộ trình 3

Bài học 9: Cấu trúc của ứng dụng (khả năng lưu trữ cố định)

Tạo cơ sở dữ liệu bằng thư viện Phòng và sử dụng coroutine để đơn giản hoá hoạt động lập trình không đồng bộ.

Lộ trình 4

Bài học 10: Trường hợp sử dụng nâng cao của RecyclerView

Tìm hiểu các bố cục và liên kết nâng cao với RecyclerView và cách xử lý nhiều loại trong một RecyclerView.

Lộ trình 5

Bài học 11: Kết nối Internet

Tìm hiểu về các quyền của Android, cách kết nối và sử dụng tài nguyên mạng, cũng như phương thức xác định dịch vụ trong Retrofit và những hình ảnh hiển thị.

Lộ trình 6

Bài học 12: Mẫu kho lưu trữ và WorkManager

Tìm hiểu về mẫu kho lưu trữ và cách dùng WorkManager.