Bài 11: Kết nối Internet

Tìm hiểu về các quyền của Android, cách kết nối cũng như sử dụng tài nguyên mạng, phương thức xác định dịch vụ Retrofit và những hình ảnh hiển thị.

 

Lấy dữ liệu từ Internet

Lớp học mã

Tìm hiểu cách sử dụng các thư viện do cộng đồng phát triển để xây dựng một lớp mạng.

Tải và hiển thị hình ảnh từ Internet

Lớp học mã

Tải và hiển thị hình ảnh lấy từ một URL trên web

Bài kiểm tra

Nhận huy hiệu khi hoàn thành Bài 11: Kết nối Internet.