Bài 11: Kết nối Internet

  1. Đâu là 2 yếu tố chính mà Retrofit cần để xây dựng API dịch vụ web?

  2. Thư viện Moshi dùng để làm gì?

  3. Bạn sử dụng phương thức Glide nào để cho biết ImageView chứa hình ảnh đã tải?

  4. Bạn chỉ định hình ảnh của phần giữ chỗ cần hiển thị khi Glide đang tải theo cách nào?

  5. Bạn có thể làm cách nào để thêm lựa chọn truy vấn vào lệnh gọi dịch vụ web Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST) trong Retrofit?