Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bài học 10: Các trường hợp sử dụng nâng cao của RecyclerView

Tìm hiểu các bố cục và liên kết nâng cao với RecyclerView cũng như cách xử lý nhiều loại trong một RecyclerView.

 

Kiến thức cơ bản về RecyclerView

Lớp học mã

Dùng RecyclerView trong ứng dụng Android để hiển thị danh sách các mục một cách hiệu quả.

DiffUtil và liên kết dữ liệu bằng RecyclerView

Lớp học mã

Tìm hiểu các kỹ thuật bổ sung giúp RecyclerView hiệu quả hơn cho các danh sách lớn, cũng như giúp mã dễ bảo trì và mở rộng cho giao diện người dùng phức tạp hơn.

GridLayout với RecyclerView

Lớp học mã

Thay thế danh sách dữ liệu giấc ngủ do RecyclerView hiển thị trong ứng dụng TrackMySleep bằng một bố cục lưới của dữ liệu giấc ngủ.

Tương tác với các mục RecyclerView

Lớp học mã

Làm cho các mục trong RecyclerView có thể nhấp được để khi nhấn vào một mục, người dùng được điều hướng đến một màn hình chi tiết.

Bài kiểm tra

Nhận huy hiệu khi hoàn thành Bài 10: Các trường hợp sử dụng nâng cao của RecyclerView.