Bài học 10: Trường hợp sử dụng nâng cao của RecyclerView

 1. RecyclerView hiển thị các mục như thế nào? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 2. Lợi ích của việc dùng RecyclerView là gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 3. Một số lý do để dùng bộ chuyển đổi là gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 4. Câu nào sau đây đúng về ViewHolder? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 5. Điều nào sau đây là cần thiết để sử dụng DiffUtil? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 6. Câu nào sau đây đúng về bộ chuyển đổi liên kết?

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 7. Trình quản lý bố cục nào sau đây do Android cung cấp? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 8. Khoảng cách trong GridLayoutManager là gì?
 9. Bạn thêm thuộc tính android:onClick ở đâu để các mục trong RecyclerView phản hồi với lượt nhấp? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Chọn số lượng đáp án tuỳ ý.

 10. Câu nào sau đây đúng về ViewHolder?