Bài học 10: Trường hợp sử dụng nâng cao của RecyclerView

 1. RecyclerView hiển thị các mục như thế nào? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 2. Lợi ích của việc dùng RecyclerView là gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 3. Một số lý do để dùng bộ chuyển đổi là gì? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 4. Câu nào sau đây đúng về ViewHolder? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 5. Điều nào sau đây là cần thiết để sử dụng DiffUtil? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 6. Câu nào sau đây đúng về bộ chuyển đổi liên kết?

  Choose as many answers as you see fit.

 7. Trình quản lý bố cục nào sau đây do Android cung cấp? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 8. Khoảng cách trong GridLayoutManager là gì?
 9. Bạn thêm thuộc tính android:onClick ở đâu để các mục trong RecyclerView phản hồi với lượt nhấp? Hãy chọn mọi câu trả lời phù hợp.

  Choose as many answers as you see fit.

 10. Câu nào sau đây đúng về ViewHolder?