Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Tiếp tục tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kotlin và bắt đầu tạo thêm các ứng dụng có tính tương tác cao hơn.
Lộ trình 1

Khái niệm cơ bản về Kotlin

Tìm hiểu thêm kiến thức cơ bản về Kotlin, chương trình hướng đối tượng và hàm lambda.

Tháng 4 năm 2022
Lộ trình 2

Thêm một nút vào ứng dụng

Tìm hiểu cách phản hồi với một lượt nhấp vào nút trong ứng dụng Android.

Tháng 4 năm 2022
Lộ trình 3

Tương tác với giao diện người dùng và trạng thái

Tạo ứng dụng tính tiền boa dựa trên hoạt động đầu vào của người dùng.

Tháng 4 năm 2022