Tiếp tục tìm hiểu những kiến thức cơ bản về Kotlin và bắt đầu tạo thêm các ứng dụng có tính tương tác cao hơn.
Lộ trình 1

Khái niệm cơ bản về Kotlin

Tìm hiểu thêm kiến thức cơ bản về Kotlin, chương trình hướng đối tượng và hàm lambda.

Tháng 4 năm 2022
Lộ trình 2

Thêm một nút vào ứng dụng

Tìm hiểu cách phản hồi với một lượt nhấp vào nút trong ứng dụng Android.

Tháng 4 năm 2022
Lộ trình 3

Tương tác với giao diện người dùng và trạng thái

Tạo ứng dụng tính tiền boa dựa trên hoạt động đầu vào của người dùng.

Tháng 4 năm 2022