Tìm hiểu kiến thức cơ bản về lập trình và tạo ứng dụng Android đầu tiên của bạn.
Lộ trình 1

Giới thiệu về Kotlin

Tìm hiểu các khái niệm lập trình nhập môn trong Kotlin để chuẩn bị cho việc tạo ứng dụng Android bằng Kotlin.

Tháng 4 năm 2022
Lộ trình 2

Thiết lập Android Studio

Cài đặt và thiết lập Android Studio để bạn có thể tạo dự án đầu tiên và chạy trên một thiết bị hoặc trình mô phỏng.

Tháng 4 năm 2022
Lộ trình 3

Tạo bố cục cơ bản

Tạo ứng dụng Android có giao diện người dùng đơn giản để hiển thị văn bản và hình ảnh.

Tháng 4 năm 2022