Xây dựng ứng dụng để phát hành cho người dùng

Nút Chạy tạo bản dựng và triển khai ứng dụng của bạn cho một thiết bị. Tuy nhiên, để tạo ứng dụng nhằm chia sẻ hoặc tải lên Google Play, bạn sẽ cần sử dụng một trong các tuỳ chọn trong trình đơn Tạo để biên dịch các phần hoặc tất cả dự án của mình. Trước khi chọn bất kỳ tuỳ chọn bản dựng nào được liệt kê trong bảng 1, bạn hãy nhớ chọn biến thể bản dựng mà bạn muốn sử dụng.

Bảng 1. Tùy chọn tạo trong trình đơn Tạo.

Mục menu Nội dung mô tả
Tạo mô-đun Định kỳ thực hiện việc biên dịch tất cả tệp nguồn đã được sửa đổi kể từ phiên bản cuối cùng trong mô-đun đã chọn, cũng như tất cả mô-đun mà mô-đun đã chọn sẽ phụ thuộc vào. Nội dung biên dịch bao gồm các tệp nguồn phụ thuộc và mọi tác vụ liên quan đến bản dựng. Bạn có thể chọn mô-đun để tạo bằng cách chọn tên mô-đun hoặc một trong các tệp của cửa sổ đó trong cửa sổ Dự án.
Tạo dự án Tạo tất cả các mô-đun.
Dự án sạch sẽ Xoá tất cả các tệp bản dựng trung gian/được lưu vào bộ nhớ đệm.
Tạo lại dự án Chạy Dự án sạch cho biến thể bản dựng đã chọn và tạo một APK.
Tạo (các) gói/APK > Tạo (các) APK

Xây dựng một APK của tất cả các mô-đun trong dự án hiện tại cho biến thể mà họ đã chọn. Khi bản dựng hoàn tất, bạn sẽ thấy một thông báo xác nhận, cung cấp đường liên kết đến tệp APK và đường liên kết để phân tích trong Trình phân tích APK.

Nếu biến thể bản dựng mà bạn đã chọn là loại bản dựng gỡ lỗi, thì APK sẽ được ký bằng một khoá gỡ lỗi và sẵn sàng để cài đặt. Nếu bạn đã chọn một biến thể phát hành, thì theo mặc định, APK sẽ bị huỷ ký và bạn phải ký APK theo cách thủ công. Ngoài ra, bạn có thể chọn (Build > Generate Signed Bundle / APK) (Tạo > Tạo gói/tệp APK đã ký) trên thanh trình đơn.

Android Studio lưu các APK mà bạn tạo trong project-name/module-name/build/outputs/apk/.

Tạo (các) gói/APK > Tạo (các) gói

Tạo Android App Bundle của tất cả các mô-đun trong dự án hiện tại cho biến thể mà họ đã chọn. Khi bản dựng hoàn tất, một thông báo xác nhận sẽ xuất hiện, cung cấp đường liên kết đến gói ứng dụng và đường liên kết để phân tích trong Trình phân tích APK.

Nếu biến thể bản dựng bạn đã chọn là loại bản dựng gỡ lỗi, thì gói ứng dụng sẽ được ký bằng khoá gỡ lỗi và bạn có thể sử dụngbundletool để triển khai ứng dụng của mình từ gói ứng dụng tới một thiết bị đã kết nối. Nếu bạn đã chọn một biến thể bản phát hành, thì theo mặc định, gói ứng dụng sẽ bị huỷ ký và bạn phải ký gói này theo cách thủ công bằng cách sử dụng jarsigner. Ngoài ra, bạn có thể chọn (Build > Generate Signed Bundle / APK) (Tạo > Tạo gói/tệp APK đã ký) trên thanh trình đơn.

Android Studio lưu các APK mà bạn tạo trong project-name/module-name/build/outputs/bundle/.

Tạo gói / gói APK đã ký Hiển thị hộp thoại với trình hướng dẫn để thiết lập cấu hình ký mới và xây dựng gói ứng dụng hoặc APK đã ký. Bạn cần ký ứng dụng bằng khoá phát hành trước khi tải lên Play Console. Để biết thêm thông tin về cách ký ứng dụng, hãy xem bài viết Ký ứng dụng.

Lưu ý: Nút Chạy tạo một tệp APK bằng testOnly="true", có nghĩa là bạn chỉ có thể cài đặt tệp APK đó qua adb (được Android Studio sử dụng). Nếu bạn muốn một tệp APK có thể gỡ lỗi mà mọi người có thể cài đặt mà không cần adb, hãy chọn biến thể gỡ lỗi rồi nhấp vào Build Bundle(s) / APK(s) > Build APK(s) (Tạo (các) gói/tệp APK > Tạo (các) tệp APK).

Để biết chi tiết về những thao tác mà Gradle thực thi cho mỗi lệnh, hãy mở cửa sổ Build (Tạo) như mô tả trong phần tiếp theo. Để biết thêm thông tin về Gradle và quy trình xây dựng, hãy xem phần Định cấu hình bản dựng của bạn.