Thiết lập SDK Android 14

Để phát triển bằng API Android 14 và kiểm thử ứng dụng theo các thay đổi về hành vi của Android 14, bạn cần thiết lập SDK Android 14. Hãy làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập SDK Android 14 trong Android Studio, đồng thời tạo và chạy ứng dụng trên Android 14.

Tải Android Studio

SDK Android 14 có chứa những thay đổi không tương thích với một số phiên bản Android Studio thấp hơn. Để có trải nghiệm phát triển tốt nhất với SDK Android 14, hãy sử dụng Android Studio Flamingo | 2022.2.1 trở lên.

Tải Android Studio

Cài đặt SDK

Trong Android Studio, bạn có thể cài đặt SDK Android 14 như sau:

 1. Nhấp vào Tools (Công cụ) > SDK Manager (Trình quản lý SDK).
 2. Trong thẻ SDK Platforms (Nền tảng SDK), hãy mở rộng phần Android 14.0 ("UpsideDownCake") rồi chọn gói Android SDK Platform 34 (Nền tảng SDK Android 34).
 3. Trong thẻ SDK Tools (Bộ công cụ SDK), hãy mở rộng mục Android SDK Build-Tools 34 (Bộ công cụ bản dựng SDK Android 34) rồi chọn phiên bản 34.x.x mới nhất.
 4. Nhấp vào Apply > OK (Áp dụng > OK) để tải xuống và cài đặt các gói đã chọn.

Cập nhật cấu hình bản dựng của ứng dụng

Để truy cập API Android 14 và kiểm thử khả năng tương thích của ứng dụng với Android 14, hãy mở tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts ở cấp mô-đun và cập nhật các giá trị cho Android 14. Cách bạn định dạng các giá trị phụ thuộc vào phiên bản trình bổ trợ Android cho Gradle (AGP) mà bạn đang dùng.

AGP 7.0.0 trở lên

Nếu đang sử dụng AGP 7.0.0 trở lên, bạn hãy cập nhật tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts của ứng dụng bằng các giá trị sau cho Android 14:

Groovy

android {
  compileSdk 34
  ...
  defaultConfig {
    targetSdk 34
  }
}

Kotlin

android {
  compileSdk = 34
  ...
  defaultConfig {
    targetSdk = 34
  }
}

AGP 4.2.0 trở xuống

Nếu đang sử dụng AGP 4.2.0 trở xuống, bạn hãy cập nhật tệp build.gradle hoặc build.gradle.kts của ứng dụng với các giá trị sau cho Android 14:

Groovy

android {
  compileSdkVersion "34"
  ...
  defaultConfig {
    targetSdkVersion "34"
  }
}

Kotlin

android {
  compileSdkVersion = "34"
  ...
  defaultConfig {
    targetSdkVersion = "34"
  }
}

Các bước tiếp theo

Để tìm hiểu về những thay đổi có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn cũng như cách kiểm thử những thay đổi này trong ứng dụng, hãy đọc các chủ đề sau:

Để tìm hiểu thêm về các API và tính năng mới có trong Android 14, hãy đọc bài viết Các tính năng của Android 14.