Gỡ lỗi ứng dụng Wear OS

Để gỡ lỗi ứng dụng Wear OS trên một đồng hồ thực, hãy kết nối máy phát triển của bạn với đồng hồ đó bằng Wi-Fi hoặc Bluetooth. Ngoài ra, bạn có thể kết nối bằng USB nếu đồng hồ có cổng USB.

Bạn cũng có thể kiểm thử quy trình công việc trên nhiều thiết bị, chẳng hạn như đồng hồ và điện thoại, nếu ứng dụng của bạn cần có sự hỗ trợ này. Để tìm hiểu thêm về cách thiết lập kết nối để kiểm thử, hãy truy cập vào bài viết kết nối đồng hồ với điện thoại.

Lưu ý: Nếu không có đồng hồ thực, bạn cũng có thể kiểm thử và chạy ứng dụng trên một trình mô phỏng trong Android Studio.

Cập nhật lên phiên bản Wear OS mới nhất

Để giúp xác minh rằng ứng dụng của bạn hoạt động như dự kiến trên phần mềm mới nhất, hãy kiểm tra để đảm bảo rằng thiết bị thử nghiệm của bạn đang chạy phiên bản Wear OS mới nhất mà thiết bị hỗ trợ.

Để tìm một bản cập nhật hệ thống trên thiết bị thử nghiệm của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Kết nối thiết bị với mạng Wi-Fi.
 2. Bắt đầu sạc thiết bị.
 3. Chờ pin của thiết bị sạc đến mức 50% trở lên.
 4. Trên thiết bị thử nghiệm, hãy chuyển đến phần Cài đặt > Hệ thống > Bản cập nhật hệ thống.

  Nếu có bản cập nhật hệ thống, bản cập nhật đó sẽ được tải xuống và cài đặt trên thiết bị thử nghiệm của bạn.

Cài đặt một phiên bản Wear OS cụ thể (không bắt buộc)

Nếu trường hợp kiểm tra của ứng dụng phụ thuộc vào một phiên bản Wear OS nhất định, thì bạn có thể cài đặt ROM hình ảnh phần mềm lên đồng hồ có hỗ trợ kết nối dữ liệu qua USB. Ví dụ: bạn có thể cài đặt ROM một hình ảnh gốc hoặc một hình ảnh OTA đầy đủ vào Google Pixel Watch 2.

Bật tuỳ chọn cho nhà phát triển trên đồng hồ

Bạn phải bật tuỳ chọn cho nhà phát triển thì mới có thể gỡ lỗi trên đồng hồ. Bạn chỉ cần bật một lần. Các tuỳ chọn dành cho nhà phát triển vẫn được bật cho đến khi bạn tắt các tuỳ chọn này. Để bật tuỳ chọn dành cho nhà phát triển, hãy làm như sau:

 1. Mở phần Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Nhấn vào Hệ thống > Giới thiệu > Phiên bản.
 3. Nhấn vào Số bản dựng 7 lần.
 4. Một thông báo sẽ xuất hiện để xác nhận bạn hiện là nhà phát triển.

Gỡ lỗi qua Wi-Fi

Trước khi bạn bắt đầu, hãy bật các tuỳ chọn cho nhà phát triển trên đồng hồ như mô tả ở trên.

Kết nối đồng hồ với mạng Wi-Fi

 1. Mở phần Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Nhấn vào Kết nối > Wi-Fi.
 3. Chọn một mạng và nhập mật khẩu của mạng đó nếu cần.

  Lưu ý: Đồng hồ và máy phát triển phải được kết nối với cùng một mạng. Không phải điểm truy cập nào cũng phù hợp. Bạn có thể cần sử dụng một điểm truy cập có tường lửa được định cấu hình đúng cách để hỗ trợ adb.

Bật tính năng gỡ lỗi qua Wi-Fi

 1. Mở phần Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Nhấn vào Tuỳ chọn cho nhà phát triển > Gỡ lỗi qua Wi-Fi.
 3. Sau giây lát, màn hình sẽ hiển thị địa chỉ IP của đồng hồ, chẳng hạn như 192.168.1.100. Hãy ghi lại địa chỉ này vì bạn sẽ cần cho bước tiếp theo.

Ghép nối trình gỡ lỗi với đồng hồ

 1. Trên thiết bị Wear OS, hãy tìm các lựa chọn gỡ lỗi qua Wi-Fi trong phần Cài đặt hệ thống. Chọn Ghép nối thiết bị mới.
 2. Ghi lại mã ghép nối Wi-Fi, cũng như địa chỉ IP và cổng.
 3. Trong cửa sổ dòng lệnh trên máy phát triển của bạn, hãy nhập lệnh sau:
  adb pair IP_ADDRESS:PORT
  
 4. Khi được nhắc, hãy nhập mã ghép nối Wi-Fi ở bước 2. Cửa sổ dòng lệnh sẽ xuất ra kết quả ghép nối (có thành công hay không). Ví dụ:
  Enter pairing code: 123456
  Successfully paired to 192.168.1.100:5555
  
Sau khi ghép nối, máy tính lưu trữ sẽ xuất hiện trong danh sách Thiết bị đã ghép nối trên màn hình Gỡ lỗi qua Wi-Fi của thiết bị Wear OS.

Kết nối trình gỡ lỗi với đồng hồ

 1. Kết nối đồng hồ và máy phát triển với cùng một mạng.
 2. Kết nối trình gỡ lỗi với đồng hồ bằng địa chỉ IP của đồng hồ và số cổng. Ví dụ: nếu địa chỉ IP là 192.168.1.100 và số cổng là 5555, thì lệnh adb connect và phản hồi của lệnh đó sẽ có dạng như sau:

  adb connect 192.168.1.100:5555
  connected to 192.168.1.100:5555
  

Đồng hồ hiện đã được kết nối với trình gỡ lỗi và bạn có thể bắt đầu gỡ lỗi. Gửi các lệnh adb đến đồng hồ bằng cách sử dụng cờ -s, chỉ định địa chỉ IP của đồng hồ và số cổng:

adb -s 192.168.1.100:5555 <command>

Nếu không sử dụng trình mô phỏng và chỉ có một thiết bị được kết nối để gỡ lỗi, thì bạn không cần chỉ định địa chỉ này:

adb <command>

Gỡ lỗi qua Bluetooth

Lưu ý: Tính năng gỡ lỗi qua Bluetooth chỉ hoạt động trên những đồng hồ ghép nối với Android chạy Wear OS 2.

Trước khi bạn bắt đầu, hãy ghép nối đồng hồ với điện thoại rồi bật tuỳ chọn cho nhà phát triển trên đồng hồ như mô tả ở trên. Hãy kiểm tra để đảm bảo đã bật tuỳ chọn cho nhà phát triển trên điện thoại bằng cách mở trình đơn Cài đặt của điện thoại rồi tìm Tuỳ chọn cho nhà phát triển. Nếu cần, hãy bật tuỳ chọn cho nhà phát triển trên điện thoại.

Bật tính năng gỡ lỗi qua USB trên điện thoại

 1. Mở trình đơn Cài đặt trên điện thoại.
 2. Chọn Tuỳ chọn cho nhà phát triển rồi bật Gỡ lỗi qua USB.

Bật tính năng gỡ lỗi qua ADB hoặc qua Bluetooth trên đồng hồ

 1. Mở trình đơn Cài đặt trên đồng hồ.
 2. Cuộn đến phần Tuỳ chọn dành cho nhà phát triển.
 3. Xác nhận là bạn đã bật tính năng gỡ lỗi ADB.
 4. Bật tính năng Gỡ lỗi qua Bluetooth.

Bật tính năng gỡ lỗi Bluetooth trên điện thoại

 1. Trên điện thoại, hãy mở ứng dụng đồng hành Wear OS.
 2. Chuyển xuống phần Cài đặt nâng cao rồi nhấn vào để xem các tuỳ chọn Cài đặt nâng cao.
 3. Bật tính năng Gỡ lỗi qua Bluetooth. Thông báo trạng thái sau đây sẽ xuất hiện bên dưới tuỳ chọn:
  Host: disconnected
  Target: connected
  

Tại thời điểm này, máy phát triển (máy chủ) không giao tiếp với đồng hồ (đích). Bạn cần hoàn tất quá trình liên kết.

Lưu ý: Mỗi lần bạn chỉ có thể gỡ lỗi bằng một thiết bị. Nếu bạn có nhiều đồng hồ được ghép nối, thì tính năng gỡ lỗi qua Bluetooth sẽ chỉ được bật ở thiết bị đã chọn trên màn hình chính.

Kết nối trình gỡ lỗi với đồng hồ

Trong bước cuối cùng này, bạn sẽ sử dụng mọi thứ gồm có trình gỡ lỗi, điện thoại và đồng hồ.

 1. Kết nối điện thoại với máy phát triển của bạn bằng cáp USB.
 2. Chạy 2 lệnh sau trong trình gỡ lỗi:
  adb forward tcp:4444 localabstract:/adb-hub
  adb connect 127.0.0.1:4444
  

  Lưu ý: Bạn phải sử dụng địa chỉ IP 127.0.0.1. Sử dụng cổng bất kỳ trên máy phát triển và sử dụng cùng một cổng trong cả hai lệnh. Ở ví dụ này, cổng là 4444.

 3. Sau khi bạn nhập lệnh kết nối, đồng hồ sẽ yêu cầu bạn xác nhận rằng bạn đang cho phép Gỡ lỗi qua ADB.
 4. Trên điện thoại, hãy kiểm tra màn hình trạng thái trong ứng dụng đồng hành Wear OS để xem thông tin sau:
  Host: connected
  Target: connected
  
 5. Đồng hồ hiện đã kết nối với trình gỡ lỗi và bạn có thể bắt đầu gỡ lỗi.

Khi bạn gỡ lỗi cho một đồng hồ bằng Bluetooth, adb luôn sử dụng địa chỉ IP 127.0.0.1 cùng với cổng mà bạn chỉ định. Ở ví dụ này, cổng là 4444. Mọi lệnh adb đều dùng định dạng sau:

adb -s 127.0.0.1:4444 <command> 

Nếu không sử dụng trình mô phỏng và chỉ có một thiết bị được kết nối để gỡ lỗi, thì bạn không cần chỉ định địa chỉ này:

adb <command>

Sử dụng tính năng ghi màn hình cho thiết bị Wear OS

Nếu phát triển trên macOS, bạn có thể sử dụng dự án GitHub Android tool for Mac (Công cụ Android dành cho Mac) để quay video trên thiết bị Wear OS.

Ngoài ra, bạn có thể quay video trên thiết bị Wear OS theo các bước sau:

 1. Ghi lại khung hình thô trên đồng hồ:
  adb shell screenrecord --time-limit 30 --output-format raw-frames --verbose /sdcard/video.raw
 2. Sao chép tệp thô vào máy phát triển:
  adb pull /sdcard/video.raw video.raw
 3. Sử dụng ffmpeg để chuyển đổi tệp thô sang MP4:
  ffmpeg -f rawvideo -vcodec rawvideo -s 400x400 -pix_fmt rgb24 -r 10 -i video.raw -an -c:v libx264 -pix_fmt yuv420p video.mp4

  Lưu ý: Hãy tham khảo trang web của FFmpeg để biết hướng dẫn tải xuống và cài đặt.