AndroidX Test 的 JUnit4 规则

AndroidX Test 包含需要与 AndroidJUnitRunner 一起使用的一组 JUnit 规则。JUnit 规则可提供更高的灵活性,并减少测试中所需的样板代码。

ActivityTestRule

此规则提供单个 Activity 的功能测试。被测 Activity 会在带有 @Test 注释的每个测试运行之前以及带有 @Before 注释的所有方法运行之前启动。它会在测试完成并且带有 @After 注释的所有方法结束后终止。如需在测试逻辑中访问被测的 Activity,请调用 ActivityTestRule.getActivity()

注意:AndroidX Test 还包含一个 API ActivityScenario,它目前处于 Beta 版阶段。此 API 可在各种测试环境中运行,并在使用它的测试中提供线程安全。

我们建议您试用此 API,看看它如何帮助您推动应用 Activity 的生命周期。

以下代码段演示了如何将 ActivityTestRule 融入测试逻辑:

Kotlin

  @RunWith(AndroidJUnit4::class.java)
  @LargeTest
  class MyClassTest {
    @get:Rule
    val activityRule = ActivityTestRule(MyClass::class.java)

    @Test fun myClassMethod_ReturnsTrue() { ... }
  }
  

Java

  @RunWith(AndroidJUnit4.class)
  @LargeTest
  public class MyClassTest {
    @Rule
    public ActivityTestRule<MyClass> activityRule =
        new ActivityTestRule(MyClass.class);

    @Test
    public void myClassMethod_ReturnsTrue() { ... }
  }

ServiceTestRule

此规则提供了一种简化的机制,用于在测试之前启动服务以及在测试之后关闭服务。它还可以保证在启动服务或绑定到服务时成功连接该服务。您可以使用某个辅助程序方法启动或绑定服务。它会在测试完成并且带有 @After 注释的所有方法结束后自动停止或取消绑定。

Kotlin

  @RunWith(AndroidJUnit4::class.java)
  @MediumTest
  class MyServiceTest {
    @get:Rule
    val serviceRule = ServiceTestRule()

    @Test fun testWithStartedService() {
      serviceRule.startService(
        Intent(ApplicationProvider.getApplicationContext<Context>(),
        MyService::class.java))

      // Add your test code here.
    }

    @Test fun testWithBoundService() {
      val binder = serviceRule.bindService(
        Intent(ApplicationProvider.getApplicationContext(),
        MyService::class.java))
      val service = (binder as MyService.LocalBinder).service
      assertThat(service.doSomethingToReturnTrue()).isTrue()
    }
  }
  

Java

  @RunWith(AndroidJUnit4.class)
  @MediumTest
  public class MyServiceTest {
    @Rule
    public final ServiceTestRule serviceRule = new ServiceTestRule();

    @Test
    public void testWithStartedService() {
      serviceRule.startService(
          new Intent(ApplicationProvider.getApplicationContext(),
          MyService.class));
      // Add your test code here.
    }

    @Test
    public void testWithBoundService() {
      IBinder binder = serviceRule.bindService(
          new Intent(ApplicationProvider.getApplicationContext(),
          MyService.class));
      MyService service = ((MyService.LocalBinder) binder).getService();
      assertThat(service.doSomethingToReturnTrue()).isTrue();
    }
  }
  

其他资源

如需详细了解如何在 Android 测试中使用 JUnit 规则,请参阅以下资源。

示例