Kiểm thử quy trình công việc liên quan đến thông tin vị trí của ứng dụng

Hướng dẫn trên trang này giúp bạn đánh giá ứng dụng của mình khi bạn cập nhật để hỗ trợ các tính năng và hành vi mới nhất liên quan đến thông tin vị trí.

Kiểm thử cách ứng dụng của bạn xử lý thông tin vị trí ước chừng

Để đánh giá xem bạn có cần cập nhật ứng dụng để hỗ trợ độ chính xác về vị trí mà người dùng có thể định cấu hình hay không, hãy hoàn thành các kiểm thử được mô tả trong phần này.

Xử lý yêu cầu về vị trí ước chừng trong hộp thoại

Để kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý yêu cầu của người dùng về việc cấp cho ứng dụng quyền truy cập thông tin vị trí ước chừng trong hộp thoại, hãy làm như sau:

 1. Yêu cầu cả ACCESS_FINE_LOCATIONACCESS_COARSE_LOCATION.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện cho phép người dùng yêu cầu thông tin vị trí ước chừng, chọn tuỳ chọn Approximate (Ước chừng) ở gần phía trên cùng vàWhile using the app (Trong khi dùng ứng dụng) hoặc Only this time (Chỉ lần này) ở gần phía dưới cùng.
 3. Kiểm tra xem các trường hợp sử dụng của ứng dụng vẫn hoạt động hay không hoạt động như dự kiến, ngay cả khi ứng dụng của bạn chỉ có quyền truy cập thông tin vị trí ước chừng.

Xử lý hoạt động hạ cấp quyền truy cập thông tin vị trí ước chừng trong phần cài đặt hệ thống

Hình 1. Màn hình quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống có mục Use precise location (Sử dụng vị trí chính xác). Tuỳ chọn này độc lập với chế độ cài đặt quyền truy cập thông tin vị trí xuất hiện ở gần đầu màn hình.

Để kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý yêu cầu của người dùng về việc thay đổi quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng từ vị trí chính xác thành vị trí ước chừng trong phần cài đặt hệ thống, hãy làm như sau:

 1. Yêu cầu cả ACCESS_FINE_LOCATIONACCESS_COARSE_LOCATION.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện cho phép người dùng yêu cầu thông tin vị trí ước chừng, chọn tuỳ chọn Precise (Chính xác) ở gần phía trên cùng và While using the app (Trong khi dùng ứng dụng) hoặc Only this time (Chỉ lần này) ở gần phía dưới cùng.
 3. Chuyển đến màn hình quyền của ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống.
 4. Trên màn hình quyền truy cập thông tin vị trí, tắt tuỳ chọn Use precise location (Sử dụng thông tin vị trí chính xác). Tuỳ chọn này xuất hiện trong hình 1.

  Giống như mọi hoạt động hạ cấp quyền, hệ thống sẽ khởi động lại quy trình của ứng dụng.

 5. Kiểm tra xem các trường hợp sử dụng của ứng dụng vẫn hoạt động hay không hoạt động như dự kiến, ngay cả khi ứng dụng của bạn chỉ có quyền truy cập thông tin vị trí ước chừng.

Xử lý hoạt động nâng cấp quyền truy cập thông tin vị trí chính xác trong phần cài đặt hệ thống

Để kiểm tra cách ứng dụng của bạn xử lý yêu cầu của người dùng về việc thay đổi quyền truy cập thông tin vị trí của ứng dụng từ vị trí ước chừng thành vị trí chính xác trong phần cài đặt hệ thống, hãy làm như sau:

 1. Yêu cầu cả ACCESS_FINE_LOCATIONACCESS_COARSE_LOCATION.
 2. Trong hộp thoại xuất hiện cho phép người dùng yêu cầu thông tin vị trí ước chừng, chọn tuỳ chọn Approximate (Ước chừng) ở gần phía trên cùng vàWhile using the app (Trong khi dùng ứng dụng) hoặc Only this time (Chỉ lần này) ở gần phía dưới cùng.
 3. Chuyển đến màn hình quyền của ứng dụng trong phần cài đặt hệ thống.
 4. Trên màn hình quyền truy cập thông tin vị trí, hãy bật tuỳ chọn Use precise location (Sử dụng vị trí chính xác) (như minh hoạ trong hình 1).

  Do sự thay đổi về quyền này là một hoạt động nâng cấp, nên hệ thống sẽ không khởi động lại ứng dụng của bạn.

 5. Kiểm tra xem ứng dụng của bạn có nhận được dữ liệu vị trí chính xác hơn trong các trường hợp sử dụng dựa trên vị trí hay không.