Định cấu hình môi trường thử nghiệm cố định cho ấn bản

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Việc phát hành môi trường thử nghiệm cố định không yêu cầu bất cứ cấu hình cụ thể nào của ấn bản. Tuy nhiên, cơ chế về mặt chức năng dùng để xử lý môi trường cố định đòi hỏi phải có một cấu hình bổ sung.

Đối với cấu phần phần mềm cho trước có toạ độ groupId:artifactId:version, Gradle kỳ vọng rằng cấu phần phần mềm của môi trường thử nghiệm cố định sẽ khai báo một chức năng có toạ độ groupId:artifactId-test-fixtures:version. Hiện nay, tiện ích hỗ trợ môi trường thử nghiệm cố định hay trình bổ trợ phát hành của Maven đều chưa thể tự động định cấu hình, nên bạn sẽ phải thực hiện theo cách thủ công.

Gradle sẽ tạo chức năng dựa trên tên, nhóm và phiên bản của dự án. Cả 3 đều phải được thiết lập sao cho khớp với artifactId, groupIdversion như trong ấn bản.

Theo mặc định, tên dự án là phần cuối cùng của đường dẫn dự án; do đó, tên mặc định của dự án có đường dẫn :path:to:mylibrary sẽ là mylibrary. Nếu đây không phải là tên bạn muốn dùng cho artifactId, thì bạn phải thay đổi tên dự án.

Có 2 cách để đổi tên dự án:

  • Đổi tên thư mục của dự án. Thao tác này sẽ đổi tên dự án hay tên đường dẫn Gradle của dự án, vậy nên mọi phần phụ thuộc trên dự án đó đều cần phải được cập nhật. Dù việc này ban đầu sẽ tốn nhiều công sức tổ chức lại, nhưng bạn vẫn nên để tên dự án và tên thư mục giống nhau vì như vậy sẽ đỡ gây nhầm lẫn trong dài hạn.
  • Đổi tên dự án trong Gradle mà không cần đổi tên thư mục của dự án. Điều này giúp tránh gây tác động lên việc phân chia phiên bản nguồn, nhưng lại làm chia tách vị trí và tên dự án.

Để đổi tên dự án trong Gradle, hãy thêm đoạn mã sau vào tệp settings.gradle:

Groovy

include ':path:to:mylibrary'
project(':path:to:mylibrary').name = 'my-library'

Kotlin

include(":path:to:mylibrary")
project(":path:to:mylibrary").name = "my-library"

Đoạn mã này chỉ định đường dẫn mới của dự án thành :path:to:my-library.

Giá trị groupId sẽ mặc định lấy tên bản dựng (thường là tên của thư mục gốc), còn giá trị phiên bản sẽ mặc định là không xác định. Để thay đổi giá trị của phiên bản hoặc mã nhận dạng nhóm, hãy đặt các thuộc tính tương ứng của groupversion trong tệp build.gradle ở cấp độ dự án:

Groovy

group = 'com.my-company'
version = '1.0'

Kotlin

group = "com.my-company"
version = "1.0"