Kiểm thử ứng dụng trên thiết bị có thể gập lại

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Thư viện Jetpack WindowManager sẽ thông báo cho ứng dụng khi tư thế của thiết bị có thể gập lại thay đổi để bạn có thể sửa đổi bố cục của ứng dụng.

Cấu phần phần mềm window-testing Jetpack WindowManager bao gồm cả quy tắc JUnit4 WindowLayoutInfoPublisherRule có thể phát hành WindowInfoLayout tuỳ chỉnh để mô phỏng FoldingFeature trong kiểm thử.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách xác định lớp kiểm thử và quy tắc kiểm thử:

Kotlin

import androidx.window.layout.FoldingFeature.Orientation.Companion.HORIZONTAL
import androidx.window.layout.FoldingFeature.Orientation.Companion.VERTICAL
import androidx.window.layout.FoldingFeature.State.Companion.FLAT
import androidx.window.layout.FoldingFeature.State.Companion.HALF_OPENED
import androidx.window.testing.layout.FoldingFeature
import androidx.window.testing.layout.TestWindowLayoutInfo
import androidx.window.testing.layout.WindowLayoutInfoPublisherRule

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class DisplayFeaturesActivityTest {
  private val activityRule = ActivityScenarioRule(DisplayFeaturesActivity::class.java)
  private val publisherRule = WindowLayoutInfoPublisherRule()

  @get:Rule
  val testRule: TestRule

  init {
    testRule = RuleChain.outerRule(publisherRule).around(activityRule)
  }

  @Test myTest() {
    // TODO
  }
}

Java

import static androidx.window.layout.FoldingFeature.Orientation.HORIZONTAL;
import static androidx.window.layout.FoldingFeature.Orientation.VERTICAL;
import static androidx.window.layout.FoldingFeature.State.FLAT;
import static androidx.window.layout.FoldingFeature.State.HALF_OPENED;
import static androidx.window.testing.layout.DisplayFeatureTesting.createFoldingFeature;
import static androidx.window.testing.layout.WindowLayoutInfoTesting.createWindowLayoutInfo;
import androidx.window.layout.FoldingFeature;
import androidx.window.layout.WindowLayoutInfo;
import androidx.window.testing.layout.WindowLayoutInfoPublisherRule;

@RunWith(AndroidJUnit4.class)
public class DisplayFeaturesActivityJavaTest {
  private WindowLayoutInfoPublisherRule publisherRule = new WindowLayoutInfoPublisherRule();

  @Rule public TestRule testRule;

  public DisplayFeaturesActivityJavaTest() {
    testRule = RuleChain.outerRule(publisherRule).around(activityRule);
  };

   @Test
   public void myTest() {
     // TODO
   }
}

Chúng ta có thể mô phỏng một màn hình gập, mở một nửa bằng nếp gập ngang ở giữa có chiều rộng bằng không theo mã sau:

Kotlin

val feature = FoldingFeature(
         activity = activity,
         state = HALF_OPENED,
         orientation = HORIZONTAL)

val expected = TestWindowLayoutInfo(listOf(feature))

Java

FoldingFeature feature = createFoldingFeature(
               activity,
               -1,
               0,
               HALF_OPENED,
               HORIZONTAL);

WindowLayoutInfo expected = createWindowLayoutInfo(
                Collections.singletonList(feature)
              );

rồi sử dụng WindowLayoutInfoPublisherRule để phát hành:

Kotlin

@Test
myTest() {
  ...
  publisherRule.overrideWindowLayoutInfo(expected)
  ...
}

Java

@Test
public void myTest() {
  ...
  publisherRule.overrideWindowLayoutInfo(expected);
  ...
}

Bước cuối cùng là kiểm tra xem bố cục hoạt động mà chúng ta đang kiểm thử có hoạt động như dự kiến khi bạn sử dụng Trình so khớp espresso (Espresso matchers) hiện có hay không.

Sau đây là ví dụ về một kiểm thử mô phỏng FoldingFeature bằng bản lề dọc HALF_OPENED ở giữa màn hình, rồi dùng trình so khớp để kiểm tra xem bố cục có giống với bố cục dự kiến hay không:

Kotlin

@Test
fun testDeviceOpen_Vertical() {
  activityRule.scenario.onActivity { activity ->
    val feature = FoldingFeature(
             activity = activity,
             state = HALF_OPENED,
             orientation = VERTICAL)
    val expected = TestWindowLayoutInfo(listOf(feature))
    publisherRule.overrideWindowLayoutInfo(expected)
  }

  // Checks that start_layout is on the left of end_layout with a vertical folding feature.
  onView(withId(R.id.start_layout))
    .check(isCompletelyLeftOf(withId(R.id.end_layout)))
}

Java

@Test
public void testDeviceOpen_Vertical() {
  activityRule
    .getScenario()
    .onActivity(
      activity -> {
        FoldingFeature feature = createFoldingFeature(
                       activity,
                       -1,
                       0,
                       HALF_OPENED,
                       VERTICAL);

        WindowLayoutInfo expected = createWindowLayoutInfo(
                        Collections.singletonList(feature)
                      );

        publisherRule.overrideWindowLayoutInfo(expected);
      });

  // Checks that start_layout is on the left of end_layout with a vertical folding feature.
  onView(withId(R.id.start_layout))
    .check(isCompletelyLeftOf(withId(R.id.end_layout)));
}