Thư viện và công cụ để kiểm thử nhiều kích thước màn hình

Android cung cấp nhiều công cụ và API có thể giúp bạn tạo bài kiểm thử cho nhiều kích thước màn hình và cửa sổ.

Ghi đè cấu hình thiết bị

Thành phần kết hợp DeviceConfigurationOverride cho phép bạn ghi đè các thuộc tính cấu hình để kiểm tra nhiều kích thước màn hình và cửa sổ trong bố cục Compose. Chế độ ghi đè ForcedSize sẽ vừa với mọi bố cục trong không gian hiện có, cho phép bạn chạy mọi quy trình kiểm thử giao diện người dùng trên mọi kích thước màn hình. Ví dụ: bạn có thể sử dụng kiểu dáng điện thoại nhỏ để chạy tất cả các kiểm thử giao diện người dùng, bao gồm kiểm thử giao diện người dùng cho điện thoại lớn, thiết bị có thể gập lại và máy tính bảng.

  DeviceConfigurationOverride(
    DeviceConfigurationOverride.ForcedSize(DpSize(1280.dp, 800.dp))
  ) {
    MyScreen() // Will be rendered in the space for 1280dp by 800dp without clipping.
  }
Hình 1. Sử dụng DeviceConfigurationOverride để điều chỉnh bố cục của máy tính bảng bên trong một thiết bị có kiểu dáng nhỏ hơn, như trong \*Now in Android*.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thành phần kết hợp này để đặt tỷ lệ phông chữ, giao diện và các thuộc tính khác mà bạn có thể muốn kiểm thử trên nhiều kích thước cửa sổ.

Robolectric

Sử dụng Robolectric để chạy Compose hoặc kiểm thử giao diện người dùng dựa trên khung hiển thị trên máy JVM cục bộ – không cần thiết bị hay trình mô phỏng. Bạn có thể định cấu hình Robolectric để sử dụng kích thước màn hình cụ thể, cùng với các thuộc tính hữu ích khác.

Trong ví dụ sau đây của Now in Android, Robolectric được định cấu hình để mô phỏng kích thước màn hình 1000x1000 dp với độ phân giải 480 dpi:

@RunWith(RobolectricTestRunner::class)
// Configure Robolectric to use a very large screen size that can fit all of the test sizes.
// This allows enough room to render the content under test without clipping or scaling.
@Config(qualifiers = "w1000dp-h1000dp-480dpi")
class NiaAppScreenSizesScreenshotTests { ... }

Bạn cũng có thể đặt bộ hạn định từ nội dung kiểm thử như đã thực hiện trong đoạn mã này từ ví dụ Now in Android:

val (width, height, dpi) = ...

// Set qualifiers from specs.
RuntimeEnvironment.setQualifiers("w${width}dp-h${height}dp-${dpi}dpi")

Lưu ý rằng RuntimeEnvironment.setQualifiers() cập nhật tài nguyên hệ thống và tài nguyên ứng dụng bằng cấu hình mới nhưng không kích hoạt bất kỳ thao tác nào đối với các hoạt động đang hoạt động hoặc các thành phần khác.

Bạn có thể đọc thêm trong tài liệu về Cấu hình thiết bị của Robolectric.

Thiết bị do Gradle quản lý

Trình bổ trợ Android cho Gradle thiết bị do Gradle quản lý (GMD) cho phép bạn xác định thông số kỹ thuật của trình mô phỏng và thiết bị thực nơi chạy chương trình kiểm thử được đo lường. Tạo thông số kỹ thuật cho các thiết bị có kích thước màn hình khác nhau để triển khai chiến lược kiểm thử, trong đó phải chạy một số kiểm thử nhất định trên một số kích thước màn hình. Khi sử dụng GMD với tính năng Tích hợp liên tục (CI), bạn có thể đảm bảo rằng các chương trình kiểm thử thích hợp sẽ chạy khi cần, cấp phép và khởi chạy trình mô phỏng, đồng thời đơn giản hoá quy trình thiết lập CI.

android {
  testOptions {
    managedDevices {
      devices {
        // Run with ./gradlew nexusOneApi30DebugAndroidTest.
        nexusOneApi30(com.android.build.api.dsl.ManagedVirtualDevice) {
          device = "Nexus One"
          apiLevel = 30
          // Use the AOSP ATD image for better emulator performance
          systemImageSource = "aosp-atd"
        }
        // Run with ./gradlew foldApi34DebugAndroidTest.
        foldApi34(com.android.build.api.dsl.ManagedVirtualDevice) {
          device = "Pixel Fold"
          apiLevel = 34
          systemImageSource = "aosp-atd"
        }
      }
    }
  }
}

Bạn có thể tìm thấy nhiều ví dụ về GMD trong dự án kiểm thử mẫu.

Phòng thí nghiệm kiểm tra Firebase

Sử dụng Phòng thử nghiệm Firebase (FTL) hoặc một dịch vụ theo dõi thiết bị tương tự để chạy chương trình kiểm thử trên các thiết bị thực cụ thể mà bạn có thể không truy cập được, chẳng hạn như thiết bị có thể gập lại hoặc máy tính bảng có nhiều kích thước. Phòng thử nghiệm Firebase là một dịch vụ có tính phí có cấp miễn phí. FTL cũng hỗ trợ chạy kiểm thử trên trình mô phỏng. Các dịch vụ này cải thiện độ tin cậy và tốc độ kiểm thử đo lường vì có thể cung cấp trước cho các thiết bị và trình mô phỏng.

Để biết thông tin về cách sử dụng FTL với GMD, hãy xem phần Điều chỉnh quy mô kiểm thử bằng các thiết bị do Gradle quản lý.

Lọc thử nghiệm bằng trình chạy kiểm thử

Một chiến lược kiểm thử tối ưu không nên xác minh cùng một nội dung hai lần, vì vậy, hầu hết các quy trình kiểm thử giao diện người dùng không cần chạy trên nhiều thiết bị. Thông thường, bạn lọc các bài kiểm thử giao diện người dùng bằng cách chạy tất cả hoặc hầu hết các bài kiểm thử đó trên kiểu dáng điện thoại và chỉ một tập con trên các thiết bị có nhiều kích thước màn hình.

Bạn có thể chú thích một số chương trình kiểm thử nhất định để chỉ chạy trên một số thiết bị nhất định, sau đó truyền một đối số đến AndroidJUnitRunner bằng lệnh chạy kiểm thử.

Ví dụ: bạn có thể tạo nhiều chú thích:

annotation class TestExpandedWidth
annotation class TestCompactWidth

Và sử dụng chúng trong nhiều thử nghiệm:

class MyTestClass {

  @Test
  @TestExpandedWidth
  fun myExample_worksOnTablet() {
    ...
  }

  @Test
  @TestCompactWidth
  fun myExample_worksOnPortraitPhone() {
    ...
  }

}

Sau đó, bạn có thể sử dụng thuộc tính android.testInstrumentationRunnerArguments.annotation khi chạy kiểm thử để lọc các thử nghiệm cụ thể. Ví dụ: nếu bạn đang sử dụng thiết bị do Gradle quản lý:

$ ./gradlew pixelTabletApi30DebugAndroidTest -Pandroid.testInstrumentationRunnerArguments.annotation='com.sample.TestExpandedWidth'

Nếu bạn không sử dụng GMD và bạn quản lý các trình mô phỏng trên CI, trước tiên, hãy đảm bảo rằng trình mô phỏng hoặc thiết bị phù hợp đã sẵn sàng và được kết nối, sau đó truyền tham số đến một trong các lệnh Gradle để chạy kiểm thử đo lường:

$ ./gradlew connectedAndroidTest -Pandroid.testInstrumentationRunnerArguments.annotation='com.sample.TestExpandedWidth'

Lưu ý rằng Thiết bị Espresso (xem phần tiếp theo) cũng có thể lọc hoạt động kiểm thử bằng cách dùng các thuộc tính của thiết bị.

Thiết bị Espresso

Sử dụng Thiết bị Espresso để thực hiện các thao tác trên trình mô phỏng trong các kiểm thử bằng cách sử dụng bất kỳ loại kiểm thử đo lường nào, bao gồm cả kiểm thử Espresso, Compose hoặc UI Automator. Những thao tác này có thể bao gồm việc đặt kích thước màn hình hoặc bật/tắt các trạng thái/tư thế của thiết bị có thể gập lại. Ví dụ: bạn có thể điều khiển một trình mô phỏng thiết bị có thể gập lại và đặt ở chế độ mặt bàn. Thiết bị Espresso cũng chứa các quy tắc và chú giải JUnit để yêu cầu một số tính năng nhất định:

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class OnDeviceTest {

  @get:Rule(order=1) val activityScenarioRule = activityScenarioRule<MainActivity>()

  @get:Rule(order=2) val screenOrientationRule: ScreenOrientationRule =
    ScreenOrientationRule(ScreenOrientation.PORTRAIT)

  @Test
  fun tabletopMode_playerIsDisplayed() {
    // Set the device to tabletop mode.
    onDevice().setTabletopMode()
    onView(withId(R.id.player)).check(matches(isDisplayed()))
  }
}

Xin lưu ý rằng Thiết bị Espresso vẫn đang trong giai đoạn alpha và có các yêu cầu sau:

 • Trình bổ trợ Android cho Gradle 8.3 trở lên
 • Trình mô phỏng Android 33.1.10 trở lên
 • Thiết bị ảo Android chạy API cấp 24 trở lên

Lọc thử nghiệm

Thiết bị Espresso có thể đọc các thuộc tính của thiết bị đã kết nối để cho phép bạn lọc kiểm thử bằng cách sử dụng chú thích. Nếu không đáp ứng các yêu cầu đã chú giải, các kiểm thử sẽ bị bỏ qua.

Chú giải yêu cầu DeviceMode

Bạn có thể sử dụng chú giải RequiresDeviceMode nhiều lần để cho biết chương trình kiểm thử sẽ chỉ chạy nếu tất cả các giá trị DeviceMode đều được hỗ trợ trên thiết bị.

class OnDeviceTest {
  ...
  @Test
  @RequiresDeviceMode(TABLETOP)
  @RequiresDeviceMode(BOOK)
  fun tabletopMode_playerIdDisplayed() {
    // Set the device to tabletop mode.
    onDevice().setTabletopMode()
    onView(withId(R.id.player)).check(matches(isDisplayed()))
  }
}

Chú thích RequestDisplay

Chú giải RequiresDisplay cho phép bạn chỉ định chiều rộng và chiều cao của màn hình thiết bị bằng cách sử dụng lớp kích thước. Lớp này xác định các nhóm kích thước theo lớp kích thước cửa sổ chính thức.

class OnDeviceTest {
  ...
  @Test
  @RequiresDisplay(EXPANDED, COMPACT)
  fun myScreen_expandedWidthCompactHeight() {
    ...
  }
}

Đổi kích thước màn hình

Sử dụng phương thức setDisplaySize() để đổi kích thước kích thước của màn hình trong thời gian chạy. Sử dụng phương thức này cùng với lớp DisplaySizeRule. Lớp này đảm bảo rằng mọi thay đổi được thực hiện trong quá trình kiểm thử đều được huỷ trước lần kiểm thử tiếp theo.

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class ResizeDisplayTest {

  @get:Rule(order = 1) val activityScenarioRule = activityScenarioRule<MainActivity>()

  // Test rule for restoring device to its starting display size when a test case finishes.
  @get:Rule(order = 2) val displaySizeRule: DisplaySizeRule = DisplaySizeRule()

  @Test
  fun resizeWindow_compact() {
    onDevice().setDisplaySize(
      widthSizeClass = WidthSizeClass.COMPACT,
      heightSizeClass = HeightSizeClass.COMPACT
    )
    // Verify visual attributes or state restoration.
  }
}

Khi đổi kích thước màn hình bằng setDisplaySize(), bạn sẽ không ảnh hưởng đến mật độ của thiết bị. Vì vậy, nếu một kích thước không vừa với thiết bị mục tiêu, thì kiểm thử sẽ không thành công với UnsupportedDeviceOperationException. Để ngăn kiểm thử chạy trong trường hợp này, hãy sử dụng chú giải RequiresDisplay để lọc ra:

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class ResizeDisplayTest {

  @get:Rule(order = 1) var activityScenarioRule = activityScenarioRule<MainActivity>()

  // Test rule for restoring device to its starting display size when a test case finishes.
  @get:Rule(order = 2) var displaySizeRule: DisplaySizeRule = DisplaySizeRule()

  /**
   * Setting the display size to EXPANDED would fail in small devices, so the [RequiresDisplay]
   * annotation prevents this test from being run on devices outside the EXPANDED buckets.
   */
  @RequiresDisplay(
    widthSizeClass = WidthSizeClassEnum.EXPANDED,
    heightSizeClass = HeightSizeClassEnum.EXPANDED
  )
  @Test
  fun resizeWindow_expanded() {
    onDevice().setDisplaySize(
      widthSizeClass = WidthSizeClass.EXPANDED,
      heightSizeClass = HeightSizeClass.EXPANDED
    )
    // Verify visual attributes or state restoration.
  }
}

Trạng thái phục hồi kiểm thử

Lớp StateRestorationTester dùng để kiểm thử việc khôi phục trạng thái cho các thành phần có thể kết hợp mà không cần tạo lại hoạt động. Điều này giúp quá trình kiểm thử nhanh và đáng tin cậy hơn, vì việc tạo lại hoạt động là một quy trình phức tạp với nhiều cơ chế đồng bộ hoá:

@Test
fun compactDevice_selectedEmailEmailRetained_afterConfigChange() {
  val stateRestorationTester = StateRestorationTester(composeTestRule)

  // Set content through the StateRestorationTester object.
  stateRestorationTester.setContent {
    MyApp()
  }

  // Simulate a config change.
  stateRestorationTester.emulateSavedInstanceStateRestore()
}

Thư viện kiểm thử cửa sổ

Thư viện Kiểm thử cửa sổ chứa các tiện ích giúp bạn viết chương trình kiểm thử dựa vào hoặc xác minh các tính năng liên quan đến việc quản lý cửa sổ, chẳng hạn như Nhúng hoạt động hoặc các tính năng có thể gập lại. Cấu phần phần mềm này có sẵn thông qua Kho lưu trữ Maven của Google.

Ví dụ: bạn có thể dùng hàm FoldingFeature() để tạo một FoldingFeature tuỳ chỉnh. Bạn có thể dùng hàm này trong bản xem trước trong Compose. Trong Java, hãy dùng hàm createFoldingFeature().

Trong tính năng xem trước trong Compose, bạn có thể triển khai FoldingFeature theo cách sau:

@Preview(showBackground = true, widthDp = 480, heightDp = 480)
@Composable private fun FoldablePreview() =
  MyApplicationTheme {
    ExampleScreen(
      displayFeatures = listOf(FoldingFeature(Rect(0, 240, 480, 240)))
    )
 }

Ngoài ra, bạn có thể mô phỏng các tính năng hiển thị trong kiểm thử giao diện người dùng bằng cách sử dụng hàm TestWindowLayoutInfo(). Ví dụ sau đây mô phỏng FoldingFeature có bản lề dọc HALF_OPENED ở giữa màn hình, sau đó kiểm tra xem bố cục có phải là bố cục dự kiến hay không:

Compose

import androidx.window.layout.FoldingFeature.Orientation.Companion.VERTICAL
import androidx.window.layout.FoldingFeature.State.Companion.HALF_OPENED
import androidx.window.testing.layout.FoldingFeature
import androidx.window.testing.layout.TestWindowLayoutInfo
import androidx.window.testing.layout.WindowLayoutInfoPublisherRule

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class MediaControlsFoldingFeatureTest {

  @get:Rule(order=1)
  val composeTestRule = createAndroidComposeRule<ComponentActivity>()

  @get:Rule(order=2)
  val windowLayoutInfoPublisherRule = WindowLayoutInfoPublisherRule()

  @Test
  fun foldedWithHinge_foldableUiDisplayed() {
    composeTestRule.setContent {
      MediaPlayerScreen()
    }

    val hinge = FoldingFeature(
      activity = composeTestRule.activity,
      state = HALF_OPENED,
      orientation = VERTICAL,
      size = 2
    )

    val expected = TestWindowLayoutInfo(listOf(hinge))
    windowLayoutInfoPublisherRule.overrideWindowLayoutInfo(expected)

    composeTestRule.waitForIdle()

    // Verify that the folding feature is detected and media controls shown.
    composeTestRule.onNodeWithTag("MEDIA_CONTROLS").assertExists()
  }
}

trung bình

import androidx.window.layout.FoldingFeature.Orientation
import androidx.window.layout.FoldingFeature.State
import androidx.window.testing.layout.FoldingFeature
import androidx.window.testing.layout.TestWindowLayoutInfo
import androidx.window.testing.layout.WindowLayoutInfoPublisherRule

@RunWith(AndroidJUnit4::class)
class MediaControlsFoldingFeatureTest {

  @get:Rule(order=1)
  val activityRule = ActivityScenarioRule(MediaPlayerActivity::class.java)

  @get:Rule(order=2)
  val windowLayoutInfoPublisherRule = WindowLayoutInfoPublisherRule()

  @Test
  fun foldedWithHinge_foldableUiDisplayed() {
    activityRule.scenario.onActivity { activity ->
      val feature = FoldingFeature(
        activity = activity,
        state = State.HALF_OPENED,
        orientation = Orientation.VERTICAL)
      val expected = TestWindowLayoutInfo(listOf(feature))
      windowLayoutInfoPublisherRule.overrideWindowLayoutInfo(expected)
    }

    // Verify that the folding feature is detected and media controls shown.
    onView(withId(R.id.media_controls)).check(matches(isDisplayed()))
  }
}

Bạn có thể tìm thêm mẫu trong dự án WindowManager.

Tài nguyên khác

Tài liệu

Mẫu

Lớp học lập trình